" วิสัยทัศน ์กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 " "

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022363870351
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000223638703516AM

 

 

 

 

 
คู่มือสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีงบประมาณ 2561 (คู่มือการปฎิบัติงาน Work Manual)
1
โครงการชลประทานเพชรุบรี - การรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- คู่มือการขอใช้ยานพาหนะภายในโครงการ
2
โครงการชลประทานชุมพร - คู่มือกระบวนการ การรับ-ส่ง หนังสืราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- คู่มือการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
3
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - คู่มือการส่งหนังสือราชการ
- คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย
4
โครงการชลประทานระนอง - คู่มือการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็กด้วยอินเตอร์เน็ตของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
5
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี - การตรวจวัดคุณภาพน้ำและการประเมินผลคุณภาพน้ำด้านชลประทาน
- กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- คู่มือการทำประมารการงานเครื่องกว้านบานระบาย
- คู่มือการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย
- คู่มือการจัดทำประมาณการงานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน
6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี - คู่มือการจัดทำประมาณการงานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน
- คู่มือการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตลาดด้านข้างคลองส่งน้ำสำหรับพื้นที่ประมาณ 80-100 ตร.ม.
7
โครงการก่อสร้าง 14 - คู่มือกระบวนการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- คู่มือการบริหารงานก่อสร้างที่ดำเนินการเอง
8
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.14 - คู่มือจัดทำประมาณการงานซ่อมยานพาหนะส่วนกลาง
- คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานดิน
- คู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบานระบาย
- คู่มือพนักงานควบคุมเครื่องสูบน้ำ
- คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครื่อข่าย
9
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.14 - คู่มือการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง
- คู่มือการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย
- คู่มือการวางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาและแผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน
- คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
- คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
- คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ำและการประเมินผลคุณภาพน้ำด้านชลประทาน
- คู่มือการคัดเลือกสถาบันองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
- คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยดัชนีสภาพ
- คู่มือการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทานเบื่องต้น
10
ส่วนบริหารทั่วไป สชป.14 - คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
- คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
- คู่มือการผลิตสื่อวีดีทัศน์
11
ส่วนแผนงาน สชป.14 - คู่มือการจัดทำรายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรายงานสถานะภาพฎีกา
- คู่มือขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มคำขอประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
- คู่มือการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash flow)
- คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
12
ส่วนวิศวกรรม สชป.14 - คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง
- คู่มือการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
- คู่มือกระบวนการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
- คู่มือการประยุกต์ใช้ Google Map กับงานพิจารณาโครงการ
- คู่มือกระบวนการออกแบบคลอง
- คู่มือกระบวนการออกแบบอาคารอัดน้ำ
สรุปคู่มือสำนักงานชลประทานที่ 14
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์การถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]
ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณงบปผระมาณ พ.ร.บ.2561
แผนการดำเนินการร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณ พ.ร.บ. 2561
ฟอร์มรายงานผลการติดตามในสนาม
รายงานความก้าวหน้า
การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
Unit School RIO.14
การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของสำนักงานชลประทานที่ 14์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14
การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 14
แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (unit School)

ตามงานส่วนแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากผลการจัดหาของงานดำเนินการเอง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดรายการงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ ไฟล์ PDFคลิกโหลด ]
แบบฟอร์มการรายงาน [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 14 มี.ค.61
รอบ 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 20 มี.ค.61
รอบ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 28 มี.ค.61

หน้าที่รับผิดชอบ

ผังบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div