..แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ปี ๒๕๕๖....
 
 

วันที่ ๙ เม.ย ๕๖
๑.
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
๒.
แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปกำหนดกิจกรรม
ในแผนพัฒนาบุคคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
๓.
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๖๕ /๒๕๕๖ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน

 

๔.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๐ เม.ย ๕๖
๑.
ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