หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
ติดต่อ
 
   
   
 
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายใน
โทรสาร/มือถือ
ผส.ชป.12
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12
นายสุชาติ เจริญศรี
101
หน้าห้อง ผส.ชป.12
102
056-405019
056-405012-5
แฟกซ์ 056-426516
บ้านพัก ผส.ชป.12
103
ป้อมยามบ้านพัก ผส.ชป.12
104
ผชช.ชป.12
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป ๑๒)
nirutchn39@gmail.com
นายนิรุตดิ์ เหรียญสุวงษ์
105
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405-024
08-1692-7697
ฝปท.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ
kanjounatee.rid.12@gmail.com
201
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405-020
08-1707-6030
นิติกรประจำสำนักชลประทานที่ ๑๒
นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์
202
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-7520-3324
ธก.ชป.12
ผู้ควบคุมงานธุรการ
นางพูลทิพย์ ตุลานนท์
203
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-5273-5966
งานธุรการ
204
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
 
งานอาคารและสถานที่
215
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1707-6030
บส.ชป.12
ผู้ควบคุมงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
205
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
206
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
พด.ชป.12
ผู้ควบคุมงานพัสดุ
นางคนึงนิตย์ ศรีสว่าง
207
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1887-9081
งานพัสดุ
208
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานจัดหาพัสดุ
209
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานคลังพัสดุ
210
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
บง.ชป.12
ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี
นายเผชิญ กิ่งผา
211
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานการเงินและบัญชี
212
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ปส.ชป.12
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์
213
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ห้องประชาสัมพันธ์ (กาแฟ)
214
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
สโมสร (แปดเหลี่ยม)
216
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผวศ.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
chewapruk@yahoo.com
ว่าที่ ร.ต.อำนวย ชีวะพฤกษ์
301
056-405012-5
โทร / แฟกซ์ 056-405024
08-1886-3670
กพค.ชป.12
หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ
302
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
กอบ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
303
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405024
กธว.ชป.12
หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
นายถาวร คำมาตร
thaworn06@hotmail.co.th
304
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1967-4688
ฝสร.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
นายประชุม กล่อมขาว
prachum12@gmail.com
305
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405024
08-1841-6959
ฝตว.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
306
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผจบ.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
นายเนรมิต เทพนอก
307
056-405021
056-405022
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405023
ฝงจ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ
นายมนตรี เนียมรอด
mun_52@hotmail.com
308
056-405022
แฟกซ์ 056-405023
08-1379-1500
ฝจน.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี
yimirri44@hotmail.com
309
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
-
ฝชน.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
pm_vongboon@hotmail.com
310
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
ฝปค.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405023
08-6440-4835
ฝปท.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน
  056-405658
ฝปน.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี (รก)
yimirri44@hotmail.com
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
ฝปข.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน

306
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผผง.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ
นายชัยรัตน์ ชัยสวัสดิ์
r.chaisawat@gmail.com
ex12@mail.rid.go.th
401
056-405012-5
โทร / แฟกซ์ 056-405025
แฟกซ์ 056-405017-8
08-2347-2991
ฝงส.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
นายอนุรัตน์ ตุงคะศิริ
pbcon_rid12@hotmail.com
403
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-14359607
ฝปช.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
นายสมบัติ สนธิศรี
404
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-6362-0048
ฝผง.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายมนตรี เนียมรอด
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ฝคพ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
404
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-9640-4339
ผคก.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายเสวก สร้อยสังวาลย
501
056-405026
แฟกซ์ 056-405027
08-1659-5804
08-1801-6997
ฝวก.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
นายสุทธิชัย ดีอ่วม
502
056-405028
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ฝซบ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
นายกิตติชัย เพ็งน่วม
kittichai-34@hotmail.com
504
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1972-7267
ฝปย.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
นายสมเกียรติ พงษ์พานิช
507
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1972-7267
ฝปส.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ
นายสุริยา สุโพธิ์ใหม่
515
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1593-8485
ฝฟท.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสานสนเทส (รก)
นายสุทธิชัย ดีอ่วม
516
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ศูนย์สารสนเทศ (IT)
ศูนย์สารสนเทศ
irrigation12@mail.rid.go.th
irrigation12@yahoo.com
523
056-405012-5
056-405016
แฟกซ์ 056-405017-8
แฟกซ์ 056-405016
 
   
 

 

     
 
 
 
 
 
     
     
Google


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016