สารสนเทศภายในกรม
สำนักชลประทาน
หนังสือเวียน สพบ.
หนังสือเวียน กพ.
สายงานฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ
                ข้อมูลทั่วไป
       ยุทธศาสตร์
       ประวัติความเป็นมา
       ทำเ่นียบผู้บริหาร
      โครงสร้างองค์กร
      หน้าที่และความรับผิดชอบ
      อัตรากำลังยานพาหนะ
     ขั้นตอนการขอเครื่องสูบน้ำ
                หนังสือราชการ
      
    -  ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุน
      เครื่องสูบน้ำ
 
      
    - ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
      การใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อ
      ช่วยเหลือในการเพาะปลูก
      และการอื่น พ.ศ.2544
 
          หน่วยงานสำนัก
           เครื่องจักรกล
    คลังความรู้สำนักเครื่องจักรกล
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5
    ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6
          สารสนเทศภายใน
          กรมชลประทาน
    หนังสือเวีียนเพื่อทราบ
    รายงานการประชุม / สัมมนา
    คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
    คำสั่งกรมชลประทาน
    คำสั่งสำนักเครื่องจักรกล
    ประกาศกรมชลประทาน
    ศูนย์ความรู้กลาง
                ลิงก์อื่นๆ
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
UPDATE : 28/02/56
UPDATE : 29/08/55
UPDATE : 15/05/55
UPDATE : 18/08/54
UPDATE :15/03/54
UPDATE :12/07/53
UPDATE :21/09/53
      ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
รายงานผลเครื่องจักรกลสูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย
น้ำท่วม ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ถึงวันที่ 27 ต.ค.53
จำนวน 22 เครื่อง
วันที่ 4-17 ตุลาคม 2553 งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ได้ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในเขต จ.เพชรบุรี
วันที่ 4-10 ตุลาคม 2553 งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ได้ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในเขต จ.เพชรบุรี จำนวน 30 เครื่อง
วันที่ 2-6 ตุลาคม 2553 งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ได้ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในเขต จ.เพชรบุรี
 
      ประมวลภาพงานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
 
 
 
 
 

งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2 หมู่ 10 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 032-416766 bแฟกซ์ 032-416766