Google

web site rid14

Acrobat 6.0 Pro ......ดาวน์โหลดที่นี่

         
ี่ เลขที่ E ของ สชป.14 เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด วันที่ลง web site
827
E 2839/55
สบอ.48/2555 24 พ.ค. 55 ขอส่งแบบการติดตั้งเสาระดับน้ำแสดงแถบสีสำหรับการเตือนภัย แบบต่างๆ
31 พ.ค. 55
826
E 2842/55
กน.ผง.(ส)87/2555 25 พ.ค. 55 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักชลประทานที่ 1-17
31 พ.ค. 55
825
E 2807/55
วช0007/ว3662 11 พ.ค. 55 ส่งรายงานการวิจัย
31 พ.ค. 55
824
E 2806/55
ศธ0516.41/ศอศ.ว.24
/2555
21 พ.ค. 55 ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 พ.ค. 55
823
E 2819/55
ผอ.กพ.5361/2555 29 พ.ค. 55 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
31 พ.ค. 55
822
E 2800/55
สพบ 902 28 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
31 พ.ค. 55
821
E 2802/55
สบค.1653 28 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
31 พ.ค. 55
820
E 2791/55
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 463/2555
30 เม.ย. 55 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
31 พ.ค. 55
819
E 2801/55
สบค.6164 28 พ.ค. 55 รับโอนข้าราชการ
31 พ.ค. 55
818
E 2786/55
ประกาศกรมชล
ประทาน
21 พ.ค. 55 ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว
31 พ.ค. 55
817
E 2812/55
สบค.34 28 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นางสาวณัชชา ศรีทองสุข)
31 พ.ค. 55
816
E 2811/55
สบค.54/17040 28 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์)
31 พ.ค. 55
815
E 2813/55
สบค.1474 28 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
31 พ.ค. 55
814
E 2822/55
สบค.6327 29 พ.ค. 55 การคัดเลือกเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
31 พ.ค. 55
813
-
สชป.14.03/80/2555 30 พ.ค. 55 แนวทางการบริหารงบประมาณค่าอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2555)
31 พ.ค. 55
812
E 2782/55
สสช.325/2555 28 พ.ค. 55 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
31 พ.ค. 55
811
E 2810/55
สว.282/2555 29 พ.ค. 55 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2555
31 พ.ค. 55
810
E 2830/55
สบค.2087/2555 28 พ.ค. 55 รับสมัครคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
30 พ.ค. 55
809
-
สบค.2171/2555 28 พ.ค. 55 ขอให้จัดทำข้อมูลลูกจ้างประจำลงในแผ่น CD แก้ไขใบปะหน้า
30 พ.ค. 55
808
-
สชป.14/425/2555 30 พ.ค. 55 เข็มที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 แก้ไขใบปะหน้า
30 พ.ค. 55
807
-
กง 40/2555 30 พ.ค. 55 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป. 14
30 พ.ค. 55
806
E 2825/55
ผอ.กพ.5401/2555 29 พ.ค. 55 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
30 พ.ค. 55
805
-
กง 39/2555 29 พ.ค. 55 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป. 14
29 พ.ค. 55
804
E 2783/55
กษ0209/ว4517 19 พ.ค. 55 มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 พ.ค. 55
803
E 2780/55
งบ3947/2555 24 พ.ค. 55 บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS
29 พ.ค. 55
802
E 2778/55
กผง.290/2555 25 พ.ค. 55 ขอใ้ห้่จัดทำแผนการใช้งบประมาณ (Cash Flow) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
29 พ.ค. 55
801
E 2779/55
งบ 4017/2555 24 พ.ค. 55 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการับหรือค้นพันธบัตรที่รัฐบาลนำมาเป็นหลักประกันซอง/สัญญา
29 พ.ค. 55
800
E 2744/55
ธ(ป)00049/2555 14 พ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วารสาร BEST
28 พ.ค. 55
799
E 2743/55
รกพ.21809/2555 21 พงค. 55 มาตรการช่วยเหลือพิเศษแก่บุคลากรภาครัฐที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
28 พ.ค. 55
798
E 2745/55
นร0716/ว62 16 พ.ค. 55 ขอส่งหนังสือ
28 พ.ค. 55
797
E 2762/55
กงบ.305/2555 26 พ.ค. 55 การต่ออายุสัญญากรรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระเบี้ยประกันอัคคีภัย
28 พ.ค. 55
796
E 2733/55
กพศ.ส.239/2555 22 พ.ค. 55 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
25 พ.ค. 55
795
E 2730/55
กกพ1706/2555 23 พ.ค. 55 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ และสวดพระอภิิธรรมมารดาของ นางวัสวิภาอร มาศศรีรัตน์
25 พ.ค. 55
794
E 2728/55
กกพ1715/2555 23 พ.ค. 55 ซ้อมความเข้าใจการนับระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานซื้อหรืองานจ้าง
25 พ.ค. 55
793
E 2727/55
ศธ6627.1/ว2074 21 พ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายหลักสูตร MBA โดยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และมหาลัยบูรพา
วันที่ 8 มิ.ย. 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ดัณศุภผล สถาบันการประชาัสัมพันธ์
25 พ.ค. 55
792
E 2699/55
งบ.3820/2555 18 พ.ค. 55 คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน 2555 และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
25 พ.ค. 55
791
E 2715/55
SPS/Project-5406/
017/2555
4 พ.ค. 55 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
25 พ.ค. 55
790
E 2698/55
กษ 0210/ว1101 21 พ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดการบรรยาย
24 พ.ค.55
789
E 2717/55
สว.270/2555 23 พ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555
24 พ.ค.55
788
E 2716/55
กต.ผง.303/2555 23 พ.ค. 55 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 2
24 พ.ค.55
787
E 2707/55
กผง.282/2555 23 พ.ค.55 ผ่อนผันหลักเกณฑ์การจำแนกขอบเขตงานก่อสร้างในความรบผิดชอบระหว่างสำนักชลประทานและสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
24 พ.ค.55
786
E 2706/55
นร1205.1/754 21 พ.ค.55 ขอแสดงความยินดีในการรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2012
24 พ.ค.55
785
E 2603/55
สลก.482/2555 16 พ.ค. 55 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประัทาน ครบรอบปีที่ 110
23 พ.ค. 55
784
E 2696/55
สบค.5086 22 พ.ค. 55 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 43
23 พ.ค. 55
783
E 2688/55
วช0008/ว3728 14 พ.ค. 55 ขอมอบหนังสือการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8
23 พ.ค. 55
782
E 2689/55
ศธ.0525.4/120 4 พ.ค. 55 ขอมอบวารสารข่าววิศวกรรมสาร ฉบับประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
23 พ.ค. 55
781
E 2690/55
รง0201.4/ว0549 10 พ.ค. 55 ขอส่งวารสารแรงงาน ปีที่ 10 ฉบับเดือน พ.ค. 2555
23 พ.ค. 55
780
E 2687/55
นร0901/ว2535 28 พ.ย. 54 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2553
23 พ.ค. 55
779
E 2685/55
สบค.5456 22 พ.ค. 55 ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
23 พ.ค. 55
778
E 2684/55
กษ0201.06/ว4281.1 16 พ.ค. 55 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยแล้ง
23 พ.ค. 55
777
E 2679/55
สลก 499/2555 22 พ.ค. 55 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤษภาคม 2555
23 พ.ค. 55
776
E 2678/55
กษ0201.06/ว4250 16 พ.ค. 55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติในระดับพื้นที่
22 พ.ค. 55
775
E 2677/55
พิเศษ/2555/วัดอรุณ
ราชวรารามราชวร
มหาวิหาร
29 มี.ค. 55

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติงานวิสาขบูชา วันพุทธชยันตี 2600 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

22 พ.ค. 55
774
-
สชป.14/397/2555 22 พ.ค. 55 การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
22 พ.ค. 55
773
E 2456/55
งบ 3625/2555 18 พ.ค. 55 หลักฐานการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
22 พ.ค. 55
772
E 2609/55
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 515/2555
10 พ.ค. 55 ย้ายข้าราชการ
22 พ.ค. 55
771
E 2666/55
สบค.4092 21 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายเกรียงไกร ริมจันทร์)
22 พ.ค. 55
770
E 2667/55
กง.ผง.728/2555 18 พ.ค. 55 ของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ (กรณีขอจ้างปีแรก)
22 พ.ค. 55
769
E 2667/55
กผง.276/2555 21 พ.ค. 55 ขอซักซ้อมความเข้าใจการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการตามแผนงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (เงินกู้ 350,000 ล้านบาท)
22 พ.ค. 55
768
E 2650/55
ผอ.กพ.5006/2555 18 พ.ค. 55 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง
22 พ.ค. 55
767
E 2627/55
วทท38/001/2555 27 เม.ย. 55 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38)
22 พ.ค. 55
766
E 1646/55
สบค.2068/2555 21 พ.ค. 55 ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
22 พ.ค. 55
765
-
- 21 พ.ค. 55 รายงานข่าวประจำวัน
21 พ.ค. 55
764
E 2597/55
กผง.3944/2555 17 พ.ค. 55 ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเสนอแผนงาน/โครงการ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (ฉบับสมบูรณ์)
21 พ.ค. 55
763
E 2633/55
กง.ผง.4311/2555 17 พ.ค. 55 วิธีปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
21 พ.ค. 55
762
E 2631/55
กตน.462/2555 18 พ.ค. 55 ผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ค. 55
761
E 2644/55
สลก493/2555 18 พ.ค. 55 ขอเชิญร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพ นายจาริน อัตถะโยธิน
21 พ.ค. 55
760
-
สชป.14/392/2555 21 พ.ค. 55 บิดาของ นางปทุมรัตน์ ศรีคงแก้ว ถึงแก่กรรม แก้ไขเพิ่มเติม...คลิ๊ก
21 พ.ค. 55
759
-
ฝบท.ชป.14/34/2555 21 พ.ค. 55 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนสำนักชลประทานที่ 14 (ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ)
21 พ.ค. 55
758
E 2634/55
สว 254/2555 18 พ.ค. 55 หลักเกณฑ์การขออนุญาตขายสินค้าเกษตรในบริเวณพื้นที่กรมชลประทาน
21 พ.ค. 55
757
-
กง 38/2555 21 พ.ค. 55 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป. 14
21 พ.ค. 55
756
E 2628/55
กง.ผง.2487/2555 17 พ.ค. 55 ขอแจ้งโอนใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ ง.241)
18 พ.ค. 55
755
E 2591/55
สลก879/2555 16 พ.ค. 55 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พ.ค. 2555
18 พ.ค. 55
754
E 2595/55
ศพท.167/2555 14 พ.ค. 55 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน
18 พ.ค. 55
753
E 2606/55
กษ1304.01/ว533 26 เม.ย. 55 ส่งเอกสารงบประมาณโดยสังเขปประจำปี 2555 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 และรายงานประจำปี 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 พ.ค. 55
752
-
สชป.14/390/2555 18 พ.ค. 55 บิดาของ นางปทุมรัตน์ ศรีคงแก้ว ถึงแก่กรรม
18 พ.ค. 55
751
E 2586/55
สบค.5497 16 พ.ค. 55 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
18 พ.ค. 55
750
E 2614/55
กผง.4022/2555 17 พ.ค. 55 ขอให้ตรวจสอบร่า่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
18 พ.ค. 55
749
E 2577/55
พว121/2555 3 พ.ค. 55 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม หลักสูตร"การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ" รุ่นท ี่1
17 พ.ค. 55
748
E 1250/55
สบค.2006/2555 15 พ.ค. 55 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ OpenSorce
