พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรการใช้เครื่องสีข้าวใช้กำลังคน
โดยมี วิศวกรของกรมชลประทาน กราบบังคมทูลถวายรายงาน