สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
โทร. 056-405012-5 โทรสาร. 056-405017-8
VPN 4121, 4122, 4123, 4124