Acrobat 6.0 Pro ......ดาวน์โหลดที่นี่

 

  ลำดับ วัน เดือน ปี File หมายเหตุ  
  136 06 มิ.ย. 62    
  135 08 มี.ค. 62    
  134 08 มี.ค. 62    
  133 11 พ.ย. 61    
  132 24 พ.ค. 61

แผนที่ประกอบการลงพื้นที่ ท่าน รธบ. 
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 
- โครงการชลประทานเพชรบุรี 
- โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 
- โครงการชลประทานชุมพร 
- โครงการชลประทานระนอง 

   
  131 4 พ.ค. 61    
  130 02 มี.ค. 61

file video คำรณ บางสะพาน 08/09/2017 (มุมสูง)
file video 01 
file video 02 
file video 03 
- file video 04 

   
  129 14 ก.พ. 61    
  128 22 ก.ย. 60

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
- ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
- แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX  
- แบบฟอร์มขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

   
  127 04 ก.ย. 60
แบบฟอร์มทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
   
  126 15 ก.ค. 59
ข้อมูลแผนงานสำหรับทำรายงานเรื่องศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อลงในแบบฟอร์ม 1 
- MTEF 2559-2562 
- แผนงานงบปกติ ปี 2559
- แผนงานงบปกติ ปี 2560 
   
  125 26 ก.พ. 59
เล่มเอกสาร 6 มาตรการ 
   
  124 26 ก.พ. 59
รายชื่อผู้รับผิดชอบศูนย์และรายงานที่ต้องส่งให้ สชป.14 
   
  123 8 ก.ค. 58    
  122 23 ม.ค. 58
ตัวอย่างข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติข้อมูลภารกิจที่กรมชลประทานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   
  121 8 ม.ค. 58
Best Practices รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
   
  120 8 ม.ค. 58
Best Practices รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
   
  119 15 ธ.ค. 57
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ(Thailand Pubic Service Awards) พ.ศ.2558
1.บันทึกข้อความ
2.แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2558
3.เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2558
4.แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ แบบฟอร์มที่ 1-5

   
  118 27 พ.ย. 57
ข้อมูล GIS โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรีและโครงการส่งน้ำฯปราณบุรี
   
  117 14 พ.ย. 57
รายละเอียดรายการ/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(สำหรับโครงการตรวจสอบ) 
   
  116 11 พ.ย. 57
รายการงานที่ยังไม่ได้เสนอขอตัดโอนงบประมาณ(ห้อง ผปษ)
   
  115 6 ก.ค. 57
ตัวอย่างผังกระบวนงาน
   
  114 18 มิ.ย. 57
ข้อมูลจัดทำแผนงานและประมาณการผลผลิตที่ 1 ปี 2558
   
  113 17 มิ.ย. 57
Welcome Sign สำหรับติดต้อนรับคณะ KRC ตามสถานที่ดูงาน
   
  112 11 มิ.ย. 57
แบบฟอร์มและข้อมูลพื้นที่ชลประทานสำหรับจัดทำข้อมูลชลประทาน พ.ศ.2556
   
  111 15 พ.ค. 57
การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต
   
  110 8 พ.ค. 57
ตัวอย่างแผนเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย 2557
   
  109 14 มี.ค. 57
โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักชลประทานที่14 และ 1 แผ่น 1 โครงการ 
   
  108 28 ก.พ. 57
ไฟล์ตรวจสอบ MTEF ปี 57-63 
   
  107 12 ธ.ค. 56
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสอบเทียบอาคารชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14
   
  106 11 พ.ย. 56
คู่มือการดึงภาพจาก Google Earth ด้วยโปรแกรม Universal Map Dawnload 
   
  105 28 ต.ค. 56
คู่มือ GIS 
   
  104 29 ก.ค 56
อบรม irriprostad 
   
  103 5 ก.ค. 56
1.แผนที่ที่ตั้งโครงการแหล่งน้ำDownload
2.แผนที่แหล่งน้ำTopo Download
   
  102 28 มิ.ย. 56
เขื่อนกั้นน้ำอัพสเลาไดก์ (Afsluitdijk) ต้นฉบับ ฉบับแปล
   
  101 10 พ.ค.56
การตรวจสอบพื้นที่ชลประทานจากข้อมูล GIS ของสำนักชลประทานที่ 14 
   

 

 

100 26 มี.ค.56
คำอธิบายแบบประเมินความดีความชอบ (แบบ ชป.135/1) 
   
  99 15 มี.ค. 56
เอกสารแนบที่ สชป.๑๔/๒๓๐/๒๕๕๖ ลว. ๑๔ มี.ค.๕๖ เรื่องรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการ  
บันทึกข้อความ 
   
  98 18 ก.พ. 56
ข้อมูล GIS พท.ชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 แก้ไขวันที่ 18 ก.พ. 56 
   
  97 15 ก.พ. 56
Corel VideoStudio Pro X3 13.6.2.69 SP3 Incl Tutorials (2011)
   
  96 24 ม.ค. 56
ข้อมูลบรรยาย ประกอบการประชุม 
1.ระเบียบวาระการประชุม
2.เอกสารหมายเลข 1
3.เอกสารหมายเลข 2 
   
  95 17 ม.ค. 56
ข้อมูล GIS สำหรับแก้ไข 
   
  94 16 ม.ค. 56
ขอเพิ่ม Host สำหรับขยายเว็บไซต์ และเก็บข้อมูล ( Database )
   
  93 10 ม.ค. 56

ข้อมูลบรรยาย การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2556

 


1.เรื่องเพื่อทราบการบริหารองค์กร_ผส.ชป.14
2.ทำอย่างไรถึงได้รับคัดเลือกเป็นฝจนระนอง

3.การถอดบทเรียนจากStory Telling_ฝปน.ชป.14 

   
  91 29 พ.ย. 55
แบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ
   
  90 25 ต.ค. 55    
  89 5 ต.ค. 55
shp.file โครงการส่งน้ำเพชรบุรี (5 ต.ค.2555) 
   
  88 5 ต.ค. 55
การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี 
   
  87 10 ก.ย. 55
รูปถ่าย พี่เนรมิต 
   
  86 6 ก.ย. 55
ภาพถ่าย นายทินกร หมื่นคง ฝสส. สชป.14 
   
  85 25 มิ.ย. 55
ภาพรวม สชป.14 
   
  84 6 มิ.ย. 55    
  83 21 พ.ค. 55
ข้อมูล shp file และแผนที่ topo โครงการส่งฯเพชรบุรี 
   
  82 20 เม.ย 55
โลโก้ ๑๑๐ ปี กรมชลประทาน 
   
  81 5 ม.ย. 55
ระบบบริหารงานบุคคล (การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน ) 
   
  80 5 ม.ย. 55
ระบบติดตามงานสำนักชลประทานที่ี 14 
   
  79 14 ธ.ค. 54
ข้อมูล GIS สำนักชลประทานที่ 14 (22 ก.ค. 2554) 
   
  78 11 ต.ค. 54
ติดตามสถานการณ์น้ำ 181 (5 ต.ค. 2554 ) 
   
  77 6 ต.ค. 54
รายงานโครงการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
2.รายงานหลัก
3.รายงานภาคผนวก
   
  76 28 ก.ย. 54

ข้อมูลบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ e-GP web online

-วันที่ 27 กันยายน 2554
-วันที่ 28 กันยายน 2554
-วันที่ 29 กันยายน 2554
-แบบฟอร์มแจ้งปัญหาและคำถาม
   
  75 23 ก.ย. 54 ปริมาณความต้องการการใช้น้ำของพืช โดยกลุ่มมาตรฐานโครงการ สำนักบริหารโครงการ   
  74 23 ก.ย. 54 รูปนายจรูญ พจน์สุนทร    
  73 11 ส.ค. 54 ไวนิลงานสังสรรค์น้ำอูน ครั้งที่ 16    
  72 11 ส.ค. 54 ไวนิลงานสังสรรค์น้ำอูน ครั้งที่ 16(แผ่นที่ 2)    
  71 10 ส.ค. 54 เล่มลุ่มน้ำ 25 ภาคใ้ต้ฝั่งตะวันตก    
  70 10 ส.ค. 54 เล่มลุ่มน้ำ 21 ภาคใ้ต้ฝั่งตะวันออก    
  69 10 ส.ค. 54 เล่มลุ่มน้ำ 20 ทะเลตะวันตก    
  68 10 ส.ค. 54 เล่มลุ่มน้ำ 19 เพชรบุรี    
  67 8 ส.ค. 54 File จากการประชุมโครงการ ตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่    
  66 2 ก.ค. 54 Dowload รูปภาพไวนิลน้ำอูนรำลึก ครั้งที่ 16    
  65 10 มี.ค. 54 เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่งาน" 84 พรรษา ดวงใจราษฎ์ ปราชญ์แห่งน้ำ "    
  64 31 ม.ค.54 Download รูปภาพ งานสังสรรค์ปีใหม่ 2554 สชป.14 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.54    
  63 14 ม.ค.54 Download รูปภาพ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ จ.สุพรรณบุรี ดูงานระบบประปา สชป.14    
  62 9 ธ.ค.53 Templete เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรม สำนักชลประทานที่ 14    
  61 22 ต.ค.53 บัญชีรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2554    
  60 20 ต.ค.53 แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 14    
  59 6 ต.ค.53 สถานการณ์น้ำ ตั้งแต่ 4-6 ตุลาคม 2553    
  58 21 ก.ย.53 สื่อมวลชนดูงาน อ่างเก็บน้ำยางชุม 22 ก.ย.53 (NEW)    
  57 20 ก.ย.53 ไฟล์คู่มือการจัดทำ ระบบติดตามงาน สชป.14    
  56 13 ก.ย.53 วีดีโอ สปริงเกอร์ ห้วยไทรงาม    
  55 6 ก.ย.53 ไวนิลงานน้ำอูน ขนาด 3.80 X 1.60 เมตร    
  54 30 ส.ค.53 ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพ งาน "ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร 
                      HAPPY SOCIETY" 23-24 ส.ค.53 

