หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
แผนผังเว็บไซต์
 
   
   
 

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างบริหารงาน
แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง
หน่วยงานในสังกัด
ติดต่อ
แผนผังเว็บไซต์

สารสนเทศภายในสำนักฯ
-คำรับรองปฏิบัติราชการ
-หน้าที่และความรับผิดชอบ
-บุคลากร
-คลังความรู้
-ประมวลภาพกิจกรรม
-บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา
-แผนที่สำนักฯ
-แผนผังเว็บไซต์
-ติดต่อ

คำสั่ง/ประกาศ
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
-คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ประกาศกรมชลประทาน
-คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทานใน สชป.๑๒
-คำสั่งสำนักฯ สชป.๑๒
-หนังสือเวียนสำนักฯ สชป.๑๒
-กฎระเบียบข้าราชการ
-กฎระเบียบลูกจ้างประจำ
-กฎระเบียบพนักงานราชการ
-กฎระเบียบลูกจ้างชั่วคราว

ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส
-ระบบอัจฉริยะ Smart Office
-ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ
-ระบบทะเบียนฐานันดร
-ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
-ระบบสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
-ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
-ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
-ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
-ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส
-ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิก

มุมบริการข้อมูล
-Line ข่าวสำนักฯ ๑๒
-Facebook สำนักฯ ๑๒
-Twitter สำนักฯ ๑๒
-ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
-คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
-แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ
-แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ท VPN
-CCTV น้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระ
ยา

ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

คู่มือเอกสาร/Download
-คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
-คู่มือมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
-คู่มือการใช้โทรศัพท์เครือข่าย VPN
-คู่มือการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐา
-คู่มือการบริการรับ-ส่งข่าวทางวิทย
-คู่มือการควบคุมวัสดุ
-คู่มือระบบอัจฉริยะ Smart Office
-คู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์

สถิติการเข้าเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสนเทศสถานการณ์น้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง

 
 
   
 
 


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016