Loginเข้าสู่ระบบ
   
   
           
     
           
   
เลือกค้นหารายงานที่้ต้องกาีีรค้นหา  
ผู้รับผิดชอบต้องเปลี่ยนสถานะการส่งงาน ทันทีที่ทางโครงการส่งงานแล้ว !!
 
 

   UPLOAD หนังสือปิดงาน สำนักชลประทานที่ 14

                                                                                                                         อธิบายสัญญลักษณ์ในระบบติดตามสถานะการส่งงานของแต่ละ ส่วน/ฝ่าย สชป.14


ประเภท สถานะการส่งงาน สถานะ
คือ งานประจำ คือ ส่งภายในวันที่กำหนดส่ง คือ แล้วเสร็จ ส่งเจ้าของงานแล้ว
คือ งานไม่ประจำ คือ ส่งช้าหลังกำหนดส่งไม่เกิน 3 วัน รอ คือ รอรวบรวมงานจากหน่วยงานในสังกัด
    คือ ส่งช้าหลังกำหนดส่งมากกว่า 3 วัน หรือ ไม่ส่ง วันที่ปิดงาน คือ ผู้รับผิดชอบต้องปิดงานหลังกำหนดส่ง ของเจ้า
   
-
คือ ไม่เกี่ยวข้อง        ของเรื่องไม่เกิน 3 วัน

คู่มือการใช้งานระบบ วีดีโอชี้แจงการใช้งานระบบ       **หากมีปัญหาในการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัย
ติดต่อศูนย์สารสนเทศ โทร.032-825658-59 ต่อ 245**
สถิติ

ตัวชี้วัด (ตุลาคม 53 - มีนาคม 54)

ตัวชี้วัด(เมษายน 54-สิงหาคม 54)


                                                                                                                                                                   บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดเก็บตัวชี้วัดในระบบติดตามงานของ สชป.14 ประจำปี 2554โดยศูนย์สารสนเทศ สำนักชลปรทานที่ 14 @ 2553 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553