<<<<<<<<<<>>>>>>>
<<<<<
;วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสร้าง
ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำในกระบวนงาน
ณ ห้องประชุม 305 ตึก IEC
ตามเอกสารที่แนบ
.....
;วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ผส.ชป.14 มอบหมาย ผบร.ชป.14
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ความก้าวหน้า ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ตามเอกสารที่แนบ

<<<<<

 

 

<<<< เดือน  พฤษภาคม   2554 >>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1

ออกแบบโดย งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 14
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร.032-825647 ภายใน 207 - 208