หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากร
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
   
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
พร้อมกับเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและ บริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผน/ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน
ลงพื้นที่เพื่อติดตามปริมาณผักตบชวา
ในแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำท่าจีน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผน/ ผลการ
ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวา
บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ , ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่วางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม
กรมชลประทาน ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวา
ในแม่น้ำเจ้าพระยากับหน่วยงาน ในจังหวัดชัยนาท
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่
และศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกร

การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูก
ข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ ปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมร่วมวางแผนรับคณะเปิดโครงการส่งน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มต่ำและร่วมหารือการแก้ปัญหาน้ำท่วม
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ และลุ่มน้ำแม่วงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ
ตามมาตรฐานขั่นต่ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ร่วมจุดเทียน
แสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิต

more»
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
ข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน  (เอกสารเพิ่มเติม)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กำหนด เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๔/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๓/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๒/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๑/๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับ     การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวชลประทาน

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกันปวารณาตนในการรักษาศีล ๕

แบบโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

แบบบรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
     
Google


 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง