การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
  1) ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลความต้องการโครงการความเหมาะสมของโครงการในด้านวิชาการจากสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความั่่นคงสภาพปฐพีและธรณี สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2) วางแผน ตรวจสอบ สำรวจสภาพภูมิประเทศตามรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อจัดทำแผนที่สำรวจภูมิประเทศไว้ใช้ในการพิจารณาออกแบบและการก่อสร้าง
  3) วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ สำรวจสภาพธรณีและปฐพีวิทยา งานปรับปรุงรากฐานและวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อจัดทำรายงานผลสำรวจทางธรณีและปฐพีวิทยาในการพิจารณาออกแบบและการก่อสร้าง
  4) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาพรวมด้านวิศวกรรม สภาพพื้่นที่ ผลการพิจารณาโครงการ ผลการสำรวจสภาพภูมิประเทศ และธรณีปฐพีวิทยา วัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อคำนวณ ออกแบบงานชลประทานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมมีความคุ้มค่าในการดำเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงโครงการ
  5) ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงโครงการและให้บริการทดสอบคุณภาพงาน (ก่อสร้าง งานดิน คอนกรีต และงานอื่นๆ ในสนาม) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบ เพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมั่นคงแข็งแรงตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรม
  6) ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด
  7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
  8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 

                  ส่วนวิศวกรรม มีหน่วยงานภายในปรกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้
                   ฝ่ายพิจารณาโครงการ
                   ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
                   ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
                   ฝ่ายออกแบบ
                   ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม