รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)     (update 10/07/2561)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)     (update 10/08/2561)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)     (update 10/09/2561)

    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)   
(update 10/10/2561)

 
   

 

 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณเอกพล ฉิ้มพงษ์ (081-900-3966) หรือ คุณพิศิษฐ์ เผือกผ่อง (091-156-6106)
E-mail : rio14.single@gmail.com ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14