หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒

สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากร
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
   
   
 
 

นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


นายนิรุตติ์  เหรียญสุวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป.๑๒)

นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายชัยรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ว่าที่ ร.ต.อำนวย  ชีวะพฤกษ์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


นายเนรมิต  เทพนอก
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ำและบำรุงรักษา

นายเสวก  สร้อยสังวาลย์
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล