นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
 
หนังสือเวียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
0704

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 24 เมษายน 60
0604

รายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

งานธุรการ 24 เมษายน 60
0504

จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ส่วนบริหารจัดการน้ำและ
บำรุงรักษา
14 เมษายน 60
0404

ร่างรายงานการประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

งานธุรการ 12 เมษายน 60
0304

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งานการเงินและบัญชี 12 เมษายน 60
0204

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 04 เมษายน 60
0104

ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในแต่ละระดับ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 04 เมษายน 60
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  ย้อนหลัง  ม.ค.59 / ก.พ.59 / มี.ค.59 / เม.ย.59 / พ.ค.59 / มิ.ย.59 / ก.ค.59 / ส.ค.59 / ก.ย.59 / ต.ค.59 / พ.ย.59 / ธ.ค.59 / ม.ค.60 / ก.พ.60 / มี.ค.59
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์