เว็บไซต์ขัดข้อง มีปัญหา เปิดข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้ แจ้งศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 245 สายตรงโทร. 032-825661 !!!
ลำดับ รูปภาพ ชื่อเรื่อง วันที่ KM
890 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานสีชมพู ในการประชุมเตรียมความพร้อม "กีฬาภายในกรมชลประทาน" ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ปากเกร็ด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  
889 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "ความสุขกับชลประทาน" ระดับภาคใต้ ในวันที่ 28 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุม 5 อาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเสน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมชลประทานให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  
888 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 - 11.30 น สำนักชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาจิต โดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กรมชลประทาน
นำโดย นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เป็นตัวแทน ผส.ชป.14) พร้อมเจ้าหน้าที่ ประเด็นคำบรรยายธรรมหัวข้อ " อยู่ด้วยปัญญา" โดย่พระโสภณเสมาธีคุณ (อ้วนเส้ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  
887 KM สำนักชลประทานที่14 Site Visit โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี วันที่ 27 พ.ย. 2556 โดยมีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ 1-5 และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ...อ่านต่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  
886 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยนายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารชลประทาน หลังจากผ่านพ้นอุทกภัย เพื่อตั้งแผนดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  
885 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. สำนักชลประทานที่14 นำโดย นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร (ผบร.ชป.14) เป็นตัวแทน ผส.ชป.14 และนายศีลวัตร สิงห์มณี (ผปก.ชป.14) เข้าร่วมประชุมจัดการเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ (พื้นที่จังหวดเพชรบุรี) ...อ่านต่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
884 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และ คุณ"บอม ธนิน" ลงพื้นที่พัฒนาคลองส่งน้ำ ร่วมไถนา หว่านกล้า กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำหนองศาลาพัฒนา โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี สำนักชลประทานที่14 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อร่วมกิจกรรมกับหนังสือ"สุดสัปดาห์ "ในโครงการ "คนหล่อขอทำดีปี 6 "และทางโครงการได้มอบเงินให้กับกลุ่มฯ สำหรับใช้พัฒนางานต่างๆ ต่อไป สำหรับรายละเอียดโครงการ...อ่านต่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
883 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่14 นำโดย นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล
ผชช.ชป.14 (เป็นตัวแทน ผส.ชป.14) และนางอรอุมา แจ่มจันทร์ ฝบท.ชป.14 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ให้แก่....อ่านต่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
882 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน...อ่านต่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  
881 วันที่ 23-24 พ.ย.56 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่14 ได้จัดกิจกรรมชุมชนคนสุขภาพดี "โครงการปั่น 3 เขื่อน เยือนโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ณ เขื่อนเก่งกระจาน ต.แก่งจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  
880 KM สำนักชลประทานที่ 14 Site visit โครงการชลประทานเพชรบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดนวัตกรรม การถ่ายภาพทางอากาศด้วยเครื่องร่อนเพื่องานแผนที่ด้านชลประทาน
และโครงการพัฒนาเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยเลือกพื้นที่นำร่องพัฒนานวัตกรรม
ที่โครงการชั่งหัวมันและอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14...อ่านต่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  
879 รายงานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มสีชมพู ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมฟันเฟือง ชั้น 2 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานปากเกร็ด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  
878 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมสรุปผลของการดำเนินการรับสถานการณ์น้ำท่วม (ช่วงฝนตก ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2556) โดยมีนาย อุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.14) สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
877 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วยคณะบริหาร สำนักชลประทานที่ 14 และ โครงการก่อสร้าง ประชุมรับมอบงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง  และให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน...อ่านต่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
876 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธารการประชุมติดตามแผนงานปีงบประมาณ 2557-2558 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 14 และ โครงการชลประทานชุมพรเข้ารวมประชุม และได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำในเขตรับผิดชอบของโครงการชลประทานชุมพร วันที่ 20พฤศจิกายน 2556  
875 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุม แผนงานประจำปี 2557 ชุมชนคนสุขภาพดี (จักรยานเสือภูเขา) สชป.14 โดยมีนายศุภณัฐ ปริยชาต ผวศ.ชป.14 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป. 14) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
874 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ติดตามสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี เพื่อวางแผนรองรับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมติดตามดูงานในครั้งนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
873 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 - 10.00 น. ทางสำนักชลประทานที่ 14 นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อม คณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
872 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการเตรียมความพร้อมรายการงานที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป.14) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
871 ในวันที่ 13 พฤษจิกายน 2556 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ตรวจติดตามงานบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายวิชัย ไตรสุรัตน์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
และนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นผู้รายงานความคืบหน้า
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  
870 ในวันที่ 10 พฤษจิกายน 2556 ผู้อำนวยการชลประทานเพชรบุรีนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ถ่ายระดับจากถนนเพชรเกษมบริเวณวัดท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อขีดระดับจุดเฝ้าระวังน้ำไหลผ่านถนนเพชรเกษมและได้เตรียมถุงทรายป้องกันน้ำไหลบ่าไว้แล้ว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  
869 ในวันที่ 10 พฤษจิกายน 2556 เวลา 22.00น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นาย วิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
และ นายยุทธพล อังกินันทน์ ส.ส. จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเร่งความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี และคลองธรรมชาติให้ครบจำนวน 14 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนเมืองเพชรบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  
868 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชปละรทานที่ 14 พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ ยังรอด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลงพื้นที่น้ำท่วมหัวหิน พร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำรวม 4 เครื่องมาเร่งระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม บริเวณโค้งหัวนา ซึ่งมีระดับน้ำสูง 30-50 ซม. ซึ่งรถจักยานยนไม่สามารถผ่านได้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  
867 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมพิจารณาแผนงานการเตรียมความพร้อมโครงการระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาก
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและโครงการระบบระบายน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป. 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้องผส.ชป.14) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
867 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดสถานที่การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด
ประจำปี 2557 ณ หน่วยสรรหา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1พฤศจิกายน 2556  
866 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2557
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 1พฤศจิกายน 2556  
865 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 / 2556
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป. 14 เป็นประธาน ณ หอประชุมดำรงค์ศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 1พฤศจิกายน 2556  
864 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ให้แก่ผู่ที่เกิดใเดือนเดียวกัน ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556
ณ อาคารที่ทำการฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักชลประทานที่ 14
และเวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 14 ได้เลื่อนตำแหน่ง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป. 14 เป็นประธาน
ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 1พฤศจิกายน 2556  
863 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปีบัญชี 2557
คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป. 14) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 29 ตุลาคม 2556  
862 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมภายในเพื่อหาแนวทางการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยผาก ไปอ่างเก็บน้ำห้วยตาแปด
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป. 14) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 28 ตุลาคม 2556  
861 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมกิจกรรม Morning talk โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป. 14 เป็นประธาน
ซึ่งมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 1). สรุปสถานการณ์น้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 14
2). ผลคะแนนจากการประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ของสำนักชลประทานที่ 14 ปี 2556 จากคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน และ 3). เรื่องอื่นๆ
ณ ห้องการจัดการความรู้ (KM) สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 ตุลาคม 2556  
860 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกับ ผอ.สำนักเครื่องจักรกลและคณะตรวจติดตามงานจัดหาน้ำเพื่อปลูกพืชหญ้าในเขตสถานีอาหารสัตว์เพชรบุรี วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
859 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และ
นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เรียนเชิญนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและ นายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข นายอำเภอบ้านแหลมพร้อมผู้นำท้องถิ่น ตรวจติดตามและชี้แจงสถานการณ์น้ำพร้อมหาแนวทางแก้ไข เช่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขุดลอกวัชพืช เสริมคันกั้นน้ำเป็นต้น รวมทั้งแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการทราบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด
วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
858 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2556  
857 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร สำนักงานก่อสร้าง 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาก อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ได้จัดประชุมพิจารณา แผนงานการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและจัดหาน้ำแก่พื้นที่ศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 21 ตุลาคม 2556  
856 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและกองแผนงาน
ได้เดินทางมาดูงานและติดตามแผนงาน โครงการในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14 และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกันการต้อนรับ ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ
วันที่ 17 ตุลาคม 2556  
855 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2556  
854 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.45 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประชุมการจัดการความรู้แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ หอประชุมดำรงศัดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 17 ตุลาคม 2556  
853 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม สภากาแฟพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในสังกัด สำนักชลประทานที่ 14
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ บริเวณหน้าหอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ
วันที่ 17 ตุลาคม 2556  
852 วันที่ 16 ตุลามคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2556  
851 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมสรุปบทเรียนปี 2556 และแนวทางการดำเนินงานปี 2557 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมดำรงศัดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
850 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการจัดประชุม ปรับปรุงแผน MTEF ปี พ.ศ. 2557-2561 และจัดส่งเสนอคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.14 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ทุกโครงการ ที่เกี่ยวข้แงในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป.14) สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
849 วันที่ 14 ตุลามคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายวิชัยไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมคณะ ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของ"เขื่อนแก่งกระจาน/การบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมการ ป้องกันอุทกภัย" ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่านนายอำเภอบ้านแหลม....อ่านต่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
848 วันที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14นายวิชัยไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมคณะ สำรวจสภาพ แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.50 ม. ขึ้นกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุน) และชี้แจงให้พี่น้องประชาชน รับทราบถึงผลกระทบ ที่จะเกิดจาก....อ่านต่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
847 วันที่ 12 ตุลามคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
นายวิชัยไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี พร้อมคณะ
นำคณะปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏานพร้อมท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เยี่ยมชมดูงาน ใน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ"เพชรบุรี....อ่านต่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2556  
846 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ณ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2556  
845 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ทางสำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อม และทบทวนแผนรับสถานการณ์อุทกภัย
และเจ้าหน้าที่ทุกโครงการที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผชช. ชป.14 เป็นประธาน ณ หอประชุมดำรงค์ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 8 ตุลาคม 2556  
844 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชี่ยรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ และวางแผนศึกษาพื้นที่น้ำท่วมขังและเส้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วันที่ 8 ตุลาคม 2556  
843 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.ทางสำนักชลประทานที่14 จัดประชุมสรุปบทเรียนการรายงาน สถานกาณ์น้ำน้ำท่วม ใน จ.ประจวบฯ และเกิดน้ำท่วมพื้นที่บางส่วน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี
นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผชช.ชป.14 เป็นประธาน
วันที่ 7 ตุลาคม 2556  
842 วันที่ 6 ตุลาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่น้ำท่วมขัง อำเภอหัวหิน
เพื่อดูงานเร่งสูบน้ำช่วยระบายพื้นที่น้ำท่วม จากนั้นเวลา 7.00น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2556
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามผล...อ่านต่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2556  
841 วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โดยมี
นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา,
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14, ......อ่านต่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2556  
840 ประกาศเรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและลายมือชื่อลงนามรับพัสดุ
ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การบริหารงานด้านพัสดุของกรมชลประทาน ข้อ 15.3 การรับพัสดุจากกองพัสดุ หรือหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ ให้สำนัก/กองเจ้าของงานส่งรายชื่อ และรายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับพัสดุ แจ้งให้กองพัสดุ และหน่วยงานผู้ควบคุม และหน่วยงานครุภัณฑ์ทราบ
วันที่ 26 กันยายน 2556  
839 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. นายสมสุข ทิพย์มณี หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 รวมถึงเจ้าหน้าที่จากโครงการต่างๆ ของสำนักชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2556 "ประจวบคีรีขันธ์ เกมส์ 2013"...อ่านต่อ
วันที่ 26 กันยายน 2556  
838 ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม KM DAY 2013 "เรื่องเล่าชาวชลประทานจากพี่สู่น้อง"เนื่องในโอกาสงานเกษีณอายุราชการ
โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน และมีการถอดความรู้นายสุรพันธ์ มั่นศรแผลง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการรุ่นน้อง ณ หอประชุมดำรงค์ศักดิ์
สำนักชลประทานที่ 14 ...อ่านต่อ
วันที่ 24 กันยายน 2556  
837 ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 20 กันยายน 2556  
836 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการฝึกอบรม ด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน สำหรับบุคลากร ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
โดยมีนายไพศาล นพคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอวิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมดำรงศักดิ์
สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 19 กันยายน 2556  
835 ตามที่สำนักชลประทานที่ 14 ได้รับอนุมัติให้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักชลประทานที่ 17 มาดำเนินการ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักชลประทานที่ 14 นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข 855/2552 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552
สำนักชลประทานที่ 14 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน
วันที่ 18 กันยายน 2556  
834 ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนจัดสรรน้ำ วันที่ 18 กันยายน 2556  
833

ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ฉลอง 120 ปี สภากาชาดไทย"
ณ บริเวณหน้าหอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 กันยายน 2556  
832 ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประทานเปิดโครงการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า (Big cleaning day)
โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสำนักชลประทานที่ 14 และ นายนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน........อ่านต่อ
วันที่ 16 กันยายน 2556  
831 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2556  
830
ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดการสอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับขั้นให้สูงขึ้น ในตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 และตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ส 2 ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 12 กันยายน 2556  
830 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล วันที่ 12 กันยายน 2556  
829 ในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมเรื่อง ต้อนรับคณะทีมฟุตบอลอ่างทอง FC (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) จัดงานเลี้ยงเกษียณ และหารือการบริหารงานภายในสำนักและการจัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยมี นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 กันยายน 2556  
828 ในวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนวิศวกรรมบริหาร วันที่ 10 กันยายน2556  
827

ในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2556 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทาน ที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2556  
826 ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป วันที่ 6 กันยายน 2556  
825 ในวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล วันที่ 5 กันยายน 2556  
824

ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. คณะผู้เชี่ยวชาญ KRC (ประเทศเกาหลี) และคณะจากกรมชลประทานมาบรรยายเรื่อง โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อบริหารจัดการน้ำ ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 กันยายน 2556  
824 ในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยกลุ่มออกแบบ

วันที่ 3 กันยายน 2556

 
823 ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนปฏิบัติการ วันที่ 2 กันยายน 2556  
823 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณ โครงการ RID ICT Day 2013 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2556  
823 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล วันที่ 29 สิงหาคม 2556  
823 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14) ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 28 สิงหาคม 2556
 
822 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนจัดสรรน้ำ
วันที่ 28 สิงหาคม 2556
 
821 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น.สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้โปรแกรม LAND DESRTOP เพื่อการออกแบบ ระหว่าง ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศและกลุ่มออกแบบ โดยมี นายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นประธาน และนายไชยรัตน์ ทองสันตติ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน เป็นวิทยากร ณ ห้องกลุ่มออกแบบ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2556
 
820 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนวิศวกรรมบริหาร
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
 
819 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญเกาหลี KRC เดินทางมาสำรวจเครือข่ายระบบโทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 14 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประทาน ณ ห้องประชุมเล็ก (ข้างห้อง ผส.ชป. 14) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
 
