หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากร
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกิจกรรมการจัด
การงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference เพื่อบันทึกเทป
รายการ เดินหน้าประเทศไทย

ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ติดตามการกำจัดผักตบชวาและ การบริหารจัดการน้ำ
ของเขื่อนเจ้าพระยา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ ๑๑๕
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ ๑๑๕

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ชลประทานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบแรก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์เรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
ลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ ๓


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่การเกษตร
และคลองบางหลวงโดด ,สถานีวัดน้ำคลองโผงเผง
และประตูระบายน้ำผักไห่ - เจ้าเจ็ด

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่การเกษตร
และที่ประตูระบายน้ำรางจระเข้

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่การเกษตร
และที่สะพานสีกุกประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ๒๐ ปี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วม
ประชุมการติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่
น้ำท่วมขังและ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ประตูระบายน้ำ
สองพี่น้องและ ตรวจพื้นที่น้ำท่วม

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมการติดตามและ วิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและ ประชาสัมพันธ์
การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
โครงการในเขตลุ่มน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่และประชุมวางแผนการดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมคณะทำงาน
จัดทำแผนยุทธศาสตร ์โครงการในเขตลุ่มน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

more»
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
ข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน  (เอกสารเพิ่มเติม)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กำหนด เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๔/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๓/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๒/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๑/๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับ     การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวชลประทาน

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกันปวารณาตนในการรักษาศีล ๕

แบบโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

แบบบรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
     
     
Google


 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง