ข่าวเดือน เมษายน 2560
         

งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาศมีพระชนมายุ
62 พรรษา

คณะอำเภอพนัสนิคมดูงาน
สำนักงานชลประทานที่ 13

สงกรานต์สานสัมพันธ์
เสริมสร้างความผาสุก 2560

ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
ครั่งที่ 4/2560

การประชุมเพื่อดำเนินการ
จัดการความมรู้
สำนักงานชลประทานที่ 13

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ใส่ใจเสริมสร้าง
ความผาสุก 2560

พิธีทำบุญตักบาตร
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ใส่ใจเสริมสร้าง
ความผาสุก 2560

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของสหกรณ์
ประกอบการกล้วยไม้ไทย
จำกัด ครั่งที่ 1/2560

เปิดป้ายสถานีทดลองการใช้น้ำ
ชลประทานที่ 13

ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ติดตามงาน
ในเขต จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรมออกกำลังกาย

ศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานชลประทานที่ 13

ศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานชลประทานที่ 13

จุดบริการประชาชน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กำแพงแสน

โครงการฯ นครชุม
ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม
ให้แก่จุดบริการประชาชน

โครงการฯ นครชุม
ชี้แจงสถานการณ์น้ำ
และรับฟังปัญหาของเกษตรกร

จุดบริการประชาชน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครปฐม

จุดบริการประชาชน
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

จัดตั่งศูนย์บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

สำนักงานชลประทานที่ 13
จัดตั่งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศการสงกรานต์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย

โครงการฯ กำแพงแสน
ร่วมจัดศูนย์บริการ
อำนวยความสะดวกประชาชน

ประชุมชี้แจงขอบเขตพื้นที่
ชลประทานในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม

แสดงความยินดี
แก่รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
และร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร
อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 13
ร่วมบรรยายในโครงการฝึกบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะศึกษา
ดูงานองค์กรบริหารส่วนตำบลเทพมงคล

ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำ
แผนงานและงบประมาณด้าน
เตรียมความพร้อม งานศึกษา
สำรวจ ออกแบบ
ของกรมชลประทาน
ครั่งที่ 11/2559

สรุปงานความก้าวหน้างานตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ
พื้นที่ก่อสร้างงานระบบส่งน้ำ
ระบบกระจายน้ำและ
อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม

ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลกระทบน้ำเค็บรุกล้ำพื่นที่เกษตร

ประชุมติดตามงานนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

การติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการที่สำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การบริหารจัดการน้ำ
เขตรอยต่อระหว่าง
สชป. 13 และ สชป.14

ประชุมติดตามความคืบหน้า
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         
ข่าวเดือน มีนาคม 2560
         

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาย่อย
คลองจินดา ครั่งที่ 1/2560

วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

 

การประชุมร้านค้าสวัสดิการ

กิจกรรมสัมพันธ์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์

IOs ประชุมประจำสัปดาห์
เพื่อติมตามงาน

เจ้าหน้าที่โครงการฯ
กำแพงแสนเข้าร่วมการประชุม
เตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง อ.บางเลน

โครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ดูแดสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมประชารัฐ คลองสวยน้ำใส
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

ขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำ
โครงการแก้มลิงบ้านสะมะแก
พร้อมระบบส่งน้ำ

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
รายการ Kanchaburi Cup ครั่งที่ 1

การประชุมพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Chart)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนนาชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พันเอกปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองผู้บัญชาการ
กองบัญชาการควบคุม กองพลราบที่ 9
ตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 13

การประชุมชี้แจงการแก้ไขข้อมูล
ครุภัณฆ์ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน

กิจกรรมการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน)
เป็นกลุ่มบริหารการ ใช้น้ำชลประทาน

งานวันถ่ายทอกความรู้
(Field Day) ปี 2560

สถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2560

เจ้าหน้าที่โครงการฯ
กำแพงแสนพร้อมด้วยเกษตรกร
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
เข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย

การประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
ครั่งที่ 2-3 ประจำปี 2560

การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ป.ย.ป

กิจกรรมออกกำลังกาย
โครงการส่งน้ำฯ นครปฐม

การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ
ตามมติคณะกรรมการ
จัดการน้ำชลประทาน (JMC)

ประชุมกองอำนวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงครามครั่งที่ 1/2560

เจ้าหน้าที่โครงการฯ
กำแพงแสนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
งานวันวิชาการสร้างสรรค์สานฝัน
บัณฑิตน้อย รร.วัดสนามแย้