17 พ.ค. 55
747
E 1262/55
สว 243/2555 15 พ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤษภาคม 2555
17 พ.ค. 55
746
E 2556/55
สบค.2015/2555 16 พ.ค. 55 ประากาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
17 พ.ค. 55
745
-
ท1/5 16 พ.ค. 55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานบัญชีสถานะครุภัณฑ์ (ขอเป็น File Excel)
16 พ.ค. 55
744
E 2547/55
ฝบพ.40000/ว005/55 19 เม.ย. 55 รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานฯเล่มไตรมาสที่ 1 ปี 2555
16 พ.ค. 55
743
E 2543/55
บริษัทอเมริกันอินเตอร์
เเนชชั่นแนลแอสชัวร์
รันส์ จำกัด
15 พ.ค. 55 โครงการสวัสดิการประกันหมู่สะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุราชการ
16 พ.ค. 55
742
E 2554/55
สลก474/2555 15 พ.ค. 55 การพระราชทานเพลิงศพ นายจาริน อัตถะโยธิน
16 พ.ค. 55
741
E 2545/55
สม0002/ว26 24 เม.ย. 55 ส่งจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
16 พ.ค. 55
740
E 2548/55
ปง0002.3/ว858 26 เม.ย. 55 ขอมอบรายงานประจำปี พ.ศ. 2553
16 พ.ค. 55
739
E 2549/55
กก0201/ว1696 24 เม.ย. 55 ส่งวารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน เมษายน 2555
16 พ.ค. 55
738
-
ประกาศสำนัก
ประทานที่ 14
16 พ.ค.55 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
16 พ.ค. 55
737
E 2499/55
รถ0001/ว639 30 เม.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ
15 พ.ค. 55
736
E 2495/55
กง.ผง.2322/2555 11 พ.ค. 55 ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ ง. 241)
15 พ.ค. 55
735
E 2532/55
สบค1914 11 พ.ค. 55 มารดาของ นางภารดี บำรุงตระกูล ถึงแก่กรรม
15 พ.ค. 55
734
E 2502/55
สบค.2904 14 พ.ค. 55 ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทยา สายน้ำ)
15 พ.ค. 55
733
E 2518/55
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 486/2555
2 พ.ค. 55 ย้ายข้าราชการ
15 พ.ค. 55
732
E 2511/55
สบค.5099 14 พ.ค. 55 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14
15 พ.ค. 55
731
E 2422/55
สว236/2555 10 พ.ค. 55 ประกาศคณะกรรมการดำเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน
15 พ.ค. 55
730
E 2497/55
ศธ0526.01/
ศว586.124
1 พ.ค. 55 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี หัวข้อ "Organizational Challenges Toward 2020"
15 พ.ค. 55
729
E 2500/55
กษ0205/ว719 3 พ.ค. 55 รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนเมษายน 2555
15 พ.ค. 55
728
E 2498/55
ปช0005/ว0035 27 เม.ย. 55 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ส่งบทความเข้าร่วมประกวดตามโครงการบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555 เรื่อง "พัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รับชั่น"
15 พ.ค. 55
727
E 2485/55
สคก.430/2555 27 เม.ย. 55 สำรวจตรวจสอบสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำ
15 พ.ค. 55
726
E 2484/55
สวพ.465/2555 30 เม.ย. 55 แจ้งความต้องการบุุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
14 พ.ค. 55
725
E 2489/55
สบค.5143 11 พ.ค. 55 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย : กรณีงานวิจัยด้านการเกษตร
14 พ.ค. 55
724
E 2440/55
กษ1021/ว464 23 เม.ย. 55 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
14 พ.ค. 55
723
E 2446/55
กต.ผง.280/2555 10 พ.ค. 55 สรุปสาระสำคัญในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14 พ.ค. 55
722
E 2460/55
สชป.10/195 26 เม.ย. 55 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ผอ.คบ. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
11 พ.ค. 55
721
E 2456/55
กค0422.2/ว167 2 พ.ค. 55 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
11 พ.ค. 55
720
E 2430/55
สบค.2746 10 พ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการให้ทุนวิจัย
11 พ.ค. 55
719
E 2457/55
กค0409.3/ว156 25 เม.ย. 55

การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน

11 พ.ค. 55
718
E 2461/55
สลก451/2555 10 พ.ค. 55 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
11 พ.ค. 55
717
E 2462/55
กษ0205/ว.3907 1 พ.ค. 55 สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 120
11 พ.ค. 55
716
E 2464/55
กษ0201.06/ว4024 8 พ.ค. 55 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
11 พ.ค. 55
715
E 2431/55
สบค.4928 10 พ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-learning) ของสถาบััน
เกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
11 พ.ค. 55
714
E 2427/55
สบค.4929 10 พ.ค. 55

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้นรุ่นที่ 13

11 พ.ค. 55
713
-
สชป.14/382/2555 11 พ.ค. 55 การทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานและการแต่งกายของข้าราชการ
11 พ.ค. 55
712
E 2425/55
กษ0202/ว4080 4 พ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ
11 พ.ค. 55
711
E 2420/55
กค0409.3/ว168 3 พ.ค. 55

ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชำระค่าบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

11 พ.ค. 55
710
E 2419/55
กค0409.3/ว161 30 เม.ย. 55 ขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ
11 พ.ค. 55
709
E 2421/55
ฝผง.530/2555 10 พ.ค. 55 ขอข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
11 พ.ค. 55
708
E 2376/55
กษ0202/ว4024 3 พ.ค. 55 รายงานผลการดำเนินงานรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
10 พ.ค. 55
707
E 2370/55
สบค.4818 4 พ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการบริหาร
10 พ.ค. 55
706
E 2388/55
สบค.1880/2555 8 พ.ค. 55 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
10 พ.ค. 55
705
E 2374/55
สบค.1873 4 พ.ค. 55 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 14
10 พ.ค. 55
704
E 2413/55
กผง.3714/2555 8 พ.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานบัญชีสถานะครุภัณฑ์
10 พ.ค. 55
703
E 2317/55
งบ.3430/2555 8 พ.ค. 55 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ เรื่องเดิม...เพิ่มเติม
10 พ.ค. 55
702
E 2416/55
ผอ.กพ.4481/2555 8 พ.ค. 55 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จำนวน 5 ฉบับ
10 พ.ค. 55
701
-
สชป.14/380/2555 10 พ.ค. 55 การรายงานในระบบติดตามออนไลน
10 พ.ค. 55
700
E 2410/55
สสช.294/2555 4 พ.ค. 55 ขอส่งไฟล์ภาพอธิบดีกรมชลประทานเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
10 พ.ค. 55
699
E 2409/55
สสช.295/2555 4 พ.ค. 55 เชิญร่วมรณรงค์ติดตั้งประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมชลประทาน ปีที่ 110
10 พ.ค. 55
698
E 2412/55
สชป.14.05/407/2555 10 พ.ค. 55 บิดา นางเบญจมาศ ธนพงศ์พิพัฒน์ ถึงแก่กรรม
10 พ.ค. 55
697
E 2401/55
กกพ1495/2555 8 พ.ค. 55 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)กรณีีมีการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online
10 พ.ค. 55
696
E 2375/55
กกพ1482/2555 4 พ.ค. 55 ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2555)
8 พ.ค. 55
695
-
สชป.14/375/2555 8 พ.ค. 55 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดเพื่อการบริหารจัดการน้ำและวางอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
8 พ.ค. 55
694
-
- 8 พ.ค. 55 รายงานข่าวประจำวัน
8 พ.ค. 55
693
E 2318/55
สชป.14/373/2555 8 พ.ค. 55 การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2556 แก้ไขใบปะหน้า
8 พ.ค. 55
692
E 2364/55
สบค.4565 2 พ.ค. 55 รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
8 พ.ค. 55
691
-
กง35/2555 8 พ.ค. 55

รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯในเขต สชป.14

8 พ.ค. 55
690
E 2355/55
นร1200/ว13 26 เม.ย. 55 การปรับปรุงกรอบการประเเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8 พ.ค. 55
689
E 2331/55
พิเศษส.ค.ส.21/2555 3 พ.ค. 55 ขอเชิญร่วมงานโครงการประกวดภาพวาด "วิถีน้ำ อย่างสร้างสรรค์"
8 พ.ค. 55
688
E 2357/55
สสช.298/2555 4 พ.ค. 55 แจ้งความต้องการสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์กรมชลประืทาน และ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
8 พ.ค. 55
687
E 2368/55
งบ.3373/2555 3 พ.ค. 55 ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารในการโอนเงินผ่านระบบ GFMIS
8 พ.ค. 55
686
E 2353/55
สวพ.449/2555 24 เม.ย. 55 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา
4 พ.ค. 55
685
E 1134/55
สบค.1837/2555 3 พ.ค. 55 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมนำทางสร้างความสำเร็จ
4 พ.ค. 55
684
E 2356/55
สชป.14.05/401/2555 4 พ.ค. 55 สามีนางปราณี บำรุงพันธ์ ถึงแก่กรรม
4 พ.ค. 55
683
-
- 4 พ.ค. 55 รายงานข่าวประจำวัน
4 พ.ค. 55
682
E 2332/55
ฝบ.รธ.100/2555 3 พ.ค. 55 มารดาของนายชยพล เตชะฐิตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ ถึงแก่กรรม
4 พ.ค. 55
681
-
สชป.14/366/2555 4 พ.ค. 55 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง
4 พ.ค. 55
680
E 2267/55
ผอ.กพ. 4266/2555 1 พ.ค. 55 การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลาง
และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3 พ.ค. 55
679
E 2282/55
กค 0406.3/ว.31 23 เม.ย. 55 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาึคตประเทศไำทย
3 พ.ค. 55
678
E 2281/55
ผอ.กพ.4332/2555 1 พ.ค. 55 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 พ.ค. 55
677
E 2295/55
ผผ 04/ว38 17 เม.ย. 55 ส่งหนังสือ "รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2554"
3 พ.ค. 55
676
E 2319/55
สชป.14.09/361/2555 3 พ.ค. 55 ลูกจ้างประจำ นายมาโนด พลายแก้ว ถึงแก่กรรม
3 พ.ค. 55
675
E 2285/55
สบค.1796/2555 2 พ.ค. 55 เกณฑ์การประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555
3 พ.ค. 55
674
E 2266/55
สบอ 4858 30 เม.ย. 55 การจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี 2555
3 พ.ค. 55
673
E 2254/55
กพร 633/2555 30 เม.ย. 55

