วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่...อ่านต่อ26 - 06 - 2017551
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์ วศ.คส.14 เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต (โคโลไมล์) แก่เกษตรกร เพื่อนำไปใช้ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะส...อ่านต่อ26 - 06 - 2017550
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) มอบหมายให้นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำโซน 2 พร้อ...อ่านต่อ549
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้จัดการแปลงด้านปศุ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017548
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่ว...อ่านต่อ24 - 06 - 2017547
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดงานโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รักเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017546
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นำโดยนายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่...อ่านต่อ24 - 06 - 2017545
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนรเศรษฐ สองทอง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย หนูพันธ์ หัวหน้าฝ...อ่านต่อ24 - 06 - 2017544
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นาย...อ่านต่อ24 - 06 - 2017543
นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชล...อ่านต่อ22 - 06 - 2017542
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017541
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 สรุปผลการดำเนินงานจัดสรรน้ำเพื่อส่งเข้าร...อ่านต่อ22 - 06 - 2017540
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017539
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมก...อ่านต่อ22 - 06 - 2017538
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017537
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017536
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ22 - 06 - 2017535
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วม...อ่านต่อ22 - 06 - 2017534
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และนายสหรัฐ คำทรัพย์ เจ้าหน้าที่ชลประทาน จัดประชุมผู้ใช้ประโยชน์ที่ราช...อ่านต่อ21 - 06 - 2017533
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้นำยุวชลกร จากโรงเรียนบ้านตะวันจากจำนวน 40 คน มาทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้งานด้านการชลประทานเบื...อ่านต่อ21 - 06 - 2017532
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ และหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ21 - 06 - 2017531
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017530
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยนายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร...อ่านต่อ21 - 06 - 2017529
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แล...อ่านต่อ21 - 06 - 2017528
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017527
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องป...อ่านต่อ21 - 06 - 2017526
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017525
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017524
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชะนะ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017523
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017522
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์ส่วนราชก...อ่านต่อ21 - 06 - 2017521
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ได้...อ่านต่อ520
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าก...อ่านต่อ21 - 06 - 2017519
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017518
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017517
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017516
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมาย นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017515
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017514
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ21 - 06 - 2017513
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ21 - 06 - 2017512
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ21 - 06 - 2017511
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ21 - 06 - 2017510
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ และนายทองพูน ดอกจันทร์ พนักงานส่งน้ำฝ่าย...อ่านต่อ21 - 06 - 2017509
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ20 - 06 - 2017508
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายฯ ได้ปฏ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017507
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตาม...อ่านต่อ20 - 06 - 2017506
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับส...อ่านต่อ20 - 06 - 2017505
วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017504
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017503
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมแสง หมู่ที่3 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัด...อ่านต่อ20 - 06 - 2017502
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017501
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017500
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017499
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานชุมพรจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 โดย นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ชุมพร นายกิติ สุนท...อ่านต่อ19 - 06 - 2017498
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรม วัน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017497
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ ณ ห้องประ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017496
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายงานข้อมูล โครงการที่ดำเนินการแล้ว...อ่านต่อ21 - 06 - 2017495
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน ...อ่านต่อ21 - 06 - 2017494
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. โครงการก่อสร้าง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสา...อ่านต่อ21 - 06 - 2017493
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรอบรม 1 วัน ณ โรงเรียนบ้านปังหวาน ถนนหลังสวน-ราชกรูด หมู่ที่ 1 ตำบลป...อ่านต่อ20 - 06 - 2017492
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลฯเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประจ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017491
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ19 - 06 - 2017490
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ซ่อมแ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017489
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017488
วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017487
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 กรมจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีสักการ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017486
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017485
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจั...อ่านต่อ19 - 06 - 2017484
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจัน...อ่านต่อ19 - 06 - 2017483
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายกิตตินันท์ เจริญจิตร์ นายช่างชลประทาน และนายทองพูน ดอกจั...อ่านต่อ19 - 06 - 2017482
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอนุพันธุ์ อักโขพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประสานงานกับเทศบาลตำบลหนองขนาน นำเครื่อง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017481
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ซ่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017480
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017479
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 โครงการชลประทานเพชรบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115 โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นป...อ่านต่อ19 - 06 - 2017478
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017477
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 115 ปี และร่วมกันปลูกต้นเข็มสีเหลือง เพื่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017476
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรอบรม 1 วัน ณ โรงเรียนบ้านหาดใน หมู่ที่ 2 ตำบลรับร่อ...อ่านต่อ20 - 06 - 2017475
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายพล วงศ์พานิช ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017474
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ร่วมกับเกษตรอำเภอบ้านแหลม, เกษตรตำบลบางครก และนายนิรันด...อ่านต่อ19 - 06 - 2017473
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017472
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017471
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีประชุมพนักงานส่งน้ำ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017470
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ19 - 06 - 2017469
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน...อ่านต่อ19 - 06 - 2017468
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ467
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ19 - 06 - 2017466
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ...อ่านต่อ19 - 06 - 2017465
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ทดลองวิธีวัดน้ำฝนโดยใช้อุปกรณ์ทดแทน เนื่องจากปัญหาหนึ่งของการรายงาน...อ่านต่อ15 - 06 - 2017464
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ15 - 06 - 2017463
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประท...อ่านต่อ15 - 06 - 2017462
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ15 - 06 - 2017461
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ12 - 06 - 2017460
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นาย...อ่านต่อ12 - 06 - 2017459
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.50 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ12 - 06 - 2017458
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายธ...อ่านต่อ15 - 06 - 2017457
วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสหกรณ์นิคมท่าแซะ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจง...อ่านต่อ16 - 06 - 2017456
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ตรีสุข ช่างฝีมือสนาม ช2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่...อ่านต่อ12 - 06 - 2017455
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 และนายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซน 4 ร่วมกันบำรุงรักษาอาคารชลประทาน อาคารน้ำตกทด...อ่านต่อ12 - 06 - 2017454
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำร...อ่านต่อ12 - 06 - 2017453
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ12 - 06 - 2017452
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายพิศ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017451
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมประชุมการจัดทำและอัพโหลดฐานข้...อ่านต่อ12 - 06 - 2017450
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เนื่องจากในเขตตำบลห้วยลึก ตำบลห้วยข้อง ตำบลหนองกระปุ และตำบลบ้านทาน มีคลองส่งน้ำ 1 ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017449
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 นายณรงค...อ่านต่อ12 - 06 - 2017448
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โคร...อ่านต่อ12 - 06 - 2017447
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ12 - 06 - 2017446
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายธ...อ่านต่อ10 - 06 - 2017445
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมกำจัดผักชวาประชารัฐเพชรบุรี ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ในโครงการท่าแร้งร...อ่านต่อ10 - 06 - 2017444
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี หัวหน้าฝ่าย ลูกจ้าง พนักงานร่วมทำกิจกรรม การแฟยามเช้า พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่...อ่านต่อ19 - 06 - 2017443
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำใน...อ่านต่อ10 - 06 - 2017442
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 , พันเอกวิพุธ แสงเงินอ่อน รองผู...อ่านต่อ10 - 06 - 2017441
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สรุปผลการดำเนินงานจัดสรรน้ำเพื่อระบบประ...อ่านต่อ10 - 06 - 2017440
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 นางสจิรา โพธิ์กลิ่น หัวหน้างานบริหารโครงการชลประทานเพชรบุรี พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์ สำหรับในวันพระราชพิธี ต้องใช้จำนวนมา...อ่านต่อ10 - 06 - 2017439
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, น...อ่านต่อ07 - 06 - 2017438
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ07 - 06 - 2017437
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12.16 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ07 - 06 - 2017436
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017435
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017434
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ประจำสัปดาห์ ครั้งที...อ่านต่อ10 - 06 - 2017433
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ10 - 06 - 2017432
วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเจษฎา อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โ...อ่านต่อ07 - 06 - 2017431
วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายวุฒิ คุระดวง นายช่างชลประทาน...อ่านต่อ07 - 06 - 2017430
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร...อ่านต่อ03 - 06 - 2017429
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประจักษ์ อั้นจุกฉุน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่ว...อ่านต่อ03 - 06 - 2017428
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหนองขนาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกพร้อมกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ D.19 เพื่อเต...อ่านต่อ03 - 06 - 2017427
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสุพัส จันทร์แจ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้นำรถแบ็คโฮ พร้อมอุปกรณ์ เข้า...อ่านต่อ01 - 06 - 2017426
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ01 - 06 - 2017425
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษ...อ่านต่อ01 - 06 - 2017424
วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ อำเภอสว...อ่านต่อ31 - 05 - 2017423
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ดำเนินการลอกตะกอนดินในอาคารและซ่อมแซมอาคารประตูคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 (คลองระบา...อ่านต่อ03 - 06 - 2017422
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ01 - 06 - 2017421
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้ เจ้าหน...อ่านต่อ31 - 05 - 2017420
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (...อ่านต่อ31 - 05 - 2017419
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ31 - 05 - 2017418
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรั...อ่านต่อ31 - 05 - 2017417
วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 ติดต...อ่านต่อ30 - 05 - 2017416
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชตช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ29 - 05 - 2017415
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ29 - 05 - 2017414
วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3...อ่านต่อ29 - 05 - 2017413
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017412
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ) ร่วมด้วย นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสห...อ่านต่อ26 - 05 - 2017411
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017410
วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี...อ่านต่อ26 - 05 - 2017409
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และให้ความสะดวกต่อรถขุดจากหน่วยงา...อ่านต่อ26 - 05 - 2017408
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017407
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017406
วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ25 - 05 - 2017405
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำหนองจิก เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรจั...อ่านต่อ25 - 05 - 2017404
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและหารือแนวทางขุดแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองของเกษตรกรที่ใช้น้ำบริเวณขอ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017403
วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.13 น. นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ติดตามผลการส่งน้ำการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ภาคธุรกิจ-การโรงแรม การประปาเทศบาลเมืองหั...อ่านต่อ25 - 05 - 2017402
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการขุดลอกคลองเงิน ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ...อ่านต่อ25 - 05 - 2017401
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนองพร้อมด้วย นายธวัชชัย แสงสว่าง (ช่างโรงงาน สนามช2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ง...อ่านต่อ19 - 05 - 2017400
วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ) และเจ้าห...อ่านต่อ18 - 05 - 2017399
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำท่ายางบ้านลาดพัฒนา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุ...อ่านต่อ17 - 05 - 2017398
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 บริเวณ ช่วง กม.7+000 ท้อง...อ่านต่อ17 - 05 - 2017397
วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.09 น. นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 5 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายจรั...อ่านต่อ15 - 05 - 2017396
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามความต้องการป...อ่านต่อ11 - 05 - 2017395
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายพล วงศ์พานิช ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำฯ และประธาน (JMC)...อ่านต่อ09 - 05 - 2017394
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนัก...อ่านต่อ09 - 05 - 2017393
วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำเข้าติดต...อ่านต่อ09 - 05 - 2017392
วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรม...อ่านต่อ09 - 05 - 2017391
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ทำการกำจัดขยะห...อ่านต่อ09 - 05 - 2017390
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้...อ่านต่อ03 - 05 - 2017389
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมนายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน และเ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017388
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานระดับฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ03 - 05 - 2017387
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน พ.ส่งน้ำ ส 2, ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017386
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ได้เข้าประเมินนายสมพงษ์ หลำทอง ณ ศู...อ่านต่อ03 - 05 - 2017385
วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ทำการกำจัดขยะของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 กม. ...อ่านต่อ03 - 05 - 2017384
วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง), นายสกนธ์ นวลมีชื่อ (หัวห...อ่านต่อ28 - 04 - 2017383
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน, นายชาคริต ชวนะเว...อ่านต่อ27 - 04 - 2017382
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำหนังสือแจ้งเตือนการบุกรุกที่ราชพัสดุในความครอบ...อ่านต่อ27 - 04 - 2017381
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่...อ่านต่อ24 - 04 - 2017380
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ24 - 04 - 2017379
วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 14.40 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแนะนำการจัดทำแผนการผลิต สอบถามคว...อ่านต่อ24 - 04 - 2017378
วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจิระพล พุทคง ช่างฝีมือสนาม ช2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมแนะนำการจัดทำแผนการผลิต สอบถามควา...อ่านต่อ24 - 04 - 2017377
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครง...อ่านต่อ21 - 04 - 2017376
วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 นายวณิชย์ ปรุงเรือน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานชุมพร และนางประภาพรรณ ศิลปทินกร เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ลงพื้นท...อ่านต่อ20 - 04 - 2017375
