มาตรา 7 : นำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  
    โครงสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14  
    อัตรากำลัง  
       
  มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  
    อำนาจหน้าที่  
         
  มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรัข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานในสำนักงานชลประทานที่ 14  
    วิธีการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14  
    แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14  
    แผนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14  
         
  มาตรา 7 (4) กฎ/มติคณะรัฐมนตรี/ข้อบังคับ/คำสั่ง/หนังสือเวียน  
    พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2548  
    ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547  
         
  มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด