คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๒   ประจำปี 2561                                                                    ย้อนหลังปี 2556   /  ย้อนหลังปี 2557    /  ย้อนหลังปี 2558   /  ย้อนหลังปี 2559   /  ย้อนหลังปี 2560                                   
เลขที่
เรื่อง
บันทึกเมื่อ
065/2561

แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

24 ธันวาคม 2561
047/2561

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

24 ธันวาคม 2561
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒  จังหวัดชัยนาท
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย: ศูนย์สารสนเทศ สชป.12   กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร : 0-5640-5012-15    Fax: 0-5640-5017 , 0-5640-5018
E-mail  irrigation12@yahoo.com