" วิสัยทัศน ์กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 " "

\

 

 

 

 

 

 

 
ลำดับ
รายการ
กำหนดส่ง
ส่งข้อมูล
แนบไฟล์
โครงการที่รับผิดชอบ
คป.เพชรบุรี
คป.ประจวบฯ
คป.ชุมพร
คป.ระนอง
คบ.ปราณบุรี
คบ.เพชรบุรี
คส.ชป.14
ฝ่ายติดตามและประมาณเมินผล
1
กองแผนงานขอให้ตรวจสอบข้อมูล งานที่ได้รับงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยมยั่งยืนรวมรายการโอนเปลี่ยนแปลงว่ามีรายการใดที่แล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อบันทึกข้อมูลต่อในงบประมาณ 2562

29 ต.ค.2561

 

29 ต.ค.2561

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
2
ตัวชี้วัด การปฎิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
วันที่ 10 ของเดือน วันที่ 10 ของเดือน
3

รวบงานการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา 6 ,12 เดือน

5 เม.ย./ 5 ต.ค.
5 เม.ย./ 5 ต.ค.
4

รวยงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่ายปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วนและข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต

ปีละ 1 ครั้ง/ปี
เดือน ม ค
5
การจัดทำ คู่มือการปฎิบัติงาน Work Manual

วันที่ 25ก.ค -25 ก.ย.

วันที่ 25 ก.ค.-25 ก.ย.
ฝ่ายโครงการพิเศษ
6
รายงานสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14 ทุกสิ้นเดือน ทุกเดือน
7
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนหมุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5ทุกเดือน วันที่ 5ทุกเดือน  
8

แบบจัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารครุภัณฑ์ที่ได้ รับจากเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5ทุกเดือน วันที่ 5ทุกเดือน  
9
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนฯ วันที่ 5ทุกเดือน วันที่ 5ทุกเดือน  
10
คำรับรองการปฎิบัติราชการ เงินทุนฯ รอบ 6 เดือน 15 เม.ย 15 เม.ย  
11
คำรับรองการปฎิบัติราชการ เงินทุนฯ รอบ 12 เดือน 15 ต.ค. 15 ต.ค.  
12
รายงานควบคุมภายใน เงินทุนฯ รอบ 6 เดือน 5 เม.ย. 5 เม.ย.  
13
คำรับรองการปฎิบัติราชการ เงินทุนฯ รอบ 12 เดือน 5 ต.ค. 5 ต.ค.  

รายการงาน
ไฟล์รายละเอียดงาน
- รายละเอียดรายการงาน พรบ.61
- รายละเอียดรายการงาน เงินกันเหลื่อมปี

- รายการงานที่กันเงินเหลื่อมปี แบบมีหนี้ - ไม่มีหนี้

   
- รายละเอียดรายการงาน พรบ.62
   
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พรบ.62 (Cash Flow)
   
- รายละเอียดรายการงาน ขอตั้งฯ .63
- รายละเอียดการโอนจัดสรร งบประมาณ .62 (ครั้งที่ 1/ เงินค่าอำนวยการ)
   
- คำรับรองตัวชี้วัด ปี61 /62    
- รายละเอียดการจัดสรรค่าอำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 (ครี่งที่ 1 , ครั่งที่ 2 )
 
- รายละเอียดงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชบุรึ
- รายละเอียดงานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน
   
- รายละเอียดงานโครงการท่อส่งน้ำ เพชรบุรี - หัวหิน  
- รายละเอียดงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตร อำเภอหัวหิน
- รายละเอียดงานพระราชดำริ แต่ละจังหวัด
 
- รายละเอียดงานพระราชดำริ ที่กำลังดำเนินการ
 
- รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนงาน      

 

ขออนุเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสถานีสูบน้ำ

 

พิกัด LAT LONG โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการแล้ว

 

ขั้นตอนการดำเนินงานฏีกาประจำเดือน มิถุนายน 2562
การดำเนินการฎีกาในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 14

 

ตรวจสอบข้อมูลและรายงานก้าวหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ โครงการพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต้องขออนุญาติใช้พื้นที่

 

แนวทางการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือ

 

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและรายงานความกว้างหน้าผลการผลการดำเนินงานฎีกางานฎีกาทุกวันที่ 7 ของเดือน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฎีกา ทุกวันที่ 7 ของเดือน

 

ติดตามความพร้อมรายการขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563 (Check list)
Checklist_14 ขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2563

 

พระราชบัญญัติ
1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
2.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณงบปผระมาณ พ.ร.บ.2561
แผนการดำเนินการร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณ พ.ร.บ. 2561
ฟอร์มรายงานผลการติดตามในสนาม
รายงานความก้าวหน้า

 

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์การถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]

 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน

คู่มือสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีงบประมาณ 2561 (45 เล่ม คู่มือการปฎิบัติงาน Work Manual)
การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของสำนักงานชลประทานที่ 14์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14
การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 14
แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (unit School)

 

ตามงานส่วนแผนงาน ประจำงบประมาณ 2561

 

แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากผลการจัดหาของงานดำเนินการเอง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. แบบฟอร์ม Check List ปมก. รายการประมาณการงานที่ปรากฏชื่อใน พ.ร.บ. งบประมาณ [ ไฟล์ PDF คลิกโหลด ]
4.การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 14 [ ไฟล์ PPT คลิกโหลด ]

 

รายละเอียดรายการงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ ไฟล์ PDFคลิกโหลด ]
แบบฟอร์มการรายงาน [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 14 มี.ค.61
รอบ 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 20 มี.ค.61
รอบ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 28 มี.ค.61

 

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div