หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
   
 
   
 
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมงานเสวนาการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
รองอธิบดีกรมชลประทาน
เปิดโครงการแปลงสาธิต การปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ
โดยวิธีใช้น้ำน้อยเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานเปิด Kick off ไทยนิยม ยั่งยืน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมพิธีการย้ายปลา
ข้ามเขื่อนเจ้าพระยา (พ่อ-แม่พันธุ์) จังหวัดชัยนาท

Kick off กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามนโยบาย
คลองสวยน้ำใสและ หน้าบ้านน่ามอง
ในรูปแบบประชารัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างาน โครงการฯทับเสลา
คันกั้นน้ำห้วยทับเสลาป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนอุทัยฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานาด
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานระบบส่งน้ำและ
อาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านเขาขี้ฝอย ช่วงที่ ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานระบบส่งน้ำและ
อาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง
ฝายดงเกนหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานการประชุมโครงการการสำรวจอาคาร
ชลประทานโดยใช้ Mobile Application

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ดูงานเตรียมการป้องกันบรรเทาอุทกภัย


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และเข้าร่วมในพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑
ผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมคณะทำงาน
พิจารณาจัดทำแผนงานและ งบประมาณด้าน
เตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญ
เพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
บรรยายลักษณะงาน
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?