ที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของเรื่อง
กำหนดส่ง
ส่วนกลางสำนัก
โครงการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ฝบท. ผวศ. ผจบ. ผคก. ผผง. ลบ
สบ
พช
อย
ชค
มน
คก
รร
มร
คพ
ปต
นค
ปส
บบ
กส
0394 ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรกล
ประจำปีงบประมาณ 2561
ตป.ชป.10
14 ก.พ.61
-
-
-
-
                             
0390 ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผผง.ชป.10
16 ก.พ.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0379 ขอให้จัดทำปฏิทินสร้างการรับรู้ขอความร่วมมือไม่ทำนาปรังต่อเนื่อง
ครั้งที่ 2/ สร้างความเข้าใจพื้นที่ลุ่มต่ำ
ผจบ.ชป.10
16 ก.พ.61
-
-
-
-
-
-
0368 ขอให้จัดทำรายการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบบัญชี 2561
คพ.ชป.10
30 มี.ค.61
-
-
-
                             
0349 ขอเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/
กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

(Download รายงานแปลงนาฯ)
ตป.ชป.10
8 ก.พ.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0326 ขอให้ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
พด.ชป.10
7 ก.พ.61
-
-
-
-
                             
0288 ขอให้ตรวจสอบความพร้อมของแบบก่อสร้าง (Download คำขอตั้งปี 2562)
พค.ชป.10
2 ก.พ.61
-
-
-
-
-
                             
0231 โครงการจิตอาสากรมชลประทาน และแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำชลประทาน และคณะกรรมการชลประทาน ให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน
ผจบ.ชป.10
29 ม.ค.61
-
-
-
-
-
                         
-
0222 การขอแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ส่วนกลาง) เพื่อเตรียม ความพร้อมป้องกันภัยแล้ง
และช่วยเหลือการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2560/2561
ผจบ.ชป.10
29 ม.ค.61
-
-
-
-
-
                           
-
0167 แผนการเตรียมความพร้อมส่งน้ำฤดูนาปี/แผนพัฒนาบุคลากรงานจัดสรรน้ำของโครงการต่าง ๆ
ผจบ.ชป.10
22 ม.ค.61
-
-
-
-
-
                           
-
0113 แผนการประเมิน สบ./การประเมินสถานภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ผจบ.ชป.10
18 ม.ค.61
-
-
-
-
-
-
0092 รายงานสถานภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผผง.ชป.10
1 ก.พ.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0078 ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตป.ชป.10
30 ม.ค.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0071 ขอให้จัดทำประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)
ตป.ชป.10
31 ม.ค.61
                                       
0038 แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอุทกภัย ปี 2560
ผง.ชป.10
15 ม.ค.61
-
-
-
-
-
                           
-
3513 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(รอบวันที่ 1ต.ค.60 - 31ธ.ค.60)
ผผง.ชป.10
8 ม.ค.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3508 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่่ลุ่มต่ำในการ
บริหารจัดการน้ำหลากลุ่มเจ้าพระยา ปี 2560
ผจบ.ชป.10
5 ม.ค.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3441 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อดำเนินการงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ครั้งที่ 1)
ผง.ชป.10
5 ม.ค.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3410 ขอให้ส่งแผนกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตร และสหกรณ์"
ปท.ชป.10
21 ธ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
x
x
P
P
P
P
P
3403 ขอให้โครงการฯ ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10
29 ธ.ค.60
-
-
-
-
-
                             
3366 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลประเด็นเร่งรัดให้ดำเนินการด้านการเกษตร
ผง.ชป.10
14 ธ.ค.60
-
-
-
-
-
                             
3354 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงานเกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุน ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ยศ.ชป.10
18 ธ.ค.60
-
                                     
3327 ขอข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำปี 2560 และข้อมูลพื้นที่ขยายผล
ปน.ชป.10
13 ธ.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3279 ขอให้จัดทำแบบรางานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผผง.ชป.10
15 ธ.ค.60
-
                                     
3122 ขอให้ตรวจสอบปัญหา-อุปสรรค และขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำปี 2560
ผจบ.ชป.10
20 พ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3092 ขอให้ส่งข้อมูลอาคารชลประทานเพื่อประกอบการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำหลากธรรมชาติ
ผจบ.ชป.10
15 พ.ย.60
-
-
-
-
-
                           
-
3051 ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ทบอ.1 ทชอ.2 บชอ.2 บชอ.3 และอาสาสมัครชลประทาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
สพ.ชป.10
24 พ.ย.60
-
-
-
-
-
                         
