ลำดับ
ชื่อไฟล์เอกสาร
File Download
** ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด **
1
ครุฑ
2
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบ 7100)
3
แจ้งเวลาทำงานของลูกจ้างประจำ(ชป.104)
4
บัญชีงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ(ชป.132)
5
บันทึกข้อความ
6
แบบขอนุมัติทำงานนอกเวลาราชการ(ชป.305) old
7
แบบขออนุญาติไปราชการ
8
แบบขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการ(ชป.305)
9
แบบแจ้งวันลาของข้าราชการ-ลูกจ้างรายเดือนที่ไม่ได้รับเงินเดือน-ค่าจ้าง(ชป.123)
10
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(ชป.102)
11
แบบใบลาไปต่างประเทศ(ชป.114)
12
แบบใบลาพักผ่อน(ชป.113)
13
แบบประมาณการ(ชป.325)
14
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
15
ใบขออนุญาตไปราชการ(ชป.318)
16
ใบจ่ายยืมพัสดุ(พด.45)
17
ใบแจ้งราคาครั้งหลังสุด-ราคากลาง- หรือราคามาตรฐาน(พด.05)
18
ใบเบิก(ชป.208)
19
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
20
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรารการ(แบบ 8708)
21
ใบรับรองแทนใลเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111)
22
ใบรับสิ่งของ(พด.44)
23
ใบสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนสามับ(ระดับ 7)
24
ใบสมัครเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมิณผลงาน
25
ใบสั่งจ้าง(พด.23)
26
ใบสั่งซื้อ(พด.22)
27
ใบอนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง(แบบ 3)
28
ประวัติลูกจ้างประจำ(ชป.103)
29
รายงานความต้องการพัสดุ(ชป.201)
30
รายงานความต้องการพัสดุ(พด.01)
31
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง(พด.02)
32
รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ์(พด.49)
33
รายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ(พด.48)
34
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
35
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(บก.กจ.8)
36
หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ(บก.-กจ.9)
37
แบบใบขอยกเลิกวันลา
38
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
39
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรใหม่ตามพระราชดำริ
40
คำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชล
41
คำขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
42
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออก
43
ใบสมัครรับทุนต่างประเทศ (แบบพิมพ์ทุน 1)
44
แบบฟอร์มรายงานการศึกษา
45
แบบฟอร์มรายงานการรับทุนศึกษา
46
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
47
แบบฟอร์มใบสมัครอบรม
48
แบบคำยินยอมให้หักเงินบำเน็จบำนาญ