หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
   
 
   
 
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งน้ำเข้าพื้นที่ ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง ๑๒ ทุ่งและเสวนา
บริหารน้ำอย่างยั่งยืน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมติดตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมจุดบริการเพื่อให้กำลังใจและ
ร่วมสมทบน้ำดื่ม

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและ มอบของที่ระลึกแก่
เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ประจำจุดบริการ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โครงการชลประทานชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ณ เขื่อนเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เปิดศูนย์บริการประชาชน
ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ เขื่อนเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมงานพิธีรดน้ำและขอพร ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหาร
โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
พิธีปล่อยน้ำเข้า ๑๒ ทุ่ง และเสวนาบริหารจัดการน้ำ
อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ตรวจติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้าง อาคารศูนย์
เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมสัมมนา
เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม และป้องกันการทุจริต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้ง
ด้านการเกษตร

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต่อร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
เพื่อติดตามงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้การต้อนรับ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะข้าราชการ
จาก Irrigation Department ประเทศศรีลังกา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุม
คณะทำงานวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงการชล
ประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID Number 1

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐/๖๑

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
บรรยายลักษณะงาน
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง