หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากร
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
     
   
   
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามประเมินผล
และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สชป.๑๒

สื่อสัญจร เดินตามศาสตร์พระราชา เพิ่มประสิทธิ
ภาพระบบชลประทานสร้างสมดุลน้ำลุ่มเจ้าพระยา
ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ณ สชป.๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการในเขตจังหวัดชัยนาท
ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการ ภายในสำนักฯ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมติดตามการ
เตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประชุมเตรียม
ความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า
สามัคคี ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา อำเภอสรรพยา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด สชป.๑๒

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมโครงการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
ฝั่งขวา คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง (มอ.)
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนิน
งานตามแผนการตรวจการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์สถานการน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
ของเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

more»
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
ข้อมูลแหล่งน้ำที่สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน  (เอกสารเพิ่มเติม)
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บรรยายลักษณะงาน
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
กำหนด เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๔/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๓/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๒/๒๕๕๙
ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตามเลขที่ ถจ.๑๑/๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับ     การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดน้ำ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของชาวชลประทาน

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกันปวารณาตนในการรักษาศีล ๕

แบบโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

แบบบรรยายลักษณะงาน
 
     

 

     
   
     
 
 
 
     
     
Google


 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง