หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่
ตรวจราชการและ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ติดตามสถานการณ์น้ำและวิเคราะห์อิทธิพลจาก
พายุมังคุดและ พายุบารีจัต
การประชุมเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังนา
ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมหารือแนวทาง
การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงาน/
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมโครงการ ICT Day 2018
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เป็นประธาน
เปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
เขื่อนเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา
และการระบายน้ำ กับผู้สื่อข่าว
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมงาน
เปิดมหกรรมเครื่องจักรกล การเกษตรนานาชาติ
สำหรับการพัฒนาพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าตรวจติดตามงานซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล
ด้านบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุม
หารือแนวทางการดำเนินการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
เพื่อกำจัดวัชพืช ในเขตคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ
พื้นที่ความรับผิดชอบ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ ๒
และหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัด
วัชพืช สำนักเครื่องจักรกล ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการน้ำ ณ SWOC ๑๒
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งาน Application RIO ๑๒ WMS

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมหารือในการดำเนินการจัดทำแผนซ่อมแซม
อาคารชลประทานเร่งด่วน แผนป้องกันเร่งด่วน
ก่อนน้ำหลาก และการบริหารจัดการน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามงานไทยนิยม ยั่งยืน และติดตาม
สถานการณ์น้ำตามจุดเสี่ยงในเขตจังหวัดอ่างทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมหารือแนวทางเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
ในเขตจังหวัดอ่างทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาบานระบายน้ำ ประตูยางมณี
อย่างเร่งด่วนระยะสั้นและ ระยะยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒   SWOC 12
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เป็นประธาน
เปิดการประชุม โครงการศึกษาติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?