คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๒   ประจำปี 2560                                                                       ย้อนหลังปี 2556   /  ย้อนหลังปี 2557    /  ย้อนหลังปี 2558   /  ย้อนหลังปี 2559                                      
เลขที่
เรื่อง
บันทึกเมื่อ
017/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

02 มีนาคม 60
010/2560

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการในเขตลุ่มน้ำ

10 กุมภาพันธ์ 60
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒  จังหวัดชัยนาท
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย: ศูนย์สารสนเทศ สชป.12   กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร : 0-5640-5012-15    Fax: 0-5640-5017 , 0-5640-5018
E-mail  irrigation12@yahoo.com