หน้าแรก        ความเป็นมา/หน้าที่ความรับผิดชอบ                 คณะกรรมการบริหาร                ระเบียบข้อมูลข่าวสาร               หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต


นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ความเป็นมา/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ตัวชี้วัด
ระเบียบข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม/ความเคลื่อนไหว
าร
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
แบบสำรวจความคิดเห็นข้อแนะนำ
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
เข้าชมทั้งสิ้น       ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
๑. โครงสร้างและการจัดการองค์กร
๒. สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 
            หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวง  
            คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่หน่วยงานภายในกรม   
  ๓. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง  
            คำสั่งกรมชลประทาน  
            ประกาศ  คำสั่ง  สำนักนายกรัฐมนตรี  
            กฏหมาย ระเบียบ วิธีการบริหารงบประมาณ  
     
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
๑. ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
๒. นโยบายหรือการตีความที่ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา 
๓. แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๔. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
๓. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
          คู่มือด้านการบริหารจัดการน้ำ
          คู่มือด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
          คู่มือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
          คู่มือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา 
๕. สัญญาสำคัญของรัฐ 
๖. สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
๗. มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม. 
          ปีพ.ศ. 2560
          ปีพ.ศ. 2559
          ปีพ.ศ. 2558
          ปีพ.ศ. 2557
          ปีพ.ศ. 2556
          ปีพ.ศ. 2555
๘. ประกาศประกวดราคา สอบราคา
          ประกวดราคา
          สอบราคา
๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
๑๐. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๑๑. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส 
          การบริหารงานบุคคล
๑๒. งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
๑๓. ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
 
            - จุลสารข่าว  
            - สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์  
            - สรุปข่าวเด่นประจำวัน  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
     
     
 
Google


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์/ถามตอบ
 
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
?