หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
     
     
     
   
   
 
 
 
การลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน
สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานปฏิบัติการที่ ๔
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา
จักรพร้อมคณะ เดินทางตรวจพื้นที่เพื่อศึกษาระบบ
การบริหารจัดการน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ และ
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อกำกับการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ๒๐ ปี

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
จังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

ผวจ.สุพรรณบุรี และผส.ชป.๑๒ ลงพื้นที่บริเวณ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อประเมินสถานการณ์
น้ำและวางแผนป้องกันน้ำท่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ และ
ผู้อำนวยการโครงการฯผักไห่ ลงพื้นที่ติดตามสถาน
การณ์น้ำที่ทุ่งป่าโมกและ ประตูน้ำกุฎี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ จุดเฝ้าระวังอ่างทอง

ผวจ.สิงห์บุรี และผส.ชป.๑๒ พร้อมด้วย
ผคป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ


ผวจ.สิงห์บุรี และผส.ชป.๑๒ ลงพื้นที่บริเวณสถานี C3
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ
เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณวัดอินทราราม
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณวัดสรรพยาวัฒนาราม
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดชัยนาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือพายุขนุน (KHANUN)
และการบริหารจัดการน้ำ

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๙/๒๕๖๐
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๗/๒๕๖๐
ผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และผลการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้น
งานเป็นระดับ ๔

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๕/๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมการ และการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (20/07/2560)
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง