ลูกจ้างประจำ  สำนักชลประทานที่ 13  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา    
  ลำดับที่ เลขที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง    
  ตำแหน่ง    
  1 26761 นางจำเนียร ไชยศรีสุทธิ์ พนักงานธุรการชั้น 3    
  2 26763 น.ส.อัญชลี แต่งปราณีต พนักงานธุรการชั้น 3    
  3 26765 น.ส.อำพร โพธิ์เชิด ช่างเขียนชั้น 3    
  4 26766 นายศักดา ประชา ช่างเขียนชั้น 3    
  5 26767 นายสุรพล ศีลอวยพร ช่างไฟฟ้าชั้น 3    
  6 26769 นายสลัก คงเปีย พนักงานส่งน้ำ(2)    
  7 26770 นายพินิจ บุษราวรานนท์ พนักงานส่งน้ำ(2)    
  8 26771 นายทวีป นุชสละ พนักงานส่งน้ำ(2)    
  9 26772 นายศักดิ์ชัย ตันติธนวิวัฒน์ พนักงานส่งน้ำ(2)    
  10 26773 นายกรีฑา นวลลออง พนักงานส่งน้ำ(2)    
  11 26775 นายจีระศักดิ์ แววกิ่ง พนักงานส่งน้ำ(2)    
  12 26776 นายนิรัญ ถนอมจิต พนักงานส่งน้ำ(2)    
  13 26777 นางจินตนา ประชา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2    
  14 26778 นายลุ้ย ทองเปลี่ยว ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  15 26779 นายธีระศักดิ์ พ่วงจินดา ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  16 26780 นายธวัชชัย เปรมปรีดา ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  17 26781 นายองศา ปุญสิริ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  18 26782 นายสมพล หัตถกรรม ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  19 26785 นายสมชาย คำเทศ ช่างฝีมือสนามชั้น 3    
  20 26786 นายสมศักดิ์ รักดี ช่างฝีมือสนามชั้น 3    
  21 26788 นายธิติ เพชรพลอย ช่างฝีมือสนามชั้น 3    
  22 26790 นายณรงค์ ยืนนาน ช่างฝีมือสนามชั้น 3    
  23 26792 นางอำพันธ์ เทียนทอง ช่างฝีมือสนามชั้น 3    
  24 26793 นายไพเราะ ปรีแย้ม ช่างฝีมือสนามชั้น 2    
  25 26794 นายณรงค์ พุชงเจริญ พนักงานขับรถยนต์    
  26 26796 นายสมหมาย เกตุสลวย พนักงานขับรถยนต์    
  27 26797 นายพรศักดิ์ เฟื่องโกศล พนักงานขับรถยนต์    
  28 26798 นายละออ พิมพ์พระพรหม พนักงานขับรถยนต์    
  29 26799 นายสมคิด ชัยชิต ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  30 26801 นายสมนึก บุญคุ้ม ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  31 26802 นายชั้น จีระ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  32 26803 นายกฤตวัฒน์ เย็นกล่ำ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  33 26804 นายสุรินทร์ ดีเลิศ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  34 26806 นายบุญเชิด จันทร์หอม ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  35 26807 นายอำพล ฉัตรรัศมี ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  36 26809 นายพิสิษฐ์ ประสพจันทร์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  37 26812 นายสำเนียง แจ้งแก้ว ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  38 26813 นายประเสริฐ เอี่ยมหนู ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  39 26814 นายวัชรินทร์ ชมภูจักร ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  40 26815 นายอนุชา บุญเสวก ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  41 26816 นายบัญญัติ บัณฑิต ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  42 26817 นายทวี แสนสุข ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  43 26818 นายสำราญ คงคา ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  44 26821 นายสิทธิศักดิ์ เล็กน้อย ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  45 26822 นายมนตรี จิตต์อำนวยศักดา ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  46 26823 นายบรรหยัด ตรุษกราน ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  47 26824 นายอำพล เชิดฉาย ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  48 26827 นายประวิทย์ พูลบางยุง ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  49 26828 นายพิชัย จันทร์เพ็ญ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  50 26830 นายหิรัณย์ มากคณา ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  51 26831 นายเกษม แย้มกลัด ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  52 26832 นายบรรเจิด ศรีทอง ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  53 26833 นายชาติชาย โพธิปิติ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  54 26834 นายประพันธ์ อารีชน ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  55 26835 นายทุเรียน หนูอินทร์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  56 26836 นายบุญยิ่ง แย้มกลัด ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  57 26838 นายชูศักดิ์ สิงห์ประเสริฐ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  58 26839 นายวิจิตร เสวครบุรี ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  59 26840 นายเทอญ เอี่ยมแก้ว ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  60 26841 นายอารมณ์ ไทยด้วง ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  61 26842 นายวิรัช ไม้แก้ว ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  62 26843 นายสุรชัย โพธิปิติ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  63 26844 นายชาญชัย จันทร์เพ็ญ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  64 26845 นายกวย แก่นคำ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  65 26846 นายสุมิต ดีเลิศ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  66 26847 นายชง ช้างยนต์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  67 26848 นายบูรพา บุณยายน ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  68 26849 นายเอกชัย บุญกลิ่น ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  69 26850 นายสมชาย สุขเกลอ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  70 26851 นายไสว กาญจนกังวาฬกุล ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  71 26855 นายก๋องแก้ว เถาปัญญา ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  72 26856 นายไสว ตาลเชื้อ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  73 26857 นายณรงค์ สุดแสวง ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  74 26858 นายมานพ เยียวยา ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  75 26859 นายพงษ์ศักดิ์ สมศรี ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  76 26860 นายพิษณุ พงษ์ศักดิ์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  77 26861 นายชูชีพ สดใส ผู้รักษาอาคารชลประทาน    
  78 26863 นายทรงวุธ แสงอรุณ พนักงานรักษาคลอง    
  79 26864 นายประเสริฐศักดิ์ มั่นแดง พนักงานรักษาคลอง    
  80 26865 นายวันชัย พันธุ์ทับทิม พนักงานรักษาคลอง    
  81 26866 น.ส.ธมน แสนสุข พนักงานรักษาคลอง    
  82 26869 นางสายัณห์ เสวครบุรี พนักงานรักษาคลอง    
  83 26870 นายอนุชิต เคนพันคร้อ พนักงานรักษาคลอง    
  84 26872 นางศิริวรรณ ด้วงทองคำ พนักงานรักษาคลอง    
  85 26873 นายอภิชาติ ชวนชื่น พนักงานรักษาคลอง    
  86 26874 นายสมยศ มั่นคง พนักงานรักษาคลอง    
  87 26875 นายชาญ สุขเกษม พนักงานรักษาคลอง    
  88 26876 นางราตรี ทองเปลี่ยว พนักงานรักษาคลอง    
  89 26878 นางแจ๋ว คงจันทร์ พนักงานรักษาคลอง    
  90 26879 นางสมพร โชติช่วง พนักงานรักษาคลอง    
  91 26880 นายวันชัย มั่นคง พนักงานรักษาคลอง    
  92 26881 นางลำเพย เชียงเพี้ยน พนักงานรักษาคลอง    
  93 26882 นายเฉลียว โพธารส พนักงานรักษาคลอง    
  94 26884 นายวิชัย สาอุตม์ พนักงานรักษาคลอง    
  95 26885 นายวัฒนา จัตุกูล พนักงานรักษาคลอง    
  96 26886 นายสนั่น พงคะเชน พนักงานรักษาคลอง    
  97 26887 นายบุญธรรม นามดิษฐ์ พนักงานรักษาคลอง    
  98 26888 นายสมชาย พูลสุมล พนักงานรักษาคลอง    
  99 26889 นายสนธยา ศรีสง่า พนักงานรักษาคลอง    
  100 26890 นางรักษยา พ่วงจินดา พนักงานรักษาคลอง    
  101 26891 นายวิเชียร พลอยเจิ่ง พนักงานรักษาคลอง    
  102 26892 นางวิเชียร โพธิ์พันศรี พนักงานรักษาคลอง    
  103 26894 น.ส.วาสนา ตันตยานนท์ พนักงานรักษาคลอง    
