โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฎิรูปที่ดิน
หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 มกราคม 2560