หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
ติดต่อ
 
   
   
 
อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายใน
โทรสาร/มือถือ
ผส.ชป.12
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12
นายสุรชาติ  มาลาศรี

101
หน้าห้อง ผส.ชป.12
102
056-405019
056-405012-5
แฟกซ์ 056-426516
บ้านพัก ผส.ชป.12
103
ป้อมยามบ้านพัก ผส.ชป.12
104
ผชช.ชป.12
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป ๑๒)

105
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405-024

ฝปท.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ
kanjounatee.rid.12@gmail.com

201
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405-020
08-1707-6030
นิติกรประจำสำนักชลประทานที่ ๑๒
นายประสิทธิ์  มณฑาทิพย์
202
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-7520-3324
ธก.ชป.12
ผู้ควบคุมงานธุรการ
นางพูลทิพย์  ตุลานนท์
203
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-5273-5966
งานธุรการ
204
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
 
งานอาคารและสถานที่
215
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1707-6030
บส.ชป.12
ผู้ควบคุมงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
205
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
206
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
พด.ชป.12
ผู้ควบคุมงานพัสดุ
นางคนึงนิตย ์ ศรีสว่าง
207
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1887-9081
งานพัสดุ
208
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานจัดหาพัสดุ
209
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานคลังพัสดุ
210
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
บง.ชป.12
ผู้ควบคุมงานการเงินและบัญชี
นายเผชิญ  กิ่งผา
211
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
งานการเงินและบัญชี
212
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ปท.ชป.12
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์
นางสาวราตร ี ช้างหัวหน้า
213
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ห้องประชาสัมพันธ์ (กาแฟ)
214
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
สโมสร (แปดเหลี่ยม)
216
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผวศ.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
นายสมหมาย ม่วงใหม

301
056-405012-5
โทร / แฟกซ์ 056-405024
พค.ชป.12
หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ
นายปรเมศวร์  เสตะสวัสดิพงษ์
302
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
อบ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
นายศุภเกียรติ เมฆสินธุ์
303
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405024
ปธ.ชป.12
หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
นายถาวร  คำมาตร
thaworn06@hotmail.co.th
304
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1967-4688
สป.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
นายประชุม  กล่อมขาว
prachum12@gmail.com
305
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405024
08-1841-6959
ตว.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
นายกมลวุฒ ิ พีรนันทปัญญา
306
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผจบ.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
นายเนรมิต เทพนอก
307
056-405021
056-405022
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405023
บน.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
นายพงษ์ศักดิ์  อัครมณี
yimirri44@hotmail.com
309
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
-
ปบ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา
นายนคร  พรหมทับทิม

ปน.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
นายพงษ์ศักดิ์  อัครมณี (รก)
yimirri44@hotmail.com
309
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
-
สพ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ
นายแสง  คณิตจินดา
310
056-405021
แฟกซ์ 056-405023
ปข.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและ
อาคารชลประทาน
ว่าที่ ร.ต. พรพศุตม์  ธิติทรัพย์อุดม
306
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ผผง.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
นายชัยรัตน์  ชัยสวัสดิ์
r.chaisawat@gmail.com
ex12@mail.rid.go.th
401
056-405012-5
โทร / แฟกซ์ 056-405025
แฟกซ์ 056-405017-8
08-2347-2991
ยศ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
นายอนุรัตน์  ตุงคะศิริ
pbcon_rid12@hotmail.com
403
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-14359607
ตป.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
นายสมบัติ  สนธิศรี
404
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-6362-0048
ผง.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายมนตรี  เนียมรอด
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
คพ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
นายวิชัย  ผันประเสริญ
404
056-405025
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-9640-4339
ผคก.ชป.12
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นายสุทธิชัย  ดีอ่วม
501
056-405026
แฟกซ์ 056-405027
วค.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
นายกิตติชัย  เพ็งน่วม (รก)
kittichai-34@hotmail.com
502
056-405028
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ซบ.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
นายสุทธิชัย  ดีอ่วม (รก)
504
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1972-7267
ปย.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
นายสมเกียรติ  พงษ์พานิช
507
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1972-7267
ปส.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ
นายสุริยา  สุโพธิ์ใหม่
515
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
08-1593-8485
ฟท.ชป.12
หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสานสนเทศ
นายกิตติศักดิ์ พวงสมบัติ
kittisak-2828@hotmail.com
516
056-405012-5
แฟกซ์ 056-405017-8
ศูนย์สารสนเทศ (IT)
ศูนย์สารสนเทศ
irrigation12@mail.rid.go.th
irrigation12@yahoo.com
523
056-405012-5
056-405016
แฟกซ์ 056-405017-8
แฟกซ์ 056-405016
 
   
 

 

     
 
 
 
 
 
     
     
Google


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016