หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
   
 
   
 
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการชลประทานอุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ตรวจราชการการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่อำเภอ
หนองมะโมงและ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
แนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ผักไห่


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ
พื้นที่ลุ่มต่ำ ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ (ทุ่งผักไห่)

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่บริเวณบ้านพักเขื่อนเจ้าพระยา (ขนส่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้เขื่อนเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและ วิเคราะห์แนวโน้มสถาน
การณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมส่วนเครื่องจักรกล

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการการติดตามและกำกับดูแล การจัดทำแผน
งานงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา
สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ผ่านระบบ
Video Conference

น้อมรำลึก ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมกับจังหวัดชัยนาท
จัดงานน้อมรำลึก ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จฯทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุม
และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่งานก่อสร้างบริเวณ ต.ดอนลาน
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประชุมหารือวางแผน โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขต
ปฏิบัติรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี

ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
พร้อมเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ

ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานที่พัฒนาเป็นแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก ในเขตตำบลน้ำรอบ จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมคณะทำงาน
การจัดกิจกรรม ๖๐ ปี เขื่อนเจ้าพระยากับความมั่งคง
มั่งคั่งการเกษตรไทย มุ่งสู่ปีที่ ๖๑ แห่งความสดใสยั่งยืน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุม
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เพื่อติดตามการดำเนิน
งานและมอบแนวทางในการดำเนินงาน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมแนวทาง
การดำเนินการจัดสรรน้ำ ในเชตพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา เพื่อเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๑

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ)
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ)
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๙/๒๕๖๐
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๗/๒๕๖๐
ผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และผลการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้น
งานเป็นระดับ ๔

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๕/๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมการ และการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (20/07/2560)
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
บรรยายลักษณะงาน
 
     
   
     
 
 
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง