รายงานทั้งหมดของฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 220  รายงาน
324
10/06/2556
Eสบค.2808/2556 ลว. 7 มิ.ย.2556 เรื่อง ขออนุญาต Stie Visit โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางโสภิต พรรณไวย์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
10/06/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
10 มิ.ย.55
รอ
  ไม่มี
 
323
11/02/2556
ผพธ.85/2556 ลว.7 ก.พ. 56 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
12/02/2013
-
-
-
-
-
-
-
-
12  ก.พ. 55
????????? Copy ?????
11/02/2556
  ไม่มี
 
322
28/01/2556
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
05/02/2013
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ก.พ.55
????????? Copy ?????
28/01/2556
  ไม่มี
 
321
14/01/2556
สรธ.8/1/2556 / ลว. 7 มกราคม 56 / เรื่อง การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลแผ่นดินไหวระยะไกล แบบ Real-time การบำรุงรักษา อุปกรณ์ และโปรแกรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
16/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
16 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
320
14/01/2556
สบค.142/2556 / ลว. 9 มกราคม 56 / เรื่อง ขอให้ส่งแบบฟอร์มติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
17/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
-
-
17 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
319
9/01/2556
สบค.77/2556 / ลว. 7 มกราคม 56 / เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับตำแหน่งอำนวยการและประเภทวิชา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
10/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
10 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
318
9/01/2556
สบค.154 / ลว. 7 มกราคม 56 / เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
18/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
18 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
317
3/01/2556
ผพช.11/2556 / ลว. 3 มกราคม 56 / เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
08/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
8 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
316
3/01/2556
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างปรเทศ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ลว.1 ม.ค. 56 เรื่อง ขอเรียนเชิญท่ายผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระ
หว่างปรเทศ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
07/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
7 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
315
27/12/2555
ศธ0526.07/ว733 26 ธ.ค55 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสาวนาทางการวิชาการเรื่อง ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในปี2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่
งตั้ง
02/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
2 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
314
25/12/2555
สบค.14910 / ลว. 24 ธ.ค. 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
25/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
25 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
313
25/12/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
07/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
7 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
312
21/12/2555
สบค.14815 ลว.21 ธ.ค. 55 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
25/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
25 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
311
19/12/2555
ที่ จค 3-383/2555 3ธ.ค.2555 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์บริการวิชาการแห
่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัย CHULA
UNISEARCH,CHULALONGK
ORN UNIVERSITY
26/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
26 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
310
19/12/2555
สบค.14534 / ลว. 18 ธันวาคม 55 / เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Coaching and Mentoring
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
21/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
21 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
309
12/12/2555
สสช.682/2555 / ลว. 12 ธันวาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการจัดการชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
18/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
18 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
308
11/12/2555
สบค.4260 / 17 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
24/12/2012
-
-
????????? Copy ?????
-
-
????????? Copy ?????
-
-
24 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
307
11/12/2555
สบค.2785 / ลว. 3 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
24/12/2012
-
-
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
-
-
-
24 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
14/01/2556
  ไม่มี
 
306
7/12/2555
กพร.392/2555 / ลว. 7 ธันวาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review: AAR) ระดับบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
12 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
305
7/12/2555
สบค.14201 / ลว. 6 ธันวาคม 2555 / เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่นร่วมของประชาชน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
20/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
20 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
304
7/12/2555
สบค.14240 / ลว. 6 ธันวาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
11/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
11 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
10/01/2556
  ไม่มี
 
303
6/12/2555
กพ.จน.273/2555 / ลว. 4 ธันวาคม 2555 / เรื่อง แจ้งยืนยันรายชื่อหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา
07/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
11/12/2555
  ไม่มี
 
302
4/12/2555
สบค.5373/2555 / ลว. 30 พ.ย. 2555 / เรื่อง ข้อมูลความต้องการอบรม ดูงาน ต่างประเทศ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
06/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
6 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
11/12/2555
  ไม่มี
 
301
4/12/2555
กษ0202/ว11400 / ลว. 29 พ.ย. 55 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
06/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
6 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
300
30/11/2555
สบค.4718/2555 / ลว. 16 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
18/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
18 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
299
30/11/2555
สบค.4719/2555 / ลว. 16 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
05/01/2013
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ธ.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
298
29/11/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
07/12/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
7 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
11/12/2555
  ไม่มี
 
297
23/11/2555
สว685/2555 / ลว. 21 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
26/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
26 พ.ย.55
????????? Copy ?????
3/12/2555
  ไม่มี
 
296
22/11/2555
วสท.726/2555 / ลว. 13 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิศวกรรมสถานแห่งประเ
ทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
27/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
27 พ.ย.55
????????? Copy ?????
3/12/2555
  ไม่มี
 
295
21/11/2555
สบค.5270/2555 / ลว. 19 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการส่งน้ำสำหรับลูกจ้างประจำผู้ทำหน้าที่ส่งน้ำ รุ่นที่ 1
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
26/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
26 พ.ย.55
????????? Copy ?????
29/11/2555
  ไม่มี
 
294
20/11/2555
สบค.13461 / ลว. 14 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
20/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
20 พ.ย.55
????????? Copy ?????
26/11/2555
  ไม่มี
 
292
15/11/2555
สบค.5128/2555 / ลว. 12 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง การสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
21/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
21 พ.ย.55
????????? Copy ?????
26/11/2555
  ไม่มี
 
291
13/11/2555
ศธ0513.10808/ว.2004 / ลว. 8 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
15/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
15 พ.ย.55
????????? Copy ?????
15/11/2555
  ไม่มี
 
290
13/11/2555
สบค.5069 / ลว. 8 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง แจ้งรายชื่อลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการส่งน้ำสำหรับลูกจ้างประจำผู้ทำหน้าที่ส่งน้ำ รุ่นที่ 1
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
13/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
13 พ.ย.55
????????? Copy ?????
14/11/2555
  ไม่มี
 
289
13/11/2555
ศธ0512.6(2750)พิเศษ / ลว. 29 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
13/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
13 พ.ย.55
????????? Copy ?????
15/11/2555
  ไม่มี
 
288
7/11/2555
สบค.12761 / ลว. 5 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติ 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและแผนสิทธิมนุษยชน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
08/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 พ.ย.55
????????? Copy ?????
9/11/2555
  ไม่มี
 
287
7/11/2555
กษ0213/ว10569 /ลว.5 พ.ย.55 /ขอเชิญร่วมถวายพานพุ่ม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สลก.
07/11/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
-
-
7 ธ.ค.55
????????? Copy ?????
8/11/2555
  ไม่มี
 
286
6/11/2555
ผพช.593/2555 / ลว. 5 พฤศจิกายน 2555 / เรื่อง ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (PAWEES)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 พ.ย.55
????????? Copy ?????
9/11/2555
  ไม่มี
 
285
2/11/2555
กษ 0201.06/ว9596 / ลว. 25 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองกลาง
07/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 พ.ย.55
????????? Copy ?????
7/11/2555
  ไม่มี
 
284
2/11/2555
กษ 0202/ว.10325 / ลว. 29 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
06/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
6 พ.ย.55
????????? Copy ?????
7/11/2555
  ไม่มี
 
283
1/11/2555
สลก 1112/2555เรื่องขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ในวันที่ 30 พ.ย. 2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สลก.
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 พ.ย.55
????????? Copy ?????
8/11/2555
  ไม่มี
 
280
30/10/2555
สบค.12523 / ลว.26 ตุลาคม 2555 / เรื่อง สัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 พ.ย.55
????????? Copy ?????
7/11/2555
  ไม่มี
 
279
30/10/2555
จค 3-242/2555 / ลว. 19 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์บริการวิชาการแห
่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา
ลัย
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 พ.ย.55
????????? Copy ?????
9/11/2555
  ไม่มี
 
278
30/10/2555
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ / ลว. 1 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสัมมนา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระ
หว่างประเทศ
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 พ.ย.55
????????? Copy ?????
13/11/2555
  ไม่มี
 
277
30/10/2555
สบค.4864/2555 / ลว. 25 ตุลาคม 2555 / เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
09/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 พ.ย.55
????????? Copy ?????
12/11/2555
  ไม่มี
 
276
29/10/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
07/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
7 พ.ย.55
????????? Copy ?????
7/11/2555
  ไม่มี
 
274
29/10/2555
สบค. 12411 / ลว. 24 ตุลาคม 2555 / เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง - เพิ่มเติม)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
29/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
29 ต.ค.55
????????? Copy ?????
1/11/2555
  ไม่มี
 
273
29/10/2555
สว. 626/2555 / ลว. 24 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
30/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
30 ต.ค.55
????????? Copy ?????
31/10/2555
  ไม่มี
 
272
29/10/2555
วท 5309/ว3385 / ลว. 10 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานพัฒนาเทคโนโล
ยีอวกาศและภูมิสารสนเ
ทศ
03/11/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
3 พ.ย.55
????????? Copy ?????
26/11/2555
  ไม่มี
 
271
22/10/2555
สบค.11429 / ลว. 18 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 9
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
24/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
24 ต.ค.55
????????? Copy ?????
29/10/2555
  ไม่มี
 
270
22/10/2555
ศธ 6100/1569 / ลว. 16 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
30/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
30 ต.ค.55
????????? Copy ?????
29/10/2555
  ไม่มี
 
269
22/10/2555
สบค.4777/2555 / ลว. 18 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลข้าราชการเพือใช้ในการวางแผนจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
26/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
26 ต.ค.55
????????? Copy ?????
29/10/2555
  ไม่มี
 
265
15/10/2555
สว.603/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องสมุดบันทึกกรมชลประทานปี2556
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝว.บค.
16/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
16 ต.ค.55
????????? Copy ?????
17/10/2555
  ไม่มี
 
264
12/10/2555
สลก 1012/2555 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2555 วัดเทวธรรม
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สลก.
29/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
29 ต.ค.55
????????? Copy ?????
31/10/2555
  ไม่มี
 
263
12/10/2555
สลก 1018/2555 เรื่อง การสั่งซื้อบัตรส่งความสุข กรมชลประทาน ประจำปี 2556
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สลก.
31/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
31 ต.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
262
8/10/2555
กษ 0202/ว 9347 / ลว. 2 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
10/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ต.ค.55
????????? Copy ?????
12/10/2555
  ไม่มี
 
261
8/10/2555
สว 566/2555 / ลว. 4 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนตุลาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
12/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
12 ต.ค.55
????????? Copy ?????
12/10/2555
  ไม่มี
 
260
5/10/2555
สว.565/2555 / ลว. 4 ตุลาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนตุลาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
18/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
18 ต.ค.55
????????? Copy ?????
26/11/2555
  ไม่มี
 
258
5/10/2555
สว.549/2555 เรื่อง การจัดโครงการโบว์ลิ่งเพื่อจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
รธร.
31/10/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
22 ต.ค.55
????????? Copy ?????
25/10/2555
  ไม่มี
 
255
28/09/2555
ฝบท.ชป.14/88/2555 / ลว. 28 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลแบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
01/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
1 ต.ค.55
????????? Copy ?????
5/10/2555
  ไม่มี
 
254
28/09/2555
ศธ0513.132/ว.2575 / ลว. 21 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NETDAY 2012
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
04/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
4 ต.ค.55
????????? Copy ?????
8/10/2555
  ไม่มี
 
253
28/09/2555
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ / ลว. 9 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสัมมนา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
04/10/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
4 ต.ค.55
????????? Copy ?????
8/10/2555
  ไม่มี
 
252
28/09/2555
สบค.11196 / ลว. 26 กันยายน 2555 / เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
02/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
2 ต.ค.55
????????? Copy ?????
2/10/2555
  ไม่มี
 
251
26/09/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
05/10/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ต.ค.55
????????? Copy ?????
5/10/2555
  ไม่มี
 
237
14/09/2555
สว.502/2555 / ลว. 7 กันยายน 2555 / เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
25/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 ก.ย.55
????????? Copy ?????
24/09/2555
  ไม่มี
 
236
14/09/2555
วสท.609/2555 / ลว. 6 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิศวกรรมสถานแห่งประเ
ทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
21/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
21 ก.ย.55
????????? Copy ?????
20/09/2555
  ไม่มี
 
235
14/09/2555
สลก 914/2555 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่ามุจลินทาราม (บ้านนาม่วง)
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายช่วยอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม
26/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 ก.ย.55
????????? Copy ?????
25/09/2555
  ไม่มี
 
234
13/09/2555
สว 511/2555 / ลว. 11 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกันยายน 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
14/09/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
14 ก.ย.55
????????? Copy ?????
14/09/2555
  ไม่มี
 
233
12/09/2555
สบค.4170 / ลว.11 กันยายน 2555 / เรื่อง การสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทานโดยการฝึกอบรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
22/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
22 ก.ย.55
????????? Copy ?????
24/09/2555
  ไม่มี
 
232
11/09/2555
สพก.788/2555 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขน
าดกลาง
13/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
13 ก.ย.55
????????? Copy ?????
17/09/2555
  ไม่มี
 
231
10/09/2555
สว.503/2555 / ลว. 7 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุกรมชลประทาน ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
11/09/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 ต.ค.55
????????? Copy ?????
12/09/2555
  ไม่มี
 
229
10/09/2555
กค 0409.6/ว 95 / ลว. 1 กันยายน 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาและโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระ
หว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
11/09/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 ก.ย.55
????????? Copy ?????
11/09/2555
  ไม่มี
 
225
31/08/2555
วสท.564/2555 / ลว. 21 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิศวกรรมสถานแห่งประเ
ทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
07/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ก.ย.55
????????? Copy ?????
7/09/2555
  ไม่มี
 
224
31/08/2555
สว.476/2555 / ลว. 30 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอให้รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
05/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 ก.ย.55
????????? Copy ?????
5/09/2555
  ไม่มี
 
223
31/08/2555
กน.ผง.(ส)124/2555เรื่องขอรับการสนับสนุนลงโฆษณาในสมุดบันทึกกรมชลประทาน ปี 2556
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กลุ๋มวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน
20/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 ก.ย.55
????????? Copy ?????
24/09/2555
 
 
222
31/08/2555
สคส 653/2555 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสาร
07/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 ก.ย.55
????????? Copy ?????
6/09/2555
  ไม่มี
 
221
30/08/2555
สบค.3823/2555 ลว.27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
31/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
31 ส.ค.55
????????? Copy ?????
3/09/2555
  ไม่มี
 
217
28/08/2555
สศส 663/2555 / ลว. 22 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสาร
30/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
30 ส.ค.55
????????? Copy ?????
30/08/2555
  ไม่มี
 
212
27/08/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
05/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ก.ย.55
????????? Copy ?????
7/09/2555
  ไม่มี
 
211
24/08/2555
ศ.ศ.พ./ว.18 / ลว. 23 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอ
เพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห
ารศาสตร์
29/08/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
29 ส.ค.55
????????? Copy ?????
29/08/2555
  ไม่มี
 
210
24/08/2555
กษ0302/3ก/2555 / ลว. 20 สิงหาคม 2555 /เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการคร้งที่ 2 (1เมษายน2555-30 กันยายน2555) ในวันที่ 1 ตุลาคม2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กองการเงินและบัญชี
ฝ่ายควบคุมเงินเดือนแ
ละค่าจ้าง
07/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ก.ย.55
????????? Copy ?????
8/09/2555
  ไม่มี
 
209
24/08/2555
กษ0302/4ก/2555 / ลว. 22 สิงหาคม 2555 / เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1เมษายน2555-30กันยายน2555) ในวันที่ 1 ตุลาคม2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กองการเงินและบัญชี
ฝ่ายควบคุมเงินเดือนแ
ละค่าจ้าง
07/09/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ก.ย.55
รอ
  ไม่มี
 
208
24/08/2555
สพญ 695/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขน
าดใหญ่
10/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 ก.ย.55
????????? Copy ?????
6/09/2555
  ไม่มี
 
207
24/08/2555
สว.453/2555 / ลว. 20 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอให้แสดงความจำนงเกี่ยวกับการชำระเงิน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
31/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
31 ส.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
206
24/08/2555
กษ0201.06/ว7228 / ลว. 17 ส.ค. 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองกลาง
29/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
29 ส.ค.55
????????? Copy ?????
29/08/2555
  ไม่มี
 
205
22/08/2555
สบค.9728 / ลว.22 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรบ หลักสูตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
23/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
23 ส.ค.55
????????? Copy ?????
24/08/2555
  ไม่มี
 
203
21/08/2555
สบค.9262 / ลว. 20 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
22/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
22 ส.ค.55
????????? Copy ?????
23/08/2555
  ไม่มี
 
