ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์
เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
ท่านควรตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านยังขาด Plug-in อะไรบ้าง โดยท่านสามารถทดสอบและ
Download ได้ ดังนี้

Flash Player Test :
                                      หากคุณไม่เห็น "สำนักชลประทานที่ 14"
                                        กรุณาคลิกเพื่อ Get Plug-In
                                        หรือ Install Flash Player


Window Media Player Test :
                        หากคุณไม่เห็น Test window media audio ด้านบน
                                      กรุณาคลิกเพื่อ Get Plug-In

                       หากคุณไม่ได้ยินเสียง ทดสอบเสียง window media
                                      กรุณาคลิกเพื่อ Get Plug-In


Speed Test:
                                     [ กรุณาคลิกเพื่อทดสอบความเร็วของ Internet ]