หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับ
ดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน และคัดเลือก
สถาบันเกษตรกร ผู้ใช้น้ำดีเด่นครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ในเชตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ (SWOC12)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางข้อเสนอ
โครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ ๒

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแจงแนวทาง
การดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลมาตรการแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ในเขตโครงการชลประทานชัยนา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ในเขตโครงการชลประทานชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
และการรายงานข้อมูลการปลูกพืช
ในเขตชลประทานจังหวัดอ่างทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และติดตามผล
ความก้าวหน้าการใช้งาน Application RIO MMS

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา
สถานการณ์ภัยแล้งและ การแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
พื้นที่ขาดแคลนน้ำเนื่องจากสภาพฝนทิ้งช่วง

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ในการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมหารือการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
และแนวทางการปรับปรุงพื้นที่จัดรูปที่ดิน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ในเขตโครงการชลประทานชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่โครงการฯชัณสูตร
เพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำ
ในเขตพื้นที่โครงการฯชัณสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองกระทง
เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบน้ำ ให้แก่เกษตรกร
ในเขตชลประทานทุ่งวัดสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตโครงการฯบรมธาตุ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ในเขตโครงการฯ บรมธาตุ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
บริเวณ ทรบ.ปากคลอง ๒ ซ้าย โครงการฯ บรมธาตุ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมโครงการเชื่อมต่อสัญญาณ Swoc หลาน
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
   
     
     
     
     
     
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?