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในการพัฒนาองค์...อ่านต่อ20 - 04 - 2017374
วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 นายวุฑฒ์ คุระดวง นายช่างชลประทาน พร้อมด้วย นายคมกฤช กาญจนมณี นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานระนอง ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณแพสูบน้ำกา...อ่านต่อ20 - 04 - 2017373
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงา...อ่านต่อ11 - 04 - 2017372
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักง...อ่านต่อ11 - 04 - 2017371
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อน...อ่านต่อ11 - 04 - 2017370
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง ร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองร...อ่านต่อ11 - 04 - 2017369
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมพนักงานส่งน้ำ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...อ่านต่อ07 - 04 - 2017368
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และเจ้าหน...อ่านต่อ07 - 04 - 2017367
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตรวจสอบปริมาณน้ำอุปโภค - บริโภค ในคลอง1ขวา-สายใหญ่1(สายหัวหิน) เพื่อส่งน้ำให้แก่ภาค...อ่านต่อ07 - 04 - 2017366
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 12.20 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่ยมเก...อ่านต่อ07 - 04 - 2017365
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่ยมเก...อ่านต่อ07 - 04 - 2017364
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและให้ความสนับสนุนกิจกรรมภาคปฏิบัติ ของ โครงการฝึกอบรมพ...อ่านต่อ07 - 04 - 2017363
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อม...อ่านต่อ04 - 04 - 2017362
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 นายเฉลิมพันธิ์ รัตนสิงห์ หัวหน้าพนักงานส่งน้ำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 กุยบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุร...อ่านต่อ04 - 04 - 2017361
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 และคณะ...อ่านต่อ04 - 04 - 2017360
วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็ก...อ่านต่อ31 - 03 - 2017359
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ดำเนินการจัดทำหนังสือราชการแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื...อ่านต่อ30 - 03 - 2017358
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่หนองใหญ่ กรณีการบ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017357
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและทำข้อตกลงตามระเบียบการถ่าย...อ่านต่อ30 - 03 - 2017356
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 และเจ้าหน้าท...อ่านต่อ30 - 03 - 2017355
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อพัฒน...อ่านต่อ30 - 03 - 2017354
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่เกษตรเมืองและเจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่2 (ตอนเพรียง) ร่วมประชุมชี้แจงแนะนำเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ ให้...อ่านต่อ30 - 03 - 2017353
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น.นายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพชรบุรี ติดตามการส่งนํ้าในคลองส่งนํ้าสายใหญ่ 2 ซึ่งอยู่ในรอบเวรการส่...อ่านต่อ30 - 03 - 2017352
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2560 นายจิระพล พุทคง เจ้าหน้าที่พร้อมคณะโครงการชลประทานระนอง และนางมนชยา อินกับจันทร์ ปราชญ์เกษตร ตำบลหงาว ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแนะนำการ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017351
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 นายสกนธ์ นวลมีชื่อ (หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลป...อ่านต่อ30 - 03 - 2017350
วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017349
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ร่วมเป็นเกียรติการจัดประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ณ เวทีกลาง หน้าเทศบาลเมืองระนอง ...อ่านต่อ30 - 03 - 2017348
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 น. เทศบาลตำบลนายางนำรถแบคโฮกำจัดวัชพืชบริเวณคูส่งน้ำ กม.10+020 ฝั่งขวา และขุดลอกวัชพืชในลำห้วยยางเพื่อส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำวัดนายาง โดยมีนายเ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017347
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 น. นายประสิทธิ นิ่มวาส พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมกับเกษตรกร บ้านหนองหมู ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017346
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 น. นายประสาท ศรีจันทร์ พนักงานส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามผลการส่งน้ำและตรวจเยี่ยมเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านดอน ตำบลนายาง อำเภอช...อ่านต่อ29 - 03 - 2017345
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และเจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลปึกเตียน และเก...อ่านต่อ29 - 03 - 2017344
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพล จันทร์เกิด พนักงา...อ่านต่อ29 - 03 - 2017343
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และเกษตรกรผู้เข้าร...อ่านต่อ342
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และเกษตรกรผู้เข้า...อ่านต่อ341
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำ ตำบลวังจันทร์ และตำบลแก่งกระจาน ได้ร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืช บริเวณช่องรับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี เข้าสถานีสูบน้ำ...อ่านต่อ29 - 03 - 2017340
วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานขายสินค้าสองแผ่นดิน ณ สวนสาธารณะพระเจ้าบุเรงนอง เกาะสอง ประเ...อ่านต่อ28 - 03 - 2017339
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ น.ส.อารักษ์ รอดลือนาม...อ่านต่อ27 - 03 - 2017338
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือ...อ่านต่อ27 - 03 - 2017337
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่ว...อ่านต่อ27 - 03 - 2017336
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) พร้อมด้วยนายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ27 - 03 - 2017335
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก๋ษาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรที่ศูน...อ่านต่อ27 - 03 - 2017334
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานไปดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้...อ่านต่อ27 - 03 - 2017333
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ติดตามการส่งน้ำตาม...อ่านต่อ27 - 03 - 2017332
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้...อ่านต่อ23 - 03 - 2017331
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามการดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่...อ่านต่อ23 - 03 - 2017330
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานอำเภอเมือ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017329
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...อ่านต่อ23 - 03 - 2017328
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร่วมเปิดศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ก...อ่านต่อ23 - 03 - 2017327
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พัฒนาที่ดิน การศึกษานอกโรงเรียน และปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตราจ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017326
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ และ นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ติดตามผลการส่งน้ำให้สระเก็บน้ำวัดนายาง ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017325
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นท...อ่านต่อ23 - 03 - 2017324
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประท...อ่านต่อ23 - 03 - 2017323
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทา...อ่านต่อ23 - 03 - 2017322
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ลาดเลาดี พนักงานส่งน้ำโซน 16 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017321
วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุขภ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017320
วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และนายพิมล สกุลดิษฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้ไปเยี่ยมเยียนคุณลุงชอบ พุ่มพวง ปร...อ่านต่อ23 - 03 - 2017319
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) ร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนอ...อ่านต่อ23 - 03 - 2017318
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นายจีรวุฒิ พูลอู๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017317
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และนายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017316
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. โครงการชลประทานชุมพร โดยนายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ พ...อ่านต่อ20 - 03 - 2017315
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน จำนวน 12 แห่ง ที่มีการจัดเก็บค่าน้...อ่านต่อ20 - 03 - 2017314
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายอุท...อ่านต่อ20 - 03 - 2017313
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกีฬาเยาวชลแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (กีฬาคริกเก็ต) ณ สนามกีฬาเท...อ่านต่อ312
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตร แล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017311
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 นายโชคชัย คงเกราะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำปากตะโล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017310
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี นำโดยนายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ และคณะเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯ ล...อ่านต่อ15 - 03 - 2017309
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอ...อ่านต่อ09 - 03 - 2017308
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวดรรมโครงการชลประทานระนอง และ...อ่านต่อ307
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกร...อ่านต่อ28 - 02 - 2017306
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นาย...อ่านต่อ28 - 02 - 2017305
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนม...อ่านต่อ23 - 02 - 2017304
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-14.00 น. นายทฤษฎี บ้วนนอก นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานระนอง ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอ่าง...อ่านต่อ23 - 02 - 2017303
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบจวบคีรีขันธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ตามรอยพ่อ” ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งป...อ่านต่อ17 - 02 - 2017302
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยพนักงานส่งน้ำ และผู้ช่วยโซน 30,31 ร่วมลงพื้นที่แล...อ่านต่อ17 - 02 - 2017301
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-16.30 น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเขตรวจราชการที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการเ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017300
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำร่วมกับนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ่มบริ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017299
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...อ่านต่อ17 - 02 - 2017298
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 - 16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจน...อ่านต่อ17 - 02 - 2017297
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ออกตรวจสอ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017296
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบหมายให้นางสาวสมหญิง แพใหญ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017295
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักส...อ่านต่อ17 - 02 - 2017294
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามแผน...อ่านต่อ17 - 02 - 2017293
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามแผนงานงบปร...อ่านต่อ17 - 02 - 2017292
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้...อ่านต่อ17 - 02 - 2017291
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้...อ่านต่อ17 - 02 - 2017290
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานระนอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017289
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรข...อ่านต่อ17 - 02 - 2017288
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุง...อ่านต่อ17 - 02 - 2017287
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายชำนา...อ่านต่อ17 - 02 - 2017286
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชำนาญ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017285
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายกิติ สุนทรเสถียร ...อ่านต่อ17 - 02 - 2017284
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำ โซน 7 ตรวจเยี่...อ่านต่อ02 - 02 - 2017283
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนบดี โชติช่วง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 พร้อมนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ...อ่านต่อ02 - 02 - 2017282
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าช้าง...อ่านต่อ31 - 01 - 2017281
วันพุธที่ 25มกราคม 2560 เวลา 14:00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อม กับนายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชล...อ่านต่อ26 - 01 - 2017280
วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทาน ร่วมกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร หัวหน้าฝ่ายออกแบบพร้อมทีมงานและนายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจ เข้าดูงานพื้นที่โ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017279
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซน 3๐,...อ่านต่อ18 - 01 - 2017278
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุร...อ่านต่อ18 - 01 - 2017277
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017276
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้...อ่านต่อ18 - 01 - 2017275
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017274
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมกลุ่มบริหารกา...อ่านต่อ18 - 01 - 2017273
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ร่วมกับ นายพัก สะอาดนัก ประธานกล...อ่านต่อ18 - 01 - 2017272
เมื่อวันที่ 11มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2(ตอนเพรียง) กับนายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 30,31 แล...อ่านต่อ18 - 01 - 2017271
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) มอบหมายให้นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พ.ส่งน้ำโซน 30,31 ตรวจสอบพื้นที่และปริมาณ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017270
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลปร...อ่านต่อ18 - 01 - 2017269
วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13, 14 และนายทองพูน ดอกจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่...อ่านต่อ18 - 01 - 2017268
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017267
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจิระพล พุทคง เจ้าหน้าที่สังกั...อ่านต่อ18 - 01 - 2017266
วันที่ 3 มกราคม 2560 นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้ นายนพดล มีวิเศษ นายช่างชลประทานอาวุโส นายสนทยา สุตราม วิศวกรชลประทานชำนาญการ เจ้าหน้าที่...อ่านต่อ18 - 01 - 2017265
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วยนายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) และนางชุติญา...อ่านต่อ18 - 01 - 2017264
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่แจกปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ด้แก่ พ...อ่านต่อ18 - 01 - 2017263
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุข...อ่านต่อ23 - 12 - 2016262
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่2560 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ด้วยการส่งม...อ่านต่อ23 - 12 - 2016261
เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2559 โดยมีนายพิมล สกุลดิษฐ์ หัว...อ่านต่อ23 - 12 - 2016260
วันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2559 นายจิระพล พุทคง (ช่างฝีมือสนาม ช.2)พร้อมด้วยนายธวัชชัย แสงสว่าง (พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2) และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016259
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานรับผิดชอบโครงการสร้างความเข้มเเข็งและย...อ่านต่อ23 - 12 - 2016258
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016257
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 07:30น.นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง ) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีงบประมาณ2559 เพื่อต่อต้าน...อ่านต่อ23 - 12 - 2016256
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นายนิพัฒน์ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการกร...อ่านต่อ23 - 12 - 2016255
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพร นำโดยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยนายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016254
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 โครงการชลประทานชุมพร โดยนายเริงชัย บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร ร่วมตรวจสอบพร้อมซ่อมแซมอาคา...อ่านต่อ23 - 12 - 2016253
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมประธานกลุ่มบริหารฯ และอา...อ่านต่อ23 - 12 - 2016252
วันอังคารที่6 ธันวาคม 2559 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน) ร่วมออกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ข่าวด้านชลประทานออกอากาศประชาสัมพันธ์ สถานก...อ่านต่อ23 - 12 - 2016251
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07:30 น.นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง) พร้อมด้วย นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) และนางช...อ่านต่อ23 - 12 - 2016250
วันที่ 8 ธันวาคม 25559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานระนอง) ตรวจความพร้อมสถานที่ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน \"ทัวร์ออฟร...อ่านต่อ23 - 12 - 2016249
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ส่งมอบงานโครงการชลประทานชุมพร ให้แก่นายศุภชัย วรรณะซึ่งมาดำรงตำแหน่งแทน โดยนาย...อ่านต่อ23 - 12 - 2016248
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนมีสุข...อ่านต่อ23 - 12 - 2016247
วันพุธที่ 7 ธันวาคา 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำโครงการ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016246
วันพุธที่ 7 ธันวาคา 2559 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยง...อ่านต่อ23 - 12 - 2016245
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09:30 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรม \"ระนองเมืองรักษ์สะอาด รวมใจเป็นหนึ่ง ทำดีเพื่อพ่อ\" -ณ โรงยิมเ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016244
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 06:00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016243
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา15:00-16:30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอด...อ่านต่อ23 - 12 - 2016242
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...อ่านต่อ23 - 12 - 2016241
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 น. นางสุกัญญา ศิศาวน (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และทีมงาน ได้เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองโดยไม่เสียค่...อ่านต่อ23 - 12 - 2016240
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ...อ่านต่อ23 - 12 - 2016239
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณ ในกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภั...อ่านต่อ23 - 11 - 2016238
โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วมจัดกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภักดี\" นำโดยนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016237
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรม \"รวมพลังเเห่งความภักดี\" โดยมีนายพิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด...อ่านต่อ23 - 11 - 2016236
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 59 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองทุกท่าน ร่วมกิจกรรม \"วันรวมพลังแห่งความภักดี\" ทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ โครงการฝายคลองหินเพ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016235
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทาน กำจัดวัชพืชและสิ่งกี...อ่านต่อ23 - 11 - 2016234
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชร จนถึง...อ่านต่อ23 - 11 - 2016233
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ร่วมงานแ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016232
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3, 4 และฝ่ายจัดส...อ่านต่อ23 - 11 - 2016231
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 10.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดการประชุมการติดตามและเร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 และ 2560 โดยมีนายจรูญ เอื้ออารีย์วง...อ่านต่อ23 - 11 - 2016230
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วย นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้างานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานระนอง และเจ้าหน้าที่โ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016229
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016228
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องจักรกล ในการติด...อ่านต่อ23 - 11 - 2016227
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016226
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานชุมพร โดยนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายกิติ สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานชุมพ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016225
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และพนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ คลองส่งน้ำสายใหญ่1, ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016224
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โครงการชลประทานชุมพร ดำเนินการกำจัดวัชพืชหน้าประตูระบายน้ำคลองสามแก้ว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลา...อ่านต่อ23 - 11 - 2016223
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำ โซน9,11 และนายณรงค์ สุขส...อ่านต่อ23 - 11 - 2016222
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 9,11 ติดตามปริมาณน้ำบริเวณท่า...อ่านต่อ23 - 11 - 2016221
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี , นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ23 - 11 - 2016220
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซน 15 นายทิพย์ สินเ...อ่านต่อ23 - 11 - 2016219
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่...อ่านต่อ23 - 11 - 2016218
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.40 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) และนายธนากร โสวรรณ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 29 ได้เข้...อ่านต่อ23 - 11 - 2016217
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ บันทึกเทปสารคดี “อ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จัดทำโดยกรมชลประทาน ...อ่านต่อ03 - 11 - 2016216
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศ...อ่านต่อ03 - 11 - 2016215
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม สู่การปฏิบัติ นโบาย รมว.เกษตรฯ \"ทฤษฎีใหม่พอเพียง\" โดยมีนายสม...อ่านต่อ03 - 11 - 2016214
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั...อ่านต่อ28 - 10 - 2016213
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน...อ่านต่อ28 - 10 - 2016212
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม2559 เวลา 09.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 มอบหมายให้นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016211
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระดับฝ่าย โดยมี คณะกรรมกลุ่มบริหารฯทั้ง...อ่านต่อ210
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประทาน ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016209
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 22 ติดตามงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกี...อ่านต่อ28 - 10 - 2016208
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายสายัณย์ บุญญานุสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพนม เสือมาก ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016207
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประทานในพิธีการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016206
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด...อ่านต่อ28 - 10 - 2016205
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีถวายอาลัยและทำบุญ 7 วัน แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่ว...อ่านต่อ28 - 10 - 2016204
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 นายประสาท ศรีจันทร์พนักงานส่งน้ำโซน 2 ควบคุมการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า)...อ่านต่อ28 - 10 - 2016203
เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการกำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม่) บร...อ่านต่อ28 - 10 - 2016202
เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการบำรุงรักษากำจัดสาหร่ายและขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สาย...อ่านต่อ28 - 10 - 2016201
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และพนักงานส่งน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ คลองส่งน้ำสายใหญ่1, คล...อ่านต่อ28 - 10 - 2016200
19 ตุลาคม 2559 เวลา 06:30 น. นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นางชุติญา พรหมมาศ (หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทา...อ่านต่อ28 - 10 - 2016199
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมา...อ่านต่อ28 - 10 - 2016198
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงาน...อ่านต่อ28 - 10 - 2016197
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, พนักงานส่งน้ำ, เจ้าหน้าที่ชลประ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016196
วันจันทร์ที่17 ตุลาคม 2559 นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง มอบหมายให้ นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นำข้าราชการ แล...อ่านต่อ28 - 10 - 2016195
27 กันยายน 2559 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกันยายน 2559 ติดตามการเตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านน้ำ การแจ้งเตือนประชาชน ความเสี่ยงอุทกภัย และ ระดับ...อ่านต่อ28 - 10 - 2016194
27 กันยายน 2559 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนกันยายน 2559 ติดตามการเตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านน้ำ การแจ้งเตือนประชาชน ความเสี่ยงอุทกภัย และ ระดับ...อ่านต่อ12 - 10 - 2016193
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป...อ่านต่อ12 - 10 - 2016192
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ความแข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ12 - 10 - 2016191
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. อาสาสมัครชลประทานของกลุ่มบริหารฯ กระจิวพัฒนาร่วมกับเกษตรกร ร่วมกันทำการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยมาติดเสาสะพาน คลองระบายน้...อ่านต่อ23 - 09 - 2016190
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13,14 พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพช...อ่านต่อ23 - 09 - 2016189
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และนายชาคริต ชวนะเวช พนักงานส่...อ่านต่อ23 - 09 - 2016188
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน \"เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน...อ่านต่อ23 - 09 - 2016187
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ได้มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน พนักงานส่งน้ำ ส.๒ เข้าร่วมประชุ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016186
วันที่ 22 กันยายน 2559 นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ออกสำรวจพื้นที่คลอง D.4, หมู่ 7, และหมู่ 8 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พบว่าเกิดน้ำท่วมขังหลั...อ่านต่อ23 - 09 - 2016185
เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุม...อ่านต่อ23 - 09 - 2016184
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี, นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานป...อ่านต่อ23 - 09 - 2016183
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ร่วมกับพนักงานส่งน้ำและผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ ได้ประชุมประจำสัปดาห์ของเดือนกันยายน ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016182
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 28 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามควา...อ่านต่อ23 - 09 - 2016181
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษ...อ่านต่อ23 - 09 - 2016180
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที...อ่านต่อ22 - 09 - 2016179
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับป...อ่านต่อ22 - 09 - 2016178
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะจัดการชลประทาน (JMC) โดยมี นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016177
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้โครง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016176
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร ให้การต้อนรับคณะสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระร่วม...อ่านต่อ22 - 09 - 2016175
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้อง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016174
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายา 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ออกรายการ \"เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า\" จากทางสถานี spring news เกี่ยวกับงานชลป...อ่านต่อ22 - 09 - 2016173
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯและปรับปรุงระบบชลประทาน)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง และเกษตรกร จำนวน 46 คนเข้าร่วม โครง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016172
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016171
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นายณัฎฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายฯ พร้อมพนักงานส่งน้ำ,เจ้าหน้าที่พนักงาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พบปะเกษตรกร เพื่อชี้แ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016170
