นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
 
หนังสือเวียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
0210

ร่างรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

งานธุรการ 19 ตุลาคม 60
0110

แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 2 ตุลาคม 60
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
       
       
       
       
       
  ย้อนหลัง ม.ค.60 / ก.พ.60 / มี.ค.60 / เม.ย.60 / พ.ค.60 / มิ.ย.60 / ก.ค.60 / ส.ค.60 / ก.ย.60
              
ม.ค.59 / ก.พ.59 / มี.ค.59 / เม.ย.59 / พ.ค.59 / มิ.ย.59 / ก.ค.59 / ส.ค.59 / ก.ย.59 / ต.ค.59 / พ.ย.59 / ธ.ค.59
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์