หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้งบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
  แผนภูมิสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
   
 
นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


นายเนรมิต เทพนอก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป.๑๒

นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายสมหมาย ม่วงใหม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ำและบำรุงรักษา

       นายสุทธิชัย ดีอ่วม
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผคป.ชัยนาท


นายฐกร กาญจน์จิรเดช
ผคป.อุทัยธานี

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผคป.สิงห์บุรี

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
ผคป.อ่างทอง

     นายยศดนัย น้อยแก้ว         ผคป.สุพรรณบุรี
นายพิทักษ์ ยุวานนท์
ผคบ.เจ้าพระยา


นายธนู โพธิ์เอี้ยง
ผคบ.พลเทพ

นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
ผคบ.ท่าโบสถ์


นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน
ผคบ.สามชุก

     นายรุ่งธรรม บ่อเกิด       
        ผคบ.ดอนเจดีย์
นายประเชิญ จีนขจร
ผคบ.โพธิ์พระยา


นายวัชระ ไกรสัย
ผคบ.บรมธาตุ

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ
ผคบ.ชัณสูตร


นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
ผคบ.ยางมณี

     นายจำนงค์ ธรรมสอน     
        ผคบ.ผักไห่
นายอุดมพร ผาสุข
ผคบ.กระเสียว


นายบุญเลิศ บุบผากอง
ผคบ.ทับเสลา

นายวิชัย พาตา
ผคส.12