หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต์
 


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
   
   
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง
และการบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดโครงการจัดหาน้ำแปลงสาธิต Smart Farm
และศึกษาแนวทางการกำจัดผักตบชวา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ
ในงานครบรอบปีที่ ๑๑๗ กรมชลประทาน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมโรงสูบน้ำบางเสวย
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา
และวัชพืชสำหรับการจัดทำน้ำ
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

รองอธิบดีกรมชลประทาน
พร้อมคณะลงพื้นที่ดูงานสถานีสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์
และระบบส่งน้ำทุ่งวัดสิงห์
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชบริเวณท้าย
ปตร.โพธิ์พระยา และปตร.สองพี่น้อง ในเขตแม่น้ำท่าจีน
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำและ
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเกี่ยว
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief Of Operation)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิรูป
ภาคการเกษตรรูปแบบวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ประชุมติดตามผลเบิกจ่าย
ณ โครงการชลประทานอุทัยธานี

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้า
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษารุ่นใหม่ สชป.๑๒
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังนโยบายการบริหารจัดการน้ำ
และเตรียมความพร้อมพื้นที่เฝ้าระวังฤดูแล้ง ๒๕๖๑/๖๒

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตร
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
ให้การต้อนรับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนิน
งานกำจัดวัชพืชบริเวณลำน้ำและหน้า
ปตร.สองพี่น้อง ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับสำนักงานชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมการเตรียมพร้อมในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งปี ๖๑/๖๒
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนการปลูกข้าว
เหลื่อมเวลาจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รองอธิบดีกรมชลประทาน
และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ลงพื้นที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัย
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จังหวัดชัยนาท

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล) ตำแหน่งนายช่างชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน)
จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ตั้งแหล่งน้ำต้นทุน
แหล่งน้ำต้นทุนและพื้นที่ที่สามารถสนับสนันน้ำได้
การเข้าใช้งานเว็บไซต์สารสนเทศภายใน กรมชลประทาน
เอกสารขั้นตอนการเข้าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๓
 
 
     
   
     
   
     
   
     
Google


 
RID CHANNEL
 
 
 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?