-
2973 แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุง อาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
ปี พ.ศ.2560
ผง.ชป.10
1 พ.ย.60
-
                                     
2962 การอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ
บน.ชป.10
31 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2947 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดทำขอข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงาน
บส.ชป.10
1 พ.ย.60
                                       
2924 ขอข้อมูลประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ภายใต้โครงการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย
สพ.ชป.10
1 พ.ย.60
-
-
-
-
-
   
-
                       
2923 ขอเอกสารประกอบการพิจารณาคำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คพ.ชป.10
30 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2903 สำรวจรถราชการที่ต้องการขอรับงบประมาณการจัดทำประกันภัยรถราชการ (พรบ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผคก.ชป.10
1 พ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
2885 ขอให้จัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผง.ชป.10
31 ต.ค.60
                                       
2864 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ตป.ชป.10
30 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2845 การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผง.ชป.10
17 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2844 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 4
ผง.ชป.10
20 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2792 ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ และความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน
ผง.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2758 ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการในสังกัด (Download ตัวชี้วัดฯ)
บส.ชป.10
10 ต.ค.60
                                       
2728 ขอข้อมูลการดำเนินงานโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 (Download แบบรายงานสรุปผลฯ)
ผจบ.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2718 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
(Download เอกสาร)
บส.ชป.10
5 ต.ค.60
                                       
2717 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
บส.ชป.10
5 ต.ค.60
                                       
2707 ขอให้รายงานผลกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หลัง 100 วัน
ผผง.ชป.10
9 ต.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2699 แนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนัก/กอง
ฝบท.ชป.10
3 ต.ค.60
                                       
2696 ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่จะนำเสนอคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
(Download แบบฟอร์ม)
ผง.ชป.10
30 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
       
2618 ขอให้แจ้งรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561
ธก.ชป.10
29 ก.ย.60
                                       
2613 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการภายใต้งบลงทุน ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผง.ชป.10
25 ก.ย.60
                                       
2609 ขอให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2560
ผผง.ชป.10
4 ต.ค.60
-
-
-
                             
2602 ขอรายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ผจบ.ชป.10
2 ต.ค.60
-
-
-
-
-
                           
2568 ขอให้จัดส่งข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2560/61
ผจบ.ชป.10
21 ก.ย.60
-
-
-
-
-
                             
2514 ขอให้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
บส.ชป.10
25 ก.ย.60
                                       
2495 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่
คพ.ชป.10
13 ก.ย.60
-
-
-
-
-
                             
2493 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน (รอบที่ 2)
คพ.ชป.10
25 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2491 ขอให้เร่งรัดเตรียมความพร้อม และจัดส่ง ปมก. งานตามแผนงาน/โครงการ นโยบายสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ภาคกลาง (Area base)
ผง.ชป.10
22 ก.ย.60
                                       
2454 ขอให้ทบทวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ผจบ.ชป.10
11 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2434 ส่งแบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สพ.ชป.10
10 ต.ค.60
                                       
2423 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
( 1 ตค 60 - 30 กย 60 )
ผง.ชป.10
20 ก.ย.60
                                       
2412 การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ฝบท.ชป.10
6 ก.ย.60
                                       
2389 ขอให้จ้ดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
4 ก.ย.60
                                       
2371 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
งบ.ชป.10
25 ก.ย.60
-
                                     
2337 บูรณาการแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผผง.ชป.10
4 ก.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2332 การแจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผง.ชป.10
29 ส.ค.60
 
-
-
-
-
                             
2303 การของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2561
ผง.ชป.10
29 ส.ค.60
 
-
-
-
-
                             
2261 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บส.ชป.10
12 ก.ย.60
-
                                     
2218 การสัมมนาอาสาสมัครชลประทานที่จะปฎิบัติหน้าที่จะปฎิบัติหน้าที่ แทนอาสาสมัครชลประทานที่หมดวาระ
สพ.ชป.10
28 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2216 ขอให้ตรวจสอบโครงการพระราชดำริที่ชำรุด เพื่อจัดเข้าแผนงานปรับปรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2562 (Download ขอให้ตรวจสอบโครงการพระรชดำริ)
ผผง.ชป.10
28 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2207 เร่งรัดการเตรียมความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง ประมาณการ และที่ดินของ งานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งระบบ
ผผง.ชป.10
31 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2195 การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตป.ชป.10
5 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2147 ขอให้ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดินของงานตามร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
ผง.ชป.10
11 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2115 สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สพ.ชป.10
31 ส.ค.60
-
-
-
-
                             
