ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของเรื่อง
กำหนดส่ง
ส่วนกลางสำนัก
โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ฝบท. ผวศ. ผจบ. ผคก. ผผง. ลบ
สบ
พช
อย
ชค
มน
คก
รร
มร
คพ
ปต
นค
ปส
บบ
กส
2029 ขอให้ดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
ปข.ชป.10
3 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผผง.ชป.10
31 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1973 ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรา 8
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปน.ชป.10
7 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
1956 ขอให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่จะให้ สสธ.ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ผวศ.ชป.10
27 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1949 ขอให้แจ้งคืนงบประมาณรายการงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณมยุรี
ผง.ชป.10
4 ส.ค.60
                                       
1943 การจัดทำข้อมูลนำเสนอสำหรับรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
ผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงฯ
ผง.ชป.10
1 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                           
1941 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1933 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1889 ขอให้ส่งรายละเอียดแผนงานและงบประมาณงานซ่อมแซมโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คพ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1811 ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2560-2564
ผง.ชป.10
13 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1807 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
บส.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1710 ขอทบทวนพื้นที่ชลประทาน
บน.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
1695 สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนิน
โครงการของส่วนราชการปี 2559-2560
ผผง.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1680 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ธก.ชป.10
30 มิ.ย.60
                             
1672 ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
26 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1665 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานชลประทาน เพื่อการวิจัย
ผจบ.ชป.10
7 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1585 ขอส่งเอกสารประเมินฯ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
17 สชป.
ผจบ.ชป.10
19 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
1572 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
ธก.ชป.10
26 มิ.ย.60
x
P
P
P
P
x
P
x
P
P
x
x
P
P
x
P
P
P
x
P
1540 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1537 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ผวศ.ชป.10
15 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
P
-
-
-
x
-
P
1509 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                           
-
1508 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1440 แผนการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
2 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
x
x
x
P
P
P
P
-
x
x
-
1420 ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
P
x
-
1407 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ธก.ชป.10
10 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1399 การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ สชป.1-17ประจำปี
งบประมาณ 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
1375 ขอให้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560
ผวศ.ชป.10
7 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
1372 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 3
ผผง.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1360 การตรวจสอบประตูน้ำที่เรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน
ผผง.ชป.10
26 พ.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
P
P
P
-
-
P
-
-
-
-
1340 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักบริหารโครงการ
ธก.ชป.10
27 พ.ค.60
P
P
P
P
x
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
1336 การรายงานการดำเนินการโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียก
สลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559/2560 เพิ่มเติม
ผจบ.ชป.10
19 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1306 แผนงานการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
18 พ.ค.60
-
-
-
-
-
x
P
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
x
-
1262 การติดตามข้อมูล/รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 10
ปท.ชป.10
11 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1243 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ผผง.ชป.10
25 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1203 ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
ผจบ.ชป.10
11 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1199 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
ธก.ชป.10
15 พ.ค.60
-
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1187 สำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ผ่านระบบ VPN ของกรม
ธก.ชป.10
28 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1059
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS
บส.ชป.10
30 มิ.ย.60
                                       

หมายเหตุ
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งแล้ว
เครื่องหมาย x หมายถึง ยังไม่ส่ง
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งเลยกำหนด