- ตารางเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการกระบวนการ ของสำนักชลประทานที่ 14 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
                                                                                                - ช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน
                                                                                                - ช่วงเวลาเดือนมิุุถุนายน - เดือนตุลาคม

                                             - องค์ประกอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
                                             - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ (COP)ด้านการจัดการกระบวนการ ของสำนักชลประทานที่ 14
                                             - บันทึกข้อความ ที่ กษ0323/83/2553 ลว.15 มกราคม 2553 เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านการจัดการกระบวนการของ
                                               สำนักชลประทานที่ 14 ตามแผน PMQA และ แผน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

                                             - บันทึกข้อความ ที่ กษ0373/209/2553 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ตารางเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการกระบวนการ
                                               ของสำนักชลประทานที่ 14 ตามแผน PMQA และ แผน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553


                                          *** ชื่อกระบวนงานของแต่ละโครงการ ที่จะนำเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการกระบวนการ ของสำนักชลประทานที่ 14***

ลำดับที่                ชื่อกระบวนการ      วัน/เดือน/ปี         ภาพผู้รายงาน   ผู้รับผิดชอบกระบวนการ         คู่มือ   ภาพข่าว/วีดีทัศน์
  ประชุมกลั่นกรอง
      กระบวนการ
 คู่มือที่กลั่น
  กรองแล้ว
  หมายเหตุ
    39    กระบวนการ รายงานการ
ประหยัดพลังงานกรมชลประทาน
  15 กันยายน 2553      นายเมษา ชนะจิตต์
         ฝ่ายช่างกล
   โครงการชลประทาน
           เพชรบุรี
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    38    กระบวนการ การบริหารจัดการ
งบประมาณค่าซ่อมและบำรุง
รักษาโครงการ
  1 กันยายน 2553  นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์
   ฝวศ.คป.ประจวบฯ
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    37    กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา
  1 กันยายน 2553  นางวไลภรณ์ คล้ายอุดม
         พด.ชป.14
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    36    กระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
บุคคลและแผนงาน เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับชำนาญงาน
  21 กรกฎาคม 2553   นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต
    นักจัดการงานทั่วไป
    ปฎิบัติการ ฝ่ายงาน
       การเจ้าหน้าที่
       
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    35    กระบวนการขั้นตอนการจัดทำ
เอกสารโอนการเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณ (โดย
ผู้่ว่าราชการจังหวัด) ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ
  21 กรกฎาคม 2553  นายเอกราฎร์ บัวประคอง
   ฝ่ายแผนงานและงบ
     ประมาณ สชป.14
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    34    กระบวนการสำรวจแหล่งยืมดิน   21 กรกฎาคม 2553    นายพิภพ ชูประเสริฐ
      กธว.ชป.14
    
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    33    กระบวนการขอนุญาตใ้ช้ที่
ี่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน
  7 กรกฎาคม 2553      นายจรัญ นาคทั่ง
      ฝปท.ชป.14
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    32    กระบวนการ การรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
  30 มิถุนายน 2553   นางดวงแก้ว พลอยจีน
       บท.คป.ประจวบ
   โครงการชลประทาน
       ประจวบคีรีขันธ์
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    31    กระบวนการ ติดตั้งอุปกรณ์บังคับ
น้ำสำหรับงานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
  23 มิถุนายน 2553     นายสกล ทองเจริญ
          กปก.2/14
  โครงการก่อสร้าง2/14
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    30    กระบวนการ เก็บรักษา การยืม
และการทำลายหนังสือราชการ
  23 มิถุนายน 2553     นางสจิรา โพธิ์กลิ่น
      บท.คป.เพชรบุรี
   โครงการชลประทาน
          เพชรบุรี
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    29    กระบวนการ การจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง
  15 มิถุนายน 2553     นางโษทส นิลรัตน์
         บท.คส.2/14
โครงการก่อสร้าง 2/14
  
    
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    28    กระบวนการบำรุงรักษายานพาหนะ   2 มิถุนายน 2553     นายชัยชนะ ดีเอียด
         กปก.1/14
โครงการก่อสร้าง 1/14
  
    
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    27    กระบวนการติดตามงานสำนัก
ชลประทานที่ 14 (ช่วง1 มิถุนายน -
31 สิงหาคม 2553)
ในส่วนของผู้รับผิดชอบ และส่วนของ
หน่วยงานในสังกัด
 19 พฤษภาคม2553     นายเอกพล ฉิ้มพงษ์
   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
 สถานการณ์น้ำ สชป.14
       
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    26    คู่มือการจัดทำรายงานการปฏิบัติ
งานประจำวันของงานก่อสร้าง
 19 พฤษภาคม2553   นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี
     วิศวกรชำนาญการ
 โครงการก่อสร้าง 1/14
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    25    กระบวนการในสายงานวิศวกรรม
บริหาร การดำเนินงานโครงการขนาด
กลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 19 พฤษภาคม2553   นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี
     วิศวกรชำนาญการ
 โครงการก่อสร้าง 1/14
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    24    การสำรวจปริมาณงานดิน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 12 พฤษภาคม2553       นายวรยศ ผุสดี
     ฝวศ.คบ.ปราณบุรี
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    23    การขออนุญาตใ้ช้น้ำจากทาง
ชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
ตามมาตรา 8
 6 พฤษภาคม 2553      นายจรัญ นาคทั่ง
      ฝปท.ชป.14
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    22    การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  6 พฤษภาคม 2553   นายทองล้วน เผ่าวิจารณ์
     หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    นายพีรพัฒน์ มณีโชติ
    หัวหน้าหน่วยแผนงาน
        และงบประมาณ
    21    การตัดสินใจเพื่อการจัดสรรน้ำ
จากระบบอ่างเก็บน้ำ
  28 เมษายน 2553      นายประสิทธิ์ อยู่ดี
      ฝจน.คป.เพชรบุรี
     
     
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    20    การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี   7 เมษายน 2553    น.ส.ขวัญหทัย เจริญศรี
            งานพัสดุ
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    19    การขอใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางหน่วยงานภายใน
สำนักชลประทานที่ 14
  7 เมษายน 2553   นายมงคล เดชมหามงคล
       ส่วนเครื่องจักรกล
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    18    การส่งมอบ-รับมอบงานก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
 30 มีนาคม 2553    นายสุชาติ กาญจนวิัลัย
       กลุ่มงานวิศวกรรม
  โครงการก่อสร้าง 2/14
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    17    การส่งข่าวสารผ่านระบบโทรสาร
(ในระบบ VPN)
 23 มีนาคม 2553        นายทินกร หมื่นคง
            ฝ่ายสื่อสาร
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    16   สำรวจวางหมุดหลักฐาน  23 มีนาคม 2553     นายสมสุข ทิพย์มณี
    ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    15    การจัดซื้อและจัดจ้างทุกวิธี  23 มีนาคม 2553       นางสุชิรา คำโปร่ง
       งานบริหารทั่วไป
   โครงการก่อสร้าง1/14
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    14   ขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ
 10 มีนาคม 2553  นายเอกราฎร์ บัวประคอง
     ฝ่ายแผนงานและงบ
    ประมาณด้านจัดสรรน้ำ
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    13   หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ
ราคางานก่อสร้างชลประทาน
(งานดำเนินการเองและงานจ้าง
เหมาบางส่วน )
 10 มีนาคม 2553       นายสุรชัย สองสี
    ฝ่ายแผนงานและงบ
   ประมาณด้านก่อสร้าง
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    12   การศึกษาโครงการเบื้องต้น  10 มีนาคม 2553    นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร
   กลุ่มพิจารณาโครงการ
    ส่วนวิศวกรรมบริหาร
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    11  การสำรวจธรณีวิทยา    3 มีนาคม 2553     นายพิภพ ชูประเสริฐ
     กลุ่มปฐพีและธรณี
              วิทยา
  
     
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    10     ขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
กรมชประทาน
   3 มีนาคม 2553      นายเมษา ชนะจิตต์
         ฝ่ายช่างกล
   โครงการชลประทาน
           เพชรบุรี
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    9     การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
ประจำปี 2553
   3 มีนาคม 2553       นายจรัญ นาคทั่ง
   ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
  
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    8    การจัดการความปลอดภัยเขื่อน
ด้านการวัดด้วยสายตา
24 กุมภาพันธ์ 2553  นายธนชาติ สุขอนันตวงษ์
       ฝ่ายจัดการความ
        ปลอดภัยเขื่อน
  
 
   

   
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    7

     การบริหารจัดการน้ำในระดับ
โครงการฯ

17 กุมภาพันธ์ 2553       นายพิมล สกุลดิษฐ์
   ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับ
    ปรุงระบบชลประทาน
    โครงการชลประทาน
             ประจวบ
  
      
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    6    ขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบ
ด้านวิศวกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2553  นายบารมี สิริโสภณวัฒนา
      ฝ่ายตรวจสอบและ
   วิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
 
  
 
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    5    การรับ-ส่งหนังสือราชการ
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
17 กุมภาพันธ์ 2553     นายสุภาพ ชังชะอ้อ
     เจ้าพนักงานธุรการ
          ปฏิบัติงาน
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    4   การบริหารจัดการน้ำในระดับสำนัก
ชลประทาน
17 กุมภาพันธ์ 2553    นายอุรัค สุบรรณเสนีย์
      ฝจน.คบ.ปราณบุรี
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    3   การบริหารจัดการน้ำในระดับ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
17 กุมภาพันธ์ 2553    นายอุรัค สุบรรณเสนีย์
      ฝจน.คบ.ปราณบุรี
  
  
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    2   การจัดทำฐานข้อมูลชลประทาน  3 กุมภาพันธ์ 2553     นายเอกพล ฉิ้มพงษ์
  ศูนย์สารสนเทศ สชป.14
      
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14
    1   การจัดทำ PowerPointติดตาม
สถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์
                      
 3 กุมภาพันธ์ 2553      นายเอกพล ฉิ้มพงษ์
    ศูนย์ประมวลวิเคราะห์
   สถานการณ์น้ำ สชป.14
  
   
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
สชป.14                                                                                            พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 14
                                                                                               กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                                                                     E-mail : rid14@mail.rid.go.th