ผู้อำนวยการ สชป.13
นำเจ้าหน้าาที่ กปร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สชป.13
นำคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย

กิจกรรมออกกำลังกาย

การบริหารจัดการน้ำ
คลองจินดาและพื้นที่ใกล้เคียง

AAR โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 3

งานวันถ่ายทอกความรู้
(Field Day) 2560

กิจกรรมออกำลังกาย

โครงการส่งน้ำฯ นครชุม
ชี้แจงสถานการณ์น้ำ
และรับฟังปัญหาของเกษตรกร

เจ้าหน้าที่โครงการฯ
กำแพงแสนร่วมประชุม
การบริหารจัดการน้ำ คลอง 4 ซ้าย

กิจกรรมบริจารโลหิตเพื่อการกุศล
และถวายเป็นพระราชกุศล
ครบรอบ 150 วัน

การประชุมสวัสดิการกีฬา
และนันทนาการ

ประชุมพบปะหารือ
"5 ประสานสืบสานเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

การติดตามการดำเนินการ
กำจัดผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีน
ช่วงสะพานวัดทรงคนอง
จ.นครปฐม

IOs น้อมนำแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

IOs โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
ร่วมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จ.ราชบุรี
สำรวจสภาพคูส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ 4

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
สำนักงานชลประทานที่ 13
ร่วมตรวจสอบพื้นที่

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น
งานก่อสร้างทำนบป้องกัน
น้ำเค็มคันเทพประสิทธ์

กิจกรรมออกกำลังกาย

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา
ครั่งที่ 2

IOs ประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการส่งน้ำฤดูแล้ง
ปี 2560

IOs ประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดการส่งน้ำฤดูแล้ง
ปี 2560

การลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติการ
เก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนช่วงสะพาน
วัดทรงคนอง จ.นครปฐม

การลงพื้นที่วางแผนการปฎิบัติการ
เก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน
วัดทรงคนอง
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ประชุมบูรณาการ
วางแผนป้องกันน้ำเค็มในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร

คป.กาญจนบุรีร่วมกับ สชป.13
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

Ios มาตราการเชิงรุก
เพื่อการประหยัดการใช้น้ำ

Ios ประชุมกำหนดการส่งน้ำ
ฤดูแล้ง ปี 2560

โครงการส่งน้ำฯพนมทวน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

การดำเนินการกำจัดวัชพืชของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน

ติดตามความก้าวหน้าการจัดการ
ที่ดินทำกินชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ติดตั่งเครื่องสูบน้ำเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ
และใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก
Agri-MP

คป.กาญจนบุรีร่วมกับ สชป.13
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมออกกำลังกาย

"กิจกรรมออกกำลังกาย"
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวาย
บรมราชสักการะและถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ประชุมติดตามงานนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

สำนักงานชลประทานที่ 13
เร่งติดตั่งเครื่องสูบน้ำเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

เร่งแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาคลองจินดา

 

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         
ข่าวเดือน กุมภาพันธ์ 2560
         

ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม
ในเขต จ.สมุทรสาคร

จัดประชุมเกษตรกร
เรื่อง แผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง
ปี 2560

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฯกำแพงแสน จัดสัมมนา
ยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

เร่งแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาคลองจินดา

ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ราชบุรีฝั่งซ้าย
และโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษานครชุม ชี้แจงเกษตร
เรื่อง การส่งน้ำฤดูแล้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
ลงพื้นที่ในเขตโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาดำเนินสะดวก

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำแก่
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำแก่
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

การดำเนินการโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการส่งน้ำและบำรุงงรักษาบางเลน

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำแก่
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

ผจบ.ชป.13 ตรวจเยี่ยม วางแผนการ
บริหารจัดการน้ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภคและติดตาม
ระดับน้ำในคลองสองพี่น้อง

โครงการชลประทานนครปฐม
รายงานสถานการณ์น้ำเค็มหนุนในเขต
จ.นครปฐม

 

สัมมนาเชิงปฎิบัติเกี่ยวกับ
การสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ
และเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3

 

 

 

โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษา
กำแพงแสนเข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ
การสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

โคงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
จัดการบรรยายพิเศษเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอุดมวิทยา

ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 13
ตรวจเยี่ยมส่วนวิศวกรรม

ประชุม Web Conference
เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงาน
นโยบายสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดำเนินงานกำจัดวัชพืชคลอง
ค-ส-ร.3ขวา-นครชัยศรี
โดย ส่วนเครื่องจักรกล สชป.13

โครงการประชาสัมพันธ์กาารใช้น้ำ
แก่เกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน

ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ลุ่มน้ำแม่กลองฤดูแล้ง ปี 2560

ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ลุ่มน้ำแม่กลองฤดูแล้ง ปี 2560

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ผชช.ชป.13
ติดตามผลการดำเนินงาน
เกษตรทฤษฎีใหม

โครการฯกำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัตืการ หลักสูตร
การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ผู้ใช้น้ำชลประทาน

ตรวจสอบพื้นที่วางแหล่งน้ำ
ในเขต ต.หนองปลิง ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุร

ชี้แจงแผนการส่งน้ำของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนา
เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 3

การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ
ตามมติคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC)

ปรัดกระทรวงเกษตรและสหหรณ์
ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ
แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

โครงการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำ
แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม

los การชี้แจงและทำความเข้าใจ
การส่งน้ำฤดูแล้ง
ปี 2560

ชี้แจงแผนการส่งน้ำของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา

โครงการประชาสัมพันธ์
การใช้น้ำแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน

การประชุมคณะกรรมการ
จัดการน้ำชลประทานโครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม (JMC)

ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
ตรวจงานพื้นที่

los การเพิ่มประสิธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำและการผลิต
ในระดับแปลงเกษตร

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุก
เข้าพื้นที่ในปีที่ผ่านมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม
กรณีผู้สร้างสิ่งรุกล้ำ

การดำเนินงานกำจัดวัชพืช
โดย ส่วนเครื่องจักรกล
สำนักงานชลประทานที่ 13

การแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาคลองบางหลวง

กิจกรรมพบแพทย์
เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพประจำป

"กำจัดวัชพืช"
โคครงการส่งน้ำและบำรุงรัะกษานครปฐม

ชี้แจงและทำความเข้าใจ
สถานการณ์น้ำ ปี 2560

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการฯกำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

"น้ำเข้าคูส่งน้ำน้อยและไม่ถึงปลายคู"

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
ร่วมทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันมาฆบูชา

การประชุมสวัสดิการ
สำนักงานชลประทานที่ 13

การประชุมการจัดการความรู้
สำนักงานชลประทานที่ 13

ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และโครงการตามนโยบายที่สำคัญ

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2560

 

ร้องเรียนน้ำเสียงไหลลง
คลองชลประทาน

การแก้ปัญหาผักตบชวา

ผคบ. กำแพงแสน
ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไข
ปัญหา เรื่องน้ำปลายคลองส่งน้ำ

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการ
น้ำในคลองระบายน้ำ
ร.5ขวา-สองพี่น้อง

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปรพสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ประจำ อ.สองพี่น้อง

กำจัดวัชพืช
"ปตร.คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC)
และ ปตร.คลองส่งน้ำสาย 5 ซ้าย"

กำจัดวัชพืช
"คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
(LMC) กม.15+925"

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
แจ้งสถานการณ์น้ำฤดูแล้ว ปี 2560

 

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย
"โครงการส่งน้ำบำรุงรักษานครปฐม"

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การจัดหาแหล่งน้ำโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำในเขตพื้นที่กองการสัตว์
และเกษตรกรรมที่ 1

ประชุมชี้แจงกรอบและแนวทาง
ระยะเวลาในการจัดทำโครงการตามแนวสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ

การบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง
ผ้าใบคอนกรีต (Concrete Fabric)

การประชุมคณะทำงาน
พัฒนาระบบศูนย์สารสนเทศ

การประชุมหารือแผนบริหาร
จัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูก
ปี 2559/2560

ปนะชุมติดตามและตรวจสอบความพร้อเม
สำหรับรายการงานที่ขอตั่งงบปนะมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
ตรวจเยี่ยมและติดตามงาโครงการในสังกัด

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน
โครงการตามแผนการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั่งที่ 1/2560

การติดตามความก้าวหน้า
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม

การประชุมตรวจติดตามงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขต 4 รอบที่ 1

โครวการฯ กำแพงแสน
จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง

การติดตามความก้าวหน้า
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาสองพี่น้อง

การประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการ
ให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 4

การติดตามความก้าวหน้าเกษตรกร
เกษตรทฤษฏีใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเน่าเสีย ปัญหาน้ำเค็มรุึกล้ำ

 

 


 
         
ข่าวเดือน มกราคม 2560
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ข่าวเดือน ธันวาคม 2559
         
ข่าวเดือน พฤศจิกายน 2559
         
ข่าวเดือน ตุลาคม 2559