818 ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ และทีมงานเครือข่ายสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 70 คน นำโดยนายเอกจิต ไตรภาควาลินผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปทีดินกลาง มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 14 โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
 
817 ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. คณะ สำนักเลขานุการกรมจำนวน 120 คน นำโดยนายสุธี ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการกรม มาดูงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 14 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และทีมงานจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรเรียนรู้
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
 
816 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
 
815

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ โดยมี นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 14) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักชลประทานที่ 14

วันที่ 22 สิงหาคม 2556
 
814 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
 
813 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.40 น.สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14) ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
 
812

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนวิศวกรรมบริหาร

วันที่ 20 สิงหาคม 2556
 
811 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนปฎิบัติการ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556
 
810 ชุมชนนักบริหารงานเอกสาร สำนักชลประทานที่ 14 เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"20 ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือราชการ ตอนที่ 3" วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องจัดการความรู้ (KM)
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
809 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.20น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และ บิรหารจัดการทรัพยากรณ์น้ำ จังหวัดชุมพร โดยมีนายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็กสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
808 ถอดความรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล โดยทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 วันนี้ เรื่อง "การเผยแพร่งานชลประทานด้วยระบบสวัสดิการของเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จ.ลพบุรี" จากประสบการณ์ที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเขื่อนป่าสัก ท่าน ผชช.ชป.14 ได้ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และกลยุทธ นำเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ เช่น PMQA มาใช้ในการบริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จนเขื่อนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเทียว และเผยแพร่ภารกิจของกรมชลประทาน ที่สำคัญแห่งหนึ่ง
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
807 ถอดความรู้ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายสันต์ จรเจริญ เรื่อง การเร่งรัดงานก่อสร้างในเขตสำนักชลประทานที่ 14 โดยทีมงานถอดความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 ในวันนี้ได้รับความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานของท่าน ผปก.ชป.14 เป็นอย่างมาก ทางทีมงานจะนำวีดีทัศน์และความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ ต่อไป
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
806 ทีมงานถอดความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 ถอดความรู้ ผวศ.ชป.14 นายศุภณัฐ ปริยขาติ เรื่อง"หลักการบริหารงาน บริหารคนและการครองตน" เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้น้องๆ ชาวชลประทานรุ่นหลังๆ ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การถอดความรู้ในวันนี้ใช้เวลาไปประมาณ 2 ชั่วโมง
ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากเรื่องที่ท่าน ผวศ. เล่าจากประสบการณ์ในการทำงาน ด้านชลประทานมามากกว่า 30 ปี
วันที่ 16 สิงหาคม 2556
 
805 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมชี้แจงความก้าวหน้าของงานสถานีสูบน้ำฯ เพื่อช่วยเหลือศูนย์ห้วยทราย โดยมี นายสมบูรณ์ วงศ์กาด ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักชลประทานที่ 14 
วันที่ 15 สิงหาคม 2556
 
804 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 15 สิงหาคม 2556
 
803 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่14 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี12สิงหามหาราชินีประจำปี2556โดยมีนายมานะ เทือกสุบรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
802 ชุมชนนักบริหารงานเอกสาร สำนักชลประทานที่ 14 เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"20 ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือราชการ ตอนที่2" วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556
ณ ห้องจัดการความรู้ (KM)
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
801 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนจัดสรรน้ำ
วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
800 ชุมชนนักบริหารงานเอกสาร สำนักชลประทานที่ 14 เตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"20 ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือราชการ" วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556
ณ ห้องจัดการความรู้ (KM)
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
799 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนวิศวกรรมบริหาร
วันที่ 13 สิงหาคม 2556
 
798 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
797

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน "ภูมิใจภักดิ์ รักปากน้ำปราณ ถวายแม่ของแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถ"
โดยมีนายมานะ เทือกสุบรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นประทาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
796 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายสื่อสาร
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
795 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. นางสาวยิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์และคณะข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 ให้การต้อนรับ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
794 ในวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดอบรม โครงการ "เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน" (คสช.) ณ ห้องประชุม ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรม....
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
793 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนจัดสรรน้ำ
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
792 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14)
วันที่ 7 สิงหาคม 256
 
791 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายสำรวจ
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
 
790 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนปฏิบัติการ
วันที่ 5 สิงหาคม 2556
 
789 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
 
788 ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการ Site Visit ปรับปรุงความรู้
ความสามารถ และ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมชลประทาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
 
787 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
 
786 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 และเทศบาลเมืองหัวหิน จัดประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และพัฒนาอ่างเก็บน้ำเขาเต่า
และเปิดรับความคิดเห็นจากราษฎร ชุมชนหมู่บ้านเขาเต่า ถึงการแก้ปัญหาอย่างถาวร ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้ความร่วมมือ ในการร่วมกันแก้ไขและพัฒนา
โดยมีนายนพพร วุฒิกุล(นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน)เป็นประธานร่วมกับ...
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
785 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14) ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 31กรกฎาคม 2556
 
784 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายจัดสรรน้ำ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 
783 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนวิศวะกรรมบริหาร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
 
782 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14
ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนปฏิบัติการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
 
781 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.30 -16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
 
780 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมเพื่อการติดตามกิจกรรมต่างๆของราษฎรในโครงการพระราชดำริ
โดยมีนายอุกกฤษฐ์ ถาวรไกรกุลผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการจัดการและด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ) สำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
779 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
778 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
777 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
776 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายจัดสรรน้ำ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 
775 ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2556เวลา 9.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 
774 ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.30 น.สำนักชลประทานที่ 14 นางอรอุมา แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน"ตำนานคนสร้างป่า"
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
 
773 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ 19 กรกฏาคม 2556
 
772 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 18 กรกฏาคม 2556
 
771 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายจัดสรรน้ำ
วันที่ 17 กรกฏาคม 2556
 
770 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14)
วันที่ 17 กรกฏาคม 2556
 
769 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
วันที่ 16 กราฏาคม 2556
 
768 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
วันที่ 15 กราฏาคม 2556
 
767 ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดประชุมเร่งรัดติดตามความพร้อมของโครงการที่จะก่อสร้างในปี 2557
วันที่ 15 กราฏาคม 2556
 
766 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2556 เวลา 17.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ณ อ่างเก็บน้ำคลองบึง
วันที่ 15 กราฏาคม 2556
 
765 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายงานพัศดุ
วันที่ 15 กราฏาคม 2556
 
764 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยส่วนเครื่องจักรกล
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
 
763 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เสียงตามสาย ของสำนักชลประทานที่ 14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 โดยฝ่ายจัดสรรน้ำ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
 
762 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม Morning talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกวันพุธ (KM RIO14) ของสำนักชลประทานที่ 14
โดยมี นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกลกูล ผชช.ชป.14,นายศุภณัฐ ปริชาต ผวศ.ชป.14 ,นายสันต์ จรเจริญ ผปก.ชป.14 ,และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่14 ณ ห้องจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
 
761 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดประชุมจัดการความรู้ ( KM RID 14 )
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 
760 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 - 16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดประชุมเร่งรัดผลงานก่อสร้างและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2556 และการเตรียมความพร้อมงานที่จะก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557
วันที่ 3 กรกฏาคม 2556
 
759 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ิเข้ามาเยี่ยมสำนักชลประทานที่ 14 เพื่อรายงานผลการวิจัยจากการดำเนินการดังกล่าว และปรึกษาความร่วมมือในการดำเนิการวิจัยร่วมกันรวมทั้งขออนุเคราะห์เก็บตัวอย่างน้ำ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
 
758 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00-16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2556
วันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
757 ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สำนักชลประทานที่ 14 จัดงานเลี้ยงส่ง นายนิพนธ์ กิจโกสน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน เลี้ยงต้อนรับ นายศุภณัฐ ปริยชาต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารและแสดงความยินดีกับนายเจษฏา อังศุพาณิชย์
ร่วมกับทีมงาน"การจัดการความรู้ KM RID 14"
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
 
756 ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุและการดำเนินงานพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส"
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
 
757 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดโครงการชีววิทยาเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื่นภายในการประสานงานระหว่าง
ชุมชนพอเพียง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ EM
วันที่ 18 มิถุนายน 2556
 
756 คณะผู้บริหารกรมชลประทานนำโดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน111รูปเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากรมชลประทานปีที่ 111โดยมีนายยุคลลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานRID in year of Sucess, 2013 ณ Hangar pavillion
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
 
755 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 07.00-13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปี 111 พร้อมร่วมทำบุญเดือนเกิดของผู้เกิดเดือน
มิถุนายน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 17 มิถุนายน 2556
 
754 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป. 14 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14ร่วมโครงการ การสัมมนาหลักสูตร"การบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง"
วันที่ 5 มิถุนายน 2556
 
753 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เเวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานการเปิด กิจรรม 5 ส สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 4 มิถุนายน 2556
 
752 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 5/2556 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนายการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
 
751 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบวันเปิดเขื่อนแก่งกระจาน ณ บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจาน
โดยมี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำเพชรบุรีและสำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมในพิธี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
 
750 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมต้อนรับคณะดูงาน KM BEST PRACTICE 2013 โดยคณะดูงานครั้งนี้เป็นทีมงาน
การจัดการความรู้ คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ และทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 
749 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "ปั่นจักยานเพื่อสุข"
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
 
748 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 จัดประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย "โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยมี นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นร่วมชมการสาธิต "เครื่องบำบัดน้ำเสีย" โดยมีนายเจษฎา อังศุพาณิชย์ เป็นผู้บรรยาย ณ "โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ต.เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 
747 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
และเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ขอความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนา
สำหรับแผนงานเตรียมสำรวจออกแบบก่อสร้าง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 
746 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ขอความอนุเคราะห์ ส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการเพาะปลูก
รายสัปดาห์ด้วยระบบ Online
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 
745 เวลา9.15น.วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 
744 กรมชลประทานเปิดเวทีระดมมันสมองศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการ
น้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
 
743 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี
วันสงกราณต์ปี 2556 โดยมีนายกิจจา ผลภาษี อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการเปิดงาน
วันที่ 26 เมษายน 2556
 
742 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดทำบุญทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิด
ในเดือน เมษายน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 เป็นประธานในการทำบุญถวายสังฆทาน
วันที่ 29 เมษายน 2556
 
741 ในวันที่ 26 เมษยน 2556 เวลาสำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2556 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนายการสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 
วันที่ 29 เมษายน 2556
 
740 ในวันที่ 24 เม.ย. 56 โครงการชลประทานระนอง ร่วมกับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และข้าราชการ , ลูกจ้าง
ในสังกัดสำนักชลประทานที่ 14 จัดงานสืบสานประเพณีไทย 2556
วันที่ 25 เมษายน 2556
 
739 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 14
ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันผู้สูงอายุ , ครอบครัว กรมชลประทาน
วันที่ 19 เมษายน 2556
 
738 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14 ร่วมประชุมและตรวจติดตามงานก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
วันที่ 25 เมษายน 2556
 
737 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00น - 16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดกิจกรรม ชุมชน "คนรักคนตรี" โดยมีนายมงคล เดชมหามงคล
ผู้อำนวยการเครื่องจักรกลเป็นประธานร่วมกันทำกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2556
 
736 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ตรวจติดตามงานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 4 เมษยน 2556
 
735 ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดให้มีโครงการ
"สชป.14 ชลประทานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์การ" โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เบื้องต้น"
2. กิจกรรม "ชุมชนคนรักดนตรี"
3. กิจกรรม "ชุมชนคนสุขภาพดี (ปิงปอง)"
วันที่ 4 เมษยน 2556
 
734 ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมการตรวจเยี่ยมและทราบปัญหาในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สชป.13 และ สชป.14 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเพชรบุรี
วันที่ 4 เมษยน 2556
 
733 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนายการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 28 มีนาคม 2556
 
732 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกันเปิดโครงการ " สชป.14
ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์การ " และเปิดชุมชนคนรักดนตรี โดยมี
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 28 มีนาคม 2556
 
731 ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 14
จัดประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามมติที่ประชุม จึงเชิญคณะทำงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
วันที่ 26 มีนาคม 2556
 
730 ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป. 14 พร้อมเจ้าหน้าที่
ี่ของสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธสิริสัตตราช หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย
วันที่ 22 มีนาคม 2556
 
72 เจ้าชายฟิลิป มกุฏราชกุมารแห่งเบลเยียม และเจ้าหญิงมาทิลด์  พระชายา
ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 22 มีนาคม 2556
 
728 ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 จัดประชุมร่วมกับ(สำนักงาน กปร.)
ประเด็นการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 21 มีนาคม 2556
 
727 ในวันที่19มี.ค.56นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์ผส.ชป.14ร่วมพิธีเปิดโครงการทดลอง
ระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมชลประทาน
ประเทศไทย และหน่วยงานKorea Rural Community Corporation : (KRC) สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 19 มีนาคม 2556
 
726

ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

วันที่ 18 มีนาคม 2556
 
725 วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 8.45 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันเกิด ของคนที่เกิดเดือนมีนาคม โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมอบของขวัญ ให้กับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
ณ บริเวณอาคารที่ทำการฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
วันที่ 15 มีนาคม 2556
 
724 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ร่วมตรวจสภาพความพร้อม การใช้งานอุปกรณ์ระบบโทรมาตร
วันที่ 15 มีนาคม 2556
 
723 วันที่ 14 มี.ค.56 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 นายเจษฎา  อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี และนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 15 มีนาคม 2556
 
722 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมแผนการจัดการความรู้ คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ PMQA
วันที่ 13 มีนาคม 2556
 
721 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงตรวจราชการในเขต พื้นที่จังหวัด ชุมพร
วันที่ 12 มีนาคม 2556
 
720 ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14
และนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรีฝจน.ชป.14 เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงวัฒธรรมองค์การของกรมชลประทาน
วันที่ 11 มีนาคม 2556
 
719 ในวันที่ 9 มีนาคม 2556ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ณ บริเวณอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองบึง
วันที่ 11 มีนาคม 2556
 
718 ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
เข้าร่วม เสวนา:การเกษตรไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
วันที่ 8 มีนาคม 2556
 
717 ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและจรรยาข้าราชการ" กรมชลประทาน
วันที่ 7 มีนาคม 2556
 
716 ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ตรวจเยี่ยม และติตามสถานการณ์น้ำ "อ่างเก็บน้ำคลองบึง" จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 6 มีนาคม 2556
 
  ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 พร้อมคณะลงพื้นที่ดูงานโครงการระบบเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำ(อ่างพวง)ตามพระราชดำร
วันที่ 7 มีนาคม 2556
 
715 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘
วันที่ 6 มีนาคม 2556
 
714 วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายเอกพล ฉิ้มพงษ์ ฝปน.ชป.14 เข้าร่วมประชุมรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการพัฒนาด่านสิงขร
วันที่ 4 มีนาคม 256
 
712 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๗
วันที่ 4 มีนาคม 2556  
711 ชุมชนคนกระจายเสียง สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ
"การจัดรายการวิทยุ"หัวข้อ ทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทยและการเขียนข่าววิทยุ
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
วันที่ 1 มีนาคม 2556  
710 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน การบริหารจัดการน้ำโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
709 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
708 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
707 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ"อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ " วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
706 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการชลประทานขนาดเล็ก "อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
705 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ชุมชน "พอเพียง" โดยมี นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล ผชช.ชป.14นำทีมสมาชิกในชุมชน แจกน้ำหมักชีวภาพและแนะนำวิธีการใช้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
704 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ 5 เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
703 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น.-16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "ชุมชนคนสุขภาพดี(โยคะ)" โดยมี ผชช.ชป.14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุลเป็นผู้ให้การสาธิตเกี่ยวกับท่าต่างๆ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
702 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ร่วมประชุม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยวิธีจัดทำเส้นทางเดินธรรมชาติและ สวนสัตว์ในพื้นที่
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
701 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ"กระทรวงทรัพยากรน้ำกับการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำของประเทศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
700 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมงาน"ฉลองพญานาค...คันคูน้ำที่ 14" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  
699 สำนักชลประทานที่14จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นด้านพิจารณาโครงการ
ให้กับบุคลากรในสังกัดระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
698 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักชลประทานที่ 14 โดยมีผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และคณะให้การต้อนรับ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
697

ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
696 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  
695 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และคณะ ร่วมรับเสด็จ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  
634 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๔ และคณะผู้บริหารของสำนักชลประทานที่ ๑๔ ประชุมติดตามงานชลประทานในพื้นที่จังหวัดระนอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  
693 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๔ และคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ ๑๔ ประชุมติดตามงานชลประทานในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  
692 ชุมชนธรรมมะ และชุมชนนักปฎิบัติอื่นๆ ของสำนักชลประทานที่ 14 จำนวน 60 คน
ร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ "สชป.14 ชวนกันทำดี"
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  
691 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น.-16.00น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรมอาฟเตอร์นูนทอล์ค วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  
690 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีเปิดอาคารประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  
689 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 ได้ร่วมถ่ายทำ
สารคดี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
"เขื่อนแก่งกระจาน"
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  
688 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. โดยมีอาจารย์ ชาวเนเธอร์แลนด์ Mr.Karl August Herman Behm
เป็นผู้สอน
ครั้งที่ ๒
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
687 ชุมชนภาษาอังกฤษ สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. โดยมีอาจารย์ ชาวเนเธอร์แลนด์ Mr.Karl August Herman Behm
เป็นผู้สอน
ครั้งที่ ๑
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
686 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น.-16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม "ชุมชนคนสุขภาพดี(โยคะ)" โดยมี ผชช.ชป.14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุลเป็นผู้ให้การสาธิตเกี่ยวกับท่าต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 20 คน ณ ห้องประชุมดำรงศักดิ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
685 วันท ี่1 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักชลประทานที่ ๑๔ ได้กำหนดจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ณ ห้องประชุมดำรงค์ศักดิ์
โดยมีวัฒถุประสงค์ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ การใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
686 วันที่29มกราคม2556นายดิสธร วัชโรทัยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานการประชุมวางแผน
การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์บริเวณพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
วันที่ 30 มกราคม 2556  
685 วันที่ 29 มกราคม 2556 ว่าที่ รต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทาน และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุร
วันที่ 30 มกราคม 2556  
684 สำนักชลประทานที่ 14 เปิด"ชุมชนพอเพียง" วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมี นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล
ผชช.ชป.14และนายสมสุข ทิพย์มณีฝสร.ชป.14 นำทีมสมาชิกชุมชนทำน้ำหมักชีวภาพ
วันที่ 29 มกราคม 2556  
683 ในวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.-16.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
จัดกิจกรรม "ชุมชนคนสุขภาพดี(โยคะ)" โดยมี ผชช.ชป.14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล
เป็นผู้ให้การสาธิตเกี่ยวกับท่าต่างๆ
วันที่ 29 มกราคม 2556  
682 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น.-12.00น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดกิจกรรม Moning Talks วันที่ 24 มกราคม 2556  
681 ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากKorea Rural Community Corporation (KRC) วันที่ 23 มกราคม 2556  
680  ในวันที่17 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 มีการจัดโครงการ Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 17 มกราคม 2556  
679 ในวันที่ 16 ม.ค. 2556 ประชุม "ชุมชนธรรมมะ" ครั้งที่ 2 โดยมีนายอุกฤษฏ์ ถาวรไกลกุล ผู้เชี่ยวชาญด้วนวิศวกรรมชลประทาน ,นายมงคล เดชมหามงคล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล และสมาชิกชุมชนประมาณ 20 คน เข้าร่วมประชุม วันที่ 16 มกราคม 2556  
678 ในวันที่ 10 มกราคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 12 มกราคม 2556  
677 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ผส.ชป.14 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ และ ผ.ช.ช.ชป.14 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล มอบของขวัญวันเด็ก จำนวน 150 ชิ้น
วันที่ 12 มกราคม 2556  
676 ในวันที่ 10 มกราคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2556
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14 เป็นประธานการประชุม
วันที่ 10 มกราคม 2556  
675 ในวันที่ 9 มกราคม 2556 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดทำบุญปีใหม่
และ ทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือน มกราคม
วันที่ 9 มกราคม 2556  
674  ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา14.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมเตรียมงา
น การแข่งขันกีฬาภายใน ของสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 9 มกราคม 2556  
673

 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 14.30 น. สำนักชลประทานที่ 14
มีการจัดโครงการ Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 26 ธันวาคม 2555  
672 ในวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ประชุมชุมชน ธรรมมะ ครั้งที่ 1 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14,นายมงคล เดชมหามงคล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล
และสมาชิกชุมชนประมาณ 20 คน เข้าร่วมประชุม
วันที่ 19 ธันวาคม 2555  
671 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือนเดียวกัน
และร่วมกิจกรรม Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 19 ธันวาคม 2555  
670  ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2555 ชุมชนคนทำเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 14 อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานระนองจำนวน 2 ท่าน
เรื่องการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
วันที่ 18 ธันวาคม 2555  
669 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 (นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ )
ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การติดตามและเร่งรัดแผนงานฯ
วันท ี่18 ธันวาคม 2555  
668 วันที่14 ธ.ค. 2555 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป.14 และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน วันท ี่17 ธันวาคม 2555  
667 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ผปก.ชป.14 เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร
เขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันท ี่17 ธันวาคม 2555  
666 วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ผปก.ชป.14 เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
วันท ี่17 ธันวาคม ๒๕๕๕  
665 วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14เข้าร่วม โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน
เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติปี 2555โดยมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดโดย ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๕  
664 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผส.ชป14 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันท ี่๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  
663

วันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๕คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ชลประทานร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช๑๐๐ปีโรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
662  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 มีการจัดโครงการ Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 1/2556 วันท ี่๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  
661 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยม
โครงการชป.เล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริอาคารอัดน้ำ คลองวังยาน อ.กะเปอร จ.ระนอง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
660 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ผปก.ชป.14 ,ผอ.คส.ชป.14 ,ผอ.คป.ระนอง และคณะเยี่ยมชม
งานอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น จ.ระนอง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
659 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ผปก.ชป.14 นัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ชป.เล็ก สชป.14 ที่ได้รับการตัดโอนงานจากกรมชลประทานมาอยู่ในความดูแล ของสชป.14
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
658 ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกับชุมชน คนสุขภาพดี (กายและใจ)
ของ สชป.๑๔จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
657 วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๑๔ ได้จัดงานแสดงความยินดีต่อข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน ๕ คน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
656

รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องสำนักชลประทานที่ 14
จากรายการรู้สู้ภัยธรรมชาติ ตอนสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2555

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
655 รวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องสำนักชลประทานที่ 14
จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2555 ข่าวคุณยายผ่อน พุ่มไสว จังหวัดเพชรบุร
วันที่ ๒๗ พฤศจิยายน ๒๕๕๕  
654 ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผส.ชป.๑๔ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
พบปะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ ๑๔ มีผู้อำนวยการส่วนฯหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
และเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๑๒๔ คนเข้าร่วมพบปะพูดคุยในหัวข้อ
สวัสดิการและกิจกรรม ของสำนักชลประทานที่ ๑๔
วันที่ ๒๑ พฤศจิยายน ๒๕๕๕  
653 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ข้าราชการในสังกัดสำนักชลประทานที่ 14
ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่ม พีธีราชสุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 14 พฤศจิยายน 2555  
652 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ผปก.ชป.14 เดินทางตรวจเยี่ยมและศึกษา อ่างฯพวงในเขตจังหวัดเพชรบุรี
โดยมี ฝสบ.คป.2 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
วันที่ 14 พฤศจิยายน 2555  
651 ในวันที่ 12 พฤศจิยายน 2555 ผปก.ชป.14 และเจ้าหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการ
ร่วมกับ ฝสบ.คป.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
ร่วมดูงาน เพื่อพิจารณาปรับปรุงอางเก็บน้ำเขาต่า
วันที่ 12 พฤศจิยายน 2555  
650 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 (นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายสันต์ จรเจริญ
ผอ.คน.16 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผปก.ชป.14
วันที่ 30 ตุลาคม 2555  
649 สำนักชลประทานที่ ๑๔ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร"การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่องานชลประทาน ในวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
วันที่ 19 ตุลาคม 2555  
648 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2555 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง (ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13)
ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดการเตรียมความพร้อมรับมือพายุ เกมี โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ)ได้มารับฟังในหัวข้อดังกล่าว
วันที่ 7 ตุลาคม 2555  
647 ในวันที่ 4 ต.ค.55 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ได้เป็นประธานในพิธีฉลองโบสถ์ใหม่ ณ วัดนเรศวร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2555  
646 ในวันที่ 3 ต.ค. 2555 นายสมจินต์ พักมีทอง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้อุปสมบทเนื่องในวโอกาสเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ณ วัดหนองแขม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 3 ตุลาคม 2555  
645 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดงานเลี้ยงส่ง นายสำเริง แสงภูวงค์
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ
กรมชลประทาน และนายทินกร หมื่นคง ที่ได้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
644 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้ร่วมกันจัดพิธี ทำบุญสำนัก
โดยมีนายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.14
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
วันที่ 1 ตุลาคม 2555  
633 ในวันที่ 20 ก.ย. 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555ณ บริเวณพื้นที่ส่วนพระองค์ฯ
หมู่ที่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 กันยายน 2555  
632 ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14(นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง)
และคณะ ร่วมตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ โครงการระบบสูบน้ำช่วยเหลือศูนย์ศึกษาห้วยทรายฯ
วันที่ 17 กันยายน 2555  
631 ในวันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุม การจัดลำดับแผน
การพัฒนาการชลประทานในเขต สชป.14 โดยมี นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
เป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้
วันที่ 13 กันยายน 2555  
630 ในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14ได้จัดประชุมหารือเรื่องการรับรองสนับสนุนงบประมาณ จาก กปร.
ประจำปีงบประมาณ2556
วันที่ 13 กันยายน 2555  
629 ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน KM Site Visit ณ สำนักชลประทานที่ 14
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 กันยายน 2555 โดยมีนายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 6 กันยายน 2555  
628 ในวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2555 โดยมีนายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวงผู้อำนายการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน วันที่ 3 กันยายน 2555  
627 ด้วยสำนักชลประทานที่ 14 ได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุมาเพื่อบรรยายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 14 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555
วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
626 กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการฝึกอบรมตามเส้นทางการพัฒนาตามสายวิชาชีพสายงานจัดการงานทั่วไป
ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตำแหน่งนักจัดการทั่วไปได้เข้าดูงาน ด้านการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักชลประทานที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555
วันที่ 23 สิงหาคม 2555  
625 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคค
ีเพื่อสมทบทุนโครงการป่าเปียกราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2555  
624 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
(ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14) ได้เป็นประธาน จัดประชุม
เตรียมความพร้อมสำหรับการบรรยายบริหารสินทรัพย์
วันที่ 16 สิงหาคม 2555  
623 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
(ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14) เป็นประธาน
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
วันที่ 16 สิงหาคม 2555  
622 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2555
โดยมี นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 6 สิงหาคม 2555  
621 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 ได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการศึกษางานปรับปรุง
ระบบชลประทานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
โดยมี นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำเป็นประธาน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
620 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 จัดประชุมชี้แจงโครงการเผยแพร่ข้อบังคับ กรมชลประทานว่าด้วยจรรยา
ข้อราชการกรมชลประทานพ.ศ. 2553 โดยมี นายนิพนธ์ กิจโกศล ( ผวศ.ชป14 )
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555  
619 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร ได้มาติดตามดูงานโครงการช่างหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2555  
618 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 (นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง)
ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (นายนิพนธ์ กิจโกศล)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2555  
617 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โครงการตรวจเยี่ยมส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรห์ ประจำปี 2555โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เป็นประธาน วันที่ 27 มิถุนายน 2555  
616

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA)
เข้าฟังบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของพื่นที่ และปัญหาอุทกภัย ในเขต สชป.14

วันที่ 26 มิถุนายน 2555  
615

ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 ได้ติดตามงาน ป้องกันภัยน้ำท่วมโครงการในสังกัดฯ ชุมพร ระนอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2555  
614 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.-15.30 น. ประชุมความก้าวหน้า
โครงการศึกษางานปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 22 มิถุนายน 2555  
613 ในวันที่14 มิ.ย 55 สำนักชลประทานที่ 14ได้จัดให้มีกิจกรรม KM DAY 2012 ขึ้น มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 14 มิถุนายน 2555  
612 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมชลประทาน 110 ปี วันที่ 14 มิถุนายน 2555  
611 ในวันที่ 6 มิถุนายน 55 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผส.ชป.14 ร่วมประชุม งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
วันที่ 7 มิถุนายน2555  
610 ในวันที่ 7 มิถุนายน 55 เจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 6 เยี่ยมชมสำนักชลประทานที่ 14 เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการปฎิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรม ระบบติดตามงาน ของสำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 7 มิถุนายน2555  
609 ในวันที่ 28-29 พ.ค. 55 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง สชป14 ได้เข้าร่วมสัมนา
เชิงปฎิบัติการเพื่อสมทบ วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  
608 ในวันที่ 15 พฤษภาคม55 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผส.ชป.14 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555  
607 ในวันที่ 8 พฤษภาคม นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผส.ชป.14 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง วันที่ 8 พฤษภาคม 2555  
606 ในวันที่ 2 พฤษภาคม นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผส.ชป.14 ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการจัดพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2555  
605 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 นางสุวรรณา ยุวนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 26 เมษายน 2555  
604 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555โดยมี นายสะอาด สานน้ำเขียว เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักชลประทานที่ 14 วันที่ 20 เมษายน 2555  
603   ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. สำนักชลประทานที่ ๑๔ จัดการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายและ ความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 20 เมษายน 2555  
602

ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ
ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ
ณ โครงการแหลมผักเบี้ย

วันที่ 28 มีนาคม 2555  
602

ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น.ผส.ชป.14 ต้อนรับ ประธาน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด ณ หอประชุมดำรงศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14

วันที่ 26 มีนาคม 2555  
601

ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น.ผส.ชป.14 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นท์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2555  
600 ในวันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.15 น.ผส.ชป.14ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ
การประชุมเชิงประยุกต์ (ระบบEPP+)ณ สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 23 มีนาคม 2555  
599 ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ผส.ชป14 ไปร่วมเตรียมการรับเสด็จพระเทพฯ ณ ห้องประชุมโครงการแหลมผักเบี้ยฯ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2555  
598 วันที่ 22 ม.ค. 55 เวลา 09.00 น.
สชป.14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ติดตามสถานการณ์น้ำ
ครั้งที่ 201
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  
597 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555เวลา 15.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกับ
ชุมชน คนสุขภาพดี (กายและใจ) ของ สชป.14 จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี
ครั้งที่ 25"โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ เต้นแอโรบิค
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  
596 วันที่ 18 ม.ค. 55 เวลา 09.00 น.
สชป.14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ติดตามสถานการณ์น้ำ
ครั้งที่ 199
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  
595 วันที่ 18 ม.ค. 55 เวลา 09.00 น.
สชป.14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ติดตามสถานการณ์น้ำ
ครั้งที่ 198
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  
594 ในวันที่ 26 ม.ค.55 สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดงานสังสรรค์
วันปีใหม่ ปี 2555 โดยม นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
วันที่ 27 มกราคม 2555  
593 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2555 นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้า
และดูงานโครงการ ในจังหวัด ชุมพร และ จังหวัด ระนอง
วันที่ 24 มกราคม 2555  
592 วันที่ 18 ม.ค. 55 เวลา 09.00 น.
สชป.14 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน รู้ติดตามสถานการณ์น้ำ
ครั้งที่ 196
วันที่ 18 มกราคม 2555  
591 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14
จัดฝึกอบรม หลักสูตร"โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
วันที่ 28 ธันวาคม 2554  
590 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14
จัดพิธีเปิดอาคารห้องประชุม (อาคารดำรงศักดิ์)
วันที่ 28 ธันวาคม 2554  
589 วันที่ 21 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 192
วันที่ 21 ธันวาคม 2554  
588 วันที่ 21 ธ.ค.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 109
วันที่ 21 ธันวาคมา 2554  
587 วันที่ 14 ธ.ค.54 เวลา 10.00 น.
ด้วยกลุ่มกิจกรรมพิเศษกำหนดให้มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ในพื้นที่สำนักชลประทานที่14
วันที่ 14 ธันวาคม 2554  
586 วันที่ 14 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 191
วันที่ 14 ธันวาคม 2554  
585 วันที่ 14 ธ.ค.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 108
วันที่ 14 ธันวาคม 2554  
584 วันที่ 7 ธ.ค. 54 เวลา 09.30 น. ประชุม
สชป.14 ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2554
วันที่ 7 ธันวาคม 2554  
583 วันที่ 7 ธ.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 190
วันที่ 7 ธันวาคม 2554  
582 วันที่ 7 ธ.ค.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 107
วันที่ 7 ธันวาคม 2554  
581 วันที่ 2 ธ.ค. 54 สชป.14 เข้าร่วมโครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
วันที่ 2 ธันวาคม 2554  
580 วันที่ 2 ธ.ค. 54เวลา 08.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 2 ธันวาคม 2554  
579 วันที่ 30 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 189
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  
578 วันที่ 30 พ.ย.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 106
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  
577 วันที่ 23 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 188
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  
576 วันที่ 23 พ.ย.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 105
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  
575 วันที่ 16 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 187
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  
574 วันที่ 16 พ.ย.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 104
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  
573 วันที่ 10 พ.ย. 54
สชป.14 ร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดเทพประสิทธิ์ ต.หนองตาแต้ม
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
 
573 วันที่ 9 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 186
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
 
572 วันที่ 9 พ.ย.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 103
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
 
571 วันที่ 2 พ.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 185

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
 
570 วันที่ 2 พ.ย.. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 102

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
 
569 วันที่ 31 ต.ค. 54 เวลา 10.00 น.
สชป.14 ประชุมเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์น้ำ
วันที่ 1พฤศจิกายน 2554
 
568 วันที่ 26 ต.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 184
วันที่ 26 ตุลาคม 2554
 
567 วันที่ 26ต.ค 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 101
วันที่ 26 ตุลาคม 2554
 
566 วันที่ 19 ต.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 183
วันที่ 19 ตุลาคม 2554
 
565 วันที่ 19 ต.ค 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 100
วันที่ 19 ตุลาคม 2554
 
564 วันที่ 17 ต.ค. 54 เวลา 10.30 น.
สชป.14 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14

วันที่ 18 ตุลาคม 2554
 
563 วันที่ 12 ต.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 182
วันที่ 12 ตุลาคม 2554
 
562 วันที่ 12 ต.ค 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 99
วันที่ 12 ตุลาคม 2554
 
561 วันที่ 6 ต.ค. 54 เวลา 13.30 น.
การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 11 ตุลาคม 2554
 
560 วันที่ 5 ต.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 181
วันที่ 5 ตุลาคม 2554
 
559 วันที่5 ต.ค 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 98
วันที่ 5 ตุลาคม 2554
 
558

กิจกรรมอำลาวันเกษียณฯ 30 กันยายน 2554
นายจรูญ พจน์สุนทร ( ตอนที่ 3 )

30 กันยายน 2554
 
557 กิจกรรมอำลาวันเกษียณฯ 30 กันยายน 2554
นายจรูญ พจน์สุนทร ( ตอนที่ 2 )
30 กันยายน 2554
 
556 กิจกรรมอำลาวันเกษียณฯ 30 กันยายน 2554
นายจรูญ พจน์สุนทร ( ตอนที่ 1 )
30 กันยายน 2554
 
555 วันที่ 28 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 180
วันที่ 28 กันยายน 2554
 
554 วันที่ 28 ก.ย. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 97
วันที่ 28 กันยายน 2554
 
553 วันที่ 27-28 ก.ย. 54 สชป.14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และการบันทึกทรัพย์สินผ่าน Web Online
วันที่ 28 กันยายน 2554
 
552 วันที่ 22 ก.ย. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 96
วันที่ 22 กันยายน 2554
 
551 วันที่ 14 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น.
ได้จัดโครงการชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร HAPPY SOCIETY
ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
 โดยมีเจ้าหน้าที่ในสำนักชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมโครงการกว่า 125 คน
วันที่ 14 กันยายน2554
 
550 วันที่ 14 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ร่วมทำโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดในเดือน กันยายน
ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 14 กันยายน2554
 
549 วันที่ 7 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 177
วันที่ 7 กันยายน2554
 
548 วันที่ 7 ก.ย. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 95
วันที่ 7 กันยายน2554
 
547 วันที่ 31 ส.ค. 54 ทีมงานจัดการความรู้ได้ถอดความรู้
นายจรูญ พจน์สุนทร ผส.ขป.14 ในหัวข้อเรื่อง
"หลักการบริหารงาน, บริหารคน และการครองตน"
วันที่ 2 กันยายน2554
 
546 ในวันที่ 31 ส.ค. 54 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับ
ชุมชน คนสุขภาพดี (กายและใจ) ของ สชป.14 จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี ครั้งที่ 24 "
โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ เต้นแอโรบิค เปตอง และ เซปักตะกร้อ
วันที่ 2 กันยายน 2554
 
544

วันที่ 31 ส.ค. 54 สชป.14 ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตร
ให้กับบุคคลที่มีการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงได้ดีเด่น
จำนวน 5 ท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2554
 
543 วันที่ 31 ส.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 176
วันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
452 วันที่ 31 ส.ค. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 94
วันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
451 วันที่ 29 ส.ค. 54 เวลา 09.30 น. ประชุม
สชป.14 ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2554
วันที่ 29 สิงหาคม 2554
 
450 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกับ
ชุมชน คนสุขภาพดี (กายและใจ) ของ สชป.14 จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี ครั้งที่ 23 "
โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ เต้นแอโรบิค เปตอง และ เซปักตะกร้อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2554
 
449 วันที่ 24 ส.ค. 54 สชป.14 ได้ไปร่วมเปิดงาน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา"
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพะราชดำริ
วันที่ 24 สิงหาคม 2554
 
448 วันที่ 22 ส.ค. 54 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน
ประจำเดือนสิงหาคม ณ วัดเขานกกระจิบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
และศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล
วันที่ 22 สิงหาคม 2554
 
447 วันที่ 20 ส.ค. 54 สำนักโครงการขนาดใหญ่
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้
วันที่ 20 สิงหาคม 2554
 
446 วันที่ 19 ส.ค. 54 เวลา 13.30 น. สชป.14
จัดโครงการพี่เลี้ยงสอนงานการทำเว็บไซต์เป็นการสอนงาน
การจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้นให้กับหน่วยงานระดับฝ่ายหรืองานในสังกัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2554
 
445 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ร่วมกับ
ชุมชน คนสุขภาพดี (กายและใจ) ของ สชป.14 จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี ครั้งที่ 22 "
โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ เต้นแอโรบิค เปตอง และ เซปักตะกร้อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
 
444 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ทีมงานจัดงาน
"โครงการชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร (Happy Society) "
ได้ประชุมวางแผนการจัดงานดังกล่าวในช่วงวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2554
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
 
443 วันที่ 17 ส.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 174
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
 
442 วันที่ 17 ส.ค. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 93
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
 
441 วันที่ 10 ส.ค. 54 สชป.14 เข้าร่วมโครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
 
440 วันที่ 2-5 ส.ค. 54 สชป.14
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 1
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
 
439 วันที่ 10 ส.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 173
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
 
438 วันที่ 10 ส.ค. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 92
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
 
437 ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 นายจรูญ พจน์สุนทร และเจ้าหน้า สชป.14
ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 สิงหาคม 2554
 
436

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14 และสำนักบริหารโครงการ ประชุมเรื่องโครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนงานโครงการตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ ระดับจังหวัดและการตรวจสอบแผน MTEF ของสำนักฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2554
 
435

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14 ได้เชิญคณะทำงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาความรู้PMQAหมวด 1-6 ของสำนักชลประทานที่14 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน PMQA

วันที่ 9 สิงหาคม 2554
 
434 เวลา 13.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัดโครงการ
พี่เลี้ยงสอนงานการทำเว็บไซต์เป็นการสอนงาน
การจัดทำเว็บไซต์เบื้องต้นให้กับหน่วยงานระดับฝ่ายหรืองานในสังกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2554
 
433 วันที่ 3 ส.ค. 54 สชป.14
ร่วมกับชุมชนคนสุขภาพดี (กายและใจ)
จัดกิจกรรมคนสุขภาพดีครั้งที่ 21
วันที่ 3 สิงหาคม 2554
 
432 วันที่ 3 ส.ค. 54 เวลา 09.00 น.
สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 172
วันที่ 3 สิงหาคม 2554
 
431 วันที่ 3 ส.ค. 54 เวลา 08.00 น.
สชป.14 จัดโครงการMorning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 91
วันที่ 3 สิงหาคม 2554
 
430 วันที่ 2 ส.ค. 54 คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว
ภายใต้คณะกรรมการด้านชลประทานและระบายน้ำแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชม สชป.14
วันที่ 2 สิงหาคม 2554
 
429 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการความรู้กรมชลประทาน ที่โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
 
428

วันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมชลประทาน
จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 5 ภูมิภาค " สำหรับสำนักชลประทานที่ 11 ,13 และ14
ที่โรงแรมซิตี้บีชรีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
 
427

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 สำนักชลประทานที่ 14 โดยนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ (ฝปน.ชป.14)ได้บันทึกเสียงภาคภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำวีดีทัศน์แนะนำสำนักชลประทานที่ 14 โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
สำนักบริหารโครงงการ เป็นผู้แปลบทสารคดีและให้เสียงบทสารคดีภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
 
426

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ประชุมประจำเดือน (สัญจร) สำนักชลประทานที่ 14 ครั้งที่ 6/2554 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเขื่อนแก่งกระจาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
 
426 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน
ประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดเขากลิ้ง และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งบ้านดิน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
 
425 ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีจำนวน ๑๔๐ คนเยี่ยมชมสำนักชลประทานที่ ๑๔
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
 
424 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 169
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
423 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 90
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
 
422 วันที่ 7 ก.ค. 54 นายจรูญ พจน์สุนทร(ผส.ชป.14) และนายเอกพล ฉิ้มพงษ์ เลขานุการการจัดการความรู้
ได้ร่วมเสวนา เรื่องประสบการณ์การจัดการความรู้
ในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ของกองการเงินและบัญชี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
 
421 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 168
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
 
420 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 89
วันที่ 6 กรกฎราคม 2554
 
419 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 20
วันที่ 27 มิถุนายน 2554
 
418 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 167
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
 
417 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 88
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
 
416 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. สชป.14 ได้จัดการอบรมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
วันที่ 28 มิถุนายน 2554
 
415 วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 - 10.00 น.
นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
ได้มาประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 24 มิถุนายน 2554
 
414 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 166
วันที่ 22 มิถุนายน 2554
 
413 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 87
วันที่ 22 มิถุนายน 2554
 
412 วันที่ 22 มิ.ย. 54 สชป.14
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ในเขตสำนักชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 20 มิถุนายน 2554
 
411 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 165
วันที่ 15 มิถุนายน 2554
 
410 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 86
วันที่ 15 มิถุนายน 2554
 
409 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554  สำนักชลประทานที่ 14 จัดงาน KM DAY 2011 "SHARE AND LEARN"
วันที่ 14 มิถุนายน 2554
 
408

วันที่ 13 มิถุนายน 2554  สำนักชลประทานที่ 14 จัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 109
และโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน

วันที่ 13 มิถุนายน 2554
 
407 เวลา 10.30 น. สชป.14 ประชุมทีมงานจัดงาน "ถวายเจ้าพ่อหลวงแทนคุณน้ำทั่วแผ่นดิน"
และประชุมรายละเอียดการจัดงาน KM DAY 2011
"SHARE AND LEARN"
วันที่ 8 มิถุนายน 2554
 
406 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 164
วันที่ 8 มิถุนายน 2554
 
405 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 85
วันที่ 8 มิถุนายน 2554
 
404 วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. สชป.14
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้า
วันที่ 7 มิถุนายน 2554
 
403 สำนักชลประทานที่ 14 ให้การช่วยเหลือรถบรรทุกน้ำให้กับราษฎร ต.วังก์พง
อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.54 - 7 มิ.ย. 54
รวม 170 เที่ยว จำนวน 1,020,000 ลิตร
วันที่ 7 มิถุนายน 2554
 
402 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 163
วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 
401 เวลา 10.00 น.ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรม
โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงศ์
(ผวศ.ชป 14) เป็นประธาน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
 
400 เวลา 14.30 น. สำนักชลประทานที่ 14 ได้มีการประชุมงบประมาณ
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป 14) เป็นประธาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 
399 เวลา 10.00 น. ประชุม สชป.14
ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 
398 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 162
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 
397 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 84
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 
396

เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 และเจ้าหน้าที่จากโครงการ
ส่งน้ำเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน
ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ที่ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
 
395 เวลา 09.30 - 16.30 น. นายจรูญ พจน์สุนทรได้ร่วมงาน
" ๘๔ พรรษา มหาราชา ตามรอยพระบาทยาตราเขื่อนแก่งกระจาน ๔๕ ปี "
และได้ร่วมกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ณ เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
 
394 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 161
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 
393 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 83
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 
392 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 160
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 
391 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 82
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 
390 เวลา 14.00 น.ข้าราชการสำนักชลประทานที่ 14
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการ
หลักสุตรการพัฒนาทักษะการถอดความรู้จากการเล่าเรื่อง รุ่นที่ 2
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
 
389 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 159
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
 
388 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 81
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
 
387 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 158
วันที่ 27 เมษายน2554
 
386 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 80
วันที่ 27 เมษายน2554
 
385 เวลา 18.00 น. สำนักชลประทานที่ 14
จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สชป.14
และงานเลี้ยงสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 21 เมษายน2554
 
384 เวลา 15.00-16.30 น.สำนักชลประทานที่14
ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ในรอบที่สองของการประเมินในปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21 เมษายน2554
 
383 เวลา 13.30 น. ประชุม สชป.14
ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 21 เมษายน2554
 
382 เวลา 9.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระ "ทำบุญวันคล้ายวันเกิด
บุคคลที่เกิดเดือนเดียวกัน"
ในเดือนเมษายนและทำบุญวันสงกรานต์
วันที่ 21 เมษายน2554
 
381 เวลา 13.30 น.สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ะหว่าง
เจ้าหน้าที่ของสำนักและโครงการในสังกัด
วันที่ 20 เมษายน2554
 
380 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 157
วันที่ 20 เมษายน2554
 
379 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 79
วันที่ 20 เมษายน 2554
 
378 วันที่ 30 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2554
เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมการอบรม
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
วันที่ 30 มีนาคม 2554
 
377 สำนักชลประทานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชุมการเข้าสำรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ
บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2554
 
376 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 19
วันที่ 30 มีนาคม 2554
 
375 วันที่ 29 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมทีมงานเครือข่าย
การจัดการความรู้ (KM Team Work)
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 29 มีนาคม 2554
 
374 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 77
วันที่ 23 มีนาคม 2554
 
373 สชป.14 จัดการแข่งขันกอล์ฟสวัสดิการ
สำนักชลประทานที่ 14 ณ สนามกอล์ฟศูนย์
พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
วันที่ 17 มีนาคม 2554
 
372 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14) และเจ้าหน้าที่
สชป.14 เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน ปรับปรุงหนอง
ตาคำพร้อมอาคารประกอบ ให้กับ อบต.เกาะช้าง
วันที่ 4 มีนาคม 2554
 
371 เวลา 10.00 น. ประชุม สชป.14
ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 16 มีนาคม 2554
 
370 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถา
นการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 152
วันที่ 16 มีนาคม 2554
RID 14 KM
369 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 76
วันที่ 16 มีนาคม 2554
RID 14 KM
368 ประชุมการดำเนินงาน แนวทางการ
ดำเนินงานสนองพระราชดำริ 905
วันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 09.30
 
436 เวลา 10.00 น. สำนักวิจัย
และพัฒนากรมชลประทานเดินทางมาดูการดำเนิน
งานและกิจกรรมต่างๆ ของ สชป.14
วันที่ 14 มีนาคม 2554
 
435 เวลา 08.30-16.30 น. สชป.14 ประชุมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมชลประทาน
วันที่ 10-11 มีนาคม 2554
 
434

เวลา 14.00 น. สชป.14 ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

วันที่ 9 มีนาคม 2554
 
433 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 151
วันที่ 9 มีนาคม 2554
RID 14 KM
432 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 75
วันที่ 9 มีนาคม 2554
RID 14 KM
431 สชป.14 จัดโครงการทำบุญ
วันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดในเดือน มีนาคม
ณ วัดสมุทรโคดม และ ศึกษาดูงานโครงการ
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 8 มีนาคม 2554
RID 14 KM
430 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุมชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 16
วันที่ 4 มีนาคม 2554
RID 14 KM
429 ชุมชนคนทำเว็บไซต์ สัมภาษณ์
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน (ผปก.ชป.14) ตาม
โครงการ"ถอดความรู้ผู้บริหาร สชป.14"
วันที่ 3 มีนาคม 2554
RID 14 KM
428 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 17
วันที่ 2 มีนาคม 2554
RID 14 KM
427 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 150
วันที่ 2 มีนาคม 2554
RID 14 KM
425 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 74
วันที่ 2 มีนาคม 2554
RID 14 KM
424 ชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน ประชุมสัญจร
และ เยี่ยมชมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554
 
423 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 16
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
422 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 149
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
421 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 73
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
420 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 15
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
419 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 148
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
418 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 72
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
417 สชป.14 จัดโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคล
ที่เกิดในเดือนเดียวกัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
์ ณ วัดเขากระปุก และศึกษาดูงานโครงการ
ชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
416 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชน
คนสุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 14
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
415
เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถาน
การณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 147
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
414 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 71
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
413 เวลา 09.30 น. สชป.14 ประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
 
412 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุมชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 15
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
411 สชป.14 เข้าร่วมโครงการ "คนไทยไร้พุง"
โดยกรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
 
410 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 146
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
409 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 70
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
RID 14 KM
408 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14) และคณะเจ้าหน้า
ที่กรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 849
ณ อ่างเก็บน้ำยางชุม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
วันที่ 30 มกราคม 2554
 
407 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 13
วันที่ 26 มกราคม 2554
RID 14 KM
406 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 145
วันที่ 26 มกราคม 2554
RID 14 KM
405 เวลา 08.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 69
วันที่ 26 มกราคม 2554
RID 14 KM
404 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุมชุมชน
คนทำเว็บไซต์ครั้งที่ 14
วันที่ 21 มกราคม 2554
RID 14 KM
403 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 12
วันที่ 19 มกราคม 2554
RID 14 KM
402 สชป.14 จัดงาน "สังสรรค์ ปีใหม่ 2554"
วันที่ 18 มกราคม 2554
 
401 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
เยี่ยมชมและดูงานระบบประปา สชป.14
วันที่ 14 มกราคม 2554
 
400 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
คนสุขภาพดี ครั้งที่ 11
วันที่ 12 มกราคม 2554
RID 14 KM
399
เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 143
วันที่ 12 มกราคม 2554
RID 14 KM
398
เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 68
วันที่ 12 มกราคม 2554
RID 14 KM
397 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล
ร่วมกับ สำนักเครื่องจักรกล
วันที่ 11มกราคม 2554
 
396 เวลา 09.00-1130 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียน
บ้านวังก์พง
วันที่ 7 มกราคม 2554
RID 14 KM
395 เวลา 15.00 น. สชป.14 จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
รอบชิงชนะเลิศ และ พิธีปิด กีฬาเปตอง "โครงการ
สุขภาพดีชีวีมีสุข ปีที่ 2 "
วันที่ 5 มกราคม 2554
RID 14 KM
394
เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชนคนสุขภาพ
ดีจัดกิจกรรม (คนสุขภาพดี) ครั้งที่ 10
วันที่ 5 มกราคม 2554
RID 14 KM
393 เวลา 13.00 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 13
วันที่ 5 มกราคม 2554
RID 14 KM
392 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 142
วันที่ 5 มกราคม 2554
RID 14 KM
391 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 67
วันที่ 5 มกราคม 2554
RID 14 KM
390 เวลา 15.30 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชนคนสุขภาพ
ดีจัดกิจกรรม (คนสุขภาพดี) ครั้งที่ 9
วันที่ 29 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
389 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 66
วันที่ 29 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
388 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 12
วันที่ 28 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
387 วันที่ 27 ธันวาคม 2553
เวลา 09.30 น. สชป.14 ประชุมประจำเดือน
ธันวาคม ครั้งที่ 10/2553
   
386
   
385
      
   
384 เวลา 09.30-16.30 น. สชป.14 เข้าร่วม งาน
"60 ปี วิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน"
ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2553
 
383 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคนสุขภาพ
ดี (กายและใจ) จัดกิจกรรมคนสุขภาพดี
ครั้งที่ 8
วันที่ 22 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
382 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 140
วันที่ 22 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
381 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 65
วันที่ 22 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
380 เวลา 15.00 น. สชป.14 ประชุมเรื่องการใช้งบ
ประมาณค่าอำนวยการปี 2554 และ สรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ปีงบประมาณ 2553
วันที่ 20 ธันวาคม 2553
 
379 สชป.14 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน
สร้างกำแพงวัดเขาไกรลาศ อ.หัวหิน และจัด
โครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดบุคคลที่เกิดใน
เดือนเดียวกัน ประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 19 ธันวาคม 2553
 
378 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุมชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 11
วันที่ 17 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
377 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
ครั้งที่ 7
วันที่ 15 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
376 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 139
วันที่ 15 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
375 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 64
วันที่ 15 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
374 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
ครั้งที่ 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
373 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 138
วันที่ 8 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
372
เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 63
วันที่ 8 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
371 คณะผู้บริหารกรมชลประทาน และ ผส.ชป.14
นายจรูญ พจน์สุนทร ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2553
 
370 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 10
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
369 เวลา 08.00 น. สำนักชลประทานที่ 14 จัด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 3 ธันวาคม 2553
 
368 เวลา 09.00 น. สชป.14 มีการบรรยาย
เรื่อง การอ่านค่าจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
แบบอัตโนมัติ ผ่านทาง vdo conference
จาก สชป.1
วันที่ 2 ธันวาคม 2553
 
367 เวลา 16.00 น. มีการแข่งขันฟุตบอลนัด
กระชับมิตรระหว่าง สชป.14 และ
โครงการก่อสร้าง 1/14
วันที่ 1 ธันวาคม 2553
 
366 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
ครั้งที่ 5
วันที่ 1 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
365 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 137
วันที่ 1 ธันวาคม 2553
RID 14 KM
364 นายสมสุข ทิพย์มณี (ฝสร.ชป.14) เป็นตัวแทน
สำนักชลประทานที่ 14 จัดพุ่มกฐินไปทอด ณ
วัดชลธาราวาส
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
 
363 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
ครั้งที่ 4
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
362 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 136
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
361 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 62
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
360
เวลา 16.00 น. สชป.14 จัดพิธีเปิดการแข่งขัน
เปตอง ตามโครงการ "สุขภาพดีชีวีมีสุข" ปีที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
359 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมสำนัก ประจำเดือน
พฤศจิกายน ครั้งที่ 9/2553 และการติดตาม
ประเมินผล PMQA ปี 2553
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
 
358 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับชุมชนคน
สุขภาพดี (กายและใจ) จัดกิจกรรม
"คนสุขภาพดี" ครั้งที่ 3
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
357 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 135
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
356 เวลา 8.30 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 61
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
355 เวลา 15.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
PMQA หมวด 1-6
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 
354 เวลา 08.30-12.00 น. ชุมชนคนทำเว็บไซต์ สชป.14
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่
เกิดในเดือนพฤศจิกายน ที่ทางสำนักจัดนอกสถานที่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
353 เวลา 08.30-12.00 น. สชป.14 จัดโครงการทำบุญวันคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน ประจำเดือน พฤศจิกายน
โดยไปถวายสังฆทานที่วัดปากคลองปราณ และไปศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
 
352 (นายจรูญ พจน์สุนทร) ผส.ชป.14 เข้าร่วมการ
บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
เข้าสู่ระบบใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
 
351 เวลา 14.30 น. สชป.14 ประชุมชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 9
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
350 เวลา 14.30 น. สชป.14 จัดการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อม ในการตรวจสอบ/ปรับปรุง
แผนงาน MTEF
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 
349 เวลา 8.00-12.00 น. สชป.14 จัดการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน
ประจำปีบัญชี 2554
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 
348 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคน
สุขภาพดี(กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
ครั้งที่ 2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
347 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุมหารือ
เพื่อวางแผนการขาดแคลนน้ำใน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
 
346 เวลา 10.30 น. สชป.14 จัดการประชุม การจัดทำตัวอย่าง
มาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของข้าราชการครั้งที่ 1/2553
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
 
345 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 134
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
344
เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 60
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
343 เวลา 08.30-16.30 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคนทำเว็บไซต์
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น"
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
342 เวลา 15.00 น. สชป.14 ร่วมกับ ชุมชนคนสุขภาพดี
(กายและใจ) จัดกิจกรรม "คนสุขภาพดี"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
341 เวลา 13.00 น. ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
สชป.14 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การอ่าน
และวัดผลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทางไกล"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
340
          
   
339 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 133
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
338
เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่59
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
RID 14 KM
337
สชป.14 รณรงค์เพื่อสุขภาพ โดยใช้วิธีการ
เดิน แทนการนั่งรถรับ-ส่งสวัสดิการ เพื่อไป
รับประทานอาหาร ที่อาคารเอนกประสงค์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 
336 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 8
วันที่ 29 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
335 เวลา 16.30 น. สชป.14 ประชุม
"ชุมชนคนสุขภาพดี (กายและใจ)" ครั้งที่ 3
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
334
รายงานผลเครื่องจักรกลสูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย
น้ำท่วม ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ถึงวันที่ 27 ต.ค.53
จำนวน 22 เครื่อง
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
 
333 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 132
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง QR CODE
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
332 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 58
วันที่ 27 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
331 ผส.ชป.14 , ฝปก.ชป.14 , ฝบท.14 และ
เจ้าหน้าที่ สชป.14 เป็นตัวแทนวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ   อ.ปราณบุรี
วันที่ 23 ตุลาคม 2553
 
330 เวลา 9.00 น. ประชุม สชป.14 ประจำเดือน
ตุลาคม ครั้งที่ 8/2553 และ การประชุมคณะ
อนุกรรมการ และคณะทำงาน สวัสดิการ สชป.14
วันที่ 22 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
328 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 131
วันที่ 20 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
327 รายงานผลเครื่องจักรกลสูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย
น้ำท่วม ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4-17 ตุลาคม 2553
 
326
เวลา 09.00 น.สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระตามโครงการ "ทำบุญวันเกิดบุคคลที่เกิดใน
เดือนเดียวกัน " ประจำเดือน ตุลาคม
วันที่ 19 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
325
เวลา 09.00 น.ประชุมงานวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2553
โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ำโครงการเครือ
ข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
วันที่ 14 ตุลาคม 2553
 
