" วิสัยทัศน ์กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 " "
หน้าที่รับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022363870351
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000223638703516AM

 

 

 

 

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์การถอดบทเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบุรี [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ ไฟล์ Word คลิกโหลด]
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานปี 2561 ( Work manual) สชป.14
การติดตามผลการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานปี 2561 ( Work manual) สชป.14
ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณงบปผระมาณ พ.ร.บ.2561
แผนการดำเนินการร่วมตรวจสอบจัดทำรายงานปิดงาน รายการงานตามแผนงบประมาณ พ.ร.บ. 2561
ฟอร์มรายงานผลการติดตามในสนาม
รายงานความก้าวหน้า
การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
Unit School RIO.14
การจัดการเรื่องข้อร้องเรียนของสำนักงานชลประทานที่ 14์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 14
การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 14
แบบรายงานผลการเรียนการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (unit School)

ตามงานส่วนแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากผลการจัดหาของงานดำเนินการเอง สำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ

รายละเอียดรายการงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ ไฟล์ PDFคลิกโหลด ]
แบบฟอร์มการรายงาน [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
รอบ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 14 มี.ค.61
รอบ 3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 20 มี.ค.61
รอบ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
วันที่ 28 มี.ค.61

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div