ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของเรื่อง
กำหนดส่ง
ส่วนกลางสำนัก
โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ฝบท. ผวศ. ผจบ. ผคก. ผผง. ลบ
สบ
พช
อย
ชค
มน
คก
รร
มร
คพ
ปต
นค
ปส
บบ
กส
1680 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ธก.ชป.10
30 มิ.ย.60
                                       
1672 ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
26 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1665 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานชลประทาน เพื่อการวิจัย
ผจบ.ชป.10
7 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1585 ขอส่งเอกสารประเมินฯ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
17 สชป.
ผจบ.ชป.10
19 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
1572 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
ธก.ชป.10
26 มิ.ย.60
                                       
1540 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1509 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                           
-
1508 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1440 แผนการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
2 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
     
-
1420 ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
P
x
-
1407 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ธก.ชป.10
10 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1399 การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ สชป.1-17ประจำปี
งบประมาณ 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
1391 การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ธก.ชป.10
25 พ.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1375 ขอให้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560
ผวศ.ชป.10
7 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1372 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 3
ผผง.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1360 การตรวจสอบประตูน้ำที่เรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน
ผผง.ชป.10
26 พ.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
P
P
P
-
-
P
-
-
-
-
1340 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักบริหารโครงการ
ธก.ชป.10
27 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1336 การรายงานการดำเนินการโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียก
สลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559/2560 เพิ่มเติม
ผจบ.ชป.10
19 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1306 แผนงานการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
18 พ.ค.60
-
-
-
-
-
x
P
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
x
-
1262 การติดตามข้อมูล/รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 10
ปท.ชป.10
11 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1243 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ผผง.ชป.10
25 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1203 ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
ผจบ.ชป.10
11 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1199 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
ธก.ชป.10
15 พ.ค.60
-
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1187 สำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ผ่านระบบ VPN ของกรม
ธก.ชป.10
28 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1059
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS
บส.ชป.10
30 มิ.ย.60
                                       

หมายเหตุ
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งแล้ว
เครื่องหมาย x หมายถึง ยังไม่ส่ง
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งเลยกำหนด