ITC RID14 ROOM
RID14 WEBSITE ::  
 
 
นโยบาย เว็บ ไซต์

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นขององค์กร เช่น ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ สถิติด้านการชลประทานที่สำคัญต่าง ๆ และการเตือนภัยพิบัติภัยต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย หัวข้อหลักที่บริหารเว็บไซต์ ดังนึ้

  1. แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร
  2. ข้อมูลหลักของหน่วยงานและองค์กร ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากำลัง ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น
  3. ข้อมูลด้านวิชาการหรือองค์ความรู้ของหน่วยงาน เช่น บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และผลงาน การวิจัยต่าง ๆ ขององค์กร
  4. ช่องทางสำหรับการติดต่อ/สอบถาม/ร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์
  5. ช่องทางสำหรับการ Download  / Upload ข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์ม จากเว็บไซต์
  6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญขององค์กร เช่น ข่าวสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวการประกวดราคา ข่าวการประชุม/สัมมนา หนังสือเวียนภายใน คำสั่งของ สชป.14 และคำสั่งกรมฯ เป็นต้น
  7. มีการเชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ       เช่น    หน่วยงานในสังกัดของกรมชลประทานและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
  8. เว็บไซต์ สามารถลดขั้นตอนหรือกระบวนงานขององค์กร สามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือผู้รับบริการได้ เช่น ลดปริมาณของเอกสาร หนังสือ แบบฟอร์มต่างๆ โดยการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
  9. เว็บไซต์สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร รายงานสถานการณ์น้ำ ฯลฯ
  10. เว็บไซด์สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถลดหรือบรรเทาปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี เช่น การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำด้านต่าง ๆ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์
Wabmaster : Update Admin

Admin # 1 ชื่อ : นายอภิชาติ ชาตะวัน
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประวัติการทำงาน : หัวหน้าเจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์
ทัศนคติ : ว่างเปล่า
สถานที่ติดต่อได้ : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 โทร.0 3282 5658-9 ต่อ 243
Email : kongcdremix@hotmail.com


Admin # 2 ชื่อ : นางสาวสุกัญญา จับใจ
ประวัติการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประวัติการทำงาน : Admin & Stock Authentica Co.,Ltd.
ทัศนคติ : อย่าพูดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ทำ
สถานที่ติดต่อได้ : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 14 โทร.0 3282 5658-9 ต่อ 243
Email : 1925sunday@gmail.com

 

 
 

สิ่งที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกชุมชนได้

1. ออกแบบ และ ดูแล เว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 14 เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตด้านชลประทาน
....รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัด สชป. 14 และหน่วยงานอื่นๆ
3. ผลิตสื่อมัลติมีดียด้านชลประทาน ทุกรูปแบบ
4. ปรึกษา Hardware และ Software
5. ผลิตแผนที่ และ ข้อมูล GIS , RS และ แบบจำลอง GIS

@ 2008 by ITC RID 14 บทความ และสาระีต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ขอยกความดีให้กับเจ้าของเรื่องนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว