ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13
96 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 3461 1797
เว็บไซต์ : http://irrigation.rid.go.th/rid13/EngineeringDivision/en.html
 
หน่วยงานภายใน
ฝ่ายพิจารณาโครงการ    หมายเลขโทรศัพท์    0 3461 1797   ภายใน 235
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    0 3461 3341   ภายใน 237
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    0 3461 1797   ภายใน 238
ฝ่ายออกแบบ    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    0 3461 1797   ภายใน 236
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม    หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    0 3461 1797   ภายใน 239