-การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2556 
  (update 19/11/55)     
 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ : คุณบุรีรีตน์ วงศ์บุรี(032-8255661 ต่อ 228) หรือ ศูนย์สารสนเทศ (032-825658-59 ต่อ 245)