  104 26895 นายปราโมทย์ พลอยบำรุง พนักงานรักษาคลอง    
  105 26897 นางชิน ดำรงสัตย์ พนักงานรักษาคลอง    
  106 26899 นางจุฑารัตน์ อยู่บุญ พนักงานรักษาคลอง    
  107 26900 นายวัฒนชัย คำสุวรรณ์ พนักงานรักษาคลอง    
  108 26901 นายสำเนาว์ คำศรีจันทร์ พนักงานรักษาคลอง    
  109 26903 นางประไพ คงคา พนักงานรักษาคลอง    
  110 26904 นายธวัชชัย วรพรเบญจกุล พนักงานรักษาคลอง    
  111 26905 นายปรีชา ดอกจันทร์ พนักงานรักษาคลอง    
  112 26906 นายสำรอง จันทร์สาคร พนักงานรักษาคลอง    
  113 26907 นายสนทยา พรมเดช พนักงานรักษาคลอง    
  114 26909 นายปรีชา สงวนศักดิ์ พนักงานรักษาคลอง    
  115 26912 นายจำลอง พุชงเจริญ พนักงานรักษาคลอง    
  116 26914 นายต่อศักดิ์ คงประดิษฐ์ พนักงานรักษาคลอง    
  117 26916 นายเจริญ พัดเทวี พนักงานรักษาคลอง    
  118 26917 นายพีรสุทธ์ สิทธิธรรมศาล พนักงานรักษาคลอง    
  119 26918 นายจำลอง บุญคุ้ม พนักงานรักษาคลอง    
  120 26919 นายสุประดิษฐ์ ผดุงสุข พนักงานรักษาคลอง    
  121 26920 นางบรรทม แย้มกลัด พนักงานรักษาคลอง    
  122 26921 นายธงชาติ จันทร์ฉาย พนักงานรักษาคลอง    
  123 26922 นายพิทยา ผดุงสุข พนักงานรักษาคลอง    
  124 26924 นายชูชาติ นิ่มนวล พนักงานรักษาคลอง    
  125 26925 นายวิเชียร เทียนทอง พนักงานรักษาคลอง    
  126 26926 นายชวลิต แสงดอกไม้ พนักงานรักษาคลอง    
  127 26927 นายเสวก การุณ พนักงานรักษาคลอง    
  128 26928 นายสุวรรณ นิ่มนวล พนักงานรักษาคลอง    
  129 26929 น.ส.ยุพิน ยี่โถหุ่น พนักงานรักษาคลอง    
  130 26930 นายนิพนธ์ ศิริธรรม พนักงานรักษาคลอง    
  131 26931 นายสมศักดิ์ เยี่ยมมิ่ง พนักงานรักษาคลอง    
  132 26932 นางศรีกัลยา พิมพ์พระพรหม พนักงานรักษาคลอง    
  133 26933 นางเขมวันต์ กันทร พนักงานรักษาคลอง    
  134 26934 นายโซ้ง จีระ พนักงานรักษาคลอง    
  135 26938 นายสมาน ธัญญเจริญ พนักงานรักษาคลอง    
  136 26939 นางสุดา เปียสวน พนักงานรักษาคลอง    
  137 26940 นายสำอางค์ นุตตะโร พนักงานรักษาคลอง    
  138 26941 นายแสวง ขำเจริญ พนักงานรักษาคลอง    
  139 26942 นายทวีศักดิ์ จันทร์สุภา พนักงานรักษาคลอง    
  140 26943 นายอนุชาติ คำหอมเลิศ พนักงานรักษาคลอง    
  141 26944 นายธเนตร์ คชรินทร์ พนักงานรักษาคลอง    
  142 26945 นายวิเชียร ปลาทอง นักการ - ภารโรง    
  143 26946 นายปัญญา กล่อมจิต ยาม    
  144 26947 นายประดิษฐ์ โตไร่ ยาม    
  145 26948 นายฉลวย ขันทองดี ยาม    
  146 26950 นายพยอม แสนทวี ยาม    
  147 26951 นายบุญรอด มีลาภ ยาม    
  148 26952 นายสมาน เปล่งไปล่ ยาม    
  149 26953 นายสมนึก หอมหวาน ยาม    
  150 26954 นายสมควร จันทร์บาง ยาม    
  151 26956 นายชาญณรงค์ วีระไทย ยาม    
  152 26957 นายญวน ใคร่ครวญ ยาม    
  153 26958 นางไฉยา แสนสุข คนสวน    
  154 26960 น.ส.พจนาถ ชื่นนคร คนงาน    
  155 26962 นางวัชรินทร์ ฉิมพงษ์ คนงาน    
  156 26963 นางกัญญา คุ้มครอง คนงาน    
  157 26964 นางอัจฉรา แสงดอกไม้ คนงาน    
  158 26965 นางประนอม เฉลยศิลป์ คนงาน    
  159 26966 นางสุรีย์ อ่อนเกิดแก้ว คนงาน    
  160 26967 นางแป้น รักชื่อ คนงาน    
  161 26969 นางอโนชา อัญชนีย์ คนงาน    
  162 26970 นางจำปี นิ่มนุช คนงาน    
  163 26971 นางกาญจนา โพธิ์จั่นเพ็ชร คนงาน    
  164 26972 นางสอาด ศรีสุวรรณ์ คนงาน    
  165 26974 น.ส.ทองคำ เพิ่มนาม คนงาน    
  166 25569 นายณรงค์ ทองกร ช่างก่อสร้างชั้น 4 (หัวหน้าหน่วย)    
  167 27211 นายทองสุข เง่อเขียว พนักงานรักษาคลอง    
  168 27653 นายไพบูลย์ ศรีสว่าง ยาม    
  169 25945 นางสุนันท์ ผลวิริยะกุล คนงาน    
  170 25956 นางสุกัญญา แจ้งตระกูล พนักงานธุรการชั้น 3    
  171 27620 นายบุญปัญญา ชวาลา พนักงานขับรถยนต์    
  172 27425 นายสนธยา สดใส ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3    
  173 26122 น.ส.ประทิน ค่องหิรัญ พนักงานรักษาคลอง    
  174 26911 นายสำราญ อาจสุวรรณ พนักงานรักษาคลอง    
  175 27322 นายสันติ อินทรเปี่ยม พนักงานรักษาคลอง    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  40