หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

พิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ณ เขื่อนเจ้าพระยา
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมแนวทาง
ดำเนินการกำจัดวัชพืชประจำปี ๒๕๖๒
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน
งานภาคสนามตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบายสำคัญ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน
งานภาคสนามตามนโยบายรัฐบาลและ นโยบาย
สำคัญในเขตโครงการฯ สามชุก
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนเจ้าพระยา พร้อมสถานที่
งานฉลองกฐินสามัคคี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำกระเสียว เพื่อตรวจสอบ
สถานการณ์น้ำและ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยยางพาราในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนกระเสีย
ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาหาแนวทางบรรเทาสภาพ
ปัญหาให้กับเกษตรกร ในพื้นที่อุทยานสวรรรค์
อ่างทองหนองเจ็ดเส้น อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมชลประทาน ศึกษาดูงาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมติดตามงานและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำป่าพฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามดูงาน พร้อมให้คำแนะนำการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตาม
สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ
ระดับโครงการ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?