หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
   
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมผ่านระบบ
Video Conference จากห้องประชุมดงตาล
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
สถานการณ์น้ำกับผู้สื่อข่าวช่อง ๙

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุ
กรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น้ำผ่านระบบ Video Conference จาก SWOC

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
สถานการณ์น้ำกับผู้สื่อข่าวช่อง TNN 24
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีเดินทางมา
ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ ในเขต
พื้นที่จังหวัดชัยนาท (เขื่อนเจ้าพระยา)

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมผ่านระบบ
Video Conference จากห้องประชุม (SWOC)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒  ให้สัมภาษณ์
ด้านชลประทานและ การจัดการน้ำสถาบันเทคฯ เอเชี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจติดตามกิจกรรม
กำจัดผักตบชวา ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
วรางกูร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และ
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์
การบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมกับพายุเซินกา

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จัดกิจกรรมการถ่าย
ทอดและแลกเปลี่ยนความรู้การเพิ่มศักยภาพด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนประชาชนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ให้สัมภาษณ์การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประชุมจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual)

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ร่วมประชุมคณะอนุ
กรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น้ำผ่านระบบ Video Conference

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และผลการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้น
งานเป็นระดับ ๔

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๕/๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการเตรียมการ และการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2561 (20/07/2560)
เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
ข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน  (เอกสารเพิ่มเติม)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง