หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 
   
   
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า การพลังงาน และการรักษาระบบนิเวศนควบคุมและดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมายวางแผนควบคุมและประเมิน ควบคุมและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับงาน ชลประทาน และดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และพัฒนาเสิรมสร้างองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ให้มีความเข็งแรงดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิด
จากน้ำศึกษา จัดทำรายงานเบื้องต้นสำรวจและออกแบบโครงการชลประทาน และโครงการอื่น ตามพื้นที่ลุ่มน้ำตาม
ที่กรมมอบหมายควบคุมกำกับดูแลการใช้ราชพัสดุในส่วนที่กรมรับผิดชอบ ทางน้ำชลประทานและการบริหารสินทรัพย์
ของกรมบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดและ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาในการบำรุงรักษา
อาคารชลประทานและ ภารกิจที่ถ่ายโอนปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
           กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ค่านิยม
WATER for all Work Smart              เก่งงาน เก่งคิด
Accountability                             รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking                ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise                                    เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness                           นำประโยชน์สู่ประชาชน

Work Smart
     เก่งงาน เก่งคิด หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนงานอย่าง งสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
Accountability
     รับผิดชอบงาน หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผู้เกี่ยวข้อง
Teamwork & Networking
     ร่วมมือ ร่วมประสาน หมายถึง สามารถทำงานร่วบกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน
Expertise
     เชี่ยวชาญงานที่ทำ หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับ ผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ
Responsiveness
     นำประโยชน์สู่ประชาชน หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหาพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวด เร็วและเป็นธรรม วัฒนธรรมกรมชลประทาน เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชนกรมชล ประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรา ฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

เป้าประสงค์
          กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือด้านประสิทธิผล ตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กรมีจำนวน 19
เป้าประสงค์ คือ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
     1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
     2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
     3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
     4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
     5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
     6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
     7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
     8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
     9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
   10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
   11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
   12. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
   13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
   14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
   15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาองค์กร
   16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
   17.องค์กรมีการจัดการความรู้
   18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
   19.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


 
   
 

 

     
 
 
 

 
 
 
     
     
Google


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016