*** ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ระบบที่จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ปี 2560  
 
    ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา 7 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
 
    จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แสดงเป็นแผนที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 
    จัดเก็บข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แสดงเป็นแผนที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 
    รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตก พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพแผนที่ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางต่อไป
 
    รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตก พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพแผนที่ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางต่อไป
 
    ช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถสอบถามร้องขอและติดต่อ สชป.14 โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
 
    เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
    ข้อมูลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากในฤดูฝนในเขต สชป.14
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ - รวมงาน