ในวันที่ื 9 มีนาคม 2556 นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักงานราชเลขาธิการ , นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ , นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธสิริสัตตราช
(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ณ บริเวณอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองบึง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์