การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการกระบวนการ ของสำนักชลประทานที่ 14


แฟ้ม PMQA หมวดที่ 1 การนำองค์กร แฟ้ม PMQA หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แฟ้ม PMQA หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แฟ้ม PMQA หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
แฟ้ม PMQA หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แฟ้ม PMQA หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ

ลำดับที่            รายการและเอกสารประกอบ      วัน/เดือน/ปี    หนังสือเชิญประชุม      ภาพข่าว   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายงานการประชุม   หมายเหตุ
   14      การประชุมการนำเสนอกระดาษทำการ
และแผนพัฒนาองค์กรปี 2553
   3 พฤษภาคม 2553                                 
   13      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(ภาคสมัครใจ Fast track) เรื่องการประเมิน
องค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด (1-7) ของ
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
-บันทึกข้อความเรื่องการขออนุมัติจัด
 โครงการสัมมนาฯ
-กำหนดการสัมมนาฯ
-แบบทดสอบความรู้ (Pretest-Posttest)
 20-21 เมษายน 2553                                 
   12      สรุปการเข้าร่วมประชุม PMQA หมวด 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2553
   26 กุมภาพันธ์ 2553                  
   11      การประชุมคณะทำงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   5 กุมภาพันธ์ 2553                                         
   10     ประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการ
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแห่ง
  การเรียนรู้ (COP)ด้านการจัดการกระบวนการ
  ของสำนักชลประทานที่ 14
- โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการ
   กระบวนการของ สชป.14 ตามแผน PMQA
   และ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   18 มกราคม 2553                                         
   9 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1076/2552
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (ภาคบังคับ) หมวด 6
       17 ธ.ค. 52          
   8 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1077/2552
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(Steering Committee) และคณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working Team) ของสำันักชลประทานที่
1,2,11,12 และ 14 (ภาคสมัครใจ)
       17 ธ.ค. 52          
   7    คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1052/2552 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee) คณะ
ทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Working Team) และคณะทำงาน
ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร และ
จัดทำผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 7
      3 ธันวาคม 52          
   6     สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมชลประทานปี 2552  
 18 พฤศจิกายน 2552                                 
   5   คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข977/2552 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการสร้างคุณค่า หมวด 6
   10 พฤศจิกายน 52          
    4     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
 กำกับดูแลและคณะทำงานพัฒนาการ
 บริหารจัดการภาครัฐของสำนัก
     12 ตุลาคม 2552          
    3     แบบสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     6 ตุลาคม 2552          
    2     ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
 พัฒนาคุณภาพแนวทางการบริหารจัดการ
 ภาครัฐ ของสำนักชลประทานที่ 14
 ประจำปีงบประมาณ 2553
- PMQA 2552ริชมอนด์ 22 ก.ย.52
- สรุปบทเรียน PMQA
     6 ตุลาคม 2552                                           
    1     PMQA สำนักชลประทานที่ 14 ปี 52
- กระดาษทำการหมวดที่ 1-6
- แผนพัฒนาหมวดที่ 1-6
     สิงหาคม 2552          

   Link : E-Learning การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย กพร.

   Link : ความรู้โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารระดับกลางในส่วนภูมิภาค

   Link : คลังวีดีโอความรู้ สำนักชลประทานที่ 14

 
                                                                                                                         สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน =


                                                                                            พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14
                                                                                               กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                     E-mail : rid14@mail.rid.go.th