" วิสัยทัศน ์กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579 " "
หน้าที่รับผิดชอบ
ผังบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022363870351
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000223638703516AM

 

 

 

 

ส่วนแผนงาน
1.แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการผลิตและการบริหารจัดการระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 - 2564)

2. รายงานการตรวจสอบสถานภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ สชป.14 ที่มีสภาพชำรุดเสียหายเลี่ยงต่อการเกิดปัญหา

 

แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากผลการจัดหาของงานดำเนินการเอง

สำนักงานชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 [ ไฟล์ Excel คลิกโหลด ]
2. แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากผลการจัดหาของงานดำเนินการเอง [ ไฟล์ PDF คลิกโหลด ]

 

การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ
1.แบบฟอร์ม Check List ปมก. รายการประมาณการงานที่ปรากฏชื่อใน พ.ร.บ. งบประมาณ [ ไฟล์ PDF คลิกโหลด ]
2.การจัดทำรายละเอียดรูปเล่มประมาณการ ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 14 [ ไฟล์ PPT คลิกโหลด ]

 

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้า เฉพาะ งบรายจ่ายประจำปี -งบลงทุน พ.ร.บ.2561

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
https://www.tmd.go.th/

 

 

 

 

Colocar aquí el contenido de la nueva etiqueta Div