สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
 
 
 


นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
 
คำสั่งกรมชลประทานใน สชป.๑๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
เลขที่
เรื่อง
บันทึกเมื่อ
    ข 21/056/2561

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) นายศราวุธ ภูเฮือง

15 สิงหาคม  61
    ข 21/055/2561

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) นางปาณิสรา เพียรเกิด

15 สิงหาคม  61
    ข 21/054/2561

แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(จำนวน 1 ราย) นายกิตติ งามมีศรี

10 สิงหาคม  61
    ข 21/053/2561

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) นายกิตติ งามมีศรี

10 สิงหาคม  61
    ข 21/052/2561

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) นางสาวอังคณา พะลัง

9 สิงหาคม  61
    ข 21/051/2561

ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายธนรัฐ ปรีชาจารย์

3 สิงหาคม  61
     
     
     
     
     

 

 

 

 
  ดูย้อนหลัง   
      
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
      ม.ค.60
/ ก.พ.60 / มี.ค.60 / เม.ย.60 / พ.ค.60 / มิ.ย.60 / ก.ค.60 / ส.ค.60 / ก.ย.60 / ต.ค.60 / พ.ย.60 / ธ.ค.60
      ม.ค.59 / ก.พ.59 / มี.ค.59 / เม.ย.59 / พ.ค.59 / มิ.ย.59 / ก.ค.59 / ส.ค.59 / ก.ย.59 / ต.ค.59 / พ.ย.59 / ธ.ค.59
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์