ITC RID14 ROOM
RID14 WEBSITE ::  
 
 
นโยบาย เว็บ ไซต์

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นขององค์กร เช่น ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ สถิติด้านการชลประทานที่สำคัญต่าง ๆ และการเตือนภัยพิบัติภัยต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย หัวข้อหลักที่บริหารเว็บไซต์ ดังนึ้

  1. แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร
  2. ข้อมูลหลักของหน่วยงานและองค์กร ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงาน อัตรากำลัง ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น
  3. ข้อมูลด้านวิชาการหรือองค์ความรู้ของหน่วยงาน เช่น บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และผลงาน การวิจัยต่าง ๆ ขององค์กร
  4. ช่องทางสำหรับการติดต่อ/สอบถาม/ร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์
  5. ช่องทางสำหรับการ Download  / Upload ข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์ม จากเว็บไซต์
  6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญขององค์กร เช่น ข่าวสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวการประกวดราคา ข่าวการประชุม/สัมมนา หนังสือเวียนภายใน คำสั่งของ สชป.14 และคำสั่งกรมฯ เป็นต้น
  7. มีการเชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ       เช่น    หน่วยงานในสังกัดของกรมชลประทานและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
  8. เว็บไซต์ สามารถลดขั้นตอนหรือกระบวนงานขององค์กร สามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือผู้รับบริการได้ เช่น ลดปริมาณของเอกสาร หนังสือ แบบฟอร์มต่างๆ โดยการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
  9. เว็บไซต์สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร รายงานสถานการณ์น้ำ ฯลฯ
  10. เว็บไซด์สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถลดหรือบรรเทาปัญหาความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี เช่น การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำด้านต่าง ๆ 

ผู้ ดู แล เว็บ ไซต์

Wabmaster : Update Admin
Admin # 1 ชื่อ : นายเอกพล ฉิมพงษ์
ประวัติการทำงาน : งานออกแบบเขื่อน2 กองออกแบบ, งานแผนงาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 5 และ ปัจจุบัน
ฝปน.ชป14 ส่วนจัดสรรน้ำฯ สำนักชลประทานที่ 14
ท้ศนคติ : " ถ้าไม่สามารถอธิบายให้ง่ายได้ เราก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนั้นดี "
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 โทร 032 825661มือถือ 081 9003966
email : rid14_01@yahoo.com

Admin # 2 ชื่อ : นายบารมี สิริโสภณวัฒนา
ประวัติการทำงาน: งานออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา,กลุ่มออกแบบ สชป.14
และ ปัจจุบันฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สชป.14
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 โทร 032 825661มือถือ 081 07440907
email : rid14_04@yahoo.comAdmin # 3 ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ แสงประเสริฐ
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
ผลงาน : ออกแบบและดูแล ระบบติดตามสถานะการส่งงาน โครงการในแต่ละ ส่วน/ฝ่าย สชป.14 ,ออกแบบระบบ Upload
และ Download เอกสาร สชป.14 , จัดทำและดูแลหน้าเว็บไซต์จัดการความรู้ สชป.14 , ออกแบบระบบ ติดตามและบำรุง
รักษาตัวเขื่อนราย 2 เดือน, ออกแบบระบบข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่าย KM หน่วยงานในสังกัด สชป.14, ออกแบบและดูแล
ระบบรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน สชป.14 และระบบรายงานผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์, แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง"การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น" และการใช้ โปรแกรม Flash V.8 เบื้องต้น และเป็นสมาชิกชุมชนคนทำเว็บไซต์
สชป.14 , เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์ ของส่วน/ฝ่าย ใน สชป.14 ในโครงการพี่เลี้ยงสอนงาน ชุมชนคน
ทำเว็บไซต์ สชป.14 , ออกแบบและดูแลหน้าเว็บไซต์ ชุมชนนักปฏิบัติ สชป.14 , ออกแบบและดูแลหน้าเว็บไซตให้กับ งาน
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2 กรมชลประทาน
ท้ศนคติ : " ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะคน "
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 โทร 032- 825661 มือถือ 086-1034031
email : kanogwan_2447@hotmail.com

Admin # 4 ชื่อ : นายสราวุธ กล้าหาญ
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ปัจจุบัน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
ประวัติการทำงาน : ออกแบบและดูแลหน้าเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 14
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 โทร 032- 825661 มือถือ083-8850607
email : sara_klahan@hotmail.com , sara.klahan@gmail.com

 

 
 

 

สิ่งที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกชุมชนได้

1. ออกแบบ และ ดูแล เว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 14 เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิตด้านชลประทาน
....รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัด สชป. 14 และหน่วยงานอื่นๆ
3. ผลิตสื่อมัลติมีดียด้านชลประทาน ทุกรูปแบบ
4. ปรึกษา Hardware และ Software
5. ผลิตแผนที่ และ ข้อมูล GIS , RS และ แบบจำลอง GIS

@ 2008 by ITC RID 14 บทความ และสาระีต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ขอยกความดีให้กับเจ้าของเรื่องนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว