ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของเรื่อง
กำหนดส่ง
ส่วนกลางสำนัก
โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ฝบท. ผวศ. ผจบ. ผคก. ผผง. ลบ
สบ
พช
อย
ชค
มน
คก
รร
มร
คพ
ปต
นค
ปส
บบ
กส
2845 การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผง.ชป.10
17 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2844 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 4
ผง.ชป.10
20 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2792 ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ และความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน
ผง.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2758 ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการในสังกัด (Download ตัวชี้วัดฯ)
บส.ชป.10
10 ต.ค.60
                                       
2728 ขอข้อมูลการดำเนินงานโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 (Download แบบรายงานสรุปผลฯ)
ผจบ.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2718 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
(Download เอกสาร)
บส.ชป.10
5 ต.ค.60
                                       
2717 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
บส.ชป.10
5 ต.ค.60
                                       
2707 ขอให้รายงานผลกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หลัง 100 วัน
ผผง.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2699 แนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนัก/กอง
ฝบท.ชป.10
3 ต.ค.60
                                       
2696 ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่จะนำเสนอคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
(Download แบบฟอร์ม)
ผง.ชป.10
30 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
       
2618 ขอให้แจ้งรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561
ธก.ชป.10
29 ก.ย.60
                                       
2613 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการภายใต้งบลงทุน ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผง.ชป.10
25 ก.ย.60
                                       
2609 ขอให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2560
ผผง.ชป.10
4 ต.ค.60
-
-
-
                             
2602 ขอรายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ผจบ.ชป.10
2 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                           
2568 ขอให้จัดส่งข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2560/61
ผจบ.ชป.10
21 ก.ย.60
-
-
-
-
-
                             
2514 ขอให้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
บส.ชป.10
25 ก.ย.60
                                       
2495 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่
คพ.ชป.10
13 ก.ย.60
-
-
-
-
-
                             
2493 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน (รอบที่ 2)
คพ.ชป.10
25 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2491 ขอให้เร่งรัดเตรียมความพร้อม และจัดส่ง ปมก. งานตามแผนงาน/โครงการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ภาคกลาง (Area base)
ผง.ชป.10
22 ก.ย.60
                                       
2454 ขอให้ทบทวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ผจบ.ชป.10
11 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2434 ส่งแบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สพ.ชป.10
10 ต.ค.60
                                       
2423 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
( 1 ตค 60 - 30 กย 60 )
ผง.ชป.10
20 ก.ย.60
                                       
2412 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ฝบท.ชป.10
6 ก.ย.60
                                       
2389 ขอให้จ้ดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
4 ก.ย.60
                                       
2371 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
งบ.ชป.10
25 ก.ย.60
-
                                     
2337 บูรณาการแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผผง.ชป.10
4 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2332 การแจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผง.ชป.10
29 ส.ค.60
 
-
-
-
-
                             
2303 การของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2561
ผง.ชป.10
29 ส.ค.60
 
-
-
-
-
                             
2261 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บส.ชป.10
12 ก.ย.60
-
                                     
2250 เร่งรัดการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน (Work manual) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปท.ชป.10
31 ส.ค.60
                                       
2218 การสัมมนาอาสาสมัครชลประทานที่จะปฎิบัติหน้าที่จะปฎิบัติหน้าที่ แทนอาสาสมัครชลประทานที่หมดวาระ
สพ.ชป.10
28 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2216 ขอให้ตรวจสอบโครงการพระราชดำริที่ชำรุด เพื่อจัดเข้าแผนงานปรับปรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2562 (Download ขอให้ตรวจสอบโครงการพระรชดำริ)
ผผง.ชป.10
28 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2207 เร่งรัดการเตรียมความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง ประมาณการ และที่ดินของ งานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งระบบ
ผผง.ชป.10
31 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2195 การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตป.ชป.10
5 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2147 ขอให้ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดินของงานตามร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
ผง.ชป.10
11 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2115 สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สพ.ชป.10
31 ส.ค.60
-
-
-
-
                             
2114 สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สพ.ชป.10

31 ส.ค.60
-
-
-
-
                             
2103 ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป

ผจบ.ชป.10

9 ส.ค.60
-
-
-
                                 
2078 การลงทะเบียนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ กรมชลประทาน
พด.ชป.10
11 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2075 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
ผผง.ชป.10
7 ส.ค.60
                                       
2074 การขออุทธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผผง.ชป.10
4 ส.ค.60
                                       
2065 การสำรวจอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพร้อมใช้งาน (ชป.07)
ผจบ.ชป.10
22 ส.ค.60
-
-
-
-
2029 ขอให้ดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
ปข.ชป.10
3 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผผง.ชป.10
31 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1973 ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรา 8
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปน.ชป.10
7 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
1956 ขอให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่จะให้ สสธ.ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ผวศ.ชป.10
27 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1949 ขอให้แจ้งคืนงบประมาณรายการงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณมยุรี
ผง.ชป.10
4 ส.ค.60
                                       
1943 การจัดทำข้อมูลนำเสนอสำหรับรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
ผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงฯ
ผง.ชป.10
1 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                           
1941 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1933 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1889 ขอให้ส่งรายละเอียดแผนงานและงบประมาณงานซ่อมแซมโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คพ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1811 ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2560-2564
ผง.ชป.10
13 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1807 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
บส.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1710 ขอทบทวนพื้นที่ชลประทาน
บน.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
1695 สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนิน
โครงการของส่วนราชการปี 2559-2560
ผผง.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1680 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ธก.ชป.10
30 มิ.ย.60
                             
1672 ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
26 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1665 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานชลประทาน เพื่อการวิจัย
ผจบ.ชป.10
7 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1585 ขอส่งเอกสารประเมินฯ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
17 สชป.
ผจบ.ชป.10
19 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
1572 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
ธก.ชป.10
26 มิ.ย.60
x
P
P
P
P
x
P
x
P
P
x
x
P
P
x
P
P
P
x
P
1540 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1537 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ผวศ.ชป.10
15 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
P
-
-
-
x
-
P
1509 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                           
-
1508 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1440 แผนการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
2 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
x
x
x
P
P
P
P
-
x
x
-
1420 ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
P
x
-
1407 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ธก.ชป.10
10 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1399 การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ สชป.1-17ประจำปี
งบประมาณ 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
1375 ขอให้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560
ผวศ.ชป.10
7 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
1372 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 3
ผผง.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1360 การตรวจสอบประตูน้ำที่เรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน
ผผง.ชป.10
26 พ.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
P
P
P
-
-
P
-
-
-
-
1340 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักบริหารโครงการ
ธก.ชป.10
27 พ.ค.60
P
P
P
P
x
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
1336 การรายงานการดำเนินการโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียก
สลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559/2560 เพิ่มเติม
ผจบ.ชป.10
19 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1306 แผนงานการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
18 พ.ค.60
-
-
-
-
-
x
P
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
x
-
1262 การติดตามข้อมูล/รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 10
ปท.ชป.10
11 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1243 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ผผง.ชป.10
25 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1203 ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
ผจบ.ชป.10
11 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1199 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
ธก.ชป.10
15 พ.ค.60
-
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1187 สำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ผ่านระบบ VPN ของกรม
ธก.ชป.10
28 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1059
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS
บส.ชป.10
30 มิ.ย.60
                                       

หมายเหตุ
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งแล้ว
เครื่องหมาย x หมายถึง ยังไม่ส่ง
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งเลยกำหนด