โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
ซอย ๑๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๒๑๑๑๖๔ โทรสาร ๐๓๖-๒๑๒๑๖๘
E-mail saohi@rid.go.th