ตัวอย่าง จน. ผอ.ค.ส่งน้ำ13(ตัวอย่าง)
นายช่างเครื่องกล ผอ.ชป.จังหวัด13(ตัวอย่าง)
นายช่างเครื่องกลหัวหน้า หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (วศ) ตัวอย่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน(หัวหน้างาน) นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ(หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานชำนาญการ(หัวหน้าฝ่าย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งบ ชป กาญจนบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ลูกน้อง งบ ชป กาญจนบุรี ชำนาญงาน ไม่ใช่หัวหน้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลูกน้อง ชป.กาญจนบุรี ปฏิบัตงาน
นายช่างชลประทานชำนาญงาน(หัวหน้าฝ่าย)