** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 13 **
Google

Web
ส่วนวิศวกรรม
จำนวนครั้งผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติเดิม 4427 ครั้ง

เริ่มเก็บสถิติใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
กิจกรรมงานปีใหม่ วิศวกรรม เป็นการเสริมสร้างความผาสุกของเจ้าหน้าที่ในส่วนวิศวกรรม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ดูงานนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างประสบการณ์ เสริมสร้างความผาสุกของเจ้าหน้าที่
ในส่วนวิศวกรรม และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันที่ 14 กันยายน 2561
ดู กิจกรรม/ดูงาน เพิ่มเติม คลิก
 
 
คู่มือหลักการออกแบบ
ระบบท่อส่งน้ำ
ชลประทานรับแรงดัน
คู่มือการสำรวจธรณีวิทยา
ฐานรากเขื่อน
คู่มือการสำรวจทำแผนที่
ภูมิประเทศบริเวณหัวงาน
มาตราส่วนต่างๆ

คู่มือการจัดทำรายงาน
การศึกษาเบื้องต้น
(Reconnaissance Study)
คู่มือการตรวจสอบคุณภาพ
งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็ก
สำนักงานชลประทานที่ 13
คู่มืองานสำรวจ
หาแหล่งบ่อยืมดิน
สำนักงานชลประทานที่ 13