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ได้ทำการตรวจสอบการขออนุญาตของ เทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่องดำเนินการขุดลอกบ่อยื...อ่านต่อ22 - 09 - 2016169
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายประทีป วงค์เลขา ทำหน้าที่ พนักงานส่งน้ำ โซน 10,12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ประชุมจัดตั้งกลุ่มพ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016168
วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016167
วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ประชุมพนักงานส่งน้ำและเจ้าหน้าที่ ประจำสัปดาห์ครั้ง...อ่านต่อ22 - 09 - 2016166
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายชำนาญ ยุสานนท์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 7 ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง,เทศบาลตำบ...อ่านต่อ22 - 09 - 2016165
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับบปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาแหล่งน...อ่านต่อ22 - 09 - 2016164
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง จากฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ สำนัก...อ่านต่อ22 - 09 - 2016163
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน,...อ่านต่อ06 - 09 - 2016162
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายอุทิศ เซี๊ยะสมาน, ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016161
วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่คลองส่งน้ำ 2 ขวา – สายใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง, หมู่ที่ 2 ต.บ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016160
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัดน...อ่านต่อ01 - 09 - 2016159
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายประทีป วงค์เลขาเจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 10,12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน13,14 ได้ติดตามผลการส่งน...อ่านต่อ01 - 09 - 2016158
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห...อ่านต่อ01 - 09 - 2016157
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 พลเอกยศนนท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยียมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่านสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพ...อ่านต่อ01 - 09 - 2016156
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.โครงการชลประทานชุมพร จัดประชุมการมีส่วนร่วมกับราษฎโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ต.บางหมาก และต.ตากแดด โดยมี นายนพดล มีวิเ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016155
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานประตูระบายน้ำคลองท่าแซะและประตูระบายน้ำคลองท่าตะเภา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์...อ่านต่อ23 - 08 - 2016154
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายสายัณห์ รัตนดากุล ร่วมพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดชุมพร ตามที่จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่...อ่านต่อ23 - 08 - 2016153
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมลุ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016152
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016151
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016150
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016149
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบให้นายชาคริต ชวนะเวช, นายอุท...อ่านต่อ23 - 08 - 2016148
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายสกล เจริญผล กำนันตำบลสำมะโรง ร่วมกับนายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 25 และเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยกันรื้อย้ายต้นไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอย...อ่านต่อ23 - 08 - 2016147
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น.นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่2พร้อมด้วยนายณรงค์ แพนาพันธ์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 25 ร่วมกับนายแก้ว เอี่ยมสะอาด กำนัน ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016146
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัดน้ำขึ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016145
เมื่อวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายวันชัย บ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016144
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจา...อ่านต่อ23 - 08 - 2016143
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห...อ่านต่อ23 - 08 - 2016142
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2559 นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื...อ่านต่อ23 - 08 - 2016141
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.โรงเข้ อ.เมือง , หมู่ 1 ต.หนองกะปุ ...อ่านต่อ23 - 08 - 2016140
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19, นายสมชาย รากแก้ว พนักงานเครื่...อ่านต่อ23 - 08 - 2016139
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัด...อ่านต่อ23 - 08 - 2016138
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักส่งน้ำโซน 22 และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ช่วยก...อ่านต่อ23 - 08 - 2016137
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สืบเนื่องจากที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้รับการร้องขอความช่วยเหลือในการส่งน้ำเข้าคลองส่งน...อ่านต่อ23 - 08 - 2016136
เมื่อศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดอบรมตามโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) ณ เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่ง...อ่านต่อ09 - 08 - 2016135
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายชาย สวัสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 27 นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่28 นายณรงค์ พวงมะลิ ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำโซนที่27 และ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016134
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธีรพงษ์ สินคงอยู่ ทำหน้าที่พนักงานขี้เขตของฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ได้ทำการระวังขี้แนวเขตที่ดิน ของนาย หง่วน อิ่มชื่น ที่บริเวณคลองระบาย...อ่านต่อ09 - 08 - 2016133
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธีรพงษ์ สินคงอยู่ ทำหน้าที่พนักงานขี้เขตของฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ได้ทำการระวังขี้แนวเขตที่ดิน ของนาย อุ้น มูลมงคล ที่บริเวณคลองส่...อ่านต่อ09 - 08 - 2016132
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำโซน 22 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบว...อ่านต่อ09 - 08 - 2016131
เมื่อวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายวันชัย บุญเต็ม พนักงานส่งน้ำโซน 21, นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส...อ่านต่อ09 - 08 - 2016130
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 17, นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน...อ่านต่อ09 - 08 - 2016129
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ กรมชลประทาน ร่วมประสานงานกับท่าน พ.อ.ณรงค์ เพื่อเร่งผันน้ำผ่านทำนบชั่วคราว ของการ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016128
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โครงการชลประทานระนองร่วมด้วยกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองเข้าทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ภายในบริเวณโครงการ ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016127
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายฮาซันกาแมล สัญญา(วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ) ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ...อ่านต่อ09 - 08 - 2016126
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 หัวหน้าส่วนราชการฯ ฯลฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม \"รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี\" และ \"ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวาย องค์ราข...อ่านต่อ09 - 08 - 2016125
วันที่4 สิงหาคม 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายศักดิ์สิน แก้วหนู (นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน) ,นายดลธร บุลฤทธิ์ดำรง (ช่างฝีมือสนาม)และคณะกรร...อ่านต่อ05 - 08 - 2016124
วันที่ 3 ส.ค.59 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน ) พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1) ,นายวุฑฒ์ ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016123
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016122
วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี และคณะทำงานค่ายธนรัชต์ ร่วมบูรณาการติดตามแก้ไขปัญหาส่งน้ำรักษาระบบนิเวศน์แม่น้ำปราณบุรี เพื่อร่วมแก้ไขการส่...อ่านต่อ05 - 08 - 2016121
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายวุฑฒ์ คุระดวง (นายช่างชลประทาน)พร้อมด้วยนายสว่างพงษ์ พุ่มทอง (นายช่างชลประทาน) ,นายพิเชษฐ รัตนวิจิตร (นายช่างชลประทาน)และ นางกิตติยา ไอยราพัฒนา...อ่านต่อ05 - 08 - 2016120
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯสาย 2 ตอนปลาย ทำการพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ตั้งแต่กม.12+500 ถึงกม.19+566 พื้นที่ ต.หนองจอกและ ต.ปึกเตียน อ.ท่...อ่านต่อ05 - 08 - 2016119
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯสาย 2 ตอนปลาย ทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 พื้นที่ ต.หนองจอกและ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ...อ่านต่อ05 - 08 - 2016118
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. กลุ่มบริหารฯบ่อลาว-หนองหว้า ทำการพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 และคูส่งน้ำต่างๆ ตั้งแต่กม.20+000 ถึงกม.25+000 พื้นที่ ต.ดอนยาง,...อ่านต่อ05 - 08 - 2016117
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห์...อ่านต่อ05 - 08 - 2016116
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พบว่า...อ่านต่อ05 - 08 - 2016115
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำโซน 23,32 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบว่า...อ่านต่อ05 - 08 - 2016114
เมื่อวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 2 สิงหาคม 2559 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน \"หนองศาลาพัฒนา\" ได้ร่วมมือกันทำการพัฒนาคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-สายใหญ่2 กม.4+000 ถึงกม...อ่านต่อ05 - 08 - 2016113
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐก...อ่านต่อ02 - 08 - 2016112
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 (ตอนกระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายประทีป วงค์เลขา พนัก...อ่านต่อ02 - 08 - 2016111
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบให้นายชัยยา โรงแสง หัวหน้างานช่างฝีมือ...อ่านต่อ02 - 08 - 2016110
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ขำเพชร พนักงานส่งน้ำโซน 18 ร่วมกับผู้รักษาอาคาร ดำเ...อ่านต่อ02 - 08 - 2016109
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม .2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายพล จันทร์เกิด พนักงานส่งน้ำโซน 19 ร่วมกับผู้รักษาอาคาร ดำเนินกา...อ่านต่อ02 - 08 - 2016108
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายก้าน หลักสี่ พนักงานส่งน้ำโซน 18 ร่วมกับผู้รักษาอาคาร ดำเนิน...อ่านต่อ02 - 08 - 2016107
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำโซนที่15 นายทิพย์ สินเดิม ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำฯ ร่วมกับนายพัก สะอาดนัก ประธานกลุ่มบริหารฯ ท่ายาง ...อ่านต่อ02 - 08 - 2016106
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-13.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 30, 31 ...อ่านต่อ02 - 08 - 2016105
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่2 พร้อมด้วยนายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำโซนที่26 และเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ จั...อ่านต่อ02 - 08 - 2016104
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายเจษฎา บุญรอด พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ร่วมกับเกษตรกรชาวบ้านม่วง และ อสชป.ร่วมพัฒนาคลองสายใหญ่1 ม.8 ต.บาง...อ่านต่อ02 - 08 - 2016103
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ร่วมกับกองกับกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายศรียานนท์) และการประปาส่วนภูมิภาค (สาขาเพชรบุรี) ร่...อ่านต่อ02 - 08 - 2016102
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายเสกสรรสอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับกองกับกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายศรียานนท์) พร้อมด้...อ่านต่อ02 - 08 - 2016101
วันที่ 28 กรกฎาคม2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนอง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เ...อ่านต่อ30 - 07 - 2016100
วันที่ 27 ก.ค. 2559 นายสิทธา บุญประจวบ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน ) พร้อมด้วย นายจิระพล พุทคง (ช่างฝีมือสนาม ช2 ) ,นายวุฑฒ์ คุระดวง (นายช่างชลประทาน) ...อ่านต่อ30 - 07 - 201699
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการ...อ่านต่อ30 - 07 - 201698
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 พร้อมด้วยนายชาญ สัวสดิ์กรรณ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 27 นายสัมฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโ...อ่านต่อ30 - 07 - 201697
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่2 ได้มอบหมายให้นายโสภณ นาคสกุล พนักงานส่งน้ำส่งน้ำโซนที่15 และนายทิพย์ สินเดิม ผู้ช่วยพ...อ่านต่อ30 - 07 - 201696
วันที่ 26 กรกฎาคม2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1) ติดตามงานปรับภุมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้ม...อ่านต่อ30 - 07 - 201695
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ร่วมกับกลุ่มบริหารฯกระจิวพัฒนา พัฒนาคลองส่งน้ำ 3ขวา-สายใหญ่ 3 และคูส่งน้ำต่างๆ ตั้งแต...อ่านต่อ30 - 07 - 201694
เมื่อวันที 18 - 25 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้นำรถแบคโฮ เข้าทำการขุดลอกคลองส่งน้ำ 2ขวา - สายใหญ่ 1 เพื่อกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการขุดลอก...อ่านต่อ30 - 07 - 201693
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายประสาท ศรีจันทร์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ร่วมกับกลุ่มบริหารฯบ้านนายางพัฒนา ได้ทำการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ...อ่านต่อ30 - 07 - 201692
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 13,14 ติดตามผลการส่งน้ำที่ทางฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ทำการส่งน้ำมาให...อ่านต่อ30 - 07 - 201691
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. นายพีระพล ทองเจิม ทำหน้าที่พนักงานส่งน้ำโซน 9,11 ร่วมกับกลุ่มบริหารฯสาย 3 สามัคคี พัฒนาคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 3 และคูส่งน้ำ...อ่านต่อ30 - 07 - 201690
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น.นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ได้เข...อ่านต่อ30 - 07 - 201689
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บรรทุกเพื่อจ่ายลงบ่อและอัดน้ำขึ้นหอถังประป...อ่านต่อ30 - 07 - 201688
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับนายพีระพัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแ...อ่านต่อ30 - 07 - 201687
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ติดตาม เข้าร่วมประช...อ่านต่อ30 - 07 - 201686
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม)โครงการชลประทานระนอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสถาปนาเม...อ่านต่อ30 - 07 - 201685
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ15 - 07 - 201684
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14...อ่านต่อ15 - 07 - 201683
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 08.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่2 ร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ออกหน่วยบริก...อ่านต่อ15 - 07 - 201682
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร...อ่านต่อ15 - 07 - 201681
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำโซน 2 และ...อ่านต่อ15 - 07 - 201680
วันที่ 13 ก.ค.59 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายสิทธา บุญประะจวบ(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน ) นายทฤษฎี บ้วนนอก(หัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ15 - 07 - 201679
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอบ...อ่านต่อ15 - 07 - 201678
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ15 - 07 - 201677
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้า...อ่านต่อ15 - 07 - 201676
เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชาคริต ชวนะ...อ่านต่อ15 - 07 - 201675
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ม...อ่านต่อ15 - 07 - 201674
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร...อ่านต่อ15 - 07 - 201673
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร...อ่านต่อ15 - 07 - 201672
เมื่อวันที 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30น. นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 28 และนายวิทวัส มีอิ่ม ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ม.9 ต.ช่องสะแก อ.เมื...อ่านต่อ15 - 07 - 201671
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม2559 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่2 พนักงานส่งน้ำ และผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลปร...อ่านต่อ15 - 07 - 201670
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายฮาซันกาแมล สัญญา (วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ) ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูผลผลิตใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธ...อ่านต่อ15 - 07 - 201669
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ นิ่มวาศ พนักงานส่งน้ำโซน 5 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน...อ่านต่อ15 - 07 - 201668
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมงานแถลงข่าว วันสถาปนาเมืองระนอง ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง ...อ่านต่อ15 - 07 - 201667
วันที่12 ก.ค.59 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายสิทธา บุญประะจวบ(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ ฯและปรับปรุงระบบชลประทาน) นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้...อ่านต่อ15 - 07 - 201666
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายวิเชียร ภู่สวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 3 นายเจษฎา บุญรอด พนักง...อ่านต่อ15 - 07 - 201665
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2...อ่านต่อ11 - 07 - 201664
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 (กระจิวพัฒนา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ11 - 07 - 201663
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายจรัญ สว่างศรี พนักงานส่งน้ำโซน 34 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ประชุม...อ่านต่อ11 - 07 - 201662
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ผิวสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามระ...อ่านต่อ11 - 07 - 201661
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่...อ่านต่อ11 - 07 - 201660
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร สอนพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายวิน ม่วงคราม พนักงานส่งน้ำโซน 1 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ประชุมชี...อ่านต่อ11 - 07 - 201659
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 มอ...อ่านต่อ11 - 07 - 201658
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. นางสาวอารักษ์ รอดลือนาม พนักงานส่งน้ำ โซน 22 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี พบว่...อ่านต่อ11 - 07 - 201657
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมพนักงานส่งน้ำประจำสัปดาห์ เ...อ่านต่อ11 - 07 - 201656
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานปฏิ...อ่านต่อ11 - 07 - 201655
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ อามิตร นายช่างชลประทาน ได้เข้าตรวจสอบการขออนุญาตวางท่อและขอใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 บริเวณคลองส่งน้ำ 1ขวา-สา...อ่านต่อ11 - 07 - 201654
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...อ่านต่อ11 - 07 - 201653
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายสำฤทธิ์ มีอิ่ม พนักงานส่งน้ำโซนที่ 28 และนายวิทวัส มีอิ่...อ่านต่อ11 - 07 - 201652
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายพิเชษฐ์ รัตนสิจิตร (นายช่างชลประทาน) พร้อมด้วย นายสว่างพงษ์ พุ่มทอง (นายช่างชลประทาน)และนายธวัชชัย แสงสว่าง เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลย...อ่านต่อ11 - 07 - 201651
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายวุฑฒ์ คุระดวง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ รัตนวิจิตร (นายช่างชลประทาน)นายสว่างพงษ์ พุ่มทอง (นายช่างชลประทาน) และนางสาวกิตติยา ไอยราพัฒนา เข้าร่วมกิ...อ่านต่อ11 - 07 - 201650
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วยนายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ) และเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระ...อ่านต่อ11 - 07 - 201649
เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประ...อ่านต่อ30 - 06 - 201648
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ได้ติดตามผลการส่งน้ำที่ส่งให้ประปาต่างๆในเขตพื้นที่ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3, คลองส่งน...อ่านต่อ30 - 06 - 201647
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เกษตรกรได้ทำการขุดลอกคูส่งน้ำของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 พร้อมทั้งวางท่อส่งน้ำเข้าประปา กม.23+000 ในพื้นที่ ม.8 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ...อ่านต่อ30 - 06 - 201646
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีก...อ่านต่อ30 - 06 - 201645
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ร่วม...อ่านต่อ30 - 06 - 201644
วันที่27 มิ.ย.59 ฝ่ายจัดสรรน้ำฯโครงการชลประทานระนองเข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่ ปี2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯปาล์มน้ำมัน ดต.สมนึก โมร...อ่านต่อ27 - 06 - 201643
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์สำนักงานชลประทานที่ 14 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบค...อ่านต่อ25 - 06 - 201642
เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) ได้มอบหมายให้ นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำโซน 23, 32 ติดตามและประสานงานกับเกษ...อ่านต่อ25 - 06 - 201641
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ดำเนิ...อ่านต่อ25 - 06 - 201640
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยนายศักดิ์สิน แก้วหนู นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน โครงการชลประทานระน...อ่านต่อ25 - 06 - 201639
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โครงการชลประทานระนอง และ นายศักดิ์สิ...อ่านต่อ22 - 06 - 201638
เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพล ทับทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประท...อ่านต่อ22 - 06 - 201637
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแล...อ่านต่อ22 - 06 - 201636
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมด้วย นายทฤษฎี บ้วนนอก (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1) ได้ติดตามงานปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลอ...อ่านต่อ22 - 06 - 201635
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ทองท้วม พนักงานส่งน้ำโซน 23,32 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ในพื้นที่โซน 23 หมู่ที่ 1 บ้านดอนสนาม , หมู่ที่ 8 บ...อ่านต่อ21 - 06 - 201634
เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2559 นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3, นายธนบดี โชติช่วง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ตอนบางจาก) โคร...อ่านต่อ21 - 06 - 201633
ในช่วงวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559 ถึง วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ำจากจุดบริการท้ายเ...อ่านต่อ21 - 06 - 201632
เมื่อวันที 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ คำทรัพย์ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 26 เข้าดูแล และควบคุ...อ่านต่อ21 - 06 - 201631
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสันต์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการเพิ่มอาคารจ่ายน้ำ ณ ศูนย์ฯหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ...อ่านต่อ21 - 06 - 201630
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสันต์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอินทรีอาสา ต.ป่าเด็ง...อ่านต่อ21 - 06 - 201629
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายณัฎฐพล ทับทอง ได้มอบหมายให้ นายประทีป วงค์เลขา พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ฝ่ายส่...อ่านต่อ14 - 06 - 201628
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรชัย หลักทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 (ตอนเพรียง) ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ เอี่ยมเทศ พนักงานส่งน้ำโซนที่ 30, 31 และนายชั...อ่านต่อ14 - 06 - 201627
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการชลประทานระนองจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ทำบุญ เลี้ยงพระ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันที่13มิถุนายน2559 เป็นวันสถาปนากรมชล...อ่านต่อ13 - 06 - 201626
เมื่อวันที่ 9 มิย.2559 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่14 พร้อมด้วยนายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร นายนพ...อ่านต่อ13 - 06 - 201625
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทา...อ่านต่อ13 - 06 - 201624
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ กาญจนวิลัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง นายสิทธา บุญประจวบ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง น...อ่านต่อ09 - 06 - 201623
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 06:00 น. นางชุติญา พรหมมาศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานระนองร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใ...อ่านต่อ09 - 06 - 201622
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง ได้มอบหมายให้ นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ได้ติดตามผลการกำจัดวัชพืชและตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่...อ่านต่อ09 - 06 - 201621
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อำเภอชะอำ และ อำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายจรัญ สว่างศ...อ่านต่อ09 - 06 - 201620
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อำเภอชะอำ และ อำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายจรัญ สว่างศ...อ่านต่อ09 - 06 - 201619
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ อำเภอชะอำ และอำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายจรัญ สว่า...อ่านต่อ09 - 06 - 201618
ตามที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ปรับแผนการการส่งน้ำ โดยให้การประปาเทศบาลเมืองชะอำ (ดอนป่าช้า) รับน้ำจากคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) กม.16+850 ในอัตราปริมาณท...อ่านต่อ09 - 06 - 201617
ในช่วงวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ฝ่ายส่งน้ำ ฯ ที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 1.แจกจ่ายน้ำจากจุดบริการท...อ่านต่อ04 - 06 - 201616
ตามที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ปรับแผนการการส่งน้ำโดยให้การประปาเทศบาลเมืองชะอำ(ดอนป่าช้า) รับน้ำจากคลองส่งน้ำ1ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า) กม.16+850 ในอัตราปริมาณที่เ...อ่านต่อ04 - 06 - 201615
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายประสาท ศรีจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานส่งน้ำโซนที่ 2 พร้อมด้วย นายวัลลพ แก้วเจริญ หัวหน้าหน่วยงานธุรการ บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด มหาชน...อ่านต่อ04 - 06 - 201614
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายพีระพล ทองเจิม พนักงานส่งน้ำโซน 9, 11 ได้ติดตามผลการกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.6+100 เ...อ่านต่อ04 - 06 - 201613
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ อำเภอชะอำ และ อำเภอหัวหิน มอบหมายให้นายเส...อ่านต่อ04 - 06 - 201612
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ออกตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรจนถึงปล...อ่านต่อ04 - 06 - 201611
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ -๑๕.๓๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี โดย นายจรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและรักษาปราณบุรี และนายอุรัค สุบรรณเ...อ่านต่อ04 - 06 - 201610
เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง ได้มอบหมายให้นายพีระพล ทองเจิม นำคนงานทำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง...อ่านต่อ01 - 06 - 20169
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เกษตรกรตำบลมาบปลาเค้า ได้ทำการขุดลอกคูส่งน้ำของคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ 3 ในพื้นที่ ม.2 - ม.5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จัง...อ่านต่อ01 - 06 - 20168
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายณัฎฐพล ทับทอง ได้มอบหมายให้นายประทีป วงค์เลขา พนักงานส่งน้ำโซน 10, 12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ฝ่า...อ่านต่อ01 - 06 - 20167
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายประทีป วงค์เลขา พนักงานส่งน้ำโซน10, 12 และนายณรงค์ สุขสวัสดิ์ พนักงานส่งน้ำโซน 13, 14 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ได้นำคน...อ่านต่อ01 - 06 - 20166
เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ถึง วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (ตอนแก่งกระจาน) ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยแจกจ่ายน้ำจากจุดบริการท้ายเขื่อน...อ่านต่อ01 - 06 - 20165
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสหรัฐ คำทรัพย์ และนายประชวน กล่อมเกลี้ยง เจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ ร่วมกับกำนันอรุณ พรามหณ์ทอง ประธานกลุ่มบริหารจัด...อ่านต่อ01 - 06 - 20164
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ อำเภอชะอำ และ อำเภอหัวหิน โดยมอบหมายให้ ...อ่านต่อ01 - 06 - 20163
เมื่อวัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายเอกราฎร์ บัวประคอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ตอนบางจาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ ตำบล...อ่านต่อ01 - 06 - 20162
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. ชาวบ้านผู้ใช้น้ำในเขื่อนปราณบุรี จำนวน12 หมู่บ้าน ในตำบลหนองตาแต้ม นำโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน, อบต.ตำบลหนองตาแต้ม ,...อ่านต่อ01 - 06 - 20161