2114 สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สพ.ชป.10

31 ส.ค.60
-
-
-
-
                             
2103 ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป

ผจบ.ชป.10

9 ส.ค.60
-
-
-
                                 
2078 การลงทะเบียนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ กรมชลประทาน
พด.ชป.10
11 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
2075 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
ผผง.ชป.10
7 ส.ค.60
                                       
2074 การขออุทธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผผง.ชป.10
4 ส.ค.60
                                       
2065 การสำรวจอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพร้อมใช้งาน (ชป.07)
ผจบ.ชป.10
22 ส.ค.60
-
-
-
-
2029 ขอให้ดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
ปข.ชป.10
3 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1999 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผผง.ชป.10
31 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1973 ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรา 8
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปน.ชป.10
7 ส.ค.60
-
-
-
-
-
-
1956 ขอให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่จะให้ สสธ.ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ผวศ.ชป.10
27 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1949 ขอให้แจ้งคืนงบประมาณรายการงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณมยุรี
ผง.ชป.10
4 ส.ค.60
                                       
1943 การจัดทำข้อมูลนำเสนอสำหรับรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
ผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงฯ
ผง.ชป.10
1 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                           
1941 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1933 ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ผจบ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                           
-
1889 ขอให้ส่งรายละเอียดแผนงานและงบประมาณงานซ่อมแซมโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คพ.ชป.10
24 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1811 ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2560-2564
ผง.ชป.10
13 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1807 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
บส.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1710 ขอทบทวนพื้นที่ชลประทาน
บน.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
1695 สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนิน
โครงการของส่วนราชการปี 2559-2560
ผผง.ชป.10
30 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1680 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ธก.ชป.10
30 มิ.ย.60
                             
1672 ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผผง.ชป.10
26 ก.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1665 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานชลประทาน เพื่อการวิจัย
ผจบ.ชป.10
7 ก.ค.60
-
-
-
-
-
-
1585 ขอส่งเอกสารประเมินฯ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
17 สชป.
ผจบ.ชป.10
19 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
1572 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
ธก.ชป.10
26 มิ.ย.60
x
P
P
P
P
x
P
x
P
P
x
x
P
P
x
P
P
P
x
P
1540 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1537 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ผวศ.ชป.10
15 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
-
-
P
-
-
-
x
-
P
1509 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                           
-
1508 ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
สพ.ชป.10
20 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
                             
1440 แผนการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
2 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
x
x
x
P
P
P
P
-
x
x
-
1420 ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
P
x
-
1407 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ธก.ชป.10
10 ส.ค.60
-
-
-
-
-
                             
1399 การเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ สชป.1-17ประจำปี
งบประมาณ 2560
ผจบ.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
1375 ขอให้จัดทำรายงานการพิจารณาโครงการเบื้องต้น โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560
ผวศ.ชป.10
7 มิ.ย.60
-
-
-
-
-
P
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
1372 ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 3
ผผง.ชป.10
31 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1360 การตรวจสอบประตูน้ำที่เรียกเก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทาน
ผผง.ชป.10
26 พ.ค.60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P
P
P
P
-
-
P
-
-
-
-
1340 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สำนักบริหารโครงการ
ธก.ชป.10
27 พ.ค.60
P
P
P
P
x
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
P
P
1336 การรายงานการดำเนินการโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียก
สลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559/2560 เพิ่มเติม
ผจบ.ชป.10
19 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1306 แผนงานการสำรวจสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำเพื่อการซ่อมแซม
ผคก.ชป.10
18 พ.ค.60
-
-
-
-
-
x
P
x
P
P
P
P
P
P
P
P
P
x
x
-
1262 การติดตามข้อมูล/รายงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 10
ปท.ชป.10
11 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1243 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ผผง.ชป.10
25 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1203 ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
ผจบ.ชป.10
11 พ.ค.60
-
-
-
-
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1199 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
ธก.ชป.10
15 พ.ค.60
-
P
P
-
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1187 สำรวจข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่ผ่านระบบ VPN ของกรม
ธก.ชป.10
28 พ.ค.60
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1059
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ DPIS
บส.ชป.10
30 มิ.ย.60
                                       

หมายเหตุ
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งแล้ว
เครื่องหมาย x หมายถึง ยังไม่ส่ง
เครื่องหมาย P หมายถึง ส่งเลยกำหนด