202
21/08/2555
ชป 9778 / ลว. 17 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง พลังบุรุษ ถอดรหัส ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรี : ท้องไม่พร้อม แท้งไม่ปลอดภัย
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สภาสตรีแห่งชาติในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
24/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
24 ส.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
201
21/08/2555
ชป 9754 / ลว. 17 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองกลาง
23/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
23 ส.ค.55
????????? Copy ?????
23/08/2555
  ไม่มี
 
199
17/08/2555
2303 / ลว.17 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
งานการเจ้าหน้าที่
17/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
-
-
17 ส.ค.55
????????? Copy ?????
20/08/2555
  ไม่มี
 
198
16/08/2555
สบค 3510/2555 / ลว. 9 สิงหาคม 2555 / เรื่อง การขอกำหนดกรอบลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
21/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
21 ส.ค.55
????????? Copy ?????
21/08/2555
  ไม่มี
 
197
16/08/2555
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน/53/2555เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโฆษณาลงในหนังสือชลกรฉบับ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกร
รมชลประทานในพระบรมรา
ชูปถัมภ์
05/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 ก.ย.55
????????? Copy ?????
25/09/2555
  ไม่มี
 
195
14/08/2555
พบ 0003/ว11844 / ลว. 31 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศาลากลางจังหวัดเพชรบ
ุรี
29/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
29 ส.ค.55
????????? Copy ?????
30/08/2555
  ไม่มี
 
190
10/08/2555
สชป.14/666/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
31/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
31 ส.ค.55
????????? Copy ?????
4/10/2555
  ไม่มี
 
189
10/08/2555
สว 427/2555 / ลว. 8 สิงหาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนสิงหาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
15/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
15 ส.ค.55
????????? Copy ?????
15/08/2555
  ไม่มี
 
188
10/08/2555
ผวศ.คญ.444/2555 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานทำเอง
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขน
าดใหญ่
20/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
16 ส.ค.55
????????? Copy ?????
5/09/2555
  ไม่มี
 
187
7/08/2555
กยศ.สช.24/2555 เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กลุ่มยุทธศาสตร์
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
14/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ก.ย.55
????????? Copy ?????
14/09/2555
  ไม่มี
 
186
7/08/2555
กยศ.สช.22/2555 เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กลุ่มยุทธศาสตร์
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
14/09/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ก.ย.55
????????? Copy ?????
14/09/2555
  ไม่มี
 
185
7/08/2555
วสท.500/2555 / ลว. 23 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิศวกรรมสถานแห่งประเ
ทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
10/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ส.ค.55
????????? Copy ?????
14/08/2555
  ไม่มี
 
184
7/08/2555
กษ0202/ว7022 / ลว. 27 กรกฎาคม 55 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักงานปลัดกระทรวงเ
กษตรและสหกรณ์
กองการเจ้าหน้าที่
10/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ส.ค.55
????????? Copy ?????
10/08/2555
  ไม่มี
 
183
7/08/2555
รธบ./ ลว.31 กรกฎาคม 55 / เรื่อง ขอเชิญร่วมร้บฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ห้องรองอธิบดีฝ่ายบำร
ุงรักษา
09/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
9 ส.ค.55
????????? Copy ?????
10/08/2555
  ไม่มี
 
181
1/08/2555
สบค.3290 / ลว.30 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
07/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ส.ค.55
????????? Copy ?????
14/08/2555
  ไม่มี
 
180
1/08/2555
กษ0201.06/ว6544 เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ทำความดีเข้าพรรษา ลดน้ำหนักสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักเลขานุการกรม
20/08/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
15 ส.ค.55
????????? Copy ?????
5/09/2555
  ไม่มี
 
179
1/08/2555
สว 402/2555 / ลว. 30 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
03/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
3 ส.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
177
30/07/2555
สคก.759/2555 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของ สำนักเครื่องจักรกล
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักเครื่องจักรกล
20/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 ส.ค.55
????????? Copy ?????
16/08/2555
  ไม่มี
 
176
30/07/2555
มท0619/ว6609 เรื่องขอทราบจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา
08/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 ส.ค.55
????????? Copy ?????
27/08/2555
  ไม่มี
 
173
27/07/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
05/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ส.ค.55
????????? Copy ?????
7/08/2555
  ไม่มี
 
172
25/07/2555
สรธ 482/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
08/08/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
1 ส.ค.55
????????? Copy ?????
1/08/2555
 
 
171
25/07/2555
สบค.3130 / ลว.23 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอให้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
26/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
26 ก.ค.55
????????? Copy ?????
26/07/2555
  ไม่มี
 
170
23/07/2555
สรธ.460/2555 / ลว. 17 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้แผนที่ออนไลน์ในงานสำรวจ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
27/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
27 ก.ค.55
????????? Copy ?????
27/07/2555
  ไม่มี
 
169
23/07/2555
สว.384/2555 / ลว. 23 กรกฎาคม 55 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
24/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
24 ก.ค.55
????????? Copy ?????
24/07/2555
  ไม่มี
 
167
23/07/2555
กกพ 2522/2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองพัสดุ กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กองพัสดุ
15/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 ส.ค.55
????????? Copy ?????
9/08/2555
 
 
165
17/07/2555
กพร.217/2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
31/07/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 ก.ค.55
????????? Copy ?????
25/07/2555
  ไม่มี
 
163
13/07/2555
ฝบท.ชป.14/43/2555 / ลว. 13 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 14
20/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
-
20 ก.ค.55
????????? Copy ?????
14/08/2555
  ไม่มี
 
162
13/07/2555
สลก 697/2555 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของชลประทาน ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สลก.
31/10/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
15 ต.ค.55
รอ
  ไม่มี
 
160
12/07/2555
สรธ445/2555 / ลว. 10 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
18/07/2012
-
-
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
18 ก.ค.55
????????? Copy ?????
18/07/2555
  ไม่มี
 
