ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานชลประทานที่ 14

ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา 7 และตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้


ฐานข้อมูลระบบชลประทานและเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 14

จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการน้อมนำหลักการ ทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แสดงเป็นแผนที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


ฐานข้อมูลและระบบชลประทานเกษตรแปลงใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 14

จัดเก็บข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร รูปผังแปลง กิจกรรมในแปลง แสดงเป็นแผนที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


ระบบบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนอำเภอปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14

รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตก พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพแผนที่ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางต่อไป


ระบบบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝนอำเภอบางสะพาน สำนักงานชลประทานที่ 14

รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตก พิจารณาประกอบกับข้อมูลภาพแผนที่ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ติดตามข้อมูลสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางต่อไป


ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานชลประทานที่ 14

ช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถสอบถามร้องขอและติดต่อ สชป.14 โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายฯ สำนักงานชลประทานที่ 14

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


การบริหารจัดการน้ำหลากฤดูฝน สำนักงานชลประทานที่ 14

ข้อมูลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากในฤดูฝนในเขต สชป.14