Google

web site rid14

Acrobat 6.0 Pro ......ดาวน์โหลดที่นี่

         
ี่ เลขที่ E ของ สชป.14 เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด วันที่ลง web site
583
-
ฝบท.ชป.14/57/2554 31 พ.ค. 54 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป.14
31 พ.ค. 54
582 E 1529/54 สพบ.4996 27 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการ
31 พ.ค. 54
581 E 1527/54 สพบ.5499 26 พ.ค. 54 เพิ่มเติมคุณสมบัติและขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัตร และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรม
30 พ.ค. 54
580
-
-
30 พ.ค. 54 รายงานข่าวสารประจำวัน
30 พ.ค. 54
579
E 3296/54
กษ 2701.1/ว305 27 เม.ย. 54 ขอแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
30 พ.ค. 54
578
E 3295/54
นร0111/ว908 19 พ.ค. 54 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
30 พ.ค. 54
577
-
พด.ชป.14/127/
2554
26 พ.ค. 54 การปิดรับรายงานความต้องการพัสดุ พด.01 และ พด.02
30 พ.ค. 54
576
E 3270/54
คำสั่้งกรมชลประทาน
ที่ ข427/2554
25 พ.ค. 54 ย้ายข้าราชการ
30 พ.ค. 54
575
E 3284/54
กกพ.1737/2554 25 พ.ค. 54 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
27 พ.ค. 54
574
E 3272/54
ผอ.กพง4865/2554 2 พ.ค. 54 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
27 พ.ค. 54
573
E 3250/54
งบ.3420/2554 24 พ.ค. 54 คำสั่งพนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มร้อยละ 5 ในวันที่ 1 เมษายน 2554
27 พ.ค. 54
572
E 3252/54
ฝงง.305/2554 25 พ.ค. 54 การเบิกจ่ายการปรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำร้อยละ 5 ในวันที่ 1 เมษายน 2554
27 พ.ค. 54
571
E 3244/54
กษ0201.06/ว4471 12 พ.ค. 54 ารให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
27 พ.ค. 54
570
E 3255/54
ฝผง.605/2554 26 พ.ค. 54 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายประมวลผลทั่วไปที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
27 พ.ค. 54
569
-
กษ0323/728/2554 27 พ.ค. 54 ขอให้เตรียมการนำเสนอสำหรับงาน KM DAY ของสำนักชลประทานที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2554
27 พ.ค. 54
568
E 3264/54
สว 308/2554 20 พ.ค. 54 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื้อตราสัญญลักษณ์กรมชลประทาน
27 พ.ค. 54
567
E 3259/54
กษ03230/ฝ.14/56/
2554
26 พ.ค. 54 ขอแจ้งที่ทำการสำนักงานใหม่
27 พ.ค. 54
566
E 1502/54
สพบ.853/2554 25 พ.ค. 54 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
27 พ.ค. 54
565
E 3243/54
สลก.477/2554 26 พ.ค. 54 ขอเชิญประชุึมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2554
27 พ.ค. 54
564
E 3245/54
กษ0209/ว4341 11 พ.ค. 54 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
27 พ.ค. 54
563
-
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข.23/5/2554
25 พ.ค. 54 แต่งตั้งข้าราชการ
26 พ.ค. 54
562
-
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข.23/6/2554
25 พ.ค. 54 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
26 พ.ค. 54
561
E 3236/54
หจก.นครบาลกันส์ 25 พ.ค. 54 โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ
26 พ.ค. 54
560
E 3246/54
ฝงง.290/2554 24 พ.ค. 54 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน/ค่าจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
26 พ.ค. 54
559
E 3231/54
ผชช.ผค.4/37/2554 25 พ.ค. 54 ขอรายชื่อโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ของกระทรวงฯ
26 พ.ค. 54
558
E 3201/54
สพบ.713 12 พ.ค. 54 ขอเชิญรับฟังการประชุม " สรุปผลการดำเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่พัฒนาใหม่
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

26 พ.ค. 54
557
E 3233/54
นร1205.1/550 12 พ.ค. 54 ขอแสดงความยินดีในการได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ.2011
26 พ.ค. 54
556

E 3223/54

กต.ผง.331/2554 24 พ.ค. 54 ขอข้อมูลเพิ่มเติม รายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 2.00 ล้านบาท
26 พ.ค. 54
555
E 3199/54
กต.ผง.328/2554 24 พ.ค. 54 การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS
25 พ.ค. 54
554
E 3221/54
สพบ.533 25 พ.ค. 54 ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการสื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ในห้องสมุดกรมชลประทาน
25 พ.ค. 54
553
E 3192/54
สอน.1767 23 พ.ค. 54 สรุปพื้นที่เป้าหมายและงบประมาณภายใต้พื้นที่เพื่อการเกษตรประจำปี 2554
25 พ.ค. 54
552
E 3209/54
กพศ.ส.188/2554 23 พ.ค. 54 ขอให้ส่งข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอแผนงานด้านปรับปรุงและบำรุงรักษาฯ เพื่อพิจารณาจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณปี พ.ศ. 2556
25 พ.ค. 54
551
-
คำสั่งสำนักชลประทาน
ที่ 14/ที่19/2554
25 พ.ค. 54 แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัล
25 พ.ค. 54
550
E 1423/54
สพบ.714/2554 12 พ.ค. 54 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรชลประทาน ระดับปริญญาตรี
25 พ.ค. 54
549
E 3191/54
สพบ.8317 24 พ.ค. 54 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ
25 พ.ค. 54
548
E 3178/54
สคญ.516 23 พ.ค. 54 ขออนุญาตให้้ข้าราชการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
25 พ.ค. 54
547
-
กษ 0323.01/33/2554 25 พ.ค. 54 ขออนุมัติในหลักการให้ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรมบริหาร ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น เมื่อได้รับเรื่องจากโครงการ
25 พ.ค. 54
546
-
กษ 0323.01/32/2554 25 พ.ค. 54 ขออนุมัติในหลักการให้ กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน
การศึกษาโครงการเบื้องต้น เมื่อได้รับเรื่องจากโครงการ
25 พ.ค. 54
545
E 3201/54
สพบ.713 12 พ.ค. 54 ขอเชิญรับฟังการประชุม เรื่อง"สรุปผลการดำเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่พัฒนาใหม่ สำหรับปีงบประมาณ พงศ. 2555 เป็นต้นไป"
25 พ.ค. 54
544
E 3184/54
กง.ผง.876/2554 23 พ.ค. 54 ขอข้อมูลโครงการ/รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบปกติ)
25 พ.ค. 54
543
E 1449/54
ผพช.310/2554 23 พ.ค. 54 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนา
โปรแกรมด้วย VBA สำหรับใช้ในงานชลประทาน และหลักสูตร การประยุกต์ใช้ VBA เพื่อใช้งาน
ระบบข้อมูลของระบบโทรมาตรสำหรับงานชลประทาน
..... ด่วนภายในวันที่ 25
25 พ.ค. 54
542
E 1424/54
สพบ.7639 20 พ.ค.54 รับโอนข้าราชการ
24 พ.ค. 54
541
E 1433/54
สชป.3/1018/2554 18 พ.ค. 54 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
24 พ.ค. 54
540
E 1440/54
สพบ. 53/17325 12 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการ
24 พ.ค. 54
539
E 1442/54
สพบ.53/17324 12 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการ
24 พ.ค. 54
538
E 1443/54
สพบ.53/16894 12 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการ
24 พ.ค. 54
537
E 1426/54
สพบ.7651 20 พ.ค. 54 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ภาคความรู้สามารถทั่วไป (ภาค ก.)
24 พ.ค. 54
536
E 1439/54
สพบ.725/2554 12 พ.ค. 54 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการในราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
24 พ.ค. 54
535
E 1436/54
สพบ.7504 18 พ.ค. 54 รับโอนข้าราชการ
24 พ.ค. 54
534
E 3182/54
สสช.413/2554 23 พ.ค. 54 แนวทางการดำเนินงานบัตรเขียนข้อความถวายพระพร ในกิจกรรม "ล้านดวงใจ ร่วมเทิดไท้ ปราชญ์แห่งน้ำ"
24 พ.ค. 54
533
-
ฝบท.ชป.14/53/2554 23 พ.ค. 54 พิจารณาลงนามในคำสั่งสำนักชลประทานที่ 14 (คำสั่งที่ 18/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ
ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
24 พ.ค. 54
532
E 3154/54
สลก.470/2554 20 พ.ค. 54 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
24 พ.ค. 54
531
E 3164/54
สว 306/2554 19 พ.ค. 54 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
24 พ.ค. 54
530
E 3142/ 54
สพท.46/2554 11 พ.ค. 54 การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"การพัฒนานักบริหารพัสดุสู่มืออาชีพ"
24 พ.ค. 54
529
E 3168/54
ฝคง.139/2554 19 พ.ค. 54 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ครั้งที่ 2/2554
24 พ.ค. 54
528
E 3112/54
Servicelink ศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
20 พ.ค. 54 Service link ศูนย์บริการร่วมกรทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 พ.ค. 54
527
E 3155/54
กกพ.233/2554 23 พ.ค. 54 ซ้อมความเข้าใจการนับวันคิดปรับ กรณีบอกเลิกสัญญา
23 พ.ค. 54
526
E 3174/54
ผอ.กพง4448/2554 23 พ.ค. 54 ขอแจ้งเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
23 พ.ค. 54
525
E 3032/54
ฌชป.249/2554 3 พ.ค. 54 ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงิน
23 พ.ค. 54
524
E 1797/54
ผอ.กพ.2331/2554 19 พ.ค. 54 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
23 พ.ค. 54
523
E 3140/54
ผอ.กพง4503/2554 20 พ.ค. 54 ขอตรวจสอบสัญญาที่บริษัทสุนทรีก่อสร้างได้ทำไว้กับกรมฯ
23 พ.ค. 54
522
E 3126/54
ลด(ปข)0703/ว30 12 พ.ค. 54 การจัดทำป้ายหรือบอร์ด และการออกประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ
และที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

20 พ.ค. 54
521
-
ฝบท.ชป.14/52/2554 20 พ.ค. 54 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป.14
20 พ.ค. 54
520
E 3053/54
กค0428/ว22 25 มี.ค. 54 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
20 พ.ค. 54
519
E 3067/54
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 395/2554
18 พ.ค. 54 การกำหนดตำแหน่ง
20 พ.ค. 54
518
E 3066/54
คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 396/2554
18 พ.ค. 54 การยุบเ้ลิกตำแหน่ง
20 พ.ค. 54
517
E 3047/54
งบ.3231/2554 12 พ.ค. 54 ขอแจ้งรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน (AP) ผ่าน Web Online
20 พ.ค. 54
516
E 3079/54
รง.18/2554 9 พ.ค. 54 รายงานการตรวจสอบภายในหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
20 พ.ค. 54
515
E 3056/54
สพบ.732 12 พ.ค. 54 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
20 พ.ค. 54
514
E1872/54
สลก.263/2554 22 มี.ค. 54 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20 พ.ค. 54
513
E 3069/54
มท0891.4/ว1505 9 พ.ค. 54 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พืิ้นที่สีเขียว" ครั้งที่ 1/2554
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
20 พ.ค. 54
512
E 3065/54
สลก.364/2554 18 เม.ย. 54 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 109
20 พ.ค. 54
511
-
กษ0323.01/31/2554 18 พ.ค. 54 รายงานการประชุม โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูแหล่งน้ำเนื่องจากอุทกภัยภาคใต
19 พ.ค. 54
510
E 3072/54
สพบ.577 28 เม.ย. 54 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ควาามสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และการ
วางแผนการพัฒนารายบุคคล กรมชลประทาน
19 พ.ค. 54
509
E 3096/54
สพบ.694 18 พ.ค. 54 การสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13
19 พ.ค. 54
508
E 3073/54
กค0422.2/07309 20 เม.ย. 54 การตรวจสอข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
19 พ.ค. 54
507
E 3055/54
กค0422.2/ว33 11 เม.ย. 54 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก
19 พ.ค. 54
506
E 3063/54
กงบ.227/2554 12 พ.ค. 54 รายงานการประชุมโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ หลัีกการ หลักเกณฑ์ และแนวปฎิบัติการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
19 พ.ค. 54
505
E 2948/54
กค0428/ว46 6 พ.ค. 54 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
18 พ.ค. 54
504
E 2947/54
กค0428/ว38 18 เม.ย. 54 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
18 พ.ค. 54
503
E 3031/54
สสช.2924/2554 3 พ.ค. 54 ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นปีไตรมาส 2
18 พ.ค. 54
502
E 3033/54
ปข 0016.3/ว7960 4 พ.ค. 54 การยกเิลิกคำสั่งและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
18 พ.ค. 54
501
E 3019/54
079/2554 21 เม.ย. 54 ขอความร่วมมือส่งข่าวกิจกรรม
18 พ.ค. 54
500
E 3028/54
กตน.526/2554 12 พ.ค. 54 สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 2
18 พ.ค. 54
499
E 3030/54
ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพกรมชล/ 12052554
10 พ.ค. 54 ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
18 พ.ค. 54
498
E 3029/54
กพร.183/2554 3 พ.ค. 54 ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
18 พ.ค. 54
497
-
กษ0323/673/2554 18 พ.ค. 54 ขอเชิญประชุม ( 25 พ.ค. 54 เวลา 09.30 น.)
18 พ.ค. 54
496
-
ฝบท.ชป.14/50/2554 18 พ.ค. 54 กำหนดส่งบัตรเขียนข้อความถวายพระพร งาน "84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"
18 พ.ค. 54
495
-
ฝบท.ชป.14/49/2554 18 พ.ค. 54 การทำบุญเลี้ยงพระ/ถวายสังฆทาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการทำบุญคล้ายวันเกิดของบุคคลที่เกิด
ในเดือนเดียวกัน
18 พ.ค. 54
494
-
คำสั่งสำนักชลประทาน
ที่ 14 ที่ 15/2554
11 พ.ค. 54 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบ
12 พ.ค. 54
493
-
คำสั่งสำนักชลประทาน
ที่ 14 ที่ 14/2554
11 พ.ค. 54 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบ
12 พ.ค. 54
492
-
คำสั่งสำนักชลประทาน
ที่ 14 ที่ 13/2554
11 พ.ค. 54 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบ
12 พ.ค. 54
491
-
คำสั่งสำนักชลประทาน
ที่ 14 ที่ 8.1/2554
15 มี.ค. 54 ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
12 พ.ค. 54
490
-
ฝบท.ชป.14/46/2554 11 พ.ค. 54 รายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างฯ ในเขต สชป.14
11 พ.ค. 54
489
E 2975/54
กต.ผง.311/2554 10 พ.ค. 54 ขอให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)