159
12/07/2555
สมด.04/ท 393/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักกฎหมายและที่ดิน
25/07/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 ก.ค.55
????????? Copy ?????
19/07/2555
  ไม่มี
 
158
11/07/2555
กงบ.387/2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริหารที่มีต่อการให้บริการ ของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กองการเงินและบัญชี
07/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 ส.ค.55
????????? Copy ?????
1/08/2555
 
 
157
11/07/2555
สบค.2871/2555 / ลว. 6 กรกฎาคม 2555 / เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่
งตั้ง
16/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
16 ก.ค.55
????????? Copy ?????
19/07/2555
  ไม่มี
 
156
10/07/2555
สว.370/2555 / ลว. 10 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกรกฎาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
13/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
13 ก.ค.55
????????? Copy ?????
16/07/2555
  ไม่มี
 
155
10/07/2555
กจ.จน.208/2555 เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการน้ำ และกระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กจ.จน.
16 ก.ค.55
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
12 ก.ค.55
????????? Copy ?????
19/07/2555
  ไม่มี
 
154
9/07/2555
สว.368/2555 / ลว. 9 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโยคะหรรษา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
11/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 ก.ค.55
????????? Copy ?????
11/07/2555
  ไม่มี
 
153
9/07/2555
สรธ.425/2555 / ลว. 5 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วัตถุระเบิดในงานวิศวกรรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
13/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
13 ก.ค.55
????????? Copy ?????
16/07/2555
  ไม่มี
 
151
4/07/2555
สบค.7644 / ลว. 3 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
12/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
12 ก.ค.55
????????? Copy ?????
12/07/2555
  ไม่มี
 
150
3/07/2555
สวพ.739/2555 / ลว. 2 กรกฎาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบบริหารงานวิจัยของกรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
05/07/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 ก.ค.55
????????? Copy ?????
5/07/2555
  ไม่มี
 
148
28/06/2555
กพ.จน.128/2555 เรื่อง ขอใช้ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษางานปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กพ.จน.
12 ก.ค.55
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
12 ก.ค.55
????????? Copy ?????
12/07/2555
  ไม่มี
 
147
27/06/2555
สบค.7627 / ลว. 26 มิถุนายน 2555 / เรื่อง การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ Entry Test หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2556
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
28/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
28/06/2555
  ไม่มี
 
145
27/06/2555
ผพช.329/2555 / ลว. 22 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
28/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
29/06/2555
  ไม่มี
 
143
25/06/2555
สบค.2546 / ลว. 19 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดการเพื่อกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
28/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
3/07/2555
  ไม่มี
 
142
25/06/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักชลประทานที่ 14
ฝ่ายบริหารทั่วไป
05/07/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ก.ค.55
????????? Copy ?????
9/07/2555
  ไม่มี
 
140
25/06/2555
สมด.05/ท.292/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายคดี
สำนักกฎหมายและที่ดิน
29 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
27 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
27/06/2555
  ไม่มี
 
139
22/06/2555
สสช.372/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของ สสช.
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
15/08/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 ส.ค.55
????????? Copy ?????
9/08/2555
 
 
134
20/06/2555
สบค.2512/2555 / ลว. 18 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น (ระดับ 4 และระดับ 4/หน.)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
25/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
25 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
26/06/2555
  ไม่มี
 
133
สบค.2525/2555 / ลว. 18 มิถุนายน 2555 / เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555 (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
25/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
26/06/2555
  ไม่มี
 
132
20/06/2555
กกพ.2066/2555 / ลว. 19 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฎิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP) ระยะที่ 2
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กองพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนาระบบพัส
ดุและบริหารสินทรัพย์
21/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
21 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
25/06/2555
  ไม่มี
 
131
19/06/2555
MIKEbyDHI ประจำปี2555 / ลว. 18 มิถุนายน 55 / เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
MIKEbyDHI
20/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
25/06/2555
  ไม่มี
 
130
19/06/2555
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ / ลว.1 มิถุนายน 55 / เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ศูนย์พัฒนาการศึกษาระ
หว่างประเทศ
22/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
22 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
27/06/2555
  ไม่มี
 
128
19/06/2555
สรธ 357/2555 / ลว. 14 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
ส่วนสำรวจกันเขตฯ
19/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
19 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
25/06/2555
  ไม่มี
 
126
15/06/2555
กษ 0201.06/ว 4281เรื่อง การจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
25/06/55
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
22 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
4/10/2555
  ไม่มี
 
125
14/06/2555
สบค.2442 / ลว. 13 มิถุนายน 2555 / เรื่อง ขอให้ตรวจสอบตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2554 เพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
18/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
18 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
20/06/2555
  ไม่มี
 
124
11/06/2555
กตน 529/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
13ก.ค.2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
10 ก.ค.55
????????? Copy ?????
3/07/2555
  ไม่มี
 
122
8/06/2555
สลก 549/2555 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของบุคคลากรสำนักงานเลขานุการกรม
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักงานเลขานุการกรม
15/08/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
1 ส.ค.55
????????? Copy ?????
1/08/2555
 
 
121
8/06/2555
สบค.6634 / ลว.5 มิถุนายน 55 / เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการฉบับปรับปรุงใหม่
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
11/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
14/06/2555
  ไม่มี
 
120
7/06/2555
สพญ.460/2555 เรื่อง การจัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรากลางงานก่อสร้างชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขน
าดใหญ่
12/06/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
8 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
8/06/2555
  ไม่มี
 
119
5/06/2555
สบค.2264/2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ส่วนฝึกอบรม
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
08/06/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
7 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
8/06/2555
  ไม่มี
 
117
5/06/2555
ว 152/3/55 / ลว. 29 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง การประชุม/สัมมนา เผยแพร่ข้อบังคับกรมชลประทานว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ. 2553
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ส่นวินัยและระบบคุณธร
รม
06/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
6 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
11/06/2555
  ไม่มี
 
115
31/05/2555
สสช.325/2555 / ลว.28 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
01/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
1 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
5/06/2555
  ไม่มี
 
114
31/05/2555
สว.282/2555 / 29 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
05/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
5 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
5/06/2555
  ไม่มี
 
113
31/05/2555
สบค.2171/2555 / ลว.28 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลลูกจ้างประจำลงในแผ่น CD
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
18/06/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
18 มิ.ย.55
????????? Copy ?????
25/06/2555
  ไม่มี
 
112
30/05/2555
สบค.2001/2555 / 15 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
08/06/2012
-
????????? Copy ?????
-
-
????????? Copy ?????
-
-
-
8 มิ.ย.55
รอ
  ไม่มี
 
109
25/05/2555
ศธ6627.1/ว2074 / ลว. 21 พ.ค. 55 / เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายหลักสูตร MBA โดยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร
์ มหาวิทยาลัยบูรพา
28/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 พ.ค.55
????????? Copy ?????
29/05/2555
  ไม่มี
 
107
23/05/2555
สบค.5456 / ลว.22 พ.ค. 55 / เรื่อง ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
25/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 พ.ค.55
????????? Copy ?????
25/05/2555
  ไม่มี
 
106
22/05/2555
สบค.2068/2555 / ลว.21 พ.ค. 55 / เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
25/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 พ.ค.55
????????? Copy ?????
25/05/2555
  ไม่มี
 
105
22/05/2555
วทท38/001/2555 / ลว.27 เม.ย. 55 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
25/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 พ.ค.55
????????? Copy ?????
25/05/2555
  ไม่มี
 
104
21/05/2555
สบค.5497 / ลว.16 พ.ค. 55 / เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
22/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
22 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
102
16/05/2555
สบค.5099 / ลว.14 พ.ค. 55 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
18/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
18 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
100
14/05/2555
สบค.5143 / ลว 11 พ.ค. 55 / เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย : กรณีงานวิจัยด้านการเกษตร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
14/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
14 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
98
11/05/2555
สบค.4929 / ลว.10 พ.ค. 55 / เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 13
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
11/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 พ.ค.55
????????? Copy ?????
25/05/2555
  ไม่มี
 
97
11/05/2555
กษ.0202/ว 4024 / ลว. 3 พ.ค. 55 / เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
11/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
11 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
96
11/05/2555
สบค.1880/2555 / ลว.8 พ.ค. 55 / เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
11/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
11 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
95
11/05/2555
สบค.4818 / ลว. 8 พฤษภาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการบริหาร
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
16/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
16 พ.ค.55
????????? Copy ?????
23/05/2555
  ไม่มี
 
93
2/05/2555
สบอ.4958 / ลว.30 เมษายน 55 / เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา
03/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
3 พ.ค.55
????????? Copy ?????
4/05/2555
  ไม่มี
 
90
1/05/2555
สสช.274/2555 / ลว.20 เม.ย.55 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจกรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
01/05/2012
-
-
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
1 พ.ค.55
????????? Copy ?????
4/05/2555
  ไม่มี
 
88
25/04/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักชลประทานที่ 14
ฝ่ายบริหารทั่วไป
04/05/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
4 พ.ค.55
????????? Copy ?????
10/05/2555
  ไม่มี
 
85
17/04/2555
สจท.001/ว1 / ลว. 30 มีนาคม 2555 / เรื่อง ประชุมสามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สมาคมลูกจ้างส่วราชกา
รแห่งประเทศไทย
20/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 เม.ย.55
????????? Copy ?????
23/04/2555
  ไม่มี
 
84
17/04/2555
กพร.133/2555 / ลว. 11 เมษายน 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแถลงนโยบายกรมชลประทานและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
17/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
17 เม.ย.55
????????? Copy ?????
18/04/2555
  ไม่มี
 
80
10/04/2555
สบค.1534/2555 / ลว. 10 เมษายน 2555 / เรื่อง การกรอกข้อมูลปริมาณงานของส่วนวิศวกรรมบริหาร และส่วนเครื่องจักรกลของสำนักชลประทานที่ 1-17
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
18/04/2012
-
-
-
-
-
-
-
-
18 เม.ย.55
????????? Copy ?????
10/04/2555
  ไม่มี
 
79
10/04/2555
สบค.1526/2555 / ลว. 5 เมษายน 2555 / เรื่อง การกรอกข้อมูลปริมาณงานด้านการเงินและบัญชีของฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง และงานบริหารทั่วไปของโครงการชลประทาน(จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
11/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
11 เม.ย.55
????????? Copy ?????
24/04/2555
  ไม่มี
 
77
5/04/2555
ฝบท.ชป.14/20/2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
10/04/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
10 เม.ย.55
????????? Copy ?????
11/04/2555
  ไม่มี
 
74
3/04/2555
สบค.1474/2555 / ลว. 2 เมษายน 2555 / เรื่อง การกรอกข้อมูลปริมาณงานของงานพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง และงานบริหารทั่วไปของโครงการชลประทาน(จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
04/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
4 เม.ย.55
????????? Copy ?????
10/04/2555
  ไม่มี
 
73
2/04/2555
สบค.1382/2555 / ลว. 23 มีนาคม 2555 / เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
ส่วนบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
27/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
27 เม.ย.55
????????? Copy ?????
30/04/2555
  ไม่มี
 
69
28/03/2555
สว. 148/2555 / ลว. 22 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
28/03/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 มี.ค.55
????????? Copy ?????
29/03/2555
  ไม่มี
 
67
26/03/2555
สบค.1346/2555 / ลว. 23 มีนาคม 2555 / เรื่อง การกรอกข้อมูลปริมาณงานของงานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง และงานบริหารทั่วไปของโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
27/03/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
27 มี.ค.55
????????? Copy ?????
28/03/2555
  ไม่มี
 
65
20/03/2555
สพญ.251/2555 ลงวันที่ 16 มี.ค.2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขน
าดใหญ่
03/04/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
3 เม.ย.55
????????? Copy ?????
3/04/2555
  ไม่มี
 
64
20/03/2555
สบอ.23/2555 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา
25/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
25 เม.ย.55
????????? Copy ?????
25/04/2555
  ไม่มี
 
63
19/03/2555
กงบ.154/2555 / ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 / เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ในวันที่ 1 เมษายน 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กองการเงินและบัญชี
ฝ่ายควบคุมเงินเดือนแ
ละค่าจ้าง
10/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
27 มี.ค.55
????????? Copy ?????
30/03/2555
  ไม่มี
 
62
19/03/2555
กงบ.155/2555 / ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 / เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ในวันที่ 1 เมษายน 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
กองการเงินและบัญชี
ฝ่ายควบคุมเงินเดือนแ
ละค่าจ้าง
10/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
27 มี.ค.55
????????? Copy ?????
30/03/2555
  ไม่มี
 
61
19/03/2555
กพง.42/2555 ล.9มี.ค.2555เรื่องรับคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมชลประทาน
????????? Copy ?????
ลักขณา การทหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป(งาน
ธุรการ)
26/04/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
26 เม.ย.55
????????? Copy ?????
26/04/2555
  ไม่มี
 
60
15/03/2555
สบค.1212/2555 / ลว. 14 มีนาคม 2555 / เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโควต้าและการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2555
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
16/03/2555
-
-
-
????????? Copy ?????
-
-
-
-
15 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
59
14/03/2555
สบค.1168/2555 / ลว. 12 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบ EPP+ รุ่นที่ 1-14
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่
งตั้ง
19/03/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
19 มี.ค.55
????????? Copy ?????
16/03/2555
  ไม่มี
 
58
14/03/2555
สสช.150/2555 / ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555 / เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ รุ่นที่ 30
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักส่งเสริมการมีส่
วนร่วมของประชาชน
05/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
23 มี.ค.55
????????? Copy ?????
23/03/2555
  ไม่มี
 
57
13/03/2555
สชป.14/258/2555 / ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอให้จัดส่งรายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักชลประทานที่ 14
ฝ่ายบริหารทั่วไป
19/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
19 มี.ค.55
????????? Copy ?????
19/03/2555
  ไม่มี
 
54
12/03/2555
สรธ147/2555/ลว.9 มี.ค. 55/ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
สำนักสำรวจด้านวิศวกร
รมและธรณีวิทยา
28/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
26 มี.ค.55
????????? Copy ?????
26/03/2555
  ไม่มี
 
53
12/03/2555
สบค. 1133/2555 / ลว.9 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญประชุม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
14/03/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
14 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
52
8/03/2555
E ศธ 0205/4475/ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 / เรื่อง ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียรก้าประจำปี 2556 - 2557
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
09/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 มี.ค.55
????????? Copy ?????
19/03/2555
  ไม่มี
 
51
8/03/2555
สว.118/2555 / ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 / เรื่อง แจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
14/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
12 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
50
8/03/2555
E ศธ.0524.25/179 / ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS Training
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
วิทยาลัยการบริหารและ
จัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอ
มเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
26/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
20 มี.ค.55
????????? Copy ?????
20/03/2555
  ไม่มี
 
49
8/03/2555
E ทส0806/ว1258 / ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกบรม
02/04/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
15 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
48
6/03/2555
ผพช.105/2555 / ลว. 5 มีนาคม 2555 / เรื่อง ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
????????? Copy ?????
นางกิติยา เชื้อแถว
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
23/03/2555
????????? Copy ?????
-
-
????????? Copy ?????
-
-
-
-
20 มี.ค.55
????????? Copy ?????
16/03/2555
  ไม่มี
 
47
5/03/2555
กกพ.687/2555 / ลว. 1 มีนาคม 2555 / เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
กองพัสดุ
กลุ่มงานพัฒนาระบบพัส
ดุ
20/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
15 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
46
1/03/2555
สบค.1768 / ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
05/03/2555
-
-
-
-
-
-
-
????????? Copy ?????
2 มี.ค.55
????????? Copy ?????
2/03/2555
  ไม่มี
 
44
28/02/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลว. 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
กลุ่มพัฒนาระบบและอัต
รากำลัง
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
09/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
6 มี.ค.55
????????? Copy ?????
6/03/2555
  ไม่มี
 
43
28/02/2555
สวพ.84/2555/ลว.18 ม.ค. 55/ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนา
23/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
12 มี.ค.55
????????? Copy ?????
13/03/2555
 
 
42
28/02/2555
สวพ.218/2555/ลว.22 ก.พ. 55/ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา
????????? Copy ?????
นางลักขณา การทหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนา
09/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
6 มี.ค.55
????????? Copy ?????
6/03/2555
 
 
41
27/02/2555
สบค.1793 / ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง โครงการให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
28/02/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
28 ก.พ.55
????????? Copy ?????
28/02/2555
  ไม่มี
 
40
27/02/2555
สชป.14/214/2555 / ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักชลประทานที่ 14
15/03/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
15 มี.ค.55
????????? Copy ?????
15/03/2555
  ไม่มี
 