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

3 พ.ค. 55
672
E 2297/55
สบค.1806/2555 2 พ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
3 พ.ค. 55
671
E 2314/55
กกพ 1448/2555 2 พ.ค. 55 ซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้ออะไหล่และพัสดุอื่นๆ
3 พ.ค. 55
670
E 2317/55
กค 0409.4/ว159 27 เม.ย. 55 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
3 พ.ค. 55
669
E 2301/55
สลก 439/2555 2 พ.ค. 55 การประชุมคณะรัฐมนตรี
3 พ.ค. 55
668
E 2261/55
กกพ.1413/2555 1 พ.ค. 55 การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2555
2 พ.ค. 55
667
E 2260/55
ผอ.กพ.4243/2555 1 พ.ค. 55

แจ้งเปลี่ยนเลขที่ตั้งของสำนักงาน ของผู้รับจ้่างฯที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้า่งก่อสร้าง"งานก่อสร้างชลประทาน"

2 พ.ค. 55
666
E 2258/55
งบ.3307/2555 30 เม.ย. 55 คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online
2 พ.ค. 55
665
E 2257/55
ศธ0201.4/3515 12 เม.ย. 55

ขอส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2554

1 พ.ค. 55
664
E 2252/55
2675/2555 30 เม.ย. 55 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูล/ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อใช้เป็นประเด็นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 พ.ค. 55
663
E 2256/55
นร0704/ว49 23 เม.ย. 55 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
1 พ.ค. 55
662
E 2237/55
กพร.154/2555 30 เม.ย. 55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1 พ.ค. 55
661
E 2242/55
สอ.ชป.1932/2555 27 เม.ย. 55 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ช่วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
1 พ.ค. 55
660
E 2247/55
กพศ.ส.204/2555 27 เม.ย. 55 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
1 พ.ค. 55
659
E 2241/55
กค 0409.3/ว152 23 เม.ย. 55 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
1 พ.ค. 55
658
E 2238/55
สบค.1734/2555 25 เม.ย. 55 ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 File แนบ
1 พ.ค. 55
657
-
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 23/8/2555
30 เม.ย. 55 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 พ.ค. 55
656
E 2218/55
กค 0428/ว131 30 มี.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลาง
1 พ.ค. 55
655
E 2195/55
พิเศษ/นายสิริวัฒน์
ไกรสินธุ์/2555
10 เม.ย. 2555 ขอเชิญร่วมทำำบุญเพื่อโครงการอิ่มบุญ ส่งเสริมเยาวชนปฏิบัติธรรม ในปีสัมพุทธชยันตั 2600 ปี
1 พ.ค. 55
654
E 2215/55
พิเศษ/สำนักงบ
ประมาณ/2555
- ขอส่งวารสารการงบประมาณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 26
1 พ.ค. 55
653
E 2217/55
กษ 1210/ว398 12 เม.ย. 55 ส่งรายงานประจำปี 2554
1 พ.ค. 55
652
E 2220/55
ยธ 02001/1159 8 มี.ค. 55 มอบจดหมายข่าวยุติธรรมปีที่ 3 ฉบับที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2554
1 พ.ค. 55
651
E 2216/55
ศย009/ว177 15 มี.ค. 55 ขอส่งหนังสือวารสารยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. 54
1 พ.ค. 55
650
E 2232/55
พิเศษ/2555/อาจารย์
จำลองดำสิม
เม.ย. 55 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรม-บรรพชา-อุปสมบทถ่ายชีวิตโคกระบือ
1 พ.ค. 55
649
E 2233/55
กกพ.1385/2555 27 เม.ย. 55 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้่างที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญา
สิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้่างต่อเนื่องไปอีก
ให้ัสัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง
1 พ.ค. 55

จำนวนผู้เข้าชม ฟรี Counter