หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการ ในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา
พัฒนาคลองสองพี่น้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดอบรมการใช้งาน
Application Parcel Activity
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ เพื่อจัดทำเกณฑ์
การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
กับพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับพื้นที่
การประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง

การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ระดับภาคกลาง
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
ลงพื้นที่ดูงานการกำจัดวัชพืชผักตบชวา
บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
การประชุมหารือเตรียมความพร้อม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม
จัดนิทรรศการ ๑๑๗ ปี กรมชลประทาน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ร่วมประชุมคณะทำงาน ดำเนินการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ
ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ
โครงการทุ่งวัดสิงห์แบบมีส่วนร่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสารวมใจ
กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการชลประทาน ระดับสำนักงาน ปี ๒๕๖๓
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานปรับปรุง
โครงการในเขต สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?