โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน
ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน
(ฉบับร่าง)

รายงานการประเมินผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 3
22-23 ก.พ. 2560


รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอง ผส.ชป.13


แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษA4)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(พ.ศ.2558-2569)
มาตราการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร

 
แนะนำ browser
   
สำนักงานชลประทานที่ 13     96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร. 0 3461 3486
Webmaster e-mail : webom132@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/SanakChlprathanThiSibSam