ดูงานโครงการก่อสร้างฝายบ้านวังกุ่ม
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี