สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
 
 
              หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมจัดนิทรรศการ
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครบรอบ ๖๖ พรรษา

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
ลงพื้นที่ดูงาน ณ ประตูน้ำเจ้าเจ็ด โครงการฯ ผักไห่
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่รับน้ำลุ่มต่ำบางบาล
ซึ่งเป็นพื้นที่ ๑ ใน ๑๒ ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดเสวนา การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ในระดับพื้นที่ภาคกลาง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุม
หารือการประยุกต์ใช้รวมถึงการปรับปรุงจาก
comment ของแอพพลิเคชั่น สำหรับรับแจ้งเหตุ
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งติดตามผล
การดำเนินงานตามนโยบาย Walk Thru
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ดูงานคลองระบายสุพรรณ ๓
ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ดูงานคลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย - ๑ ซ้าย
ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น
ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑


สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมหารือ
แนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
จากวิทยากรของกรมอุตุนิยมวิทยา
ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เดินทางมาติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยนาท (เขื่อนเจ้าพระยา)

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดอบรมการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น RIO๑๒ WMS นำร่องการใช้เทคโน
โลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมการก่อหนี้ผูกพัน
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดโครงการศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากร
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?