ภารกิจ/กิจกรรม/ดูงาน
- งานทดสอบวัสดุในห้องทดลอง
- กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 13