แฟ้ม PMQA หมวดที่ 1 การนำองค์กร แฟ้ม PMQA หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร แฟ้ม PMQA หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แฟ้ม PMQA หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
แฟ้ม PMQA หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แฟ้ม PMQA หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

ลำดับที่            รายการและเอกสารประกอบ      วัน/เดือน/ปี    หนังสือเชิญประชุม      ภาพข่าว   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม   หมายเหตุ
   1 ตารางแสดงปริมาณงานย้อนหลังและเป้าหมาย
ล่วงหน้าหน่วยงานสำนักชลประทานที่ 14
   18 มกราคม 2555                                 
   2 การกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงาน
ระดับกรม
   18 มกราคม 2555          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   Link : E-Learning การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย กพร.

   Link : ความรู้โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารระดับกลางในส่วนภูมิภาค

   Link : คลังวีดีโอความรู้ สำนักชลประทานที่ 14

   Link : การติดตามการดำเนินการ PMQA ของสำนักชลประทานที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2553


 
                                                                                                                         สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 จำนวน =


                                                                                            พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14
                                                                                               กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                     E-mail : rid14@mail.rid.go.th