วันที่ 23 สิงหาคม 2553
1. เดินทางออกจากสำนักชลประทานที่ 14 (20.4 MB)
2. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารวุ้นเส้นท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (11.3 MB)
3. ถึงเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (21.2 MB)
4. ฟังการบรรยาย (57.1 MB)
5. รับประทานอาหารเย็นและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (118 MB)

วันที่ 24 สิงหาคม 2553
1. ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนศรีนครินทร์ (83.6 MB)
2. เข้าชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ (77.7 MB)
3. เยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว (21.9 MB)
4. รูปหมู่ (25.6 MB)

   
  53 8 ก.ค.53 ฟ้อนท์ โลโก้ สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 14    
  52 7 ก.ค.53 ไฟล์แก้ไข แผ่นพับสำนักชลประทานที่ 14    
  51 6 ก.ค. 53 โลโก้ กรมชลประทาน และโลโก้ สำนักชลประทานที่ 14 (แก้ไข)    
  50 1 ก.ค. 53 รูปงาน 108 ปี สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 11 มิ.ย. 53 (ส่งกรมฯ)    
  49 29 มิ.ย. 53 รูปงาน 108 ปี สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 11 มิ.ย. 53    
  48 23 มิ.ย. 53 แผนที่ TOPO 4728II    
  47 24 พ.ค. 53 ไฟล์ PSD ทำการ์ดแม่เหล็ก 108 ปี    
  46 27 เม.ย. 53 นำเสนอกลุ่ม หมวด 6 สำนักชลประทานที่ 14    
  45 27 เม.ย. 53 ข้อมูล KM สำนักชลประทานที่ 14    
  43 1 เม.ย. 53 รูปภาพนักเรียนบ้านฟ้าใส ทัศนศึกษา สชป.14 วันที่ 29 มี.ค.53    
  42 19 มี.ค. 53 - รายละเอียด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการน้ำ
  ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต " (23 มี.ค.53)


- การสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤตน้ำ : ความท้าทายและโอกาส เนื่องในวันน้ำโลก แห่งชาติ (24 มี.ค.53)
   
  41 19 มี.ค. 53 รูปภาพคณะพี่โก๋เที่ยวปราณบุรี เมื่อวันที่ 12-14 มี.ค.53    
  40 17 มี.ค. 53 Download แบบฟอร์มการเสนอ แผนงบประมาณปี 2554 
สอน.ปษ.01
สอน.ปษ.02
สอน.ปษ.03
สอน.ปษ.04
   
  39 15 มี.ค. 53 Powerpoint นำเสนอระบบติดตามสถานะการส่งงาน ของโครงการในแต่ละส่วน/ฝ่าย สชป.14(แก้ไข)    
  38 12 มี.ค. 53 Powerpoint นำเสนอระบบติดตามสถานะการส่งงาน ของโครงการในแต่ละส่วน/ฝ่าย สชป.14

หมายเหตุ : ให้ดาวน์โหลดไฟล์แก้ไขของวันที่ 15 มี.ค.53
   
  37 5 มี.ค. 53 การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ (gis) ด้านโครงการชลประทานปี 2553 ในเขต สชป.14 

โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
โครงการชลประทานชุมพร
โครงการชลประทานระนอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
คำอธิบายการกรอกข้อมูลแต่ละช่อง
   
  36 2 มี.ค. 53 ตารางสัปดาห์การรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูก ฤดูแล้ง ปี 2552-2553    
  35 2 มี.ค. 53 แบบฟอร์มสำหรับ ฝจน.คบ. และ ฝจน.คป. ดาวน์โหลด ตามที่ประชุมวันที่ 19 ก.พ.53 (แก้ไข)    
  34 2 มี.ค. 53 - ไฟล์รูปภาพ สำหรับทำโบชัวร์แผ่นพับ สำนักชลประทานที่ 14 
- ไฟล์โบว์ชัวร์สำนักชลประทานที่ 14 
   
  33 26 ก.พ. 53 ฟอร์แมต เว็บไซต์รายงานผลการบริหารจัดการน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
ประจำปี 2552/2553 ที่โครงการต้องนำไปลงเว็บไซต์ของตนเอง
   
  32 26 ก.พ. 53 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
  31 25 ก.พ. 53 ไฟล์ข้อมูล แสดงปัญหาของเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 14    
  30 19 ก.พ. 53 แบบฟอร์มสำหรับ ฝจน.คบ. และ ฝจน.คป. ดาวน์โหลด ตามที่ประชุมวันที่ 19 ก.พ.53 

หมายเหตุ : ให้ดาวน์โหลดไฟล์แก้ไขของวันที่ 2 มี.ค.53
   
  29 12 ก.พ.53 สำเนา CD คู่มือบำรุงรักษาเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้งาน/บำรุงรักษาโครงการฯ(ชป.เล็ก)    
  28 3 ก.พ.53 ฟอร์แมต เว็บไซต์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
             ที่แต่ละโครงการต้องนำไปลงในเว็บไซต์ของตนเอง (แก้ไขครั้งที่ 1)
   
  27 27 ม.ค.53  แบบฟอร์มผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
  26 27 ม.ค.53  ไฟล์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคลและการประเมินผลโครงการ
   
  25 21 ม.ค.53 แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยผาก และ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสือ    
  24 21 ม.ค.53 ฟอร์แมต เว็บไซต์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
             ที่แต่ละโครงการต้องนำไปลงในเว็บไซต์ของตนเอง

หมายเหตุ : ให้ดาวน์โหลดไฟล์แก้ไขของวันที่ 3 ก.พ.53
   
  23 11 ธ.ค. 52 ดาวน์โหลดไฟล์ แผนที่สถานีโทรมาตรขนาดเล็กจังหวัดชุมพร    
  22 2 ธ.ค. 52 ดาวน์โหลดไฟล์สวัสดิการร้านค้า สำนักชลประทานที่ 14    
  21 1 ธ.ค. 52 ดาวน์โหลดไฟล์PowerPoint นำเสนอ ประชุมผู้บริหารกรมครั้งที่ 7/2552 

 

 

 

 
  20 24 พ.ย. 52 ดาวน์โหลด รูปสำนักชลประทานที่ 14    
  19 3 พ.ย. 52 ดาวน์โหลด โลโก้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด    
  18 26 ต.ค. 52 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 23/5/2552    
  17 26 ต.ค. 52 การจ้างพนักงานราชการทั่วไป คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 23/4/2552    
  16 7 ก.ย. 52  ดาวน์โหลด วีดีโอ : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนตามแผน
การจัดการความรู้ เพื่อสนับสุนนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2552
 
   
  15 2 ก.ย. 52       รูปพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนตามแผน
การจัดการความรู้ เพื่อสนับสุนนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2552
 
   
  14 20 ส.ค. 52 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น KM AWARD 2009   
- รายละเีอียดการประเมิน
   
  13 3 ส.ค. 52 Work Thru     
  12 31 ก.ค. 52 แบบฟอร์มเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำท่วมปี 2552     
  11 4 มิ.ย. 52 E Form กรมชลประทาน     
  10 26 ธ.ค. 51
(09.00-13.00น.)

ประชุมประจำเืดือนสำนักชลประทาน ครั้งที่ 11/2551 ณ.ห้องประชุมบ้านพักรับรองเขื่อนปราณบุรี
file ประกอบการประชุม

1.การบริหารจัดการน้ำ 
2.การตรวจราชการของผู้ตรวจฯกรมชลประทาน 
3.ซักซ้อมความเข้าใจพรบ.51 

   
  9 11 ธ.ค. 51 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
(เฉพาะของ สชป.14)

- เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่ง 
- บัญชีจัดตำแหน่ง (สชป.14) 
- บัญชีแต่งตั้งข้าราชการ (สชป.14) 
   
  8 29 ต.ค. 51 File ประชุมสำนักฯ 29 ตุลาคม 2551

- 1. การจัดทำงบประมาณจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
- 2. การจัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง
- 3. ปฎิทินงบประมาณรายจ่ายปี 2553
   
  7 16 ต.ค. 51 ตารางสรุปรายละเอียด งบประมาณค่าอำนวยการ สำนักชลประทานที่ 14
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
  6 1 ก.ย. 51 รายงานผลการเตรียมความพร้อมของงาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552    
  5 9 ธ.ค. 51 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
  4   แบบ พด.01    
  3   แผนปฎิบัติราชการ 4 ปีกรมชลประทาน    
  2   ตารางExcal การจัดการพื้นที่สีเขียว    
  1 30 ก.ย. 51 บัญชีรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2552 ของ สชป.14
สำหรับกองแผนงาน