.....เอกสารแนบดาวน์โหลดที่นี่.....
11 พ.ค. 54
488
-
-
9 พ.ค. 54 รายงานข่าวสารประจำวัน
11 พ.ค. 54
487
E 2977/54
กน.ผง.119/2554 9 พ.ค. 54 การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล
11 พ.ค. 54
486
E 2988/54
กง.ผง.732/2554
พ.ค. 54
แผนการปฏิบัีิติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)
.....เอกสารแนบดาวน์โหลดที่นี่.....
11 พ.ค. 54
485
E 2967/54
มจพ.1012/364 4 พ.ค. 54 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาองค์การ และระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554
11 พ.ค. 54
484
E 2938/54
กพ.จน.106/2554 9 พ.ค. 54 การฝึกอบรมหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและำบำรุงรักษาที่เป็นตัวแทนของสำนักชลประทานในการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพฯ ประจำปี 2555
11 พ.ค. 54
483
E 2955/54
กต.ผง.297/2554 6 พ.ค. 54 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 2
11 พ.ค. 54
482
E 3935/54
กพร.181/2554 28 เม.ย. 54 รายงานผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ของสำนักชลประทาน Fast track

.....ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่........
11 พ.ค. 54
481
E 1369/54
สพบ.663/2554 10 พ.ค. 54 แ้จ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น
11 พ.ค. 54
480
E 2956/54
ผพช.283/2554 10 พ.ค. 54 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง)
11 พ.ค. 54
479
E 2932/54
ลต(ปข)0703/ว27 3 พ.ค. 54 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554
10 พ.ค. 54
478
E 2815/54
กผง.3246/2554 5 พ.ค. 54 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
..เพิ่มเติมเอกสารแนบ 55 แผ่น...
10 พ.ค. 54
477
E 2894/54
กผง.224/2554 26 เม.ย. 54 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
9 พ.ค. 54
476
E 2917/54
สอบ.801 4 พ.ค. 54 ด่วน....รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบและคำนวณงาน
ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และการป้องกันบรรเทาอุทกภัย
อันเกิดจากน้ำและงานด้่านโยธาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9 พ.ค. 54
475
E 2924/54
งบ.2749/2554 4 พ.ค. 54 การจัดหาครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
9 พ.ค. 54
474
E 2909/54
สลก.431/2554 6 พ.ค. 54 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤาภาคม 2554 (เพิ่มเติม)
9 พ.ค. 54
473
E 2908/54
สลก.424 4 พ.ค. 54 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
9 พ.ค. 54
472
E 2911/54
พิเศษว92/2554 4 พ.ค. 54 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการสั่งจองเสื้อและสายรัดข้อมือดอกกุหลาบ
สีชมพู ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
9 พ.ค. 54
471
E 2877/54
กบข.3030/ว1943/
2554
19 เม.ย. 54 ขอนำส่งโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "สิทธิพิเศษ กบข.-หอแว่น เพื่อสมาชิก ชัด ชัด"
9 พ.ค. 54
470
E 1258/54
สพบ.3305 4 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ
6 พ.ค. 54
469
E 1259/54
สพบ.123 3 พ.ค. 54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ
6 พ.ค. 54
468
E 1253/54
กกพ.1543/2554 4 พ.ค. 54 แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554
6 พ.ค. 54
467
E 1260/54
สพบ.6969 3 พ.ค. 54 รับโอนข้าราชการ
6 พ.ค. 54
466
E 2829/54
กพ.จน.98/2554 3 พ.ค. 54 ขอความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
6 พ.ค. 54
465
E 2815/54
กผง.3246/2554 5 พ.ค. 54 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
6 พ.ค. 54
464
E 2828/54
ผอ.กพ.4308/2554 6 พ.ค. 54 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 พ.ค. 54
463
E 2807/54
กต.ผง.295/2554 5 พ.ค. 54 ขอให้เร่งรัดผลการปฏิบัีิติงานโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
6 พ.ค. 54
462
E 2813/54
กษ0323.09/797/2554 6 พ.ค. 54 ขอเรียนเชิญร่วมงาน "84 พรรษา ตามรอยพระบาทยาตราเขื่อนแก่งกระจาน 45 ปี"
6 พ.ค. 54
461
E 2714/54
งบ.2721/2554 25 เม.ย. 54 รายงานการตรวจสอบสำเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
6 พ.ค. 54
460
E 2805/54
รธบ.60/2554 8 พ.ค. 54 โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูแหล่งน้ำเนื่องจากอุทกภัยภาคใต้
6 พ.ค. 54
459
E 2769/54
วสท.297/2554 12 เม.ย. 54 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (การอบรมจำนวน 6 หลักสูตร)
6 พ.ค. 54
458
E 2771/54
วสท.298/2554 12 เม.ย. 54 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
6 พ.ค. 54
457
E 2809/54
กกพ.1558/2554 4 พ.ค. 54 คัดชื่อผู้่รับจ้างออกจากทะเบียนผู้มีคุณสมพบัติเบื้องต้นใจการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
6 พ.ค. 54
456
-
กษ0323/580/2554 26 เม.ย. 54 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
6 พ.ค. 54
455
E 2770/54
สพบ.575 28 เม.ย. 54 ขอเชิญรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน EPP" ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
4 พ.ค. 54
454
-
กษ0323/617/2554 4 พ.ค. 54 ขอให้ตรวจสอบ ครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
...เอกสารแนบไฟล์ rar แยกเป็นโครงการ.....
4 พ.ค. 54
453
E 2540/54
กกพ.1412/2554 22 เม.ย. 54 การติดตามการมอบอำนาจในการตัดสินใจ
....แบบฟอร์ม ติดตามการมอบอำนาจในการตัดสินใจ....
4 พ.ค. 54
452
E 2784/54
กง.ผง.712/2554 3 พ.ค. 54 ขอแจ้งอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2554)
4 พ.ค. 54
451
E 2785/54
กง.ผง.713/2554 3 พ.ค. 54 ขอแจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2554)
4 พ.ค. 54
450
E 2783/54
กง.ผง.714/2554 3 พ.ค. 54 ขอแจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปรังปรุงใหม่ (ฉบับเดือน มีนาคม 2554)
4 พ.ค. 54
449
E 2639/54
สพบ.501 22 เม.ย. 54 การรายงานกระทรวงขออนุญาตการลาป่วย
4 พ.ค. 54
448
E 2765/54
สพบ.599 3 พ.ค. 54 แจ้งการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน
3 พ.ค. 54
447
E 2757/54
สลก.414/2554 2 พ.ค. 54 ขอเชิญสั่งจองเหรีญที่ระลึกงาน 119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม)
3 พ.ค. 54
446
E 1226/54
กศท639 29 เม.ย. 54 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุึสื่อสารระบบ VHF/FM และหลักสูตรพนักงานสื่อสาร
สมทบ
3 พ.ค. 54
445
E 1225/54
สพบ.5505 29 เม.ย. 54 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิก
กลุ่มแม่น้ำโขง รุ่นที่ 6"
3 พ.ค. 54
444
E 2743/54
ผอ.กพ.4074/2554 2 พ.ค. 54 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการริบหลักประกันซอง การแก้ไขปรับปรุงตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ
และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พ.ค. 54
443
E 2689/54
กษ0323.06/617/2554 29 เม.ย. 54 บิดา สต.ทองสุข หุ่นงาม ถึงแก่กรรม
2 พ.ค. 54
จำนวนผู้เข้าชม ฟรี Counter