หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากร
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
   
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำ ในฤดูน้ำหลาก
และการระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้การต้อนรับผู้บัญชา
การมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ตรวจติดตามการบริหาร
น้ำและการกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่สำนักฯ ๑๒


สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑
อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่ติดตามการ
ช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณประตูระบายน้ำ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ
พื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วม
ประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมหน่วย
งานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถาน
การน้ำผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมการ
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ
โครงการในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุ
กรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น้ำผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
สถานการณ์น้ำและ การบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำ
ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ สรุปผล
งานในรอบ ๖ เดือน ในรายการเกษตรกรรมกับการ
ชลประทาน ทางสถานีวิทยุ Spice FM 99.5 MHz.

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมจัดทำดอกดารารัตน์
(ดอกไม้จันทร์) เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมชี้แจง
ความก้าวหน้าในการก่อหนี้ผูกพัน - เบิกจ่ายงบ
ประมาณปี ๒๕๖๐ ตามมาตรการใช้จ่ายงบ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อ
จัดจ้างตามกฎหมายฉบับใหม่กับ ความโปร่งใสไร้คอรัปชั่น

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

รักษ์น้ำรักษ์ป่ากับกรมชลประทาน
ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒  เขื่อนเจ้าพระยา


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกิจกรรมการจัด
การงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference เพื่อบันทึกเทป
รายการ เดินหน้าประเทศไทย

ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ติดตามการกำจัดผักตบชวาและ การบริหารจัดการน้ำ
ของเขื่อนเจ้าพระยา

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๕/๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมการ และการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (20/07/2560)
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
ข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน  (เอกสารเพิ่มเติม)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
     
     
Google


 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง