หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
     
   
   
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมข้อมูลในการตอบข้อซักถาม
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ผ่านระบบ Video Conference จากห้อง SWOC

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เปิดโครงการปล่อยน้ำเข้านา-ปล่อยปลาเข้าทุ่ง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไป
ตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วม
ประชุมหารือ การเตรียมความพร้อมการต้อนรับ
นายกรัฐมนตรี

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม SWOC

รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกิจกรรม
การเก็บเกี่ยวข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำ แก้มลิงผักไห่


รองอธิบดีกรมชลประทาน ต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจร
การเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกช่วงเดือน
กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาและ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดทำรายละเอียดโครงการ Thai Rice NAMA ดูงานและฟังบรรยายการจัดการน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน Japanese Institute For Irrigation
and Drainage แห่งประเทศญี่ปุ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมเพื่อ
กำหนดแนวทางการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ภายหลังเก็บเกี่ยว

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมพิจารณา
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็น
ระบบ ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้การต้อนรับรอง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ตรวจติดตาม
การบริหารจัดการน้ำและ แผนในการรองรับสถาน
การณ์น้ำเมื่อเกิดอุกทกภัย ในพื้นที่ สชป. ๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
การเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการ
น้ำและ การจัดเก็บผักตบชวา กับผู้สื่อข่าว Nation TV

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เตรียมความพร้อม
แก้ไขปัญหาผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา
ช่วงฤดูน้ำหลาก

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ สนทนาใน
รายการสุขแบบไทยใจพอเพียง สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๙/๒๕๖๐
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๗/๒๕๖๐
ผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และผลการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้น
งานเป็นระดับ ๔

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๕/๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมการ และการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (20/07/2560)
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง