สำนักชลประทานที่ 13
สชป.13
สชป.13
สำนักชลประทานที่ 13 หน้าที่รับชอบ สำนักชลประทานที่ 13 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สชป.13 ทำเนียบผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 13 แผนที่ สำนักชลประทานที่ 13
   การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13

         ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โดยนางสุดใจ บุญเสริม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อชี้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งกรมที่ ข 250/2553 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13
          การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน (WP2) ตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติการสำนักชลประทานที่ 13 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ,กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการนำ้, กลุ่มที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้ำ และ กลุ่มที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ จากการแบ่งกลุ่มจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน (WP2) ในวันที่มีการประชุมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกตัวชี้วัดได้ เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจำกัด ที่ประชุมจึงกำหนดให้แต่ละกลุ่มไปจัดทำแบบ WP2 ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและให้นำส่งสำนักภายในวันที่ 30 พ.ค.54 เพื่อรวบรมส่งวกรมต่อไป