หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้งบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
  แผนภูมิสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
   
 
นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


นายเนรมิต เทพนอก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป.๑๒

นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายชัยรัตน์  ชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายสมหมาย ม่วงใหม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


นายทวีป เกิดทอง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ
น้ำและบำรุงรักษา

นายสุทธิชัย ดีอ่วม
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผคป.ชัยนาท


นายฐกร กาญจน์จิรเดช
ผคป.อุทัยธานี

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผคป.สิงห์บุรี

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ
ผคป.อ่างทอง

นายชัยรัตน์ หมือนพลอย ผคป.สุพรรณบุรี
นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ
ผคบ.เจ้าพระยา


นายธนู โพธิ์เอี้ยง
ผคบ.พลเทพ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ
ผคบ.ท่าโบสถ์


นายยศดนัย น้อยแก้ว
ผคบ.สามชุก

นายรุ่งธรรม บ่อเกิด
ผคบ.ดอนเจดีย์

นายประเชิญ จีนขจร
ผคบ.โพธิ์พระยา


นายวิชัย พาตา
ผคบ.บรมธาตุ

นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
ผคบ.ชัณสูตร


นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
ผคบ.ยางมณี

นายจำนงค์ ธรรมสอน
ผคบ.ผักไห่

นายอุดมพร ผาสุข
ผคบ.กระเสียว


นายบุญเลิศ บุบผากอง
ผคบ.ทับเสลา

นายวัชระ ไกรสัย
ผคส.12


นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์
นิติกรสำนัก