เลขที่หนังสือ

เรื่อง / หัวข้อ

ส่งถึง

Download

1

กษ 0212/ว8097  

วันที่  22 พ.ย. 2561

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำ ของประเทศไทย

อธช.

2

กผง 15794/2561 

วันที่ 30 พ.ย. 2561

การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำ ของประเทศไทย

ผู้อำนวยการสำนัก/

กอง/กลุ่ม/ศูนย์

3

สชป14/835/2561

วันที่ 26 พ.ย. 2561

การเร่งรัดประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนซีเมนต์ผสมยางพาราในระดับตำบลและหมู่บ้าน

ผคป./ผคบ./ผคส.14

4

สชป14.07/106/2562 

วันที่ 21 มกราคม 2562

ขอส่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)

ผผง.ชป.14

5

เอกสารประกอบการประชุม

(1). เอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 

(2). คู่มือการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)สำหรับงานถนนท้องถิ่น

 

(3). ข้อมูลเปรียบเทียบชนิด ราคาและปริมาณยางพาราที่ใช้ในถนนที่มีมาตรฐาน

 
6

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา

(1). องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
(2). เทศบาลตำบล กม.5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  

(3). ยางพาราองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


สำนักงานชลประทานที่ 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 
โทร.032-825658-59 โทรสาร. 032-825660
   Email : rid14@mail.rid.go.th