38
23/02/2555
ผพช.83/2555 / ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพัฒนาการชลประท
าน
13/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 ก.พ.55
????????? Copy ?????
28/02/2555
  ไม่มี
 
37
23/02/2555
สว.99/2555 / ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ฝ่ายสวัสดิการ
28/02/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
24 ก.พ.55
????????? Copy ?????
27/02/2555
  ไม่มี
 
36
23/02/2555
สบค.857/2555 / ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตร
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
28/02/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
24 ก.พ.55
????????? Copy ?????
27/02/2555
  ไม่มี
 
35
23/02/2555
สบค.858/2555 / ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
01/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
-
-
28 ก.พ.55
????????? Copy ?????
28/02/2555
  ไม่มี
 
34
22/02/2555
E กพร.37/2555 / ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแถลงนโยบายกรมชลประทานและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
08/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
2 มี.ค.55
????????? Copy ?????
5/03/2555
  ไม่มี
 
32
17/02/2555
สบค.753/2555 / ลว.16 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Power Quality Management Systems
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
20/02/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
20 ก.พ.55
????????? Copy ?????
20/02/2555
  ไม่มี
 
29
13/02/2555
สพบ.626/2555 / ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง โครงการ Workshop on Public-sector Productivity
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
30/03/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
22 ก.พ.55
????????? Copy ?????
23/02/2555
  ไม่มี
 
28
9/02/2555
สพบ.1229 / ลว.8 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
10/02/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
10 ก.พ.55
????????? Copy ?????
10/02/2555
  ไม่มี
 
27
9/02/2555
สชป.14/153/2555 / ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
17/02/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
17 ก.พ.55
????????? Copy ?????
20/02/2555
  ไม่มี
 
26
8/02/2555
ELAP 0436/2555 / ลว. 18 มกราคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนา e-learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ส่วนฝึกอบรม
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
10/02/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
10 ก.พ.55
????????? Copy ?????
10/02/2555
  ไม่มี
 
25
7/02/2555
สพบ.553/2555 / ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การประชาสัมพันธ์งานชลประทานภายใต้ภาวะวิกฤติ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
20/02/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
8  ก.พ. 55
????????? Copy ?????
10/02/2555
  ไม่มี
 
24
2/02/2555
สว.65/2555 / ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดคูพาจ (Decoupage)
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ฝ่ายสวัสดิการ
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล
06/02/2553
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
6 ก.พ.55
????????? Copy ?????
6/02/2555
  ไม่มี
 
23
1/02/2555
สพบ.749 / ลว. 30 มกราคม 2555 / เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ เรื่อง บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ส่วนฝึกอบรม
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
10/02/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
8 ก.พ.55
????????? Copy ?????
8/02/2555
  ไม่มี
 
22
31/01/2555
กษ 0323/1398/2553 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
10/02/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
6 ก.พ.55
????????? Copy ?????
6/02/2555
  ไม่มี
 
21
30/01/2555
สพบ.431/2555 / ลว. 27 มกราคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะ ปี 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ส่วนฝึกอบรม
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
30/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
30 ม.ค.55
????????? Copy ?????
31/01/2555
  ไม่มี
 
17
23/01/2555
สพบ.445 / ลว. 20 มกราคม 2555 / เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
ส่วนฝึกอบรม
30/01/2012
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
25 ม.ค.55
????????? Copy ?????
26/01/2555
  ไม่มี
 
16
20/01/2555
สพบ.236/2555 / ลว. 16 มกราคม 2555 / เรื่อง โครงการอภิปรายเรื่อง
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
ส่วนฝึกอบรม
25/01/2555
????????? Copy ?????
-
-
-
????????? Copy ?????
-
-
????????? Copy ?????
25 ม.ค.55
????????? Copy ?????
24/01/2555
  ไม่มี
 
14
19/01/2555
สพบ.17085/54 / ลว. 17 มกราคม 2555 / เรื่อง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ประจำปี 2555
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักบริหารทรัพยากรบ
ุคคล ส่วนฝึกอบรม
30/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
30 ม.ค.55
????????? Copy ?????
30/01/2555
  ไม่มี
 
12
17/01/2555
ฝบท.ชป.14/6/2555 / ลว. 13 มกราคม 2555 / เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักชลประทานที่ 14
ฝ่ายบริหารทั่วไป
20/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
20 ม.ค.55
????????? Copy ?????
23/01/2555
  ไม่มี
 
11
13/01/2555
สพบ.175/2555 / ลว. 12 ม.ค. 2555 / เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
23/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
20 ม.ค.55
????????? Copy ?????
23/01/2555
  ไม่มี
 
9
9/01/2555
สพบ.17085/54 / ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 / เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
ส่วนฝึกอบรม
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
25/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
13 ม.ค.55
????????? Copy ?????
16/01/2555
  ไม่มี
 
8
9/01/2555
Eศธ.0514.1.31/596 / ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 / เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
12 ม.ค.55
????????? Copy ?????
12/01/2555
  ไม่มี
 
3
29/12/2554
กษ 0323/1398/2553 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 / เรื่อง แจ้งเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
10/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
5 ม.ค.55
????????? Copy ?????
6/01/2555
  ไม่มี
 
2
23/12/2554
สพบ.3765/2554 / 26 ธันวาคม 2554 / เรื่องแจ้งรายชื่อผู้กรอกข้อมูลปริมาณงาน
????????? Copy ?????
นางอรอุมา แจ่มจันทร์
กลู่มพัฒนาระบบงานและ
อัตรากำลัง
สำนักพัฒนาโครงสร้างแ
ละระบบบริหารงานบุคคล
05/01/2555
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
????????? Copy ?????
29 ธ.ค.54
????????? Copy ?????
5/01/2555
  ไม่มี