324 งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ได้ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในเขตเพชรบุรี
จำนวน 30 เครื่อง
วันที่ 4-10 ตุลาคม 2553
 
323 นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำท่วม จ.เพชรบุรี
วันที่ 10 ตุลาคม 2553
 
322 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 130
และการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะ
เวลา 12 เดือน
วันที่ 13 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
321 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
Morning Talk(สภากาแฟ) ครั้งที่ 56
วันที่ 13 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
320 เวลา 15.00 น. สชป.14 ประชุมการจัดกิจกรรม
สร้างความผูกพัน ความร่วมมือในองค์กร
วันที่ 11 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
319 เวลา 13.30 น. ประชุม ชุมชนคนทำเว็บไซต์
ครั้งที่ 7
วันที่ 8 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
318 งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 6.2
ได้ให้การช่วยเหลืออุทกภัยในเขต จ.เพชรบุรี
วันที่ 2-6 ตุลาคม 2553
 
317 เวลา 10.00 น. ประชุม สชป.14 ประชุมเพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ปี 2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2553
 
316 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 129
วันที่ 6 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
315 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 55
วันที่ 6 ตุลาคม 2553
RID 14 KM
314 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14) และเจ้าหน้าที่
สชป.14 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุป
บทเรียน ผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ปี 2553
วันที่ 26-28 กันยายน 2553
 
313 เวลา 09.30 น. ประชุม สชป.14 ประจำเดือน
กันยายน ครั้งที่ 7/2553
วันที่ 29 กันยายน 2553
 
312 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 128
วันที่ 29 กันยายน 2553
 
311 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 54
วันที่ 29 กันยายน 2553
 
310 นายธีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
เยี่ยมชมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 27 กันยายน 2553
 
309 เจ้าหน้าที่ สชป.14 เข้ารวมโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาองค์ความรู้
วันที่ 27-28 กันยายน 2553
 
308 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดงานเกษียณ
อายุราชการ ปี 2553
วันที่ 24 กันยายน 2553
 
307 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 127
วันที่ 22 กันยายน 2553
 
306 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 53
วันที่ 22 กันยายน 2553
 
305 เวลา 09.30 น. สชป.14 จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
วันที่ 17 กันยายน 2553
 
304 เวลา 09.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระตามโครงการ "ทำบุญวันเกิดผู้ที่เกิดในเดือน
เดียวกัน" ประจำเดือน กันยายน
วันที่ 16 กันยายน 2553
 
303 นายจรูญ พจน์สุนทร ผส.ชป.14 และเจ้าหน้าที่
สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมพิธีถ่ายโอนภาระกิจ
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ห้วยต้นคาง จ.เพชรบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2553
 
302 เวลา 09.00 น. สชป.14 จัดการประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 126
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 31
วันที่ 15 กันยายน 2553
 
301 เวลา 08.00 น. สชป.14 ได้จัดโครงการ
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 52
วันที่ 15 กันยายน 2553
 
300 เวลา 09.30 น. ประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนา
แหล่งน้ำอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในเขต
สชป.14 ประจำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 13 กันยายน 2553
 
299 นายจรูญ พจน์สุนทร ผส.ชป.14 และเจ้าหน้าที่
สชป.14 เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ตามแผน 1 จังหวัด 1 โครงการ
วันที่ 9 กันยายน 2553
 
298 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 125 และการราย
งานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 11 เดือน
และการรายงานผลตัวชี้วัด ในระบบติดตามงาน
สชป.14
วันที่ 8 กันยายน 2553
 
297 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 51
วันที่ 8 กันยายน 2553
 
296 เวลา 10.00 น. สชป.14 ประชุมคณะกรรมการ
กรั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
วันที่ 7 กันยายน 2553
 
295 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 6
วันที่ 3 กันยายน 2553
 
294 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 124 และ การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ ครังที่ 29
วันที่ 1 กันยายน 2553
 
293 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
Morning Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 50  
วันที่ 1 กันยายน 2553
 
292 สชป.14 จัดโครงการ "ชลประทานสัมพันธ์
สร้างสรรค์องค์กร HAPPY SOCIETY
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี"  
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2553
 
291 เวลา 09.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระ ตามโครงการ "ทำบุญวันเกิดบุคคลที่เกิดใน
เดือนเดียวกัน " ประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 27 สิงหาคม 2553
 
290 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมประจำเดือน
สิงหาคม ครั้งที่ 6/2553 และ มอบรางวัล
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 25 สิงหาคม 2553
 
289 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม ชุมชน
คนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 5
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
 
288 เวลา 10.00 น. สชป.14 จัดการประชุมคณะ
ทำงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ด้านการ
บริหารเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ ครั้งที่ 2
วันที่ 18 สิงหาคม 2553
 
287 เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลียนเรียนรู้ ครั้งที่ 122
และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบระยะเวลา
10 เดือน )  
วันที่ 18 สิงหาคม 2553
 
286 เวลา 08.00 น. สชป.14 จัดการประชุม
สภากาแฟ (Morning Talk) ครั้งที่ 49  
วันที่ 18 สิงหาคม 2553
 
285 เวลา 16.00 น. สชป.14 ประชุม
"ชุมชนคนสุขภาพดี (กายและใจ)" ครั้งที่ 2   
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
 
284 เวลา 10.00 น. สชป.14 ประชุมการเตรียมงาน
โครงการชลประทานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร
็HAPPY SOCIETY
วันที่ 16 สิงหาคม 2553
 
283 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม
ชุมชนคนทำเว็บไซต์ ครั้งที่ 4
วันที่ 10 สิงหาคม 2553
 
282 เวลา 10.00 น. สชป.14 ประชุมทีมงานเครือข่าย
จัดการความรู้ (KM Team Work
วันที่ 11 สิงหาคม 2553
 
281 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 121 และการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รอบระยะเวลา 10 เดือน)  
วันที่ 11 สิงหาคม 2553
 
280 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 48  
วันที่ 11 สิงหาคม 2553
 
279 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14)และเจ้าหน้าที่
สำนักชลประทานที่ 14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการ
บริหารสัญญาก่อสร้าง จังหวัดระนอง
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2553
 
278 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 120 และการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รอบระยะเวลา 9 เดือน)  
วันที่ 4 สิงหาคม 2553
 
277
เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 47  
วันที่ 4 สิงหาคม 2553
 
276
สชป.14 จัดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟสวัสดิการ
สำนักชลประทานที่ 14 ณ สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
 
275 นายจรูญ พจน์สุนทร ผส.ชป.14 และเจ้าหน้าที่
สชป.14 เข้าร่วมประชุมการสรุปบทเรียนการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปี พ.ศ.2552-2553  
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
 
274 เวลา 16.00 น. สชป.14 ประชุม
"ชุมชนคนสุขภาพดี" (กายและใจ) ครั้งที่ 1  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
 
273 เวลา 13.30 น. สชป.14 ประชุม
" ชุมชนคนทำเว็บไซต์" ครั้งที่ 3  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
 
272 เวลา 9.30 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ครั้งที่ 5/2553   
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
 
271 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดการประชุมคณะทำงาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ด้านการบริหารเครือ
ข่ายอ่างเก็บน้ำ ครั้งที่ 1
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
 
270 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 117 และ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการครั้งที่ 23  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
 
269 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการสภากาแฟ
(MorningTalk) ครั้งที่ 46  
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
 
268 เวลา 9.30 น. สชป.14 ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่จำนวน 6 คน และ ประชุมคณะทำงาน
PMQA หมวด 2 , หมวด 6 และเลขานุการ
คณะทำงาน ทุกหมวด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
 
267 เวลา 9.00 น.สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระตามโครงการ "ทำบุญวันเกิดบุคคลที่เกิด
ในเดือนเดียวกัน" ในเดือนกรกฎาคม   
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
 
266 เวลา 9.00 น. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดระบบ Internet Authentication
ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ
สชป.1-17  
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
 
265 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 116 และ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการครั้งที่ 22  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
 
264 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 45
   
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
 
263 เวลา 14.00 น. ประชุม "ชุมชนคนทำเว็บไซต์"
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สชป.14 ครั้งที่ 2
วันที่ 9 กรกฎาคม 2553
 
262 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 116 และ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการครั้งที่ 22
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
 
261 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดโครงการสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 44
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
 
260 เวลา 10.30 น. ประชุมคณะทำงาน (PMQA)
หมวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
 
259 เวลา 13.00 น. ประชุม "ชุมชนคนทำเว็บไซต์"
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
 
258 เวลา 15.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากส่วนอุทกวิทยาและ
ศูนย์อุกวิทยาและบริหารน้ำ เข้าเยี่ยมชม และดูงาน
กิจกรรมของ สชป.14
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
 
257 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 115 และ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการครั้งที่ 21
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
 
256 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 43
วันที่ 30 มิถุนายน 2553
 
255 เวลา 8.00 น. ประชุมชี้แจงเรื่องการสำรวจ
ข้อมูลสินทรัพย์สำรวจพบ ในระบบ GFMIS
โดยเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุ กลุ่มงานพัฒนา
ระบบพัสดุ
วันที่ 24 มิถุนายน 2553
 
254 เวลา 9.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 114 และ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการครั้งที่ 20
วันที่ 23 มิถุนายน 2553
 
253
เวลา 8.00 น. สชป.14 จัดสภากาแฟ
(Morning Talk) ครั้งที่ 42
วันที่ 23 มิถุนายน 2553
 
252 ประมวลภาพงาน 108 ปีกรมชลประทาน
งานเพื่อแผ่นดินไทย ณ กรมชลประทานสามเสน
วันที่ 13-16 มิถุนายน 2553
 
251 ศูนย์เรียนรู้นาทวีมหาวิทยาลัยชีวิต
เยี่ยมชมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2553
 
250
เวลา 8.30-16.30 น. สชป.14
ประชุมการใช้งานระบบเครือข่าย
กรมชลประทาน ผ่านระบบ
VDO Conference
วันที่ 17 มิถุนายน 2553
 
249
เจ้าหน้าที่ สชป.14 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาชุมชนนัก
ปฏิบัติ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ
จ.เพชรบุรี
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2553
 
248 งานวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ
ปีที่ 108 และงาน KM DAY 53 สชป.14
วันที่ 11 มิถุนายน 2553
 
247 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ครั้งที่ 112 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการครั้งที่ 18
วันที่ 9 มิถุนายน 2553
 
246 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 40 
วันที่ 9 มิถุนายน 2553
 
245 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ครั้งที่ 111 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการครั้งที่ 17
วันที่ 2 มิถุนายน 2553
 
244 เวลา 8.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 39 
วันที่ 2 มิถุนายน 2553
 
243 เวลา 13.30 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ครั้งที่ 4/2553 และ แผนจัดการ
ความรู้ประจำปี 2553
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
 
242 เวลา 9.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระ "ทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่เกิดใน
เดือนเดียวกัน" ในเดือนพฤษภาคม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
 
241 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ครั้งที่ 110
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 
240 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 38 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553
 
239 เวลา 9.00-12.00 น. ผส.ชป.14
เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษา
สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำป่าละอู 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
 
238
เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 109
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 15 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
 
237 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 37 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
 
236 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 108
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 14 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
 
235 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 36 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
 
234 ได้มีการฉีควัคซีนให้กับสุนัข ที่อยู่โดยรอบบริเวณ
อาคารที่ทำการและอาคารบ้านพัก สชป.14  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
 
233 คณะกองแผนงาน และ สำนักงบประมาณ
เดินทางมาดูงาน สำนักชลประทานที่ 14  
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2553
 
232 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 107
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 13 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
 
231 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 35 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
 
230 เวลา 9.30 น. สชป.14 ประชุมการจัดทำกระดาษ
ทำการ และแผนพัฒนาองค์กรปี 2553 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
 
229 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 106
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 12 และรายงานการฝึกงานของ นศ.ปี1
วิทยาลัยการชลประทาน 
วันที่ 28 เมษายน 2553
 
228 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 34 
วันที่ 28 เมษายน 2553
 
227 สชป.14 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
2553 และ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ
ตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่ 26 เมษายน 2553
 
226 เวลา 13.30 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนเมษายน
ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 26 เมษายน 2553
 
225 เวลา 9.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระ "ทำบุญวันคล้ายวันเกิด
บุคคลที่เกิดเดือนเดียวกัน"
ในเดือนเมษายน
วันที่ 26 เมษายน 2553
 
 
    224        
 
223 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 105
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 11
วันที่ 22 เมษายน 2553
 
222 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 33
วันที่ 22 เมษายน 2553
 
221 ผส.ชป.14 และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 14
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประเมินองค์กรและวิเคราะห์แนวทางเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ
วันที่ 21-22 เมษายน 2553
 
220
เวลา 13.30 น. จัดการประชุมและทดสอบ
วิธีการติดตั้งระบบ Video Conference
วันที่ 19 เมษายน 2553
 
219 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ปี 53
รอบแรก
วันที่ 2 มี.ค.53 - 9 เม.ย.53
 
218 เวลา 10.00 น. สชป.14 ประชุมเพื่อจัดทำ
แผนแม่บท (MASTER PLAN) งาน
ชลประทานระดับไร่นา ของโครงการ
ชลประทานในเขต สชป.14
วันที่ 9 เมษายน 2553
 
217 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 104
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 10
วันที่ 7 เมษายน 2553
 
216 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัด Morning
Talk (สภากาแฟ) ครั้งที่ 32
วันที่ 7 เมษายน 2553
 
215 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14) ดูงาน
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)
โครงการก่อสร้าง 1/14
วันที่ 6-7 เมษายน 2553
 
214 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 103
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 9
วันที่ 30 มีนาคม 2553
 
213 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 31
วันที่ 30 มีนาคม 2553
 
212 เวลา 9.00 น. นักเรียนจากสถานที่สอนพิเศษ
และพัฒนานักเรียนบ้านฟ้าใสได้มาทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
วันที่ 29 มีนาคม 2553
 
211 เวลา 9.00 น. สชป.14 จัดโครงการฝึกอบรม
ด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
วันที่ 25-26 มีนาคม 2553
 
210 เวลา 9.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระ "ทำบุญวันคล้ายวันเกิด
บุคคลที่เกิดเดือนเดียวกัน"
ในเดือนมีนาคม
วันที่ 26 มีนาคม 2553
 
209 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 102
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 8
วันที่ 23 มีนาคม 2553
 
208 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 30
วันที่ 23 มีนาคม 2553
 
207 เวลา 06.00-16.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
วันที่ 22 มีนาคม 2553
 
206 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 101
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 7
วันที่ 18 มีนาคม 2553
 
205 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 2/2253(สัญจร) ณ ห้องประชุมอ่าง
เก็บน้ำหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
วันที่ 16 มีนาคม 2553
 
204 เวลา 9.00 น. นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14)
ดูงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
(SP2)
วันที่ 15-17 มีนาคม 2553
 
203 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 100
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 6
วันที่ 10 มีนาคม 2553
 
202 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 29
วันที่ 10 มีนาคม 2553
 
201 เวลา 11.00 น. สชป.14 ชี้แจงการใช้ระบบ
ติดตามสถานะการส่งงานของโครงการในแต่
ละส่วน/ฝ่าย สชป.14
วันที่ 5 มีนาคม 2553
 
200 เวลา 9.00 น. สชป.14 ประชุมติดตาม
สถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 99
และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวนการ
ครั้งที่ 5
วันที่ 3 มีนาคม 2553
 
199 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 28
วันที่ 3 มีนาคม 2553
 
198 เวลา 17.00 น. สชป.14 จัดพิธีเปิดการ
แข่งขันเปตอง ตามโครงการ "สุขภาพดีชีวีมีสุข"
(Happy Body&Relax) ปี 53
วันที่ 2 มีนาคม 2553
 
197 เวลา 13.00 น. ศูนย์สารสนเทศ
กรมชลประทานเข้าเยี่ยมและร่วมหารือ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
เครือข่าย VPN ของ สชป.14
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 
196 เวลา 10.00-12.00 น. สชป.14
ประชุมสำรวจโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 
195 เวลา 10.30 น. สชป.14
มีการประชุมเกี่ยวกับการติดตั้ง
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 
194 เวลา 9.00 น. สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระ "ทำบุญวันคล้ายวันเกิด
บุคคลที่เกิดเดือนเดียวกัน"
ในเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
 
193 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 98 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวน
การครั้งที่ 4
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
 
192 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 27
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
 
191 เวลา 9.30-12.00 น. สชป.14
ประชุม ฝจน.คป. และ ฝจน.คบ.
ในสังกัด สชป.14
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
 
190 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 97 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวน
การครั้งที่ 3
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 
189 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 26
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 
188 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 
187 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 96 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกระบวน
การครั้งที่ 2
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 
186 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่25
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
 
185 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมเรื่องแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
 
184 เวลา 13.30 น. สชป.14
จัดการประชุมคณะทำงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 
183 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 95
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
 
182 เวลา 08.30 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ) ครั้งที่ 24
วันที่ 29 มกราคม 2553
 
181
เวลา 08.30 น. สชป.14
จัดการอบรมระบบรักษาความปลอดภัย
และการจัดการบริหารเครือข่าย
วันที่ 29 มกราคม 2553
 
180 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 94
วันที่ 27 มกราคม 2553
 
179
เวลา 08.30 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 27 มกราคม 2553
 
178
เวลา 09.00 น. สชป.14 ประชุมถ่ายทอดวีดีโอ
การบรรยายทางอินเตอร์เน็ต เรื่องการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ระดับบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วันที่ 26 ธันวาคม 2553
 
177 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 93
วันที่ 20 มกราคม 2553
 
176 สชป.14 จัดงานเลี้ยง "ส.ค.ส.2553"
 วันที่ 18 มกราคม 2553
 
175 เวลา 14.00 น. สชป.14 จัดการประชุมชี้แจง
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ PMQA
วันที่ 18 มกราคม 2553
 
174 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 91
วันที่ 6 มกราคม 2553
 
173 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 92
วันที่ 13 มกราคม 2553
 
172 เวลา 08.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 13 มกราคม 2553
 
171 เวลา 16.00 น. สชป.14
ได้จัดซุ้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนบ้านวังก์พง
 
วันที่ 9 มกราคม 2553
 
170 เวลา 08.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 6 มกราคม 2553
 
169 เวลา 09.00 น. สชป.14
ติดตามสถานการณ์น้ำและ
และเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 90
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
 
168 เวลา 08.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ)
 
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
 
167 เวลา 10.00 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนธันวาคม
ครั้งที่ 8/2552
วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 
    166   
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2552
 
165 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา
กรมชลประทาน(ภาคใต้)
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2552
 
164 สชป.14 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
พระ ตามโครงการ"ทำบุญคล้ายวัน
เกิดของบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน"
ในเดือนธันวาคม
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
 
163 เวลา 09.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 89
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2552
 
162 เวลา 08.00 น. สชป.14
ได้มีการจัด Morning Talk
(สภากาแฟ)
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2552
 
161 เวลา 09.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 88
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2552
 
160 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2552
 
159 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ปี 2552
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2552
 
158 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
 
วันที่ 9 ธันวาคม 2552
 
157 เวลา 13.30 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 87
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2552
 
156 สำนักชลประทานที่ 14
และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ปราณบุรี ร่วมจัดงานบำเพ็ญกุศล ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2552
 
155 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14)
และผู้บริหาร สชป.14 เข้าร่วมพิธีถวาย
พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 ธันวาคม 2552
 
154 เวลา 8.00 น.สำนักชลประทานที่ 14
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 3 ธันวาคม 2552
 
153 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 86
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2552
 
152 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 2 ธันวาคม 2552
 
151 นายสวัสดิ์ วัฒนายากร (องคมนตรี) และ
นายอาสา สารสิน (ราชเลขาธิการ) พร้อมคณะ
เดินทางศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
 
150 เวลา 13.30 น. ประชุมผู้บริหาร
กรมชลประทาน ครั้งที่ 7/2552
(สัญจร) ณ ห้องประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ สชป.14
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
 
149 เวลา 13.30 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 85
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 
148 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 
147 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
 
146 สชป.14 จัดการประชุมเพื่อสรุปบทเรียน
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน ปี 2552 และ ประชุม
คำรับรองปฏิบัติราชการ ของ สชป.14
ปี 2553
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 
145 นายจรูญ พจน์สุนทร(ผส.ชป.14)
และ คณะ ดูงานโครงการ
ในเขตจังหวัดชุมพร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
 
144 นายจรูญ พจน์สุนทร (ผส.ชป.14)
และคณะ ดูงานโครงการ ในเขต
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
143 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 84
  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
 
142 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
 
141
เวลา 13.30 น. สชป.14 จัด
การประชุมส่งมอบงานก่อสร้าง
และบำรุงรักษาให้แก่โครงการ
ชลประทานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
140 เวลา 10.00 น. สชป.14
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแนะนำผลิตภัณฑ์
เครื่องวัดระดับน้ำ เครื่อง
วัดปริมาณน้ำฝน และ
อุปกรณ์ส่งข้อมูล
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
139 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 83
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
138 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
 
137 เวลา 8.00-12.00 น. สชป.14
จัดการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน ประจำปี
บัญชี 2553
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
 
136 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 82
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 
135 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 
134 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 28 ตุลาคม 2552
 
133 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 28 ตุลาคม 2552
 
132 เวลา 14.00 น. สชป.14
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัด
ไร่มะม่วงพระราชดำรัส
วันที่ 25 ตุลาคม 2552
 
131 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมประจำเดือนตุลาคม
ครั้งที่ 7/2552 ณ โครงการ
ชลประทานเพชรบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2552
 
130 เวลา 9.00 น. สชป.14
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ เนื่องในวัน
ปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2552
 
129 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 80
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
 
128 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 21 ตุลาคม 2552
 
127 เวลา 9.00 น. สชป.14
ประชุมติดตามสถานการณ์
น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 79
วันที่ 14 ตุลาคม 2552
 
126 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 14 ตุลาคม 2552
 
124 ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน
วันที่ 13 ตุลาคม 2552
 
124 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 7 ตุลาคม 2552
 
123 เวลา 14.09 น. สชป.14
ได้มีการจัดให้มีการลงนาม
ถวายพระพรขอให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาย
จากพระอาการประชวร
วันที่ 6 ตุลาคม 2552
 
122 สำนักชลประทานที่ 14
ประชุมแนวทางการพัฒนา
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่ 6 ตุลาคม 2552
 
121 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 30 กันยายน 2552
 
120 ประชุมประจำเดือน
สชป.14 ครั้งที่ 6/2552
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14 เป็น
ประธาน
วันที่ 25 กันยายน 2552
 
119 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน 
วันที่ 24 กันยายน 2552
 
118 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
 วันที่ 23 กันยายน 2552
 
117 นายศุภชัย (ประธาน KM)
และนายชัชวาล (ผส.วพ.)
พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมชม
สชป.14
วันที่ 17 กันยายน 2552
 
116
เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาโครง
สร้างและระบบบริหารงาน
บุคคล จากกรมชลประทาน
ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ด้านต่างๆของ สชป.14
วันที่ 20 กันยายน 2552
 
115 สำนักชลประทานที่ 14
จัดงานเกษียณอายุราชการ
2552 ณ อาคารเอนกประสงค์
วันที่ 18 กันยายน 2552
 
114 สำนักชลประทานที่ 14
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาเพื่อเพิ่มประ
์สิทธิภาพของบุลคลากร
วันที่ 17-18 กันยายน 2552
 
113 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 16 กันยายน 2552
 
112 สำนักชลประทานที่ 14
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องแนวทางการประยุกต์
์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
เพื่อสร้างแบบจำลองในงาน
ชลประทาน
วันที่ 11 กันยายน 2552
 
111 สำนักชลประทานที่ 14
จัดกิจกรรมวันมหามงคล
วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 กันยายน 2552
 
110 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
วันที่ 9 กันยายน 2552
 
109 สชป.14 ประชุมเรื่องการ
รับมอบ-ส่งมอบงานโครง
การปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14
์และการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบกระจายน้ำในแปลงนา
วันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
108 สชป.14 ได้จัดโครงการ
เข้าวัด วันธรรมสวนะ
ไหว้พระสวดมนต์ใน
์ระหว่างเทศกาลเข้า
พรรษา ปี 2552
วันที่ 28 สิงหาคม 2552
 
107 นายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 เข้าร่วมโครง
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
โดยมีนายชลิต ดำรงศักดิ์
อธิบดีกรมชลประทาน
กล่าวเปิดโครงการ
26-28 สิงหาคม 2552
 
106 เวลา 9.00 น. สชป.14
ได้มีการจัดโครงการ
Morning Talk
(สภากาแฟ)
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
 
105
เวลา 9.30 น. สชป.14
ประชุมเรื่องการติดตาม
และประเมินผลการดำเนิน
งานด้านการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ2552 
วันที่ 25 สิงหาคม 2552
 
104 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
 
103 นายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14
เข้าร่วมงานโครงการ
"ภูมิใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ
ปราณบุรี"
20 สิงหาคม 2552
 
102
นายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 ให้การต้อน
รับ เจ้าหน้าที่จากกอง
แผนงาน ลงพื้นที่ดูงาน
ในเขต สชป.14
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2552
 
101  เวลา 9.00-16.30 น.
สชป.14 ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้
โปรแกรม Flash V.8
เบื้องต้น
วันที่ 14 สิงหาคม 2552
 
100 นายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 พร้อมข้าราช
การ และเจ้าหน้าที่ของ
สำนักชลประทานที่ 14
เข้าร่วมพิธีงาน 12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ ณ
อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
วันที่ 12 สิงหาคม 2552
 
99 สชป.14 จัดการแข่งขัน
กอล์ฟสวัสดิการสำนักชล
ประทานที่ 14 ณ สนาม
กอล์ฟแบล็คเมาท์เทน
อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
วันที่ 10 สิงหาคม 2552
 
98
สชป.14 ได้มีการแจกหน้า
กากอนามัยเพื่อป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่
2009
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
 
97 ประชุมประจำเดือน
สชป.14 ครั้งที่ 4/2552
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14 เป็น
ประธาน
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 
96 เวลา 9.00-16.30 น. สชป.14
มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การวางมาตรฐานงาน
ทดสอบด้านวิศวกรรม"
   วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552
 
95 นายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวย
การสำนักชลประทานที่ 14
ได้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง
"การถ่ายโอนภาระกิจ การ
พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่
จังหวัดชุมพร"
   วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552
 
94 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 
93 นายสี่พร มณีโชติ รอง
อธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้เดิน
ทางมาตรวจราชการ ติดตาม
ความก้าวหน้า และเตรียมความ
พร้อมของงานก่อสร้างในเขต
สชป.13 และ 14
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2552
 
92 สำนักชลประทานที่ 14 และ
โครงการในเขตความรับผิดชอบ
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ โรงเรียนชลประทาน
ปราณบุรี
     วันที่ 29 มิถุนายน 2552
 
91 ได้มีการฝึกซักซ้อมแผนป้อง
กันและบรรเทาสาธารณภัย
(อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม)
ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย
ผาก อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ
      วันที่ 25 มิถุนายน 2552
 
90
ประชุมประจำเดือน
สชป.14 ครั้งที่ 4/2552
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14 เป็น
ประธาน
       วันที่ 23 มิถุนายน 2552
 
89 งานวันสถาปนากรมชล
ประทานครบรอบปีที่ 107
และงาน KM DAY ของ
สำนักชลประทานที่ 14
         วันที่ 13 มิถุนายน 2552
 
88 ประชุมซักซ้อมทำความ
เข้าใจระเบียบการขอใช้
และการจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และ
การขออนุญาตใช้น้ำจาก
ทางน้ำชลประทาน
         วันที่ 11มิถุนายน 2552
 
87 นายชาย พานิชพรพันธุ์
(ประธานในพิธี) และ
ท่านดิสธร วัชโรทัย เปิดงาน
"43 ปีเสด็จฯเปิดเขื่อนแก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี"
         วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
 
86 นายธีระ วงศ์สมุทร
และนายชลิต ดำรงศักดิ์
ได้ตรวจราชการและติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
ฟาร์มทะเลตัวอย่าง
         วันที่ 27พฤษภาคม 2552
 
85
เวลา 15.00 น. สชป.14 ได้จัด
ให้มีการแข่งขันฟุตบอลสามัคคี
สำนักชลประทานที่ 14
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14
เป็นประธานเปิดงาน
         วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
84
เวลา 9.00 น. ประชุมประจำ
เดือน สชป.14 ครั้งที่3/2552
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ,
สัญญาณ VPN และเสียง
ตามสาย อย่างเป็นทางการ
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการ สชป.14 เป็น
ประธาน
          วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
83 เวลา 8.00 น. สชป.14
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน

            
วันที่ 20 พฤษภาคม 2552
 
82 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนบริหารความ
เสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
โดยมีรธบ.นายวีระ วงศ์แสงนาค
เป็นประธาน
            วันที่18-19 พฤษภาคม 2552
 
81 นายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ได้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ของโครงการ
ก่อสร้าง 2/14 เขตจังหวัดระนองและ
ชุมพร

            
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552
 
80
คณะทำงานการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษาและคัดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ในระดับสำนักของสชป.1
            วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2552
 
79
สชป.14 นำร่อง ทดสอบการ
ถ่ายทอดสัญญาณ การประชุม
สถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
์และสรุปผลการฝึกงานของ นศ.
วิทยาลัยชลประทาน ชั้นปีที่ 3
ผ่านระบบ VPN และเสียงตาม
สายของสชป. 14 เป็นครั้งที่ 2
ก่อนจะมีการใช้งานจริง
             วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
 
78
สชป.14 นำร่อง ทดสอบการ
ถ่ายทอดสัญญาณ การประชุม
สถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
์และสรุปผลการฝึกงานของ นศ.
วิทยาลัยชลประทาน ชั้นปีที่ 1
ผ่านระบบ VPN และเสียงตาม
สายของสชป. 14
              วันที่ 6 พฤษภาคม 2552
 
77
นายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวย
การสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธานกล่าวเปิดโครง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การให้บริการที่เป็น
เลิศ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ
              วันที่ 22 เมษายน 2552
 
76 สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดงานสืบสารประเพณี
สงกรานต์โดยมี ผส.ชป.14
ผอ.ส่วน , ผอ.โครงการ และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เข้าร่วมงาน
              วันที่ 22 เมษายน 2552
 
75

สำนักชลประทานที่ 14
ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ตามโครงการทำบุญคล้าย
วันเกิดของบุคคลที่เกิดเดือน
เดียวกัน ณ อาคาร
เอนกประสงค์

               วันที่ 22 เมษายน 2552
 
74 เจ้าหน้าที่สำนักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
เข้าร่วมฟังรายงานสรุป
สถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
โดยมีผู้อำนวยการสำนัก
ชลประทานที่ 14 เป็นประธาน
               วันที่ 8 เมษายน 2552
 
73 ประชุมประจำเดือน
สำนักชลประทานที่ 14
ครั้งที่ 2/2552 โดยมี
นายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวย
การ สชป.14 เป็นประธาน
และดูงานกับเจ้าหน้าที่ออกแบบ
ที่อ่างเก็บน้ำห้วยผาก
               วันที่ 7 เมษายน 2552
 
72 นายชลิต ดำรงศักดิ์
อธิบดีกรมชลประทาน และ
นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนา เดินทางมาดูงานใน
เขตพื้นที่ สชป.14
               วันที่ 3 เมษายน 2552
 
71
สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัด
ให้มีการซ้อมดับเพลิงให้กับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภายในสำนักชลประทานที่ 14
              วันที่ 2 เมษายน 2552
 
70 เวลา 8.00 น. สำนักชลประทาน
ที่ 14 จัดพิธีทำบุญตักบาตรตาม
โครงการทำบุญคล้ายวันเกิดของ
บุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกัน
ณ อาคารอเนกประสงค์
              วันที่ 26 มีนาคม 2552
 
69 ศูนย์สารสนเทศกรมฯร่วมกับ
สำนักชลประทานที่ 14 ทดสอบ
ระบบ Video Conference
ระหว่างศูนย์สารสนเทศกรมฯ
อาคาร(IEC)และห้องประชุม
สำนักชลประทานที่ 14
               วันที่ 13 มีนาคม 2552
 
68 ผส.ชป.14 และผบร.ชป.14
พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการ
ประจวบคีรีขันธ์ ดูงานอ่างเก็บน้ำ
คลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์
               
22 กุมภาพันธ์ 2552
 
67 นายชลิต ดำรงศักดิ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
มาตรวจราชการและเยี่ยมข้าราชการ
ในสำนักชลประทานที่ 14
               
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552
 
66 ประชุมประจำเดือนสำนักชลประทาน
ที่ 14 ครั้งที่ 1/2552
โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธาน
               
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
 
64
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 11-18 มกราคม 2552

 

 
63
ประชุมเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร จัดการโครงการเครือข่าย
อ่างเก็บน้ำฯ ณ ห้องประชุมโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552

 

 
62
สชป.14 ได้จัดให้มีการจัดงาน
วันขึ้นปีใหม่ ผส.ชป14 และเจ้าหน้าที่
ของสำนักฯ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร
และในเวลา 13.00 น.งานแข่งขันกีฬา
สี สามัคคีภายใน สชป.14
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552

 

 
61 ผอ.ส่วน.ตรวจเยี่ยมโครงการ
ชลประทานประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2551

 

 
60 ประชุมเรื่องการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงการเครือข่าย
อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขต จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องประชุม สชป.14
วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551

 

 
59 ประชุมประจำเดือน สชป. 14
ครั้งที่ 11/2551
ณ บ้านพักรับรองโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551

 

 
58 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ
ได้เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดหา
แหล่งน้ำของโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551

 

 
57 คณะผู้อำนวยการ
ส่วนของสำนักชลประทานที่ 14
ตรวจเยี่ยมโครงการในเขตจังหวัด
ระนองและชุมพร
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551

 

 
56 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
เป็นประธานในการประชุมการตรวจ
สอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ใช้
น้ำค้างชำระค่าน้ำชลประทาน
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปราณบุรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2551

 

 
55 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ
ได้เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราช
สักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพร
ชัยมงคล ณ บริเวณสวนหลวงราชินี
เฉลิมพระเกียรติ19 ไร่ อ.หัวหิน
วันที่ 5 ธันวาคม 2551

 

 
54 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 
สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดกิจกรรม
พัฒนาคลองส่งน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
วันที่ 5 ธันวาคม 2551

 

 
53 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ
ได้เข้าร่วมพิธี "วันเฉลิมพระชนม
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวามหาราช"
วันที่ 5 ธันวาคม 2551

 

 
52 คณะผู้อำนวยการของสำนัก
ชลประทานที่ 14 ตรวจเยี่ยม
โครงการในเขตจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2551

 

 
51 สำนักชลประทานที่ 14 จัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและ
จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ธันวาคม 2551

 

 
50

สำนักชลประทานที่ 14 ได้จัดพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2551

 

 
49

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ วัดเขาน้อย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

 

 
48 เวลา 13.00 น. สำนักชลประทาน
ที่ 14 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
ณ สำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์
อำเภอปราณบุรี
            
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
 
47 คณะผู้บริหาร(สำนัก กปร.)เดินทาง
มาติดตามการดำเนินงานของสำนัก
ชลประทานที่ 14
วันที่ 30 ตุลาคม 2551

 

 
46 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2551
สชป.14 โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 เป็นประธาน ณ
ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 29 ตุลาคม 2551

 

 
45 นายจรัลธาดา กรรณสูต
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหหกรณ์
เดินทางมาตรวจราชการและติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเล
ตัวอย่างแบบผสมผสาน ตามพระราช
ดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันที่ 14 ตุลาคม 2551

 

 
44 ประชุมประจำเดือน สชป.14 ครั้งที่
9/2551 โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 29 กันยายน 2551

 

 
43 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ
"เรื่องพัฒนาการปฏิบัติงานตามการ
ปฏิรูประบบราชการ" ประจำปี 2551
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหิน
จ.ประจวบฯ
วันที่ 13-14 กันยายน 2551

 

 
42 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค
การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
สำหรับราชการ ณ โรงแรมหัวหิน
แกรนด์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
วันที่ 13-14 กันยายน 2551
 
41 ประชุมการสรุปปิดงานการตรวจสอบ
สำนักชลประทานที่14 ณ.ห้องประชุม
สำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 29 สิงหาคม 2551

 

 
40 โครงการก่อสร้าง2/14ร่วมกับฝ่ายอบรม
3 ส่วนฝึกอบรมกรมชลประทาน จัดอบรม
หลักสูตร การก่อสร้างเขื่อนดิน
ณ.โรงแรมทินิดี จ.ระนอง
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2551

 

 
39 ประชุมประจำเดือน สชป.14 ครั้งที่
8/2551 โดยมีนายจรูญ พจน์สุนทร
ผส.ชป.14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
โครงการชลประทานระนอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2551

 

 
38 โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การติดตาม ประเมินผลฯ ผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551
ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2551

 

 
37 ประชุมโครงการศึกษา
ทบทวนวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำในภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตกโดยมี
ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ ผชพ.ผค.2
และ ผส.ชป.14 เป็นประธานในที่ประชุม
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551

 

 
36 โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำโดยมี
ีข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และลูกจ้างประจำของสำนักชล
ประทานที่14 ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน
วันที่ 25 กรกฏาคม 2551

 

 
35 ประชุมสภากาแฟส่วนราชการใน
อำเภอปราณบุรีโดยมี นายสิริวุฒิ เหมทัต
นายอำเภอปราณบุรี และผส.ชป.14
เป็นประธาน
วันที่ 24 กรกฏาคม 2551

 

 
34 ประชุมเสวนาเรื่องการถ่ายทอด
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA
วันที่ 15 กรกฏาคม 2551

 

 
33 ประชุมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2551

 

 
32 ื่ผส.ชป.14 ติดตามงานโครงการ
บรรเทาอุทกภัยฯ อ.บางสะพาน
และระบบส่งน้ำอ่างฯคลองจะกระ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 9 กรกฏาคม 2551

 

 
31 ประชุมติดตามงานก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ณ ห้องประชุมงาน
ก่อสร้างโครงการห้วยผาก
วันที่ 4 กรกฏาคม 2551

 

 
30 ประชุมประจำเดือน สชป.14 ครั้งที่ 7
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 2 กรกฏาคม 2551

 

 
29 ประชุมคณะอนุกรรมการประจำภาค
ตะวันตก(สำนักชลประทาน 13-14)
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14
วันที่ 25 มิถุนายน 2551

 

 
28 งานวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 106 วันศุกร์ที่
ี่13 มิถุนายน 2551
ณ.สำนักชลประทานที่ 14
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมกันทำกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ 13 มิถุนายน 2551

 

 
27 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2551 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการโทรมาตรลุ่มน้ำ
เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีและโทรมาตร
ลุ่มน้ำตะเภาจังหวัดชุมพร
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2551

 

 
26 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2551 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติหลักสูตร"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา
ลุ่มน้ำจัดโดยสำนักชลประทานที่14
ณ ห้องประชุม ชลประทาน เพชรบุรี
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2551

 

 
25 วันที่4 มิถุนายน2551 เวลา14.30 น.
ประชุมประจำเดือน สชป.14 ครั้งที่ 6
(สัญจร) ณ ห้องประชุม โครงการ
ก่อสร้าง1/14 จังหวัด เพชรบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2551

 

 
24 วันที่ 26 พฤษภาคม 2551การประชุม
สัมมนาระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ
และเตือนภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี ณ โรงแรมไดมอนด์
จังหวัดเพชรบุรีโดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี
และรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษา
เป็นประธาน
วันที่ 26 พฤษภาคม2551

 

 
23 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การประชุม
การติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษา
ทบทวน การจัดทำแผนงานพัฒนาลุ่มน้ำเพชรบุรี
ีและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่14
วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

 

 
22

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 การประชุมสัมมนา
การใช้ท่อ AC โดยบริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

 

 
21 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 น.
ประชุมสำนัก ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่14 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(อ่านต่อ)
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551

 

 
20 วันที่ 29 เมษายน 2551
นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็น
ประธานโครงการสื่อมวลชนสัญจรติดตามความ
ก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างฯคลองหาดส้มแป้น
จังหวัดระนอง .... (อ่านต่อ)
วันที่ 29 เมษายน 2551

 

 
19 วันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 13.00น.
ประชุมสำนัก ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่14 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่านต่อ)
วันที่ 9 เมษายน 2551

 

 
18 วันที่ 9 เมษายน2551เวลา10.00 น.
ทำพิธีรับมอบ - ส่งมอบงานโครงการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมถาวรในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
และวังไกลกังวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 14 (อ่านต่อ)
วันที่ 9 เมษายน 2551

 

 
17 วันที่ 7 มีนาคม 2551เวลา09.30 น.
ประชุมประจำเดือน สชป.14 ครั้งที่ 3 (สัญจร)
ณ ห้องประชุมโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำยางชุม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 มีนาคม 2551

 

 
16 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551เวลา 13.30 น.
ประชุมวางแผนงานพัฒนาลุ่มน้ำ
ภาคตะวันออกและตะวันตก...(อ่านต่อ)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

 

 
15 วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2551
รธส เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูงานความก้าวหน้า
ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา ....(อ่านต่อ)
          
วันที่ 6 กุมภาพันธ ์2551
 
14

วันที่ 5 กุมภาพันธ ์2551 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2551
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพรโดยมีผส.ชป.14
เป็นประธาน....(อ่านต่อ)

วันที่ 5 กุมภาพันธ ์2551

 
13 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา10.30น.
ผส.ชป.14,ผู้ตรวจราชการพื้นที่สชป.14-17
และผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
ด้านออกแบบและคำนวณเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น.....(อ่านต่อ)
          
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
 
12 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551เวลา8.00น.
ผส.ชป.14,ผู้ตรวจราชการพื้นที่สชป.14-17และผู้เชี่ยวชาญ
วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา,ด้านออกแบบและคำนวณ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานระนอง.....(อ่านต่อ)
          
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
 
11

วันที่ 30 มกราคม 2551นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ิเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตาม......(อ่านต่อ)

          
วันที่ 30 มกราคม 2551
 
10 วันเสาร์ที่26 มกราคม2551 ส่งมอบงานปรับปรุงสระเก็บน้ำ
ภายในสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์......(อ่านต่อ)
          
วันที่ 26 มกราคม2551
 
9

วันที่ 17 มกราคม 2551 ประชุมเรื่อง
ประเด็นการปรึกษาหารือโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
...(อ่านต่อ)

          
วันที่ 17 มกราคม 2551
 
8 วันที่ 15 มกราคม 2551 ประชุมเรื่อง แผนงานงบประมาณ
และความก้าวหน้า ของการทำ web site..........(อ่านต่อ)
          
วันที่ 15 มกราคม 2551
 
7 วันที่ 9 มกราคม 2551 ประชุม กปร.....(อ่านต่อ)           
วันที่ 9 มกราคม 2551
 
6 วันที่ 8 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาก...(อ่านต่อ)
          
วันที่ 8  มกราคม 2551
 
5 วันที่ 8 มกราคม 2551
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14
เป็นประธานโครงการอบรม ยุวชลกร..(อ่านต่อ)
          
วันที่ 8 มกราคม 2551
 
4 วันที่ 2 มกราคม 2551
ประชุมประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุม
โครงการก่อสร้าง 2/14 ..(อ่านต่อ)
          
วันที่ 2 มกราคม 2551
 
3 วันที่ 27 ธันวาคม 2550
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 มอบนโยบาย
ให้ดำเนินงานตามแนวทางของท่านอธช.
 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน
ประจวบฯ...........(อ่านต่อ)
          
วันที่ 27 ธันวาคม 2550
 
2 ประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่1/2550
เรื่องการปฎิบัติงานตามนโยบายของท่านอธช.
(นายธีระ วงศ์สมุทร)โดยมีรธบ.เป็นประธาน
และผส.ชป.14ผอ.ส่วนฯผอ.โครงการต่างๆ
ในเขตสชป.14และผู้เกี่ยวข้อง.......(อ่านต่อ)
          
วันที่ 20 ธันวาคม 2550
 
1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่14
 ทำพิธีการถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวาระ
เฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา......(อ่านต่อ)
          
วันที่ 3 ธันวาคม 2550