หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามผลการรื้อถอน
การบุกรุกที่ราชพัสดุ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อม
พื้นที่รับเสด็จ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านโนนเขวา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมซักซ้อมร่างกำหนดการรองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมการเตรียมสถานที่รับขบวนเสด็จ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ Video Conference
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
ของกรมชลประทาน (เป็นการภายใน)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามดูงานวางแผนปรับปรุง
ระบบสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ดูงานปรับปรุงระบบชลประทาน
คลองส่งน้ำ ๖ ซ้าย - ๑ ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๓
ซ้าย ระหานพร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ ๑)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ภาคสนามตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายสำคัญ
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ออกรายการ คุยกับชลประทาน Live

?
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ ให้กับเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ ๑๒ (Smart PR RID 12)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ดูงานภาคสนามงานอาคารบังคับน้ำ
บ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ดูงานภาคสนาม งานอาคารบังคับน้ำ
บ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?