งานวิจัย
 
คู่มือ GIS
 
ABOUT ME
 


 
 ข้อมูล GIS RID14
 ข้อมูลพื้นฐาน

 แผนที่TOPO

 แผนที่ภาพถ่าย
 3D MAP
  แผนที่ GIS โครงการขนาดใหญ่

แผนที่ Google Map โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาเพชรบุรี

 

   

แผนที่ Google Map โครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษาปราณบุรี 

 

 

  แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำและโครงการชลประทาน
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

 

แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำ
และโครงการชลประทาน
1:125,000
จังหวัดเพชรบุร

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

 

แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำ
และโครงการชลประทาน
1:200,000
จังหวัดประจวบคีีรีขันธ์

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำ
และโครงการชลประทาน
1:150,000
จังหวัดชุมพร

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

แผนที่แสดงสถานีวัดน้ำ
และโครงการชลประทาน
1:150,000
จังหวัดระนอง

  แผนที่แสดงการใช้ที่ดินรายจังหวัด  
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!

แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  แผนที่แสดงการใช้ที่ดินแยกรายโครงการชลประทาน  
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิ๊ก!!           
           แผนที่การใช้ที่ดินใน
            เขตพื้นที่ชลประทาน
     โครงการอ่างฯ ห้วยไทรงาม
              จ.ประจวบคีรีขันธ์
              - ตารางข้อมูล
              - ดาวน์โหลดแผนที่
                ขนาดใหญ่ (Ao)
   

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2552สำนักชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email : rid14@mail.rid.go.th