เกี่ยวกับฝ่ายบริหารทั่วไป

     มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การรักษา ความปลอดภัย การบำรุงรักษา การใช้อาคารสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร ผลงาน และกิจการของกรมชลประทานทางสื่อสาร มวลชน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการด้านสวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีทั่วไปตามระบบบัญชีส่วนภูมิภาค การตรวจสอบลงทะเบียนหลักฐาน การจ่าย การควบคุมงบประมาณตามการอนุมัติเงินประจำงวด ของสำนักงบประมาณ โครงการชลประทาน โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาและงานฝาก การจัดทำงบเดือน เบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบ การจัดซื้อ/จัดจ้างในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักชลประทาน และอำนาจหัวหน้าโครงการ การจัดทำบัญชี พัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การลาออก บำเหน็จบำนาญ การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาสอบสวนวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุและการบุกรุก ที่ราชพัสดุ และงานนิติการอื่น ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยงานภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป


img02

งานธุรการ

“จัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของหน่วยงานอื่นในองค์กร”

View more
img02

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

"การดำเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การโดยให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและบำรุงรักษาไว้"

View more
img02

งานการเงินและบัญชี

"ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานและการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี"

View more
img02

งานพัสดุ

"การดูแล จัด การเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในคลังและวัสดุที่ใช้อยู่ในกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด"

View more
img02

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

"การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ในการประชาสัมพันธ์"

View more
img02

นิติกร

"รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ"

View more

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

author

นางอรอุมา แจ่มจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นางสาวธันยธรณ์  พันธ์เปรม

หัวหน้างานธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นางสาวสุภัค พุดทัดศรี

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นางสาวทิลาวัลย์ ฝอยถาวร

หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต

หัวหน้างานพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นางสาวสุภาวิตา คำโปร่ง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
author

นายสุรสิงห์ ทวีศรี

หัวหน้างานนิติกร
หน้าที่ความรับผิดชอบ